Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 25/11/1991

 • Número del document 263/1991

 • Número de control 91106087

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1532

 • Data 20/12/1991

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6476

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 263/1991, de 25 de novembre, d'aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya.


                               
                               
                               
   Totes les comunitats humanes organitzades i les seves 
 institucions adopten i han adoptat sempre diferents símbols 
 i senyals com a elements representatius i identificatius, i 
 els envolten d'expressions de respecte. L'escut i la 
 bandera són, a la nostra cultura i des de fa molts segles, 
 els símbols representatius per excel·lència  de  tota 
 comunitat.
                               
   Catalunya,  com  a  comunitat  històrica  dotada 
 d'institucions d'autogovern, ha tingut, fins a la pèrdua 
 d'aquestes l'any 1714, una heràldica pròpia, no solament 
 reial i nobiliària, sinó també municipal, les prescripcions 
 bàsiques de la qual es recullen en aquest Decret i també 
 els aclariments necessaris per comprendre-les. Cal fer 
 esment també que, d'uns anys ençà, han proliferat nous 
 símbols merament distintius que, més que del rigor de la 
 ciència i l'art heràldic, són fruit de  l'esplèndida 
 creativitat  de  molts dels dissenyadors catalans més 
 rellevants.
                               
   Aquesta disposició omple un buit dins l'ordenament 
 local català, de conformitat amb l'article 37.1 de la Llei 
 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, respectant l'autonomia local en el que fa 
 referència a la competència per dotar-se de símbols propis, 
 competència que estableix, concretament pel que fa als 
 municipis, l'article 50.2.b) de la Llei esmentada. En el 
 mateix sentit, la Generalitat només intervé en aquesta 
 matèria en els casos determinats per la llei per tal de 
 comprovar si són respectades les normes heràldiques i 
 altres dades en què es fonamenten els símbols, o si els 
 símbols aprovats són susceptibles de ser confosos amb els 
 d'un altre ens local.
                               
   Així mateix es regula el procediment aplicable per a 
 l'adopció, la modificació, el canvi o la rehabilitació dels 
 símbols locals, semblant a l'establert per al canvi de nom 
 dels municipis, referit, d'una banda, a l'escut i a la 
 bandera, reconeguts com a símbols representatius i, d'altra 
 banda, als emblemes, que són denominats símbols distintius, 
 d'introducció més recent en el món de la identificació de 
 les entitats, tal com s'ha indicat. El procediment que es 
 refereix a aquests emblemes se sotmet a unes normes i uns 
 criteris menys estrictes que els que calen per a l'adopció 
 dels símbols representatius.
                               
   Per acabar, es crea una nova secció dins el Registre 
 dels ens locals a què es refereix l'article 4 de la Llei 
 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, en el qual s'han d'inscriure els símbols locals. 
                               
   Atesa la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;      
                               
   Vistos l'informe de la Comissió de Govern Local de 
 Catalunya i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
 a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació 
 prèvia del Govern,                     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
   S'aprova el Reglament dels símbols dels ens locals de 
 Catalunya, el text del qual figura a continuació.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 - 1  S'autoritza el conseller de Governació per  al 
 desplegament d'aquest Decret.
                               
 - 2  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 25 de novembre de 1991              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
 REGLAMENT                          
 dels símbols dels ens locals de Catalunya          
                               
 Capítol 1                          
 Principis i disposicions generals              
                               
 Article 1                          
 Objecte del Reglament                    
  1.1  Aquest Reglament estableix els criteris i regula el 
 procediment per a l'adopció, l'ús, la modificació parcial, 
 el canvi o la rehabilitació dels símbols dels ens locals.
  1.2  Els  símbols  representatius  dels  ens locals 
 territorials i de les entitats municipals descentralitzades 
 són l'escut i la bandera.
  1.3 Els ens locals esmentats a l'apartat anterior poden 
 dotar-se, a més dels símbols representatius, d'un emblema 
 com a símbol distintiu. La resta d'ens locals,  els 
 consorcis de caràcter local i els ens amb personalitat 
 pròpia dependents de les entitats locals, poden també 
 adoptar com a símbol distintiu un emblema, quan els seus 
 estatuts, si escau, ho prevegin.
                               
