Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 02/10/2015

 • Número del document EMO/0311/2015

 • Número de control 15280034

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-15280034-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6973

 • Data 09/10/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions passives (4) Afectacions actives (1)
Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.


Una de les principals prioritats de la Generalitat de Catalunya és combatre l’atur construint els escenaris adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic mitjançant el disseny i la implementació de mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d’atur.

L'eix 1 del Pla de Govern 2013-2016, anomenat Recuperació econòmica i creació d’ocupació, té com a primer objectiu el d’aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball i avançant en la creació d’ocupació.

L'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 assumeix els col·lectius prioritaris que assenyala la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, és a dir: "persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, especialment joves, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social i immigrants en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació”.

És per aquest motiu que el grup de població de 45 anys o més té un tracte prioritari i específic en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació a Catalunya 2012-2020, prioritat que també recull el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació a Catalunya 2014- 2016, amb l’objectiu d’anticipar-se a la possibilitat que més persones en aquesta franja d’edat caiguin en l’atur de llarga durada, evitant d’aquesta manera els perjudicis associats a aquesta situació.

La població de 45 anys i més, a Catalunya era de 2.917.291 persones l’1 de gener de 2007, abans de la crisi, i l’1 de gener de 2014 era de 3.287.352 persones. Per tant, hi ha hagut un augment de 370.061 persones, el 12,7% més. A les projeccions de les piràmides poblacionals es detecta un greu problema demogràfic (caiguda de la natalitat i augment de l’esperança de vida) i mostren que en 10 anys, la franja d’edat de 45 a 60 anys serà la més nombrosa de la població. Aquest fet posa de manifest que aquest és un tema de caràcter estructural en el mercat de treball.

Del 1r trimestre de 2008 al 4t de 2014, la població activa de 45 anys i més ha augmentat en 243.100 persones (+19,2%). En la primera data suposava el 32,4% de la població activa i en la segona el 39,6%. Al contrari, la població activa total s’ha reduït en 97.500 persones (-2,5%) en el mateix període.

Del 1r trimestre de 2008 al 4t de 2014, la població aturada ha augmentat en totes les franges d’edat en 463.100 persones (+157,8%). En el cas del grup de 45 anys i més ha augmentat en 188.800 persones (+258,3%). En la primera data el grup de 45 anys i més suposava el 24,9% de la població aturada i en la segona data, el 34,6%.

A desembre de 2014 hi havia 281.264 persones aturades de 45 i més anys (aquest col·lectiu representa el 48,8% del total de persones aturades registrades.).Tot i que des de maig de 2014 es constata una reducció interanual de l’atur d’aquesta franja d’edat, el descens interanual de les persones aturades registrades d’aquest col·lectiu va ser menor que el del total de la població (-7,8%, 48.924 persones menys). Aquesta disminució es va centrar en els homes, amb un reducció de 6.758 persones (un 4,7% menys) i de forma molt inferior en les dones, amb una reducció de 562 dones (un 0,4% menys).

El Govern de la Generalitat el 7 d’abril de 2015, davant la greu situació d’atur de les persones majors de 45 anys, acordà la creació d’un programa denominat GRANS ACTIUS amb una assignació de 50 milions d’euros per beneficiar aproximadament a 30.000 persones. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va rebre l’encàrrec de la seva realització amb un enfocament integral de les necessitats de millora de l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu.

També el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat mesures destinades a persones en situació d’atur majors de 45 anys, que inclouen acompanyament continuat, individualitzat i personalitzat per respondre a les necessitats socials i familiars de les persones en situació d’atur de llarga durada.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’un col·lectiu homogeni, de manera que cal identificar les diferències que hi poden haver dins del col·lectiu. Una vegada coneguda la diversitat interna del col·lectiu es podran dissenyar amb més eficàcia les actuacions a realitzar segons les concretes necessitats de les persones i/o dels subgrups que s’hagin pogut establir.

Entre les diferents actuacions amb l’objectiu de contribuir a la dinamització del mercat laboral, millorar les possibilitats de trobar feina de les persones en situació d’atur majors de 45 anys, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, publica la present Ordre que té l’objectiu d’incentivar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que, amb motiu de la situació econòmica dels darrers anys, es troben apartades del mercat laboral i amb dificultats per a reincorporar-se.

