Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 17/06/2015

  • Número del document ENS/0188/2015

  • Número de control 15174024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15174024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6900

  • Data 26/06/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/188/2015, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que les administracions públiques han de proveir els recursos econòmics necessaris per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.

En aquest sentit, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en funció dels seus recursos econòmics, aptituds i preferències.

En aplicació d’aquests principis, el Departament d’Ensenyament vol donar suport a l’escolarització i afrontar les possibles situacions de dificultat alimentària dels infants de zero a tres anys, escolaritzats en les llars d’infants de titularitat municipal durant el curs 2015-2016, establint una assignació econòmica que permeti minorar el cost que representa la prestació del servei de menjador, per a les famílies que estiguin en situacions de vulnerabilitat.

Per això, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

 

Ordeno:

 

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que consten a l’annex d’aquesta Ordre, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants escolaritzats en el primer cicle d’educació infantil.

 

Article 2

Convocatòria

Obrir convocatòria pública en règim de no concurrència competitiva per a la concessió de les subvencions indicades a l’article 1, per al curs escolar 2015-2016, la qual es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Les subvencions que s’atorguin s’han de destinar íntegrament a minorar la quota pel servei de menjador escolar a càrrec de les famílies durant el curs indicat.

 

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari electrònic corresponent, degudament signat, disponible a l’extranet de les administracions públiques catalanes, portal eaCat (http://eacat.cat), també accessible des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat), a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 15 de juliol de 2015.

 

Article 4

Import i partida pressupostària

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 2.300.000,00 euros que aniran amb càrrec a la partida pressupostària EN07 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

Article 5

Resolució definitiva

La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data de publicació al DOGC.

La resolució es notifica als sol·licitants mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per recórrer. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 6

Justificació

Els ajuntaments beneficiaris han d’acreditar que l'import de la subvenció s’ha destinat a les actuacions per a les quals s’ha concedit, d’acord amb la base reguladora 11, davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, no més tard del 30 de juliol de 2016.

 

Article 7

Caràcter de les subvencions

Les subvencions no tenen caràcter recurrent.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de juny de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és donar suport a l’escolarització i afrontar les possibles situacions de dificultat alimentària dels infants de zero a tres anys escolaritzats en les llars d’infants de titularitat municipal durant el curs 2015-2016, establint una assignació econòmica que permeti minorar el cost que representa la prestació del servei de menjador, per a les famílies que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota del servei de menjador escolar a càrrec d’aquelles famílies.

 

2. Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments titulars de llars d’infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, on la gestió d’aquests ajuts correspon al Consorci d’Educació de Barcelona, inscrites en el Registre de centres del Departament d’Ensenyament, que tinguin escolaritzats infants que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) El pare, mare o tutor legal rep l’ajut de la renda mínima d’inserció.

b) Està inclòs en un pla d’intervenció dels serveis socials.

c) Té algun germà que cursa ensenyaments obligatoris i és beneficiari d’un ajut o beca de menjador escolar atorgat pel consell comarcal.

 

3. Requisits i condicions dels beneficiaris

3.1 Per ser beneficiàries de les subvencions, els ajuntaments sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Acreditar que l’òrgan de govern competent ha adoptat l’acord de sol·licitud de la subvenció d’acord amb la normativa d’aplicació.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica autoritzar a l’Administració de la Generalitat per a comprovar d’ofici les dades corresponents al compliment d’aquelles obligacions.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

d) Complir amb les obligacions que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Declarar si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

3.2 El compliment dels requisits i condicions s’acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la sol·licitud.

 

4. Sol·licituds i documentació

4.1 Les sol·licituds s’han de presentar preferentment telemàticament o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de presentació en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

4.2 La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i les condicions establerts a la base 3.1 d’aquesta Ordre.

4.3 Si la sol·licitud no compleix els requisits, es requereix l’ajuntament interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogable, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considera que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.4 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases i faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, i atorga el consentiment al Departament d'Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades.

4.5 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció si es coneix amb posterioritat a la concessió.

 

5. Despesa subvencionable i quantia de la subvenció

5.1 La despesa subvencionable és la referida exclusivament a la quota que les famílies estan obligades a satisfer pel gaudiment del servei de menjador.

5.2 La dotació pressupostària disponible es distribueix proporcionalment entre tots els ajuntaments que hi tinguin dret. Per al càlcul de l’import que correspon a cada ajuntament en concepte de subvenció, es tenen en compte les variables següents: el nombre d’alumnes per als quals s’ha demanat la subvenció, el cost del menjador i el nombre de dies que es presta el servei.

En qualsevol cas, l’import màxim que s’atorgui a cada ajuntament no pot superar el cost del servei, entès com el producte entre el preu del menjador i el nombre de dies que està obert el menjador, d’acord amb la informació facilitada a la sol·licitud.