 Article 2                          
 Definició d'escut, bandera i emblema            
  2.1 A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per escut un 
 símbol o ensenya format per una superfície entre línies, 
 dita camper, on es representen diferents elements, dits 
 càrregues heràldiques.
  2.2 A l'efecte d'aquest Reglament, la bandera és una peça 
 de tela, generalment rectangular, fixa per un costat a un 
 pal o asta, que serveix com a símbol o ensenya.
  2.3 A l'efecte d'aquest Reglament, l'emblema comprèn 
 qualsevol símbol gràfic, altre que un escut o una bandera, 
 amb independència de la forma i els elements que el 
 componen.
                               
 Article 3                          
 Símbols locals representatius                
  3.1 Els ens locals indicats a l'article 1.2 poden adoptar 
 un escut i una bandera com a símbols representatius, 
 rehabilitar els que històricament els corresponguin, i 
 també modificar o canviar els que tinguin establerts.
  3.2  Els elements de l'escut i de la bandera s'han de 
 fonamentar en fets històrics o accidents geogràfics, en 
 característiques pròpies de l'ens local o en el seu nom.
  3.3  En qualsevol cas, s'han de respectar les normes de 
 l'heràldica i, en particular, els criteris explícitament 
 recollits en aquest Reglament i en el seu annex, els quals 
 seran  d'aplicació,  llevat  d'excepcions  degudament 
 justificades.
                               
 Article 4                          
 Símbols locals distintius                  
  4.1  Els emblemes regulats per aquest Reglament s'han 
 d'ajustar al que estableixen els articles 22, 23  i 
 concordants d'aquest text.
  4.2  Els emblemes de què es dotin els ens locals i els 
 organismes autònoms, com també els de les societats i 
 empreses dependents dels ens locals, s'han de regular per 
 la legislació local i per aquest Reglament i, si s'escau, 
 per les normes específiques de la legislació sectorial 
 corresponent, sens perjudici d'inscriure'ls en la secció 
 corresponent del Registre dels ens locals que porta el 
 Departament de Governació.
                               
 Article 5                          
 Competència                         
  5.1 Correspon al ple de l'ens local o l'òrgan competent 
 prendre l'acord d'adopció, de rehabilitació, de modificació 
 o de canvi de l'escut, la bandera o l'emblema.
  5.2  La intervenció del Govern de la Generalitat es 
 produirà:                          
   a) Quan l'escut o la bandera siguin susceptibles de ser 
 confosos amb els d'un altre ens local.
   b) Quan no es compleixin els requisits que estableixen 
 els articles 35 i 36 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
 municipal i de règim local de Catalunya, desplegats en 
 aquest Reglament.
   c) Pel que fa als emblemes, quan es tramitin d'acord 
 amb el procediment general establert per aquest Reglament, 
 i no s'ajustin al que determinen els articles 22, 23 i 
 concordants d'aquest text.
                               
 Article 6                          
 Contingut de l'acord                    
  L'acord a què es refereix l'article anterior ha de 
 contenir:                          
   a) Pel que fa a l'escut, el blasonament de les armes i 
 el seu timbre.
   b) Respecte a la bandera, la descripció amb les 
 dimensions, les proporcions i els colors.
   c) Quant a l'emblema, una descripció breu dels seus 
 elements i de la disposició i proporcions d'aquests.
                               
 Article 7                          
 Publicació i efectes dels símbols              
   L'escut i la bandera dels ens locals i els emblemes, 
 exclosos aquells que es tramitin d'acord amb la legislació 
 sectorial escaient, es podran utilitzar a partir de la 
 publicació de la seva descripció al DOGC.
                               
 Article 8                          
 Prohibició d'emprar l'escut i la bandera de Catalunya    
  8.1 Només poden incorporar l'escut de Catalunya al seu 
 propi aquells municipis que hi tenen dret històric, d'acord 
 amb el que s'especifica a l'annex d'aquest Decret.
  8.2  No es pot emprar la bandera de Catalunya com a fons 
 de la bandera local. Els ens locals que per dret històric 
 poden tenir el senyal de Catalunya a l'escut, el poden 
 posar, si escau, a la bandera.
                               
