Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/04/2015

  • Número del document SLT/0125/2015

  • Número de control 15128034

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-15128034-2015

Dades del DOGC
  • Número 6869

  • Data 12/05/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE SLT/125/2015, de 30 d'abril, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen.


El Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix en el títol XXI les taxes que gestiona el Departament de Salut.

La disposició addicional tercera de l’esmentat Decret legislatiu estableix que, dins del termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, modifica l’article 21 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

L’article 44 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, modifica el tipus de les taxes de quantia fixa vigents.

Per tot això, d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

Donar publicitat a les taxes vigents per a l’exercici de 2015 que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen, i que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades les anteriors ordres que donin publicitat a les taxes que es gestionen en l’àmbit competencial del Departament de Salut i dels organismes i entitats que en depenen.

 

Barcelona, 30 d’abril de 2015

 

Boi Ruiz i Garcia

Conseller de Salut

 

 

Annex

Relació de taxes vigents

 

-1 Taxes per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les activitats de control sanitari en matèria de protecció de la salut fet sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades

1. Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses seguides d’una inscripció inicial en un registre oficial o de modificacions de dades registrals que comportin una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, establiment o servei: 135,75 euros.

2. Per la tramitació d’autoritzacions sanitàries d’establiments o empreses que comportin una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, establiment o servei: 126,35 euros.

3. Per la tramitació de la inscripció inicial d’establiments o empreses en un registre oficial o de modificacions de dades registrals que comportin un estudi de caràcter tècnic: 59,30 euros.

4. Per la tramitació d’anotacions en registres oficials sense l’existència d’un acte d’autorització o estudi tècnic: 9,45 euros.

5. Per l’avaluació, estudi i registre oficial de preparats alimentosos per a règims dietètics o especials i de les aigües de beguda envasades minerals naturals i de deu o de modificacions de dades registrals derivats de les comunicacions de posada en el mercat de productes: 59,30 euros per producte.

6. Per la realització d’estudis i informes entre els quals hi ha els relatius a comunicacions de posada en el mercat de productes: 49,35 euros per informe.

7. Certificats sanitaris oficials que provenen d’arxius i registres del Departament de Salut o ens competent: 12,75 euros.

8. Per cada acte de control sanitari posterior a l’autorització o l’anotació registral, i independents d’aquests: 57,15 euros.

 

-2 Taxes pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

1. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries pel trasllat de cadàvers: 49,30 euros.

2. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries per l'exhumació o la inhumació de cadàvers: 49,30 euros.

3. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries per la conservació, embalsamament o tanatoplàstia de cadàvers: 54,30 euros.

4. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i les comprovacions sanitàries pel trasllat, l'exhumació o la inhumació de restes cadavèriques: 8,60 euros.

En el supòsit de concurrència de dues o més activitats, la tarifa a aplicar és la de la darrera actuació incrementada en el 25%.

 

-3 Taxes pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris

1. Per l'estudi, els informes i la inspecció, si escau, de la resolució dels expedients d'autorització administrativa d'instal·lació, modificació, permís de funcionament i trasllat dels centres, serveis i establiments sanitaris:

1.1. Centres, serveis i establiments sanitaris amb internament:

1.1.1. Quantitat base: 390,55 euros.

1.1.2. Per cada servei a autoritzar: 25,90 euros.

1.1.3. Per cada programa de garantia de qualitat assistencial: 57,30 euros.

1.2. Centres, serveis i establiments sanitaris sense internament:

1.2.1. Quantitat base: 167,30 euros.

1.2.2. Per cada servei a autoritzar: 25,90 euros.

1.2.3. Per cada programa de garantia de qualitat assistencial: 57,30 euros.

1.3. Establiments sanitaris: 263,50 euros.

1.4 Modificacions d'estudis, informes i inspeccions, si escau, de la resolució dels expedients d'autorització administrativa d'instal·lació, modificació, permís de funcionament i trasllat dels centres, serveis i establiments sanitaris:

1.4.1. Estructura o trasllat amb internament: 390,55 euros.

1.4.2. Estructura o trasllat sense internament: 167,30 euros.

1.4.3. Ampliació de serveis: 25,90 euros/per servei.

2. Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients de certificació sanitària de transport sanitari:

2.1. Ambulàncies assistencials: 91,50 euros.

2.2. Ambulàncies no assistencials: 73,20 euros.

2.3. Transport sanitari col·lectiu: 54,85 euros.

 

-4 Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris

1. Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres sociosanitaris: 294,35 euros.

2. Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de serveis sociosanitaris: 167,30 euros.

3. Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d'inspecció, quan en calgui més d'un: 96,50 euros.

 

-5 Taxa pels serveis administratius d’acreditació de centres sanitaris, de centres d’atenció sociosanitària, de centres d’atenció a la salut mental i les addiccions en règim d’internament i ambulatori, d’equips d’atenció primària i pels serveis d’autorització d’entitats avaluadores i dels actes que en derivin

1. Per serveis i actuacions inherents a l’acreditació d’un centre d’atenció hospitalària aguda:

1.1. Per l’acreditació: 813,25 euros.

1.2. Per la renovació: 466,60 euros.

2. Per serveis i actuacions inherents a l’acreditació d’un centre d’atenció sociosanitària:

2.1. Amb règim d’internament:

2.1.1. Per l’acreditació: 1.050 euros.

2.1.2. Per la renovació: 899,85 euros.

2.2. Sense internament:

2.2.1. Per l’acreditació: 700,35 euros.

2.2.2. Per la renovació: 606,90 euros.

3. Per serveis i actuacions inherents a l'acreditació d’un centre d’atenció a la salut mental i les addiccions:

3.1. Amb règim d’internament:

3.3.1. Per l’acreditació: 1.207,50 euros.

3.3.2. Per la renovació: 962,85 euros.

3.2. Sense internament:

3.2.1. Per l’acreditació: 700,35 euros.

3.2.2. Per la renovació: 606,90 euros.

4. Per serveis i actuacions inherents a l’acreditació d’un equip d’atenció primària:

4.1. Per l’acreditació: 573,30 euros.

4.2. Per la renovació de l’acreditació: 478,80 euros.

5. Per serveis i actuacions inherents a l’autorització com a entitat avaluadora: 6.030,05 euros.

6. Per serveis i actuacions inherents a les auditories:

6.1. Per auditories de seguiment per al manteniment de l’autorització: 2.495,90 euros.

6.2. Per auditories extraordinàries de camp: 2.495,90 euros.

7. Per la renovació de l’autorització de l’entitat avaluadora: 461,95 euros.

8. Per un curs de formació per al personal tècnic avaluador de les entitats avaluadores, amb dret d’assistir-hi fins a tres tècnics, nombre a partir del qual s’ha d’abonar la taxa per cada grup de tres o per cada fracció:

8.1. Per la formació inicial: 846,85 euros.

8.2. Per la formació continuada: 846,85 euros.

 

-6 Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització dels estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa d'utilització pública de Catalunya

Per la tramitació i la resolució: 722,40 euros.

 

-7 Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial

1. Per les operacions de control a què obliga l'autoritat competent:

1.1. Per desplaçament extraordinari i visita de control in situ de l'establiment objecte de l'actuació: 151,70 euros.

1.2. Per emissió d'una autorització específica, amb visita de control rutinària prèvia: 95,95 euros.

1.3. Per emissió d’un certificat d’exportació:

1.3.1. Per emissió d’un certificat d'exportació amb desplaçament específic: 63,55 euros. Els certificats d'exportació que s'emetin en el mateix acte de control oficial, descomptat-ne el primer, tenen un cost addicional de 12,80 euros per certificat.

1.3.2. Per emissió d’un certificat d'exportació sense desplaçament específic: 12,80 euros.

1.4. Per emissió d’una certificació sense operacions de control provinents d'arxius i registres del Departament de Salut o ens competent: 13,90 euros.

1.5. Per determinacions analítiques:

1.5.1. Per identificació i recompte de microorganismes: 47,95 euros.

1.5.2. Per investigació de microorganismes patògens: 79,45 euros.

1.5.3. Per investigació de substàncies inhibidores: 43,35 euros.

1.5.4. Per identificació i quantificació de microorganismes amb altres tècniques no especificades: 147,65 euros.

1.5.5. Per investigació de biotoxines: 127,55 euros.

1.5.6. Per investigació d’antibiòtics: 81,15 euros.

1.5.7. Per identificació i quantificació d'altres substàncies no especificades per bioassaigs: 150,80 euros.

2. Per controls en els escorxadors, amb relació a cada animal sacrificat:

2.1. Boví:

2.1.1. Boví pesant: 6,474034 euros per animal.

2.1.2. Boví jove: 2,589614 euros per animal.

2.1.3. Solípede equí: 3,884420 euros per animal.

2.2. Porcí:

2.2.1. Porcí de 25 kg o més en canal: 1,294806 euros per animal.

2.2.2. Porcí de menys de 25 kg en canal: 0,647404 euros per animal.

2.3. Oví, cabrum i altres remugants:

2.3.1. Oví, cabrum i altres remugants de 12 kg o més en canal: 0,323701 euros per animal.

2.3.2. Oví, cabrum i altres remugants de menys de 12 kg: 0,194221 euros per animal.

2.4. Aviram i conills:

2.4.1. Ocells del gènere Gallus i pintades: 0,006474 euros per animal.

2.4.2. Ànecs i oques: 0,012948 euros per animal.

