Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/09/2015

  • Número del document JUS/2015/2015

  • Número de control 15253023

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15253023-2015

Dades del DOGC
  • Número 6956

  • Data 15/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2015/2015, de 4 de setembre, per la qual s'aprova l'annex del calendari laboral del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, aprovat per l'Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, corresponent a l'any 2015.


El Decret 177/2014, de 23 de desembre, regula la jornada de treball del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya. El seu article 5 disposa que la distribució de les jornades de treball que s’hi estableixen, com també la fixació concreta dels horaris de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya s’estableix per ordre del conseller o consellera competent en matèria de justícia mitjançant el calendari laboral, amb l’informe previ favorable del Consell General del Poder Judicial i negociació amb les organitzacions sindicals. I afegeix que mitjançant resolució del secretari o secretària general del Departament competent en matèria de justícia s’ha d’aprovar anualment l’annex del calendari laboral.

L’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, aprova el calendari laboral del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya i estableix el nombre d’hores de treball que el personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya ha de fer l’any 2014. Així mateix, la disposició final primera de l’Ordre esmentada faculta el secretari o la secretària general de Departament de Justícia per aprovar anualment mitjançant resolució l’annex del calendari laboral on es concreta el nombre d’hores de treball que el personal ha de fer en anys successius.

Per aquest motiu, escau ara aprovar l’annex del calendari laboral corresponent a l’any 2015.

Atès que s’ha dut a terme la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya;

Atès que el Consell General del Poder Judicial ha emès l’informe corresponent;

Per tot això, de conformitat amb les facultats atorgades per l’article 13.f) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

 

Resolc:

 

Aprovar l’annex del calendari laboral del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, aprovat per l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, corresponent a l’any 2015.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2015

 

Enric Colet

Secretari general

 

 

Annex

Annex calendari laboral 2015

 

Mes

Dies hàbils

Hores

Minuts

Gener

20

150

0

Febrer

20

150

0

Març

22

165

0

Abril

20

150

0

Maig

20

150

0

Juny

21

147

30

Juliol

23

149

30

Agost

21

136

30

Setembre

21

147

30

Octubre

21

157

30

Novembre

21

157

30

Desembre

19

142

30

Total

249

1.803

30

 

Deduccions

Dies

Hores

Minuts

Vacances

22

154

0

Festes locals

2

15

0

Assumptes particulars

5

37

30

Reducció festes locals

5

12

30

Festiu en dissabte

1

7

30

Total

35

226

30

 
Hores efectives anuals

1.577

0

Borsa d'hores

80

0

Hores preceptives anuals

1.657

0

 

 

Amunt