Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/05/2015

  • Número del document ECO/1071/2015

  • Número de control 15142024

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-15142024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6879

  • Data 26/05/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/1071/2015, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2015-2016 (AEU).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l’AGAUR l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L’AGAUR, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d’Economia i Coneixement, d’acord amb el que preveu el Decret 84/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Economia i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’AGAUR.

L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d’11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU).

Ateses les consideracions anteriors,


Resolc:


Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d’ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2015-2016 (AEU), les condicions dels quals figuren en l’annex d’aquesta Resolució.


Article 2

Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d’Universitats (DGU) del Departament d’Economia i Coneixement. L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 26.636,40 (vint-i-sis mil sis-cents trenta-sis amb quaranta) euros, que són a càrrec de la partida pressupostària 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2015.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent.

Aquesta dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d’adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.


Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds denegades que hagin quedat en llista de reserva, sempre que hagin assolit la qualificació tècnica necessària i que les actuacions es puguin dur a terme en els terminis que estableixen aquestes bases.Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, per delegació del Consell de Direcció de l’AGAUR, en el termini d’un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé un recurs contenciós administratiu interposat directament davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 18 de maig de 2015


P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808 de 27.1.2003)


Lluís Jofre Roca

President de la Comissió Executiva d’Ajuts UniversitarisAnnex


—1 Objecte

Atorgar ajuts per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

En el marc d’aquesta convocatòria, s’entén per activitats que potencien la internacionalització les activitats de projecció internacional organitzades per les associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya i també la participació d’aquestes associacions en activitats internacionals fora de l’Estat espanyol.

En queden excloses les activitats que tinguin una finalitat política, gremial o sindical; les que tinguin finalitats esportives o lucratives, i les activitats consistents en viatges turístics.


—2 Entitats beneficiàries

2.1 Poden sol·licitar aquests ajuts les associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya que compleixin els requisits següents:

a) Estar inscrites al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i demostrar que duen a terme activitats en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Estar vinculades a una de les universitats del sistema universitari de Catalunya i desenvolupar les seves activitats preferentment en el si de la comunitat universitària.

2.2 Les entitats beneficiàries, si s’escau, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració en què consti si s’han demanat o si s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l’entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

f) Estar inscrites al registre corresponent.

g) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

h) En el supòsit que l’associació tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, preveure, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe als seus centres de treball i intervenir-hi.

i) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

j) Haver adaptat els estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

k) Complir la finalitat de la subvenció mitjançant la realització de l’activitat subvencionada en el termini que determinin aquestes bases.

Cal realitzar l’acreditació d’aquests requisits mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s’ha d’incorporar al formulari de sol·licitud.

 

—3 Període

L’associació ha de realitzar l’activitat objecte de la subvenció durant el curs 2015-2016 i, com a màxim, fins al 30 de juny de 2016.

No s’accepten ampliacions del termini d’execució del projecte presentat en aquesta convocatòria sense una justificació prèvia, que ha d’acceptar el director executiu o directora executiva de l’AGAUR. En cas que se sol·liciti l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d’execució.

 

—4 Quantitat

4.1 L’import màxim de l’ajut és de 3.000,00 (tres mil) euros.

4.2 La determinació de la quantitat dels ajuts es realitza en funció del nombre de sol·licituds, el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la disponibilitat pressupostària i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris d’avaluació i de selecció previstos en aquestes bases reguladores.

4.3 Es considera despesa subvencionable la que, de manera inequívoca, respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti necessària i es faci en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per aquestes bases reguladores.

4.4 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds, d’acord amb el model normalitzat, les ha de formalitzar el representant legal de l’associació de persones estudiants universitàries de Catalunya i s’han de presentar en format paper i en suport electrònic al registre de l’AGAUR, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.2 L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), i també a la pàgina web de l’AGAUR (<http://www.gencat.cat/agaur>).

5.3 Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l’AGAUR en format paper. És obligatori presentar els impresos i els annexos en paper dins del termini per optar a la convocatòria.

5.4 Només es pot presentar una sol·licitud per associació.

5.5 La sol·licitud, tal com ho indica el model normalitzat, consta de les parts següents:

a) Dades generals de la persona sol·licitant, l’associació sol·licitant i l’activitat presentada.

b) Pressupost total de despeses i ingressos de l’associació per a l’any 2015.

c) Memòria resumida de l’associació.

d) Memòria resumida d’activitats per al curs 2015-2016.

e) Memòria justificativa de l’activitat presentada, en què cal fer constar: l’adequació de l’activitat a l’objecte de la convocatòria, un resum breu de l’activitat, els objectius que cal assolir, la finalitat, les actuacions que es realitzaran i la repercussió de l’activitat, segons el model normalitzat.

f) Pressupost orientatiu de despeses i ingressos de l’activitat. El pressupost ha d’incloure totes les despeses i els ingressos previstos, i s’ha de desglossar per actuacions i per concepte de despesa.