2.4.3. Gall dindi: 0,032370 euros per animal.

2.4.4. Conill de granja: 0,006474 euros per animal.

3. Per visita ordinària de control oficial en sales d’especejament feta en la raó industrial de l’establiment: 54,40 euros.

4. Pels controls fets en les instal·lacions i els establiments de transformació de la caça:

4.1. Caça menor de ploma: 0,006474 euros per animal.

4.2. Caça menor de pèl: 0,012948 euros per animal.

4.3. Ratites: 0,647404 euros per animal.

4.4. Mamífers terrestres:

4.5. Verros: 1,942210 euros per animal.

4.6. Remugants: 0,647404 euros per animal.

 

-8 Taxa per auditar el compliment del programa de garantia de qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia

1. Auditoria periòdica en unitats simples de radiodiagnòstic: 325,65 euros.

2. Auditoria periòdica en una unitat complexa: 1.394,40 euros.

 

-9 Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb medicaments o productes cosmètics

1. La verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics:

1.1. Per la inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL), i visita de preinscripció: 358,65 euros.

1.2. Per la inspecció del laboratori per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 588 euros per dia.

1.3. Per les inspeccions ulteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 588 euros per dia.

2. Per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en la realització d'estudis no clínics amb medicaments i productes cosmètics, per la inspecció, per l'atorgament de la certificació d'avaluació de conformitat i la inscripció de l'estudi verificat en el registre corresponent: 588 euros per dia.

 

-10 Taxes pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia

1. Instal·lacions de noves oficines de farmàcia:

1.1. Per la tramitació i resolució de la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia: 297,65 euros.

1.2. Per l’amidament de distàncies entre el local proposat per a la instal·lació i la resta de les oficines de farmàcia instal·lades i els centres d'atenció primària: 957,50 euros.

2. Trasllat d’oficines de farmàcia:

2.1. Per la tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per traslladar les oficines de farmàcia: 297,65 euros.

2.2. Per l’amidament de distàncies en el supòsit de controvèrsies entre amidaments presentades per a la designació d'un local en l'expedient de trasllat: 957,50 euros.

3. Tramitació i resolució d'una sol·licitud d'autorització per a la modificació d'un local destinat a oficina de farmàcia: 56,05 euros.

 

-11 Taxa pels serveis d'inspecció farmacèutica

1. Per inspecció-informe sobre condicions dels locals, instal·lacions i utillatge per a l'autorització d'obertura o el trasllat de serveis farmacèutics:

1.1. Oficina de farmàcia: 66,85 euros.

1.2. Farmaciola i dipòsit de medicament: 46,85 euros.

1.3. Servei de farmàcia hospitalària: 94,70 euros.

1.4. Magatzem de distribució: 464,05 euros.

2. Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica titular, del farmacèutic o farmacèutica substitut, qui la regenta o del copropietari o copropietària: 41,50 euros.

3. Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica adjunt: 32,20 euros.

4. Per la presa de possessió del director o directora tècnic o del director o directora tècnic suplent d'un magatzem de distribució: 140,65 euros.

5. Per les inspeccions de seguiment o reinspeccions: 464,05 euros.

6. Per inspecció farmacèutica ordinària: 28,10 euros.

 

-12 Taxa per la inspecció i el control de la indústria farmacèutica

1. Per la inspecció del laboratori farmacèutic: 607,35 euros/dia.

2. Per la presa de mostres: 395,60 euros.

3. Per les actuacions relacionades amb la presa de possessió en el càrrec de director o directora tècnic o de director o directora tècnic suplent: 119,75 euros.

4. Per l'emissió d'un certificat de compliment de les normes de fabricació correcta de medicaments: 119,75 euros.

 

-13 Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a l'elaboració i el control de fórmules magistrals i preparats oficinals per encàrrec d'una oficina o un servei de farmàcia que no disposi dels mitjans necessaris

Per la tramitació i la resolució: 164,50 euros.