 Article 9                          
 Inscripció dels símbols                   
  Al Registre dels ens locals a què es refereix l'article 4 
 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
 local de Catalunya, es crearà una secció general destinada 
 a inscriure els símbols locals aprovats de conformitat amb 
 els criteris i el procediment que regula aquest Reglament 
 o, si s'escau, amb els que estableix la  legislació 
 sectorial.
                               
 Article 10                         
 Protecció dels símbols                   
   Els símbols representatius i els distintius, degudament 
 inscrits i publicats, gaudeixen de la protecció  que 
 estableixen les lleis, i els ens que en siguin titulars han 
 d'exercitar  les  accions  procedents, d'acord amb la 
 legislació aplicable en cada cas, per tal de vetllar per 
 l'ús i la defensa adequats.
                               
 Article 11                         
 Utilització dels símbols                  
  11.1  En les comunicacions oficials dels ens a què fa 
 referència aquest Reglament, no hi poden constar altres 
 símbols  que  l'escut  o l'emblema propis, degudament 
 aprovats, sens perjudici del que estableix l'article 29 
 d'aquest Reglament.
  11.2  Així mateix, els ens locals només poden utilitzar 
 els símbols propis esmentats als edificis, als plafons, als 
 rètols, als vehicles, als uniformes i altres formes de 
 manifestació a l'exterior, sens perjudici de la protecció 
 deguda al patrimoni històrico-artístic.
                               
 Capítol 2                          
 De l'escut                         
                               
 Secció 1                          
 Dels elements de l'escut                  
                               
 Article 12                         
 Blasonament                         
  12.1  S'entén per blasonament la descripció de la forma, 
 dels esmalts i de les càrregues d'un escut. El blasonament 
 ha de ser al més simple i senzill possible, sempre que 
 permeti diferenciar-se d'altres escuts. S'ha de donar 
 preferència al senyal propi de l'ens local  respecte 
 d'altres senyals que hi puguin figurar.
  12.2  Els esmalts d'un escut són els acoloriments del 
 camper i de les càrregues, l'ús i la combinació dels quals 
 s'han  d'adir  amb  les  normes heràldiques, tal com 
 s'especifica a l'annex d'aquest Decret.
  12.3 Les càrregues s'han de representar sempre d'acord 
 amb la normativa heràldica i mai al natural.
                               
 Article 13                         
 Forma i brisures                      
  13.1  La forma de l'escut dels ens locals ha de ser la 
 caironada, tal com s'especifica a l'annex.
  13.2 Els escuts dels diferents ens locals, excepte els 
 dels municipis, s'han de diferenciar per una brisura 
 característica, d'acord amb el que figura a  l'annex 
 d'aquest Decret.
                               
 Article 14                         
 Timbre                           
  14.1  S'entén per timbre l'acompanyament col·locat damunt 
 d'un escut. En el cas dels ens locals territorials, el 
 timbre ha de ser sempre una corona, que ordinàriament serà 
 la mural que li correspongui, tal com figura a l'annex 
 d'aquest Decret.
  14.2   Els  escuts  de  les  entitats  municipals 
 descentralitzades no han de portar timbre de cap mena.
  14.3 Quan un municipi amb escut timbrat de corona mural 
 modifiqui el seu tractament per raó del nombre d'habitants, 
 d'acord amb el que disposa l'article 33 de la Llei 8/1987, 
 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, la 
 corona corresponent substituirà l'anterior sense cap altre 
 tràmit que la inscripció al Registre previst a l'article 9. 
                               
 Article 15                         
 Altres acompanyaments                    
  L'escut es pot blasonar amb aquells acompanyaments que 
 hagin estat objecte de concessió expressa.
                               
 Secció 2                          
 De l'ús de l'escut                     
                               
 Article 16                         
 Ús de l'escut                        
  16.1 L'ús de l'escut és privatiu de l'ens local.
  16.2 Les entitats privades i els particulars poden fer ús 
 de l'escut amb l'autorització expressa de l'ens local.
  16.3  Cap ens local no pot fer ús d'un escut que no sigui 
 el propi, sens perjudici del que estableix l'article 29 
 d'aquest Reglament.
                               
 Article 17                         
 Incorporació de l'escut al segell              
   Els ens locals poden incorporar als seus segells l'escut 
 propi, degudament aprovat.
                               