5.3 Aquesta subvenció és compatible amb d’altres rebudes per a la mateixa finalitat, però en cap cas l’import concedit no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost del servei de menjador.

 

6. Procediment de concessió

6.1 El procediment de concessió d’aquesta subvenció es tramita en règim de concurrència no competitiva.

6.2 L’òrgan instructor és la subdirecció general de Gestió de Serveis a la Comunitat i l’òrgan resolutori és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

6.3 Les sol·licituds s’avaluen per una comissió d’avaluació integrada pels membres següents:

- El subdirector general de Gestió de Serveis a la Comunitat, o persona que designi.

- El cap del Servei de Gestió de Serveis a l’Alumnat, o persona que designi.

- Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya

- Un/a representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques

- La cap de la secció de Beques i Ajuts que actua com a secretària.

6.4 Durant el tràmit de valoració de les sol·licituds, la comissió pot requerir la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns als ajuntaments sol·licitants i a les llars d’infants.

6.5 L’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional a la vista de l’informe de la comissió de valoració.

 

7. Proposta de resolució provisional, documentació i acceptació

7.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica als ajuntaments mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.2 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, l’import que es preveu concedir i, si escau, la documentació que els interessats han de presentar prèviament a la proposta de resolució definitiva.

7.3 La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l’ajuntament proposat com a beneficiari no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils.

 

8. Inadmissió i desistiment

8.1 L’incompliment de requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

8.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud, la presentació incompleta de la informació requerida o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

8.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notifica la resolució corresponent als ajuntaments interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

8.4 Qualsevol ajuntament sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

 

9. Resolució definitiva i publicació

9.1 L’òrgan instructor eleva a l’òrgan resolutori la proposta de resolució definitiva, formulada a la vista de la resolució provisional i fonamentada en els informes de la comissió de valoració.

9.2 La resolució que finalitza el procediment es notifica mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

9.3 La resolució definitiva farà esment dels recursos que es podran interposar, del termini per interposar-los i de l’òrgan davant del qual es podrà recórrer.

 

10. Obligacions dels ajuntaments beneficiaris

10.1 L’ajuntament beneficiari té l’obligació de destinar íntegrament l’import de la subvenció a minorar les quotes per la prestació del servei de menjador escolar a càrrec de les famílies afectades.

Si es dóna el cas que algun dels alumnes afectats causa baixa del servei de menjador durant el curs escolar, l’import alliberat es pot destinar a altres alumnes que es trobin en situacions similars.

10.2 També són obligacions dels ajuntaments beneficiaris:

a) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, d’acord amb el que preveuen aquestes bases.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’òrgan concedent, i aportar tota la informació que li sigui requerida a l’efecte.

c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un termini de quatre anys.

d) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveuen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixin el Departament d’Ensenyament, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

f) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100% del cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin el servei subvencionat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

h) Fer pública la col·laboració del Departament d’Ensenyament, fent-hi constar l’expressió: “Amb el suport del Departament d’Ensenyament”.

 

11. Justificació i termini

11.1 La justificació es presenta dins del termini i davant de l’òrgan que preveu l’article 6, mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estaran disponibles a l’extranet de les administracions públiques catalanes, portal eaCat (http://eacat.cat), també accessible des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat).

11.2 Els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa següent:

-Certificat de la intervenció de l’ajuntament acreditatiu de les obligacions reconegudes amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s’hagin imputat, d’haver rebut altres subvencions i ingressos que es destinin a la mateixa finalitat i que s’ha efectuat la corresponent reducció de les quotes que abonen les famílies.

-Certificat del/de la secretari/ària de l’ajuntament en el qual consti la relació de l’alumnat beneficiari i els imports unitaris corresponents.

 

12. Pagament

L’import total de la subvenció es fa efectiu mitjançant una bestreta del 100%, un cop resolta la convocatòria i s’ingressa en el compte bancari que s’hagi indicat en la sol·licitud, atenent a què l’objecte d’aquesta convocatòria és minorar la quota del servei de menjador escolar de les llars d’infants de titularitat municipal i que els fons es fan efectius als propis ajuntaments. Atesa la naturalesa dels beneficiaris, no és necessària la presentació de garanties.

 

13. Nul·litat, anul·labilitat, revocació i reintegrament

13.1 L’òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció en els supòsits previstos per l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comporta l’obligació de retornar les quantitats rebudes.

13.2 Són causes de revocació de la subvenció les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

13.3 La inexactitud de les dades aportades o l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció poden donar lloc a la revocació de l’import atorgat.

13.4 L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions previstes a la normativa d’aplicació. El procediment de reintegrament es tramitarà d’acord amb el que preveu l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

14. Control

El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar els serveis de menjador de les llars d’infants municipals per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció.

 

15. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer “Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa”, que té per finalitat controlar, gestionar i resoldre les sol·licituds de subvencions i ajuts per a activitats ordinàries de centres educatius. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, esmentada, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que la desplega.

 

Amunt