 

-14 Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients d'autorització administrativa d'instal·lació, modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en centres l'activitat principal dels quals no és sanitària

Per la tramitació i la resolució: 159,80 euros.

 

-15 Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del Departament de Salut o ens competent

1. Anàlisis per mètodes basats en creixements en medis de cultiu:

1.1. Identificació per investigació de microorganismes: 26,10 euros.

1.2. Recompte de microorganismes: 36,55 euros.

1.3. Identificació/recompte de Legionella pneumophila per a investigació/recompte de Legionella spp: 83,30 euros.

1.4. Investigació de substàncies inhibidores: 41,80 euros.

1.5. Determinació de resistències microbianes: 68,00 euros.

2. Anàlisis per mètodes basats en tècniques moleculars:

2.1. Detecció i/o investigació de bacteris patògens per PCR: 78,50 euros.

2.2. Quantificació de virus i altres microorganismes per PCR: 285,45 euros.

2.3. Tipificació molecular de soques: 83,80 euros.

3. Anàlisis per mètodes basats en bioassaigs:

3.1. Investigació de biotoxina marina: 110,25 euros.

3.2. Identificació i quantificació d’altres substàncies no identificades per bioassaig:

208,70 euros.

4. Anàlisis per mètodes basats en tècniques de parasitologia:

4.1. Detecció de larves de triquina: 31,25 euros.

4.2. Detecció de larves d’Anisakis: 22,75 euros.

5. Anàlisis per mètodes basats en tècniques fisicoquímiques:

5.1. Gravimetries: 21,45 euros.

5.2. Volumetries: 25,95 euros.

5.3. Identificació i quantificació de substàncies per altres tècniques no instrumentals no especificades: 31,50 euros.

6. Anàlisis per mètodes basats en tècniques instrumentals:

6.1. Potenciometria: 15,60 euros.

6.2. Turbidimetria: 15,70 euros.

6.3. Conductimetria: 15,60 euros.

6.4. Espectrometria ultraviolada visible: 30,00 euros.

6.5. Identificació i quantificació de substàncies per altres tècniques instrumentals no especificades: 308,70 euros.

7. Anàlisis per mètodes basats en tècniques instrumentals separatives (d’1 a 10 anàlits):

7.1. Cromatografia de gasos (CG-FID/NPD/FPD/ECD): 104,20 euros.

7.2. Cromatografia de gasos (CG-MS): 219,25 euros.

7.3. Cromatografia líquida (CL-DAD/IR/FLD/COND): 219,25 euros.

7.4. Cromatografia líquida (CL-MS-MS) 419,60 euros.

8. Anàlisis de metalls (individual):

8.1. Metall per emissió de plasma induït (ICP): 42,00 euros.

8.2. Metall per emissió de plasma induït (ICP-MS): 88,80 euros.

9. Anàlisis per mètodes basats en tècniques immunològiques:

9.1. Identificació serològica de microorganismes: 46,55 euros.

9.2. Tècniques enzimàtiques d’identificació de substàncies amb equips específics: 83,15 euros.

9.3. Tècniques immunològiques d’identificació de substàncies (ELISA): 82,80 euros.

9.4. Tècniques immunològiques de quantificació de substàncies (ELISA): 167,90 euros.

10. Preparació de mostres, a comptabilitzar afegint-ho a l’anàlisi:

10.1. Preparació de mostres per a anàlisi amb operacions bàsiques (extraccions, destil·lacions, mineralitzacions, etc.): 26,15 euros.

10.2. Preparació de mostres mitjançant sistemes instrumentals: 41,50 euros.

 

-16 Taxa per la prestació de serveis de l'Institut d'Estudis de la Salut

1. Inscripció en les convocatòries de les proves per obtenir el diploma acreditatiu del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal de transport sanitari:

1.1. Prova de coneixements teòrics: 23,95 euros.

1.2. Prova de coneixements pràctics: 94,95 euros.

2. Per l'expedició del certificat que habilita personal no mèdic per a l'ús d'aparells desfibril·ladors externs automàtics, i també les successives renovacions d'aquest certificat: 6,35 euros.

 

-17 Taxa per altres actuacions sanitàries pel reconeixement o l'examen de salut i el lliurament del certificat, sense incloure les taxes autoritzades per l'anàlisi o l'exploració especial i els impresos

Examen de salut i anàlisi acreditatiu: 15,10 euros.