 Capítol 3                          
 De la bandera                        
                               
 Article 18                         
 Forma de la bandera                     
  18.1 La bandera ha de tenir forma rectangular i una 
 relació de dos d'alçada per tres d'amplada.
  18.2  La bandera ha de ser tan  senzilla com sigui 
 possible i alhora identificativa.
                               
 Article 19                         
 Altres prescripcions                    
  19.1 La bandera no ha d'incorporar mai l'escut sinó, en 
 tot cas, els seus elements més representatius, com ara els 
 esmalts o les càrregues, excepte quan resulti de la 
 conversió de l'escut en bandera.
  19.2  La  bandera no ha d'incorporar, en cap cas, 
 l'acompanyament de l'escut.
  19.3 En les dues cares de la bandera, tots els elements 
 han de mantenir la mateixa disposició i orientació respecte 
 al pal, fent l'efecte de transparència.
                               
 Article 20                         
 Ús de la bandera                      
  20.1  La utilització de la bandera i la seva col·locació 
 als edificis es regeix per la Llei 39/1981, de  28 
 d'octubre, per la qual es regulen l'ús de la bandera 
 d'Espanya i el de les altres banderes i ensenyes.
  20.2 Els presidents dels ens territorials poden portar 
 als seus vehicles oficials un exemplar reduït de la bandera 
 pròpia com a banderí quan assisteixin a actes oficials o 
 actuïn en l'exercici del càrrec.
  20.3 Els ens locals no poden enarborar com a pròpia una 
 altra bandera que no sigui la seva oficial, degudament 
 inscrita i publicada, de conformitat amb aquest Reglament.
                               
 Article 21                         
 Limitacions a l'ús de la bandera              
  La bandera de l'ens local no pot ser utilitzada com a 
 fons  de  símbols  o  sigles  de partits, sindicats, 
 associacions o altres entitats privades.
                               
 Capítol 4                          
 Dels emblemes                        
                               
 Article 22                         
 Emblemes distintius dels ens locals territorials i les 
 entitats municipals descentralitzades            
  22.1 Els ens locals que poden dotar-se d'un escut i d'una 
 bandera com a símbols representatius també ho poden fer 
 d'un emblema distintiu.
  22.2 L'emblema no pot consistir en una modificació, 
 deformació o simplificació de l'escut, si bé pot basar-se 
 en elements d'aquest.
                               
 Article 23                         
 Emblemes dels altres ens locals, els consorcis de caràcter 
 local i els ens dependents                 
  23.1 Els ens locals no inclosos a l'article anterior, els 
 consorcis de caràcter local i els ens amb personalitat 
 jurídica pròpia dependents dels ens locals també poden 
 utilitzar  un  emblema distintiu, d'acord amb el que 
 estableix l'article 1.3 d'aquest Reglament.
  23.2  Respecte de les mancomunitats i dels consorcis, 
 l'acord d'aprovació de l'emblema correspon als òrgans 
 competents dels ens que en formen part. Pel que fa als ens 
 dependents dels ens locals, aquest acord correspon als ens 
 dels quals depenen.
  23.3  L'emblema  no pot incloure frases, anagrames, 
 logotips o inscripcions que puguin induir a confusió amb 
 els d'altres ens o que no responguin a la seva denominació 
 oficial o que la modifiquin.
  23.4 Les corporacions locals poden autoritzar els seus 
 ens dependents a incorporar l'escut com a element accessori 
 dels seus emblemes distintius.
                               
 Capítol 5                          
 Procediment d'adopció, rehabilitació, modificació o canvi 
 dels símbols                        
                               
 Secció 1                          
 Procediment referent a l'escut               
                               
 Article 24                         
 Iniciació de l'expedient                  
  24.1 L'expedient per adoptar, rehabilitar, modificar o 
 canviar l'escut s'ha d'incoar per acord del ple o l'òrgan 
 competent de l'ens local.
  24.2 L'expedient ha d'incloure un projecte, que ha de 
 constar dels documents següents:              
   a) Una memòria o informe elaborat per un titulat 
 superior especialitzat en heràldica o per una institució 
 competent en la matèria que justifiqui la correcció del 
 blasonament que es proposi.
   b) Tots els antecedents heràldics, sigil·logràfics, 
 històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenti la 
 proposta d'escut.
   c) Una proposta de blasonament d'aquest.
   d) Un dibuix de l'escut.
  24.3  La Direcció General d'Administració Local del 
 Departament de Governació prestarà l'assistència necessària 
 per elaborar el projecte d'escut als ens locals que en 
 justifiquin la necessitat.
                               