Es tracta d’un ajut a les empreses que contractin persones majors de 45 anys en situació d’atur facilitant-los la incorporació de nou al mercat de treball i proporcionant-los experiència laboral recent.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780. De 31.12.2014);

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6914, de 16.07.2015);

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014 pel que es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014);

A aquesta Ordre li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830 de 13.3.2015);

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989);

Per tot això,

 

Ordeno

 

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball mitjançant ajuts a la contractació. Les bases reguladores es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys.

1.3 Obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2016 dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys.

1.4 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el reglat.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la convocatòria de 2015 és de 1.000.000 d’euros, amb la possibilitat de ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000113/331D/0000, D/480000102/331D/0000, D/481000111/331D/0000, D/482000111/331D/0000 i D/484000108/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015.

2.2 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a la convocatòria de 2016 és d’1.000.000,00 euros, amb la possibilitat de ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000113/331D/0000, D/480000102/331D/0000, D/481000111/331D/0000, D/482000111/331D/0000 i D/484000108/331D/0000, del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2016.

La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria 2016 està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Els ajuts previstos en aquesta Ordre estan inclosos dins la categoria ajuts a la contractació i l’ocupació de treballadors desafavorits i treballadors amb discapacitat establerta a l’article 1.1 f) d’acord amb la classificació prevista en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014 pel que es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014).

2.4 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 13 d’abril de 2015, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

 

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2015 resta obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de novembre de 2015.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2016 resta obert des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.

3.3 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

3.4 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en la base 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Article 4

Termini d’execució

Els ajuts a la contractació subvencionables previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes subscrits, respectivament:

- Per la convocatòria de 2015, des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre fins al 30 de novembre de 2015.

- Per la convocatòria de 2016, des de l’1 de desembre de 2015 fins al 30 de novembre de 2016.

 

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Article 6

Pagament

6.1 El/la cap del Servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació de la Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposarà el pagament d’una bestreta de fins el 80% de l’import total de la subvenció atorgada a partir de la seva concessió d’acord amb la base 12.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

6.2 El/la cap del Servei de Control i Justificació Econòmica de la Subdirecció General de Verificació i Supervisió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposarà el pagament de l’import restant en el moment en què la persona o entitat beneficiària hagi justificat la realització de la contractació d’acord amb la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

6.3 Aquests pagaments s’efectuaran d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

6.4 La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni és l’òrgan que signarà l’ordre de pagament.

 

 

Disposició addicional primera

Estudis d’impacte

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

 

Disposició addicional segona

S’autoritza a la persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d’aquesta Ordre.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga la disposició següent:

Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes per a la diversitat (DOGC núm. 5514, de 26.11.2009).

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 d’octubre de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball, que podran ser convocats per resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya condicionades a les disponibilitats pressupostàries.

 

Base 2

Persones o entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

 

Base 3

Quantia

3.1 La quantia de la subvenció serà la que es detalla en les taules següents en funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la durada del contracte celebrat, i en funció de que la persona contractada tingui reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o no. A aquesta quantia s’aplica la limitació prevista al punt 2 d’aquesta base.

 

Taula 1. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS
 

Salari brut anual segons conveni

Interval % jornada

Contracte 12 mesos

Contracte 6 mesos

De 9.380 a 24.000 euros

Del 50% fins el 79%

6.000,00 €

2.500,00 €

Del 80% fins el 99%

9.600,00 €

4.000,00 €

100%

12.000,00 €

5.000,00 €

De 24.001 a 36.000 euros

Del 50% fins el 79%

8.500,00 €

3.750,00 €

Del 80% fins el 99%

13.600,00 €

6.000,00 €

100%

17.000,00 €

7.500,00 €

De 36.001 euros en endavant

Del 50% fins el 79%

10.000,00€

4.500,00 €

Del 80% fins el 99%

16.000,00 €

7.200,00 €

100%

20.000,00 €

9.000,00 €

 

 

Taula 2. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%
 

Salari brut anual segons conveni

Interval % jornada

Contracte 12 mesos

Contracte 6 mesos

De 9.380 a 24.000 euros

Del 50% fins el 79%

8.000,00 €

3.500,00 €

Del 80% fins el 99%

12.800,00 €

5.600,00 €

100%

16.000,00 €

7.000,00 €

De 24.001 a 36.000 euros

Del 50% fins el 79%

10.500,00 €

4.750,00 €

Del 80% fins el 99%

16.800,00 €

8.400,00 €

100%

21.000,00 €

9.500,00 €

De 36.001 euros en endavant

Del 50% fins el 79%

12.000,00€

5.500,00 €

Del 80% fins el 99%

19.200,00 €

8.800,00 €

100%

24.000,00 €

11.000,00 €

 

3.2 La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajut, o el 75% quan es tracti de la contractació d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%. S’entén per cost de la contractació l’import corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social.

