Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/06/2015

  • Número del document SLT/1708/2015

  • Número de control 15204037

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-15204037-2015

Dades del DOGC
  • Número 6921

  • Data 27/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/1708/2015, de 30 de juny, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Departament de Salut a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal per prestar serveis en matèria de salut alimentària i salut ambiental, zoonosi, encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) i mosquit negre.


En data 15 de desembre de 2014 es va signar l’encàrrec de gestió del Departament de Salut a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal per prestar serveis en matèria de salut alimentària i salut ambiental –zoonosi, encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) i mosquit negre.

Atès el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l’encàrrec de gestió del Departament de Salut a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal per prestar serveis en matèria de salut alimentària i salut ambiental –zoonosi, encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) i mosquit negre–, el qual es publica a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 30 de juny de 2015

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

 

Annex

Encàrrec de gestió del Departament de Salut a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal per prestar serveis en matèria de salut alimentària i salut ambiental –zoonosi, encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) i mosquit negre.

 

A Barcelona, a la seu de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, al carrer de Roc Boronat, número 81-95 (edifici Salvany), 08005 Barcelona, el 15 de desembre de 2014.

 

Reunits:

D’una banda, el senyor Antoni Mateu Serra, secretari de Salut Pública del Departament de Salut.

I, de l’altra, el senyor Joaquim Segalés Coma, director general de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal, fundació pública.

 

Actuen:

El primer, en representació del Departament de Salut, nomenat d’acord amb el Decret 57/2013, de 22 de gener (DOGC núm. 6300, de 24.1.2013), que actua per delegació del conseller de Salut, en virtut de la Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener, de delegació de competències en el secretari o secretària de Salut Pública (DOGC núm. 6556, de 6.2.2014).

El segon, en representació de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal, fundació pública, en virtut dels poders atorgats en el nomenament efectuat l’1 de juny de 2012, i elevats a públics davant del senyor Xavier Roca Ferrer, notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, sota el número de protocol 2.224.

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest encàrrec de gestió.

 

Manifesten:

 

Primer

El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública de Catalunya, facultada per emprar la denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) d’acord amb l’article 163.6 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, realitza la prestació d’actuacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant dels agents físics, químics i biològics presents en el medi.

 

Segon

L’ASPCAT realitza també prestacions en la prevenció i el control de brots epidèmics i la protecció de la salut pública relacionada amb les zoonosis dels animals domèstics, els animals salvatges urbans i els animals de la fauna salvatge, així com el control de les plagues, especialment les de caràcter vectorial.

 

Tercer

El Departament de Salut disposa d’equips de veterinaris oficials que desenvolupen la seva activitat d’inspecció als escorxadors de Catalunya, per vetllar per la seguretat alimentària i la salut pública, i als quals cal proveir del suport diagnòstic i de la formació específica en les tasques pròpies per augmentar l’eficàcia de la seva activitat.

 

Quart

La informació recollida pels veterinaris oficials de l’ASPCAT en la seva tasca diària de control en escorxadors té valor científic, atès que constitueix un recull extens de signes de patologies observats en els animals destinats a sacrifici amb vista al consum humà, i que aquestes dades són indicatives de processos patològics i malalties predominants en la ramaderia de Catalunya i, per tant, d’interès per a la veterinària de salut pública.

D’aquesta manera, un diagnòstic correcte de les patologies presents en els animals sacrificats en els escorxadors permet un dictamen ajustat a dret i, per tant, una correcta aplicació de les normes, a fi de preservar la protecció dels consumidors, i oferir garanties als operadors econòmics i als administrats.

 

Cinquè

Davant determinades situacions emergents relacionades amb la veterinària i que puguin comprometre la salut pública i, en especial, en relació amb les malalties zoonòtiques derivades dels animals domèstics, els animals salvatges urbans i els animals de la fauna salvatge i les plagues, l’ASPCAT necessita disposar del millor i més recent coneixement científic i tècnic.

En concret, davant l’arribada del mosquit negre Aedes albopictus a Catalunya i el desenvolupament de la mosca negra en diverses comarques, interessa a l’ASPCAT conèixer la competència vectorial d’aquests insectes en relació amb la salut pública.