 Article 25                         
 Informació pública                     
  25.1  L'ens local ha de sotmetre el projecte a què es 
 refereix l'article anterior a informació pública, per un 
 termini de 30 dies, al tauler d'edictes i al DOGC.
  25.2 Transcorregut el termini d'informació pública, l'ens 
 local ha de trametre una còpia de l'expedient a la Direcció 
 General d'Administració Local del Departament de Governació 
 per tal que emeti informe sobre aquest i sol·liciti el 
 dictamen a l'Institut d'Estudis Catalans.
                               
 Article 26                         
 Adopció de l'acord, tramesa de l'expedient, registre i 
 publicació de l'escut                    
  26.1  Un cop l'ens local hagi rebut el dictamen de 
 l'Institut d'Estudis Catalans i l'informe de la Direcció 
 General  d'Administració  Local, i s'hagin resolt les 
 possibles al·legacions formulades en el tràmit d'informació 
 pública, l'òrgan competent d'aquell aprovarà, si escau, el 
 blasonament de l'escut amb el vot favorable de les dues 
 terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la 
 majoria  absoluta del nombre legal de membres de la 
 corporació.
  26.2 L'ens local, en el termini de quinze dies a comptar 
 de l'endemà de l'adopció de l'acord, ha de trametre 
 l'expedient complet a la Direcció General d'Administració 
 Local del Departament de Governació, a l'efecte de la 
 inscripció al Registre dels ens locals i la seva publicació 
 posterior.
  26.3 Si el Departament de Governació no té cap observació 
 a fer a l'escut aprovat, ho ha de fer saber a l'ens local 
 i, amb la resolució prèvia de la Direcció General, s'ha 
 d'inscriure al Registre a què es refereix l'article 9, i 
 s'ha de publicar al DOGC el blasonament acordat.
  26.4  Una vegada transcorreguts tres mesos des de la 
 recepció de l'expedient al Departament de Governació sense 
 que s'hi hagin formulat observacions, l'acord de l'ens 
 local es considerarà definitiu i executiu i l'ens podrà 
 instar la inscripció de l'escut al Registre esmentat i la 
 publicació a què es refereix l'apartat anterior.
                               
 Article 27                         
 Formulació d'observacions                  
  27.1 Si l'ens local ha adoptat un acord d'aprovació o 
 canvi  de  l'escut  que sigui contrari a les normes 
 heràldiques o sigui susceptible de ser confós amb el d'un 
 altre ens local, o no es fonamenti en fets històrics o 
 geogràfics, o en característiques pròpies i distintives que 
 en remarquin l'originalitat, exclusivitat o magnitud, ni en 
 el seu propi nom, la Direcció General d'Administració Local 
 del Departament de Governació hi formularà les observacions 
 que cregui oportunes.
  27.2 En el termini de 15 dies a comptar de la recepció de 
 les observacions esmentades a l'apartat anterior, l'ens 
 local podrà al·legar el que cregui convenient en defensa 
 del seu acord, adjuntant els documents o les justificacions 
 que consideri adients.
                               
 Article 28                         
 Intervenció del Govern de la Generalitat          
  Si el Departament de Governació no considera justificades 
 les al·legacions de l'ens local i aquest no incorpora les 
 observacions fetes pel Departament esmentat, proposarà al 
 Govern de la Generalitat la denegació de la inscripció de 
 l'escut al Registre dels ens locals.
                               
 Article 29                         
 Utilització d'altres escuts                 
  L'ens local, en el supòsit de l'article anterior, no pot 
 fer ús d'altre escut que no sigui el senyal de la 
 Generalitat, d'acord amb el que disposa el Decret 56/1982, 
 de 18 de març, pel qual s'estableixen normes sobre la 
 utilització del senyal de la Generalitat per les entitats 
 locals de Catalunya, o el de l'Estat en els termes que 
 disposi la legislació aplicable.
                               