3.3 Aquests imports podran ser actualitzats en la resolució de convocatòria prevista a la base 1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Base 4

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària:

4.1 Les persones físiques i jurídiques sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, de la seva discapacitat, de la seva jubilació per edat, de la seva reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.

b) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013), el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94 de 20.04.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

f) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

h) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997).

j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de les empreses de més de 250 persones treballadores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

k) En cas d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

l) En cas d’associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

m) En cas de fundacions i associacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat o del registre corresponent, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

n) En cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui ser d’aplicació a aquesta Ordre.

4.2 El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de l’ajut.

 

Base 5

Obligacions de les persones físiques i jurídiques beneficiàries

Són obligacions generals de les persones físiques i jurídiques d’aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, executant el contracte en els termes establerts i dins del termini previst.

b) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la subvenció, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en aquesta Ordre.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i l’altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 22 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

i) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.

j) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses.

k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

l) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s’indiquin en la corresponent resolució.

m) D’acord amb el que s’estableix a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les persones beneficiàries siguin persones jurídiques i l’import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

 

Base 6

Actuacions i despeses subvencionables

6.1 Són subvencionables els contractes laborals que compleixin els requisits següents:

a) Efectuats per les persones físiques o jurídiques previstes a la base 2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre amb persones treballadores majors de 45 anys, amb 6 mesos continuats en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la data immediatament anterior a la data de signatura del contracte, i que realitzin la seva activitat en un centre de treball de Catalunya.

b) Que tinguin una durada de 12 o 6 mesos i una jornada des del 50% fins el 100%.

c) Hi consti expressament el salari brut anual, la jornada expressada en percentatge i la data de fi de contracte.

d) En cas que es sol·liciti la subvenció prevista per a contractes amb persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hi consti l’autorització de la persona treballadora al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per comprovar per mitjans electrònics el grau de discapacitat declarat pel Departament de Benestar i Família, en cas contrari, s’haurà de lliurar el certificat o document oficial que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat.

Queden expressament exclosos els contractes en pràctiques i els contractes fixos discontinus.

6.2 També seran subvencionables, per una vegada, les pròrrogues dels contractes subvencionats, de 6 mesos de durada, que reuneixin les requisits anteriors excepte la condició d’atur i inscripció com a demandant d’ocupació de la persona contractada. La durada màxima subvencionable d’un contracte, inclosa la pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser de 18 mesos.

6.3 El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d’acord amb aquestes bases, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

6.4 Les pròrrogues de contractes subvencionats, d’acord amb l’apartat 2 d’aquesta base, comptaran com un contracte als efectes dels previst en l’apartat 3 d’aquesta base.

 

Base 7

Sol·licituds i documentació

7.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat) on també disposaran de la informació per a trametre aquesta sol·licitud.

7.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades a la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya juntament amb la documentació que estableixen les bases.

7.3 Les persones que presentin les sol·licituds s’han d’autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica).

7.4 Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

7.5 En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d’autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada pel personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant els sistema de signatura electrònica que els acredita com funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s’ha d’acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per a ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d’atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html)

7.6 En el supòsit d’interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d’aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

7.7 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als que fa referència la base 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, pel mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Mantenir un sistema de comptabilitat separada o un codi comptable adequat en relació a les transaccions relacionades amb les actuacions.

d) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts en el Registre Mercantil o en el Registre corresponent, si escau.

e) Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil o en el Registre corresponent, si escau.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.

7.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s’aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió i dels eventuals procediments sancionadors i/o judicials que es puguin iniciar al respecte.

