Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 10/08/2015

  • Número de control 15226036

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15226036-2015

Dades del DOGC
  • Número 6947

  • Data 01/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 10 d'agost de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent als municipis de Vila-seca i Salou.


La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 31 de juliol de 2015, va adoptar l’acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2014 / 054638 / T

Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, als termes municipals de Vila-seca i Salou

 

Vista la proposta, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona acorda:

 

-1 Aprovar inicialment, d’acord amb l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, en els municipis de Vila-seca i Salou, redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

-2 Suspendre pel termini d'un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, en tot l'àmbit afectat pel Pla urbanístic la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística i d'urbanització complementària, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Tanmateix, d’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació de l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

-3 Exposar l’expedient del Pla director urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, i el corresponent estudi ambiental estratègic, a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, d’acord amb el que disposen els articles 83.2 i 86 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 115.c del Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant la publicació de la part dispositiva d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la inserció d’un anunci en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

-4 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així com garantir la consulta del Pla director per aquests mitjans, atès el contingut de l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant el web del Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’e-tauler de la Generalitat de Catalunya.

-5 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, en compliment de l’article 83.3 i del 86 bis.1.c) del Text refós esmentat, i del que disposa el Document d’abast per a l’avaluació ambiental estratègica, els informes als organismes sectorials i administracions públiques afectades següents, que l’hauran d’emetre en el termini de quaranta-cinc dies:

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

- Direcció General de Transports i Mobilitat

- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre

- Agència Catalana de l’Aigua

- Agència de Residus de Catalunya

- Oficina Catalana del Canvi Climàtic

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

- Institut Català d’Energia

- Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona

- Subdirecció General de Ports i Aeroports

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona

- Subdirecció General de Costes i Acció Territorial

- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

- Direcció General de Qualitat Ambiental

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- Serveis Territorials a Tarragona

- Subdirecció General de Biodiversitat

 

Departament de Cultura

- Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

 

Departament d’Interior

- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

 

Departament d’Empresa i Ocupació

- Subdirecció General de Seguretat Industrial

- Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

- Direcció General de Comerç

- Direcció General de Turisme

 

Departament de Presidència

- Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

 

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

- Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació

 

Ministeri de Foment

- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya

- Direcció General de Ferrocarrils

- Direcció General d’Aviació Civil

 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

- Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya

 

Diputació de Tarragona

Consorci d’Aigües de Tarragona

 

-6 Comunicar aquest acord, conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla, a les persones interessades, d’acord amb el que disposa el Document d’abast per a l’avaluació ambiental estratègica.

-7 Posteriorment al tràmit d’informació pública del Pla director aprovat inicialment, donar audiència a l’Ajuntament de Vila-seca, a l’Ajuntament de Salou i al Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, per un termini d’un mes, d’acord amb el que determina l’article 83.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-8 Comunicar aquest acord juntament amb el document tècnic a l’Ajuntament Vila-seca, a l’Ajuntament de Salou i al Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou.

 

Contra l'acord de suspensió de tramitacions i llicències, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació. I pel que fa als ajuntaments i altres administracions públiques, poden formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm Clavé, 1 'Casa Gasset', de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners, a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://www.gencat.cat/territori) i al Tauler electrònic (e_Tauler).

 

Tarragona, 10 d’agost de 2015

 

Natàlia Hidalgo Garcia

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona

 

Amunt