Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 15/07/2015

  • Número de control 15204013

  • Organisme emissor Ajuntament de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-15204013-2015

Dades del DOGC
  • Número 6923

  • Data 29/07/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI relatiu al Decret de nomenament de personal eventual (325/15).


L’Alcalde-President, mitjançant Decret d’Alcaldia número 5498/2015, de data 9 de juliol, ha dictat la següent resolució de nomenament de personal eventual.

L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual només pot desenvolupar funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual les ha de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.

En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament de Mataró. En conseqüència, és necessari procedir al nomenament de personal eventual en virtut de l’acord plenari anterior, facultat que correspon a l’Alcaldia de conformitat amb l’article 9.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.

 

A la vista de tot això, RESOLC:

 

Primer.- Nomenar com a personal eventual per a desenvolupar tasques de confiança o assessorament especial a les següents persones :

- TERRADAS YUS, ESTEVE

- TORRENT URPÍ, JOSEP MARIA

 

Segon.- Adscriure al lloc de treball d'assessor de l'àmbit d'Alcaldia al Sr. Esteve Terradas Yus amb la missió de prestar suport a l'Alcalde mitjançant propostes i assessorament en la planificació, organització i coordinació operativa de les seves activitats d'acord amb les indicaciones rebudes. Amb unes retribucions anuals de 55.000€

 

Tercer.- Adscriure al lloc de treball d'assessor de l'àmbit de promoció econòmica al Sr. Josep Maria Torrent Urpí amb la missió de col·laborar, assessorar i donar suport al Govern Municipal en els programes de promoció de ciutat, de promoció de l’activitat econòmica, d’iniciatives empresarials, de dinamització de l’economia social i cooperativa d’emprenedoria. Amb unes retribucions anuals de 55.000€

 

Quart.- Els nomenament i les seves adscripcions tindran efectes a partir del dia 10 de juliol de 2015.

 

Cinqué.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri .

 

Sisé - Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.

 

Seté.- Notificar la present resolució als interessats i al Gerent, Caps d'Àrea i Directors/es de l'Ajuntament.

El que es fa públic per a general coneixement,

 

Mataró, 15 de juliol de 2015

 

David Bote Paz

Alcalde president

 

Amunt