7.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a l’Oficina de Gestió Empresarial per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Així mateix, la signatura de la sol·licitud autoritza a l’Administració a consultar d’ofici les dades relatives al compliment dels requisits següents:

a) Les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d’obrar i al document d’identificació fiscal de l’entitat, als registres corresponents.

b) En cas de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant del Protectorat o del registre corresponent.

c) En cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d’acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En cas que aquesta informació no estigui introduïda o actualitzada en el Registre d’entitats o en el Registre Mercantil, si escau, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta de les dades identificatives de la persona signant que presenta la sol·licitud, i en cas de no autoritzar-ho, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

En cas que l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant que aporti la documentació escaient.

7.10 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

a) Original i fotocòpia o còpia compulsada del contracte de treball signat per les parts, d’acord amb els requisits previstos a les bases 6 i 22.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, degudament comunicat mitjançat Contrat@.

b) Original i fotocòpia o còpia compulsada de l’Informe de dades per a la cotització a la Seguretat Social (IDC), degudament signat.

c) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan instructor ho comprovarà d’ofici.

d) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Coneixement disponible a l’adreça d’Internet http://www20.gencat.cat/portal/site/economia , i segellat per l’entitat financera. Aquest full només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades i si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

e) Declaració genèrica en relació amb les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe (G146NIA-196) en cas que l’entitat tingui una plantilla igual o de més de 25 persones treballadores.

7.11 Amb la presentació telemàtica:

a) No s’ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona o entitat beneficiària representada.

b) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica corresponent.

7.12 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’inclou al formulari de sol·licitud.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

7.13 Les persones físiques i jurídiques que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

7.14 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Base 8

Inadmissió i desistiment

8.1 L’ incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

8.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre o la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les persones sol·licitants.

8.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i l’òrgan competent ha d’acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

8.4 La persona titular de la Subdirecció de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/es/informacio-publica.html ), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el termini d’un mes a comptar de la publicació o notificació.

 

Base 9

Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és el procediment reglat.

9.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció de Polítiques Actives d’Ocupació.

9.3 El procediment d’atorgament s’iniciarà a instància de part, mitjançant la presentació

de la sol·licitud de l’ajut a l'òrgan competent que verificarà el contingut i la documentació presentada i l’acompliment dels requisits establerts.

9.4 Les sol·licituds d’aquests ajuts s’instruiran i es resoldran per ordre de presentació fins a exhaurir la partida pressupostària assignada. En el cas de que s’hagi de fer un requeriment per la manca de documentació essencial a la sol·licitud, es perdrà l’ordre de prelació de presentació. En el moment d’aportar la documentació, se li assignarà un nou ordre de presentació.

Així mateix, la concessió d’aquests ajuts queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

En el cas que un cop tancat l’exercici pressupostari, quedessin pendents de resoldre sol·licituds presentades en temps i forma, aquestes es podran satisfer a càrrec de crèdits corresponents de l’exercici pressupostari següent, i restaran condicionades al corresponent inici anual de gestió del programa així com de les disponibilitats pressupostàries del nou exercici.

9.5 D’acord amb l’article 92.2.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà dur a terme una reducció parcial o total de la subvenció, abans que es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 10

Resolució i notificació

10.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació.

10.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud per registre o, si s’escau, en el cas de sol·licituds a les quals els hi mancava documentació essencial, des de l’entrada per registre d’aquesta documentació.

10.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de la persona física o jurídica a la qual es concedeix la subvenció i l‘import atorgat.

10.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/es/informacio-publica.html ), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.5 En cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s’entendrà que la sol·licitud ha estat denegada, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.6 La resolució d’atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d’alçada davant la persona titular de la Secretaria competent en matèria d’ocupació, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu com, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d’altres subvencions en exercicis futurs.

 

Base 11

Publicitat de les subvencions atorgades

Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l’exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/es/informacio-publica.html ), i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat) i al portal de la transparència gencat (http://transparencia.gencat.cat). Atès que l’import dels ajuts és superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, també, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones jurídiques beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

 

Base 12

Pagament

12.1 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan concedent, comprovarà d’ofici si la persona física o jurídica beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona física o jurídica beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En cas que la persona física o jurídica beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

12.2 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80 % de l’import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties. El pagament del 20 % restant s’ha de tramitar un cop el contracte hagi finalitzat, previ informe tècnic favorable sobre l’efectiva realització del contracte en les condicions expressades a la sol·licitud i justificació d’acord amb la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

12.3 Aquest pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

12.4 La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’òrgan que signarà la proposta de pagament d’aquesta Ordre.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d’atorgament.