 Secció 2                          
 Procediment relatiu a la bandera              
                               
 Article 30                         
 Iniciació de l'expedient                  
  Quan l'ens local tingui inscrit l'escut al Registre a què 
 fa referència aquest Reglament i, un cop publicat al DOGC, 
 podrà adoptar, rehabilitar i, si escau, modificar o canviar 
 la bandera com a símbol local representatiu.
                               
 Article 31                         
 Procediment                         
   El procediment per a l'adopció, la rehabilitació, la 
 modificació o el canvi de la bandera és el que estableix la 
 secció 1 d'aquest capítol 5.
                               
 Secció 3                          
 Procediment pel que fa a l'emblema             
                               
 Article 32                         
 Iniciació de l'expedient                  
  L'expedient per a l'adopció, la modificació o el canvi de 
 l'emblema distintiu s'ha d'incoar per acord del ple o de 
 l'òrgan competent de l'ens local.
                               
 Article 33                         
 Procediment general                     
  El procediment a seguir per a l'adopció, la modificació o 
 el canvi dels emblemes s'ha de subjectar al que estableixen 
 els articles 34, 35, 36 i 37 d'aquest Decret, llevat dels 
 supòsits en què siguin d'aplicació les normes específiques 
 de la legislació sectorial.
                               
 Article 34                         
 Projecte d'emblema                     
  Formarà part de l'expedient un projecte que ha de constar 
 dels documents següents:                  
   Una memòria justificativa.
   Una descripció detallada de l'emblema.
   Un dibuix de l'emblema.
                               
 Article 35                         
 Adopció de l'acord, tramesa de l'expedient, registre i 
 publicació de la descripció de l'emblema          
  35.1 El projecte d'emblema s'ha de sotmetre a informació 
 pública per un termini de 30 dies al tauler d'edictes dels 
 ens locals afectats.
  35.2 Un cop transcorregut el termini d'informació pública 
 i resoltes les possibles al·legacions, el ple de l'ens 
 local  o l'òrgan competent ha d'aprovar, si s'escau, 
 l'emblema, tenint en compte el que estableix l'article 23.2 
 d'aquest Reglament.
  35.3 L'ens local, en el termini de 15 dies a comptar de 
 l'endemà  de  l'adopció  de  l'acord, ha de trametre 
 l'expedient complet, inclosos els estatuts de l'ens, si 
 s'escau, a la Direcció General d'Administració Local del 
 Departament de Governació, a l'efecte de la inscripció al 
 Registre dels ens locals i la publicació posterior.
  35.4 Si el Departament de Governació no té cap observació 
 a fer a l'emblema aprovat, en relació amb el que prescriuen 
 els articles 22 i 23 d'aquest Reglament, ho farà saber a 
 l'ens local, l'inscriurà al registre i en publicarà la 
 descripció al DOGC.
  35.5 Una vegada transcorreguts tres mesos des de la 
 recepció de l'expedient al Departament de Governació sense 
 que aquest hi formuli observacions, l'acord es considerarà 
 definitiu i executiu, i l'ens local podrà instar la 
 inscripció de l'emblema al Registre i la publicació a què 
 es refereix l'apartat anterior.
                               
 Article 36                         
 Formulació d'observacions                  
  36.1  Si l'ens local acorda l'adopció o la modificació de 
 l'emblema sense complir el que prescriuen els articles 22 i 
 23, el Departament de Governació  hi  formularà  les 
 observacions que cregui oportunes per tal que aquell hi 
 incorpori les rectificacions adients.
  36.2 En el termini de 15 dies a comptar de la recepció de 
 les observacions a què es refereix l'apartat anterior, 
 l'ens local podrà al·legar el que cregui convenient en 
 defensa del seu acord, i adjuntarà els documents o les 
 justificacions que consideri procedents.
                               
 Article 37                         
 Intervenció de la Generalitat                
  Si el Departament de Governació no considera justificades 
 les al·legacions de l'ens local, proposarà al Govern de la 
 Generalitat la denegació de la inscripció de l'emblema al 
 Registre dels ens locals.
                               
 Article 38                         
 Procediment especial                    
  38.1  Els ens locals han de trametre, si escau, en el 
 termini de 15 dies, al Departament de Governació, una 
 certificació de l'acord d'iniciació de l'expedient per a la 
 inscripció de l'emblema al registre estatal corresponent.
  38.2  Així mateix, han de trametre al mateix Departament 
 la certificació de la inscripció esmentada, en el termini 
 de  15 dies a comptar de la publicació de l'anunci 
 d'aquesta, per tal que l'emblema s'anoti al Registre dels 
 ens locals.
                               