 

Sisè

La Fundació Centre de Recerca en Salut Animal (CReSA) és una fundació de caràcter públic, constituïda per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que ha anat realitzant en el passat diverses actuacions en matèria de suport de diagnòstic de les patologies presents en els animals sacrificats en els escorxadors per a l’ASPCAT.

 

Setè

El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, es va incorporar com a membre del Patronat de CReSA en data 5 de desembre de 2013, i va ocupar una vocalia a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de CReSA.

 

Vuitè

Consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6677, d’1 d’agost de 2014, que, en la sessió celebrada el 4 de juliol de 2014, el Patronat de CReSA va acordar la dissolució de la Fundació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats i la seva liquidació mitjançant cessió global de l’actiu i el passiu de la Fundació a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que serà efectiva durant l’any 2015.

Dit això, en un marc de confiança mútua entre la Secretaria de Salut Pública i CReSA derivada de la relació de col·laboració establerta en anys anteriors, han portat a continuar la col·laboració d’ambdues institucions, de tal forma que CReSA no ha modificat la prestació de serveis que ve duent a terme en benefici mutu, i, en particular del Departament de Salut, el qual va participar en el seu sosteniment durant el 2014, i malgrat el procés de liquidació iniciat, que no afecta el seu funcionament en l’any en curs en relació amb la prestació de les actuacions encomanades en aquest encàrrec de gestió.

 

Novè

L’article 1 dels Estatuts de CReSA, modificat per acord unànime del Patronat de 17 de desembre de 2010, elevat a públic en escriptura davant el senyor Xavier Roca Ferrer, notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb número de protocol 529, estableix que aquest Institut és un mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat.

Per tant, les relacions entre la Fundació i l’Administració de la Generalitat i les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, de les quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant els encàrrecs corresponents.

 

Desè

L’article 4.1.n) i article 24.6 del Reial decret 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposen que queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui la realització d’una determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, a través de la tècnica de l’encàrrec de gestió.

 

Per tot això, el Departament de Salut formula a CReSA un encàrrec de gestió amb el contingut i en els termes i condicions que consten en els següents

 

Pactes

 

Primer

Són objecte d’aquest encàrrec de gestió la prestació de serveis vinculats amb el coneixement en matèria de salut alimentària i en matèria de salut ambiental, que es concreten en el suport tècnic i científic en l’àmbit de les zoonosis i el diagnòstic lesional sobre animals sacrificats amb destinació al consum humà, així com la col·laboració en la vigilància de vectors transmissors de malaltia.

 

Segon

CReSA ha de dur a terme l’encàrrec de gestió de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades en els annexos que s’adjunten.

Annex I. Suport diagnòstic en patologia animal i zoonosi.

Annex II. Suport diagnòstic en determinació d’encefalopaties espongiformes transmissibles en remugants.

Annex III. Programa de competència vectorial en mosquit tigre.

En l’execució de l’encàrrec de gestió correspon a CReSA dirigir, organitzar i supervisar les feines i tasques que se’n derivin, coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques, i implementar les tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment, CReSA és el responsable dels equips de protecció individual del seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

 

Tercer

El Departament de Salut, a través dels serveis competents, ha de facilitar a CReSA tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec de gestió.

 

Quart

L’import total màxim d’aquest encàrrec de gestió és de 193.560,11€ (cent noranta-tres mil cinc-cents seixanta euros amb onze cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària SA1402D/207001300/4140/0000.

Els serveis duts a terme per CReSA sufragats mitjançant aquest encàrrec de gestió es consideren costejats per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. En conseqüència, es reserva la capacitat d’aplicar sobre determinats serveis prestats a tercers els imports que prevegi la legislació corresponent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya quan sobre tercers recaigui la consideració de subjecte passiu en la forma establerta, encara que en l’execució del servei previst hi hagi participat CReSA. CReSA no ha de reclamar cap import a tercers sobre serveis efectuats a l’empara d’aquest encàrrec de gestió.

 

Cinquè

Les formes de facturació i pagament es detallen per a cada línia de servei en els annexos corresponents d’aquest encàrrec de gestió.

Les factures s’han d’enviar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, situada al carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 de Barcelona, per tal de ser conformades. La forma de pagament és per transferència bancària.

