Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/05/2015

  • Número del document ECO/1177/2015

  • Número de control 15154035

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-15154035-2015

Dades del DOGC
  • Número 6886

  • Data 05/06/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/1177/2015, de 26 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament i de dos llocs singulars del Departament d'Economia i Coneixement (convocatòria de provisió núm. EC/007/15).


Vista la Resolució ECO/740/2015, de 8 d'abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament i de dos llocs singulars del Departament d'Economia i Coneixement (convocatòria de provisió núm. EC/007/15), publicada al DOGC núm. 6855, de 21.4.2015;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria, i de conformitat amb els informes emesos pels òrgans directius corresponents, en relació amb els candidats que es consideren més adients;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,


Resolc:


Nomenar el personal funcionari que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució per ocupar els llocs de treball que s’especifiquen en cada cas.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat a la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.


Barcelona, 26 de maig de 2015


P. d. (Ordre ECO/224/2011, DOGC de 19.9.2011)

Albert Carreras

Secretari generalAnnex


Referència 1

Nom i cognoms: Joan Manuel Espuelas Puigdollers.

Nom del lloc de treball: Subdirecció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat.

Unitat directiva: Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.


Referència 2

Nom i cognoms: Isabel Tornabell González.

Nom del lloc de treball: Subdirecció General de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma.

Unitat directiva: Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.


Referència 3

Nom i cognoms: Jesús Maria Prujà Noè.

Nom del lloc de treball: Oficina d'Accés a la Universitat.

Unitat directiva: Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.


Referència 4

Nom i cognoms: Mònica Garizuain Zugasti.

Nom del lloc de treball: coordinador/a tècnic/a d'admissió a la Universitat.

Unitat directiva: Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Amunt