 Article 39                         
 Incorporació de l'emblema al segell             
   Els ens i òrgans que tinguin un emblema degudament 
 aprovat poden incorporar-lo en un segell propi.
                               
 Capítol 6                          
 Inscripció dels símbols al Registre dels ens locals     
                               
 Article 40                         
 Organització de la secció dels símbols locals        
  La secció del Registre dels ens locals a què es refereix 
 l'article 9, destinada a la inscripció dels símbols locals, 
 s'organitza en tres subseccions referides, respectivament, 
 als escuts, a les banderes i als emblemes.
                               
 Article 41                         
 Dades registrals dels escuts                
   Les inscripcions dels escuts han de contenir les dades 
 registrals següents:                    
   Nom de l'ens local.
   Data de l'acord d'aprovació de l'escut.
   Blasonament de l'escut.
   Dibuix acolorit de l'escut.
   Data de la resolució d'inscripció al Registre.
   Data de publicació al DOGC de la resolució d'inscripció. 
                               
 Article 42                         
 Dades registrals de les banderes              
  Les inscripcions de les banderes han de contenir les 
 mateixes dades registrals que els escuts.
                               
 Article 43                         
 Grups d'inscripció dels emblemes              
   La subsecció destinada a la inscripció dels emblemes es 
 divideix en tres grups, que es refereixen, respectivament, 
 a les inscripcions següents:                
   Dels emblemes dels ens locals.
   Dels emblemes dels consorcis.
   Dels emblemes dels ens dependents dels ens locals.
                               
 Article 44                         
 Dades registrals dels emblemes dels ens locals territorials 
 i altres ens locals                     
   A les inscripcions dels emblemes dels ens locals 
 territorials, de les entitats municipals descentralitzades 
 i de les entitats metropolitanes, hi han de constar les 
 dades següents:                       
   Nom de l'ens local.
   Data de l'acord d'aprovació de l'emblema.
   Descripció de l'emblema.
   Dibuix de l'emblema.
   Data de la resolució d'inscripció al Registre.
   Data de publicació al DOGC de l'anterior resolució.
                               
 Article 45                         
 Dades registrals dels emblemes de les mancomunitats     
   A les inscripcions referents als emblemes de les 
 mancomunitats hi han de constar les referències següents:  
   Nom de la mancomunitat.
   Data de l'acord d'aprovació de l'emblema pels municipis 
 que la integren.
   Descripció de l'emblema.
   Dibuix de l'emblema.
   Data de la resolució d'inscripció al Registre.
   Data de publicació de la resolució al DOGC.
                               
 Article 46                         
 Dades registrals dels emblemes dels consorcis        
   A les inscripcions referents als consorcis, hi han de 
 constar les indicacions següents:              
   Nom del consorci.
   Data de l'acord d'aprovació de l'emblema pels seus 
 membres.
   Descripció de l'emblema.
   Dibuix de l'emblema.
   Data de la resolució d'inscripció al Registre.
   Data de publicació de la resolució al DOGC.
                               
 Article 47                         
 Dades registrals dels emblemes dels ens dependents dels ens 
 locals                           
   Les inscripcions dels emblemes referents als organismes 
 autònoms, societats i  altres  ens  amb  personalitat 
 dependents  dels  ens  locals  han  de  contenir les 
 característiques següents:                 
   Nom de l'ens.
   Forma jurídica de constitució.
   Ens local del qual depèn.
   Data de l'acord d'aprovació de l'emblema per l'ens 
 local.
   Data de la resolució d'inscripció de l'emblema al 
 registre  estatal  corresponent,  si  escau, i de la 
 publicació.
   Descripció de l'emblema.
   Dibuix de l'emblema.
   Data d'inscripció de la resolució al Registre dels ens 
 locals.
   Data de publicació de la resolució anterior al DOGC, si 
 escau.
                               