 

Sisè

Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest encàrrec de gestió han de figurar amb els logotips del Departament de Salut i de CReSA.

Així mateix, tant la Secretaria de Salut Pública com CReSA s’han de comunicar amb antelació suficient la realització d’actes públics de difusió i promoció que es duguin a terme amb ocasió del desenvolupament d’aquest encàrrec de gestió.

 

Setè

CReSA s’ha d’abstenir de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal de què disposi com a conseqüència de la realització d’aquest encàrrec de gestió, llevat d’allò que sigui estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, sotmetent-se a les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En especial, s’ha d’abstenir de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que les contenen i n’ha de guardar confidencialitat estricta.

 

Vuitè

Les dades obtingudes de l’execució dels treballs derivats d’aquest encàrrec de gestió són propietat del Departament de Salut, que se’n reserva la utilització, el processament, la difusió i la publicació.

La propietat intel·lectual dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest encàrrec de gestió ha de restar subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents a l’autoria, s’ha d’atorgar el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs i n’ha de tenir els drets morals.

Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest encàrrec de gestió, corresponen al Departament de Salut. Donat el cas que l’altra part signatària vulgui utilitzar els resultats –parcials o finals, en part o totalment– per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat del Departament i, en qualsevol cas, en la reproducció que se’n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat del Departament de Salut i la participació de CReSA i dels seus investigadors en la seva realització. Igualment queda prohibida l’autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d’aquest encàrrec de gestió sense el consentiment del Departament de Salut.

Les disposicions d’aquesta clàusula s’han de mantenir en finalitzar l’encàrrec de gestió i en la forma establerta en la legislació vigent, pel que fa a les dades obtingudes durant la vigència de l’encàrrec de gestió i en la seva aplicació.

 

Novè

Per al seguiment pressupostari i de la realització de les activitats previstes s’ha de constituir una comissió de seguiment formada per dos representants de CReSA i dos representants de la Secretaria de Salut Pública.

Igualment CReSA ha de presentar davant la Secretaria de Salut Pública, amb data de tancament d’exercici, el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria d’activitats.

 

Desè

Aquest encàrrec de gestió entra en vigor a partir de la seva signatura i finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2014. Tanmateix, les parts reconeixen de forma expressa les actuacions realitzades en execució de l’encàrrec de gestió des de l’1 de gener de 2014, que s’han de regular en la forma que s’hi estableixen.

 

Onzè

El Departament de Salut es reserva la decisió d’incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o del Departament de Salut en les activitats derivades de l’objecte d’aquest encàrrec de gestió.

La utilització de la imatge corporativa ha de respondre als criteris continguts en el Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya.

 

Dotzè

En tot allò que no estigui d’acord amb els pactes anteriors, s’ha d’aplicar la normativa administrativa vigent i, en concret, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

Tretzè

Són causes de rescissió anticipada de l’encàrrec de gestió, les següents:

L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en l’encàrrec de gestió.

L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.

La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.

 

Catorzè

Les controvèrsies que es poden plantejar sobre la interpretació i execució d’aquest encàrrec de gestió han de ser resoltes de mutu acord per les parts.

 

Subscriuen aquest instrument de formalització d’encàrrec de gestió,

 

P. d. (Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener, DOGC núm. 6556, de 6.2.2014)

Antoni Mateu i Serra

Secretari de Salut Pública

 

Joaquim Segalés Coma

Director general de la Fundació Pública Centre de Recerca en Sanitat Animal

 

 

Annex I. Suport diagnòstic en patologia animal

 

1. Objecte

El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, que empra el nom d’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), encomana a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), fundació pública, dur a terme la realització dels treballs de suport diagnòstic i formatiu als equips d’inspecció veterinària als escorxadors de Catalunya, així com un suport científic i tècnic d’utilitat per a la presa de decisions davant malalties dels animals que puguin esdevenir zoonòtiques o un risc per a la salut pública.

Aquest objecte es concreta per una banda en un suport permanent als veterinaris oficials en les seves tasques d’inspecció diàries mitjançant treball de suport diagnòstic i formatiu, així com en un suport científic i tècnic puntual i específic que sigui necessari davant de situacions concretes que puguin suposar un risc per a la salut pública.