13.2 L’entitat beneficiària té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser expressament autoritzat per l’òrgan concedent, en els termes de l’article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Verificació i Supervisió.

13.3 Es considera variació de la destinació de la subvenció, i en conseqüència es requereix l’autorització per part de l’òrgan concedent, en els següents supòsits:

- Quan la persona treballadora no superi el període de prova però, en el termini d’un mes, la persona o entitat beneficiària presenta un nou contracte amb una altra persona treballadora de més de 45 anys amb els requisits de la base 6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre en les mateixes condicions laborals que han donat lloc a la subvenció.

- Quan la contractació no s’executa al 100% de la seva durada per causes alienes a l’empresa, si, en el termini d’un mes, la persona o entitat beneficiària presenta nou contracte amb una altra persona treballadora de més de 45 anys amb els requisits de la base 6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre en les mateixes condicions laborals que han donat lloc a la subvenció, pel període restant, tret que l’execució del contracte sigui de més del 85% que no serà necessària la seva substitució per a mantenir la subvenció.

 

Base 14

Indicadors

14.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mitjans de recollida d’informació de les dades de manera estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les persones físiques o jurídiques beneficiàries hauran d’informar dels indicadors de realització que els siguin requerits.

Aquestes dades s'han de recollir des del moment en que el participant inicia l’actuació, independentment que la finalitzi o no. És a dir, s'han de recollir també les dades dels contractes que finalitzen abans de la seva durada preestablerta.

 

Base 15

Justificació

15.1 Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.6.2015).

15.2 Un cop finalitzat el contracte subvencionat, la persona física o jurídica beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció mitjançant mòduls, d’acord amb la base 2, lliurant la documentació següent:

- Declaració conforme el contracte s’ha realitzat correctament complint les condicions previstes en l’atorgament.

- Annex a la declaració on es faci constar les dades identificatives de la persona contractada, dades del contracte subvencionat i cost de la contractació.

- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència, incloses les bonificacions a la seguretat social, si n’hi ha.

- Baixa a la seguretat social o, si escau pròrroga del contracte.

15.3 Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar de la finalització del contracte.

15.4 En cas d’incompliment es procedirà segons preveu la base 18 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Base 16

Verificació de les accions subvencionables

Les actuacions de verificació per part de l’òrgan concedent dels ajuts a la contractació seran de caire administratiu i consistiran en comprovar que la contractació subvencionada i la relació laboral s’executa en els termes previstos fins la seva finalització.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà accedir als sistemes d’informació als quals té accés, prèvia autorització de la persona física o jurídica beneficiària, per fer les comprovacions que requereixin. Si no obté aquesta autorització, farà els requeriments que siguin oportuns.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà realitzar verificacions “in situ”, si ho considera necessari.

 

Base 17

Control de les accions subvencionables

L’òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de frau o irregularitats en l’execució de l’activitat finançada a l’empara d’aquesta Ordre.

Les persones jurídiques beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de control que òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 18

Revocació

18.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l’incompliment dels requisits previstos a la base 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre i les obligacions previstes a la base 5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre i la no execució del contracte subvencionat en els termes que estava subscrit.

18.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d’instar l’inici del corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que preveu la secció cinquena de l’esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

18.3 Els incompliments dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l’execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa de les accions subvencionades, implicaran l’inici d’un procediment de revocació de la subvenció concedida, que pot comportar el reintegrament, per part de l’entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

 

Base 19

Renúncia

Les persones jurídiques beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

 

Base 20

Règim de compatibilitat dels ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per qualsevol ens públic.

Només seran compatibles amb les bonificacions provinents de la Seguretat Social, sense superar el cost de la contractació.

 

Base 21

Infraccions i sancions

En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 22

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

22.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s’estableix a la base 5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

22.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

- Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

- Llegenda relativa al finançament públic en el contracte formalitzat. Aquest haurà d’incloure la següent frase: “Contracte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb càrrec als pressupostos dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals. Ordre EMO/311/2015, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball”.

 

Base 23

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici i la resta de la normativa aplicable i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

Base 24

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts”, d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298 de 14.12.1999) amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: subdireccio.pao.soc@gencat.cat.

Les persones jurídiques beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adient per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

Amunt