L’AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.

5.6 En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler d’anuncis de l’AGAUR, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, a la seva pàgina web. Especialment en el cas que calgui esmenar la sol·licitud, s’ha de notificar a la persona interessada, mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n’ha d’indicar els motius i s’hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.7 La presentació de la sol·licitud comporta que s’accepten plenament aquestes bases i que s’autoritza l’AGAUR perquè obtingui els certificats o verifiqui les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut amb altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR, amb l’objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que s’exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats en l’àmbit públic o privat, perquè la intervenció d’aquestes en el decurs del procés de gestió pot ser necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l’Administració amb competència en matèria de gestió d’ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit a l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o a l’adreça electrònica <lopd@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.


—7 Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 de setembre fins al 22 d’octubre de 2015.


—8 Òrgan d’instrucció i òrgan de resolució

L’òrgan instructor dels expedients és l’AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n’ocupa la presidència, segons l’Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).


—9 Avaluació i selecció

9.1 D’acord amb els mecanismes i els criteris que estableix la convocatòria, les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i es tenen en compte els criteris i les puntuacions següents (valoració d’1 a 100):

a) Adequació de l’activitat a l’objecte de la convocatòria (10/100).

b) Memòria de l’activitat (70/100).

c) Memòria resumida de l’associació i memòria resumida d’activitats (20/100).

Com a resultat de l’avaluació, es genera un valor d’avaluació cientificotècnica final expressat en una escala de l’1 al 7.

Es valoren especialment les actuacions programades per les diferents associacions que tinguin abast interuniversitari.

9.2 La selecció de candidatures la fa una comissió de selecció, que tindrà en compte les bases generals de l’AGAUR, les avaluacions cientificotècniques realitzades d’acord amb la base 9.1, la disponibilitat pressupostària i el repartiment entre les diferents associacions i universitats. Tenint en compte els criteris anteriors, la comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts. En cas d’empat en la puntuació total, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l’ajut, d’acord amb el pressupost disponible.

9.3 La comissió de selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) i el director o directora general d’Universitats, i la formen un president o presidenta, que és el president o presidenta de la CEAU o la persona en qui delegui aquesta tasca; un màxim de quatre vocals, i un secretari o secretària, que és el director executiu o directora executiva de l’AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot.

L’AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere de la comissió de selecció. La comissió de selecció, si ho creu necessari, pot demanar documentació complementària en relació amb l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut.

9.4 La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat atorgades.

 

—10 Proposta de resolució provisional

10.1 Un cop vist l’informe de la comissió de selecció, l’òrgan instructor ha d’elaborar una proposta de resolució provisional.

10.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds proposades per ser beneficiàries dels ajuts, i de les que integren la llista de reserva. En cas que alguna de les entitats proposades com a beneficiàries no accepti la resolució o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar l’ajut al sol·licitant de la llista de reserva a qui pertoqui per ordre de puntuació, amb l’aportació prèvia de la documentació requerida en aquestes bases reguladores.

10.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l’AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

10.4 Les entitats adjudicatàries proposades han de formalitzar l’acceptació de l’ajut en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

L’acceptació de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona representant legal de l’entitat en què es comprometi a complir totes les condicions fixades per les bases reguladores d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases generals de l’AGAUR vigents.

10.5 Juntament amb el document d’acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Còpia del DNI o el NIE de la persona representant legal de l’associació que sol·licita l’ajut, i document que acrediti les facultats atorgades com a representant legal de l’associació (nomenament, poders, etc.).

b) Còpia dels estatuts de l’associació i, si escau, del seu reglament de funcionament.

c) Distribució del pressupost de l’activitat d’acord amb l’import concedit i seguint el model facilitat per l’AGAUR.

No cal aportar els documents especificats a les lletres a) i b) en cas que l’associació els hagi presentat anteriorment a l’AGAUR, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que no hagin estat objecte de cap modificació i que hagin estat admesos com a vàlids. En aquest supòsit, l’associació sol·licitant ha d’especificar per escrit la data en què els van presentar i el procediment a què corresponen.

10.5 El document normalitzat d’acceptació de l’ajut i el de distribució del pressupost es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (<http://www.gencat.cat/agaur>).