CReSA ha d’actuar com a centre consultiu especialitzat en matèria de sanitat animal en l’àmbit de la salut pública per al suport de les necessitats i/o intervencions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

2. Prestació de serveis

Correspon a CReSA proporcionar els serveis següents amb els requeriments que s’expliciten:

2.1. Sistema de suport als escorxadors (SESC)

2.1.1. Mantenir operatiu el sistema anomenat SESC (suport a escorxadors), que inclou l’espai web a disposició dels veterinaris oficials des d’on trametre peticions de suport diagnòstic i on consultar les resolucions de casos.

Aquest sistema només abasta capacitat diagnòstica. En cap cas s’ha de posicionar respecte a:

a) Dictamen conseqüent a un diagnòstic.

b) Interpretació normativa.

c) Actuacions oficials derivades o motivades per un diagnòstic.

2.1.2. Aquest espai ha de ser la via de comunicació, atenció i resposta entre CReSA i els veterinaris oficials d’escorxadors.

Amb tot, CReSA i ASPCAT poden explicitar altres vies de comunicació mitjançant les quals es reforci el suport cap als veterinaris oficials d’escorxador, utilitzant mitjans de telefonia, correu electrònic o les vies que s’acordin i fixant-ne les condicions i els nivells d’interlocució.

2.1.3. Aquest espai ha de ser accessible des de qualsevol oficina veterinària d’escorxador que disposi dels requeriments mínims de connexió a Internet, i ha de comptar amb les restriccions d’accés i de consulta que es requereixin des de l’ASPCAT per tal de garantir que la utilització del sistema respon als requeriments del conveni subscrit entre les dues institucions.

2.1.4. Les utilitats disponibles a través del SESC són les següents:

a) Servei de consultes telemàtiques.

b) Servei de petició d’anàlisis laboratorials.

c) Manual de suport al diagnòstic laboratorial a escorxador.

d) Harmonització dels motius de declaració de no aptitud.

2.1.5. Qualsevol prestació que li sigui requerida a CReSA per part dels veterinaris oficials d’escorxadors i que es consideri que no s’ajusta als criteris generals de l’encàrrec de gestió s’ha de vehicular necessàriament a través de la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió per valorar-ne la idoneïtat.

2.1.6. El banc de dades que s’origina a partir d’aquesta iniciativa pertany a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ja que es materialitza a través dels recursos humans i materials destinats als equips veterinaris oficials en els escorxadors més el finançament íntegre de l’activitat de CReSA que correspon a aquesta iniciativa. Amb tot, l’ASPCAT ha de reconèixer l’autoria del CReSA en tota referència als diagnòstics obtinguts mitjançant aquesta col·laboració.

Ambdues parts acorden possibilitar vies de millora dels productes obtinguts mitjançant aquesta col·laboració a través de la participació d’altres institucions que hi tinguin interès, i s’acorda que, per a la utilització del sistema per part d’altres institucions, cal fixar-ne contraprestació per a l’ús del servei.

Aquesta contraprestació ha de ser acordada en el si de la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió atenent a les particularitats de cada cas.

2.2. Suport diagnòstic en ràbia

Davant la situació d’un episodi de mossegada de gos a una persona en la qual, segons el protocol establert per l’ASPCAT, no hagi estat possible descartar la sospita de ràbia i resulti procedent l’obtenció i anàlisi de mostra, CReSA prestarà suport a l’ASPCAT mitjançant la realització dels serveis següents:

2.2.1. Recepció del cadàver animal, necròpsia i obtenció de la mostra d’encèfal pertinent per a la seva tramesa al Laboratori Nacional de Referència (Centre Nacional de Microbiologia – Institut de Salut Carles III), d’acord amb les condicions establertes al Pla de contingència per al control de la ràbia en animals domèstics a Espanya vigent, així com el Protocol de coordinació d’actuacions de vigilància veterinària en cas de sospita de ràbia a Catalunya.

2.2.2. Els cadàvers a què es fa referència en el punt anterior corresponen a animals dels grups següents:

a) Gossos, guineus i altres cànids.

b) Gats i altres fèlids.

c) Fures i altres mustèlids.

d) Ximpanzés i altres primats.

2.2.3. La tramesa s’ha de realitzar de forma coordinada amb la Direcció de Protecció de la Salut de l’ASPCAT, per tal que es pugui coordinar la tramesa de dades telemàtiques de petició oficial d’anàlisi, tal com demana el Laboratori Nacional de Referència.