 Article 48                         
 Modificació i cancel·lació de les dades registrals     
  48.1  La modificació i cancel·lació  de  les  dades 
 registrals, la farà d'ofici, o a petició de l'ens local, la 
 Direcció General d'Administració Local, en el termini d'un 
 mes a comptar de la data en què s'hagi produït la 
 modificació d'aquelles o, si escau, a comptar de la data de 
 la petició.
  48.2  Els ens locals han de comunicar a la Direcció 
 General esmentada, a l'efecte de l'anotació al Registre, 
 l'inici de procediments administratius o judicials que 
 puguin afectar les inscripcions dels seus símbols.
                               
 Disposició addicional                    
    Els ens locals territorials i les entitats municipals 
 descentralitzades poden regular per reglament els símbols 
 dels seus propis òrgans.
                               
 Disposicions transitòries                  
 - 1 Els escuts que han estat aprovats per decret de la 
 Generalitat de Catalunya abans de la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, s'han 
 d'inscriure d'ofici al Registre previst a l'article 9 
 d'aquest Reglament. Igualment, els escuts i les banderes 
 que ja han estat aprovats d'acord amb el procediment que 
 estableix l'esmentada Llei  8/1987,  de  15  d'abril, 
 s'inscriuran també d'ofici al Registre esmentat.
                               
 - 2 Els ens locals que utilitzin un escut o una bandera no 
 aprovats  d'acord  amb els procediments assenyalats a 
 l'apartat anterior, han d'instar-ne la inscripció  al 
 Registre esmentat en el termini de sis mesos. En el supòsit 
 que aquests símbols siguin susceptibles de ser confosos amb 
 els d'un altre ens local o no compleixin els requisits 
 establerts als articles 35 i 36 de la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, el Departament de Governació farà a l'ens local 
 les observacions oportunes per  tal  que  iniciï  el 
 procediment de modificació dels símbols esmentats, d'acord 
 amb el que estableix el capítol 5 d'aquest Reglament.
                               
 - 3  Aquest Reglament serà d'aplicació als expedients 
 d'adopció, rehabilitació o modificació de l'escut o la 
 bandera que estiguin en tràmit en el moment de l'entrada en 
 vigor.
                               
 Annex                            
                               
   - 1  A l'efecte del capítol 2 d'aquest Reglament, cal 
 tenir presents els criteris i els  termes  heràldics 
 següents:                          
  a) Entre els esmalts es distingeixen els metalls, les 
 colors i els folres.
   Una norma bàsica de l'heràldica és que no pot anar 
 metall sobre metall ni color sobre color. Tanmateix, hi ha 
 uns esmalts que tenen la consideració de neutres, que són 
 els folres, la porpra, l'ataronjat i el sable, que poden 
 anar amb metall o amb color indistintament.
  b) Cal entendre per forma caironada la d'un quadrat 
 recolzat sobre un dels seus vèrtexs i amb una de les 
 diagonals disposada verticalment i l'altra horitzontalment. 
  c) S'anomena brisura qualsevol canvi que es fa en un grup 
 o classe d'escuts per distingir-lo d'altres. Una de les 
 brisures emprades en heràldica local és la bordura, que 
 consisteix en una peça d'una amplària equivalent a la 
 sisena part de la de l'escut que voreja tot el camper; quan 
 en una bordura s'alternen punts, és a dir, fragments 
 d'igual mida, de metall i de color, es diu que la bordura 
 és componada.
   Els escuts dels consells comarcals es caracteritzen per 
 una bordura componada de vuit punts d'or i vuit de gules, 
 que són els esmalts de Catalunya.
  d) La corona mural és aquella que representa un llenç de 
 muralla en forma circular realçat per un nombre de torres 
 variable en funció del tipus i la categoria de l'ens local. 
   Els escuts dels municipis que històricament hagin estat 
 cap o centre d'un principat, ducat, marquesat, comtat, 
 vescomtat o  baronia  abans  de  l'abolició  de  les 
 jurisdiccions senyorials han d'anar timbrats amb la corona 
 corresponent al seu títol. Només poden anar timbrats amb 
 corona reial l'escut de la ciutat de Barcelona i els de les 
 viles i ciutats que hagin obtingut el títol de reial vila o 
 de reial ciutat.
                               
 - 2 A l'efecte de l'article 8, s'entén per dret històric a 
 incorporar al propi l'escut de Catalunya el fet d'haver-ne 
 rebut la concessió reial o el d'haver estat ciutat o vila 
 de jurisdicció reial.
                               
Amunt