 

-18 Taxa per l'avaluació de la documentació i la tramitació de les sol·licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris

1. Avaluació de la documentació i tramitació de les sol·licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris:

1.1. Per la sol·licitud de llicència prèvia sanitària de funcionament de la instal·lació de fabricació de productes sanitaris a mida: 839,60 euros.

1.2. Per la sol·licitud de modificació de la llicència per canvi de domicili o tipus d'activitat: 344,65 euros.

1.3. Per la sol·licitud de modificació de la llicència per canvi de titular de l'empresa o de responsable tècnic: 140,65 euros.

1.4. Per la sol·licitud de revalidació quinquennal de la llicència: 626,30 euros.

2. Avaluació de la documentació i tramitació de la comunicació inicial de l’activitat de distribució de productes sanitaris i/o productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i de les comunicacions de modificacions posteriors d’aquesta comunicació: 112,50 euros.

3. Autorització de la publicitat de productes sanitaris dirigida al públic i inserida en mitjans de difusió pública: 375,70 euros.

 

-19 Taxa per l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris

Per l’obtenció de llibre: 43,60 euros.

 

-20 Taxa per la formació higiènica dels manipuladors d'aliments d'alt risc

Per la inscripció, realització del curs i expedició de la documentació acreditativa de l'assistència i l'aprofitament: 26,80 euros.

 

-21 Taxa per l'emissió del certificat de venda lliure de productes cosmètics

1. Per l’emissió del certificat fins a un màxim de 10 productes cosmètics: 20,90 euros.

2. Per cadascun dels productes cosmètics addicionals quan se sol·liciti un certificat en més de 10 productes: 1,40 euros.

 

-22 Taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària

1. Acreditació de la formació presencial: 151,35 euros.

2. Acreditació de la formació a distància: 177,75 euros.

 

-23 Taxa pel servei de comprovació del compliment de les normes de fabricació correcta de principis actius farmacèutics i per l'emissió del certificat de compliment corresponent

1. Comprovació del compliment de les normes de fabricació correcta de principis actius farmacèutics: 618,00 euros/dia.

2. Emissió del certificat de compliment de les normes de fabricació correcta de principis actius farmacèutics: 114,15 euros.

 

-24 Taxa per la renovació i reposició de la targeta sanitària individual

Per la renovació i reposició de cada targeta: 7,35 euros

 

-25 Taxa pel servei d’emissió del certificat d’habilitació en la professió sanitària

Per l’emissió de cada certificat: 20,90 euros.

 

-26 Taxa pel servei de comprovació del compliment de les bones pràctiques de distribució de principis actius farmacèutics i per l’emissió del certificat de compliment corresponent

1. Per la comprovació del compliment de les bones pràctiques de distribució de principis actius farmacèutics: 391,50 euros/dia.

2. Per l’emissió del certificat de compliment de les bones pràctiques de distribució de principis actius farmacèutics: 103,50 euros.

 

-27 Taxa pel servei de comprovació del compliment de les bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics i per l’emissió del certificat de compliment corresponent

1. Per la comprovació del compliment de les bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics: 585,50 euros/dia.

2. Per l’emissió de certificat de compliment de les bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics: 103,50 euros.

 

-28 Taxa per l’autorització de les entitats de distribució de medicaments d’ús humà i el control i inspecció periòdica posterior per verificar el compliment de les bones pràctiques de distribució de medicaments

1. Per la tramitació de la sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament d’una nova entitat de distribució de medicaments d’ús humà: 375,00 euros.

2. Per la tramitació de la sol·licitud d’autorització de les modificacions posteriors en les condicions en què es va atorgar l’autorització inicial d’obertura i funcionament a una entitat de distribució de medicaments d’ús humà: 200,00 euros.

3. Per la comprovació del compliment de les bones pràctiques de distribució de medicaments d’ús humà: 391,50 euros.

4. Per l’emissió del certificat de compliment de les bones pràctiques de distribució de medicaments d’ús humà: 103,50 euros.

 

-29 Taxa pel servei d’inspecció del sistema de farmacovigilància dels titulars d’autorització de comercialització de medicaments d’ús humà i empreses de serveis subcontractades per dur a terme activitats de farmacovigilància

1. Per la comprovació del compliment de les obligacions en farmacovigilància dels titulars d’autorització de comercialització de medicaments d’ús humà: 585,50 euros/dia.

2. Per l’emissió del certificat de compliment de les bones pràctiques de farmacovigilància: 103,50 euros.

 

Amunt