No s’inclouen en aquest servei les actuacions que calgui realitzar sobre animals vius, considerades de vigilància animal i que no són competència de l’ASPCAT.

Les prestacions requerides en aquest servei són referides a situacions epizootiològiques de normalitat. En cas que a Catalunya es produeixi una situació de declaració de brot que pugui generar una intensificació del servei, caldrà que ASPCAT i CReSA acordin les condicions econòmiques específiques d’aquest servei, atès que l’increment causat per un episodi de declaració de brot supera les previsions econòmiques aquí establertes.

2.3. Suport formatiu als equips de veterinaris oficials d’escorxador

2.3.1. CReSA ha de col·laborar en les activitats formatives que s’acordin, destinades al personal veterinari de l’ASPCAT que exerceix la seva tasca en els escorxadors de Catalunya, i el contingut de les quals tingui relació amb l’objecte concretat en aquest annex de l’encàrrec de gestió.

2.3.2. La col·laboració formativa es concreta en qualsevol de les formes utilitzades per ASPCAT (docència, debat o taller de resolució de casos pràctics) en les seves activitats formatives habituals. També es pot concretar en suport a la preparació de material formatiu o de la informació proporcionada en les activitats formatives referides en el punt anterior.

2.3.3. Per dur a terme la col·laboració formativa, CReSA es reserva la potestat d’aportar les persones que consideri oportunes d’entre les que participen en el funcionament ordinari d’aquest servei i garantir la idoneïtat respecte a la proposta formativa que es plantegi per part de l’ASPCAT.

2.4. Assessorament en matèria de patologia animal i zoonosis d’interès per a dictàmens i posicionaments

2.4.1. L’ASPCAT pot sol·licitar a CReSA informes o recomanacions escrites respecte a qüestions de caràcter tècnic o científic relacionades amb la patologia animal i les zoonosis, de cara a consolidar posicionaments oficials, dictàmens o interpretació de criteris tècnics.

2.4.2. Les peticions que s’adrecin a CReSA en virtut de l’apartat 2.2 s’han d’emetre des de la Direcció de Protecció de la Salut de l’ASPCAT.

2.4.3. Els informes resultants d’aquestes peticions tenen caràcter consultiu, no vinculant per a les pretensions de l’ASPCAT, si bé podran ser referides en posicionaments o iniciatives oficials.

2.4.4. CReSA ha de determinar els criteris amb els quals cal referir-se a l’autoria dels informes emesos en cas que l’ASPCAT els mencioni en qualsevol de les seves actuacions.

 

3. Memòria anual d’activitat i resultats

3.1. CReSA ha d’elaborar un document memòria d’activitat i resultats que contingui les activitats dutes a terme durant el període de l’encàrrec de gestió, així com els resultats obtinguts.

3.2. El document Memòria d’activitat i resultats s’ha de lliurar a la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió, que en valorarà la seva idoneïtat i correspondència respecte a les finalitats de l’encàrrec de gestió.

3.3. L’ASPCAT pot difondre en el seu espai web corporatiu el document Memòria d’activitat i resultats com a activitat pròpia, referint-ne la col·laboració amb CReSA i respectant els criteris de menció a l’autoria d’informes.

 

4. Finançament

El Departament de Salut aporta al desenvolupament d’aquest projecte la quantitat de 104.617,81€ (cent quatre mil sis-cents disset euros amb vuitanta-un cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 referida en el pacte quart d’aquest encàrrec de gestió.

 

5. Facturació

CReSA ha de presentar una factura en concepte de compliment dels serveis acordats, no més tard del 19 de desembre de 2014, que ha de ser degudament conformada pel secretari de Salut Pública del Departament de Salut.

Amb la factura que es presenti, s’ha d’adjuntar un certificat emès pel mateix secretari de Salut Pública on s’expressi l’adequació de les prestacions als pactes d’aquest encàrrec de gestió.

Les factures que acreditin la realització dels serveis objecte de l’encàrrec de gestió s’han d’enviar a la Secretaria de Salut Pública, carrer de Roc Boronat, 81-95 (edifici Salvany), 08005 Barcelona, per tal de ser registrades i conformades.