10.6 Dins del mateix termini establert a l’apartat 10.4 d’aquesta base, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment d’emetre resolució.

 

—11 Inadmissió i desistiment

11.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d’acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

11.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o de desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l’AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—12 Resolució i publicació

12.1 L’òrgan instructor formularà la proposta definitiva de concessió en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les seves acceptacions i de les comprovacions d’ofici realitzades, i l’elevarà a l’òrgan resolutori.

12.2 En la resolució de concessió hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l’entitat beneficiària, l’import de l’ajut, les condicions que haurà de complir l’entitat beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons amb els quals es finança l’ajut. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d’un projecte global, se’n concretarà l’objecte i la finalitat, el cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global.

12.3 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR i a la de la Secretaria d’Universitats i Recerca. La resolució de concessió indicarà els recursos que es podran interposar.

 

—13 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos des de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci.

 

—14 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l’AGAUR pot adjudicar l’ajut a les entitats candidates de la llista de reserva.

Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a l’entitat interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les substitucions només es poden concedir dins els tres mesos següents a la resolució de concessió dels ajuts.

 

—15 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin, i estiguin degudament motivades, el director executiu o directora executiva de l’AGAUR pot resoldre les incidències; autoritzar, a petició de l’entitat beneficiària, alguna variació en el pla de treball, en el pressupost, en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

—16 Pagament

16.1 El pagament de l’ajut s’efectua mitjançant una transferència bancària al compte corrent indicat amb aquesta finalitat per l’associació beneficiària sense necessitat de presentar garanties. L’import de l’ajut es lliura en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total concedit, es tramita un cop resolta la convocatòria.

El pagament del 50% restant es fa quan es justifica la despesa realitzada, d’acord amb el que preveu la base 17 d’aquesta convocatòria.

16.2 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, abans de fer el pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l’AGAUR requerirà les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d’estar-ne al corrent.

 

—17 Termini i forma de justificació

17.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar la realització efectiva de l’activitat que fomenta la concessió de l’ajut i acreditar-ho abans del dia 31 de juliol de 2016 mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o fent ús de la resta de mitjans que estableixen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

17.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Memòria justificativa que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat subvencionada, signada pel representant legal de l’entitat.

b) Estat d’ingressos i de despeses totals de l’activitat, en què consti l’aportació de l’AGAUR, signat pel tresorer o tresorera o la persona representant legal de l’associació.

c) Els justificants (factures) de les despeses realitzades per l’import de l’activitat subvencionada, segons els conceptes detallats al pressupost presentat a la sol·licitud de subvenció. Aquests justificants han de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable i han de ser originals, còpies autenticades o bé còpies compulsades, i han d’anar acompanyats de l’acreditació corresponent del seu pagament efectiu.

La memòria i la resta de documents normalitzats es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (<http://www.gencat.cat/agaur>).

17.3 No s’accepten ampliacions del termini de justificació del projecte presentat en aquesta convocatòria sense una justificació prèvia, que ha d’acceptar el director executiu o la directora executiva de l’AGAUR. En cas de sol·licitar-ne l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial de justificació.

En cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

Per tal que es considerin acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima realitzada i justificada de l’activitat subvencionada sigui com a mínim el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

S’estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà una reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Només es podrà aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

17.4 Les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.


—18 Publicitat

En les publicacions, activitats i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L’entitat beneficiària ha d’incloure el logotip corresponent que consta al Programa d’identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://www.gencat.cat/piv/>.


—19 Difusió de la realització de l’activitat

Per a una difusió més àmplia de les activitats beneficiades, la memòria justificativa de l’activitat, d’acord amb la base 17, i la memòria resumida de l’associació, d’acord amb el format establert a la sol·licitud, es poden fer públiques a través de la pàgina web de l’AGAUR.


—20 Comprovació i control

20.1 L’AGAUR és l’encarregada de comprovar que es compleixin les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i la resta de normativa aplicable. L’AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides i, en especial, pot modificar la resolució de concessió en cas que s’alterin les condicions o s’obtinguin altres ajuts concurrents.

20.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents sol·licitin, d’acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

—21 Revocació

21.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut l’ha d’autoritzar prèviament l’òrgan corresponent.

21.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que s’estableixen en aquesta convocatòria i en la resta de normativa aplicable donarà lloc a l’obertura d’un expedient per incompliment, la resolució del qual pot donar lloc a la revocació total o parcial de l’ajut i a l’obligació de retornar la quantitat corresponent.


—22 Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de l’AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.


Amunt