La forma de pagament establerta és per transferència.

 

 

Annex II. Suport diagnòstic en la determinació d’encefalopaties espongiformes transmissibles en remugants

 

1. Objecte

El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, que empra el nom d’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), encomana a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), fundació pública, dur a terme la realització dels treballs de diagnòstic de les encefalopaties espongiformes transmissibles derivats del compliment de la normativa vigent en aquest àmbit.

La prestació es concreta en el desenvolupament dels treballs de diagnòstic analític i histopatològic de les EET dels remugants (EEB i scrapie) que resultin inclosos en els supòsits que estableix la normativa vigent.

 

2. Prestació de serveis

Correspon a CReSA proporcionar els serveis següents amb els requeriments que s’expliciten:

2.1. Anàlisi de mostres de teixits d’encèfal provinents d’animals sacrificats amb destinació al consum humà

2.1.1. Dur a terme l’anàlisi de les mostres obtingudes d’animals de les espècies bovina, ovina i caprina, sacrificats en els escorxadors de Catalunya a què obligui la legislació pertinent i com a element preceptiu de la comercialització de les carns.

2.1.2. Implementar les tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

2.1.3. Assegurar l’acreditació d’ENAC per a les anàlisis realitzades segons la norma ISO/IEC 17025.

2.1.4. Trametre de forma immediata els resultats als diferents serveis territorials del Departament de Salut d’on procedeixin les mostres analitzades.

2.1.5. Trametre els resums d’activitat mensuals als serveis competents de la Direcció de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

2.1.6. Garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball en la part que correspongui a les obligacions que assumeix mitjançant aquest encàrrec de gestió.

2.1.7. L’ASPCAT ha de facilitar a CReSA tota la informació que requereixi per a la correcta execució d’aquest encàrrec de gestió.

 

3. Memòria anual d’activitat i resultats

3.1. CReSA ha d’elaborar un document Memòria d’activitat i resultats que contingui les activitats dutes a terme durant el període de l’encàrrec de gestió, així com els resultats obtinguts.

3.2. El document Memòria d’activitat i resultats s’ha de lliurar a la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió, que en valorarà la seva idoneïtat i correspondència respecte a les finalitats de l’encàrrec de gestió.

3.3. ASPCAT podrà difondre en el seu espai web corporatiu el document Memòria d’activitat i resultats com a activitat pròpia, referint-ne la col·laboració amb CReSA i respectant els criteris de menció a l’autoria dels informes.

 

4. Finançament

El Departament de Salut aporta al desenvolupament d’aquest projecte un import màxim de 18.000,00€ (divuit mil euros), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 2014 referida en el pacte quart d’aquest encàrrec de gestió.

Aquest import s’ha d’abonar en fraccions periòdiques a partir de les anàlisis concretes que es vagin requerint per part de l’ASPCAT i que hagi efectuat CReSA.

Atès que les formes de determinació analítica utilitzades permeten l’agrupació de mostres per jornades de treball, i que aquesta agrupació pot reduir el cost del servei, s’ha fixat aquest sostre de despesa a partir d’una aproximació feta en funció del nombre de mostres requerides a Catalunya en anys precedents, i d’una tabulació de preus en funció de l’agrupació que se’n faci. S’ha fet aquesta aproximació considerant que el requeriment de nombre de mostres no es troba sota el control de l’ASPCAT, ja que depèn del mercat i de l’activitat dels operadors econòmics del sector.

 

Taula.- Tarifa que s’aplica a l’activitat realitzada en funció del nombre de mostres analitzades simultàniament

 

De

a

Preu

  

De

a

Preu

  

De

a

Preu

1

4

117,26€

69

76

715,52€

129

136

1.195,20€

5

12

235,84€

77

84

775,48€

137

144

1.255,15€

13

20

295,80€

85

92

835,44€

145

152

1.315,11€

21

28

355,76€

93

96

895,44€

153

160

1.375,07€

29

36

415,72€

97

104

955,36€

161

168

1.435,03€

37

44

475,68€

105

112

1.015,32€

169

176

1.494,99€

45

52

535,64€

113

120

1.075,28€

177

184

1.554,95€

53

60

595,60€

121

128

1.135,24€

185

188

1.616,29€

61

68

655,56€

   

 

5. Facturació

CReSA ha de presentar una factura en concepte de compliment dels serveis acordats, no més tard del 19 de desembre de 2014, que ha de ser degudament conformada pel secretari de Salut Pública del Departament de Salut.

Amb la factura que es presenti s’ha d’adjuntar un certificat emès pel mateix secretari de Salut Pública on s’expressi l’adequació de les prestacions als pactes d’aquest encàrrec de gestió.

Les factures que acreditin la realització dels serveis objecte de l’encàrrec de gestió s’han d’enviar a la Secretaria de Salut Pública, carrer de Roc Boronat, 81-95 (edifici Salvany), 08005 Barcelona, per tal de ser registrades i conformades.

La forma de pagament establerta és per transferència.

 

 

Annex III. Programa de competència vectorial

 

1. Objecte

El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, que empra el nom d’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), encomana a la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), fundació pública, dur a terme la realització d’un estudi de recerca per valorar la competència vectorial del mosquit tigre present a Catalunya en relació amb el virus Chikungunya i Dengue, així com l’elaboració d’un estudi bibliogràfic sobre la competència vectorial de la mosca negra.

 

2. Prestació de serveis

Les tasques a desenvolupar durant 2014 per part de CReSA es concreten en els productes següents:

2.1. Estudi de transmissió del virus Chikungunya amb la colònia establerta al laboratori de CReSA procedent de Sant Cugat del Vallès.

2.2. Posada a punt de les tècniques de replicació i detecció del virus del dengue per poder realitzar un estudi de competència vectorial i transmissió del virus de dengue amb la colònia establerta al laboratori procedent de Sant Cugat del Vallès i que es durà a terme l’any següent.

2.3. Estudi bibliogràfic sobre la competència vectorial de la mosca negra.

Per a totes aquestes tasques correspon a CReSA:

a) Dirigir, organitzar i executar la recerca i l’estudi esmentat a l’apartat anterior.

b) Coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques.

c) Implementar les tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Els treballs inclouen:

a) Transmissió d’informació de l’activitat a la Direcció de Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública.

b) Transmissió immediata de resultats a la Secretaria de Salut Pública en cas que s’estimi necessari per prevenir riscos per a la salut de la població.

c) Assegurament del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

La Direcció de Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública, a través dels serveis competents, ha de facilitar a CReSA tota la informació que requereixi per a la correcta execució d’aquest encàrrec de gestió.

 

3. Memòria anual d’activitat i resultats

3.1. CReSA ha d’elaborar un document memòria d’activitat i resultats que contingui les activitats dutes a terme durant el període de l’encàrrec de gestió, així com els resultats obtinguts.

3.2. Formen part del compliment de l’apartat 3.1 els estudis mencionats en els apartats 2.1 i 2.3 d’aquest annex, tot i mantenir format independent.

3.3. El document Memòria d’activitat i resultats es lliura a la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió, que en valora la seva idoneïtat i correspondència respecte a les finalitats de l’encàrrec de gestió.

3.4. L’ASPCAT pot difondre en el seu espai web corporatiu el document Memòria d’activitat i resultats com a activitat pròpia, referint-ne la col·laboració amb CReSA i respectant els criteris de menció a l’autoria dels informes.

 

4. Finançament

El Departament de Salut aporta al desenvolupament d’aquest projecte la quantitat de 70.942,30€ (setanta mil nou-cents quaranta-dos euros amb trenta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 referida en aquest encàrrec de gestió.

 

5. Facturació

CReSA ha de presentar una factura en concepte de compliment dels serveis acordats, no més tard del 19 de desembre de 2014, que ha de ser degudament conformada pel secretari de Salut Pública del Departament de Salut.

Amb la factura que es presenti s’ha d’adjuntar un certificat emès pel mateix secretari de Salut Pública on s’expressi l’adequació de les prestacions als pactes d’aquest encàrrec de gestió.

Les factures que acreditin la realització dels serveis objecte de l’encàrrec de gestió s’han d’enviar a la Secretaria de Salut Pública, carrer de Roc Boronat, 81-95, (edifici Salvany), 08005 Barcelona, per tal de ser registrades i conformades.

La forma de pagament establerta és per transferència.

 

Amunt