Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/04/2015

  • Número del document INT/0871/2015

  • Número de control 15124025

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15124025-2015

Dades del DOGC
  • Número 6865

  • Data 06/05/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/871/2015, de 22 d'abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de comandament de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (convocatòria de provisió núm. INT/23/14).


Atesa la Resolució INT/3014/2014, de 23 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de comandament de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (convocatòria de provisió núm. INT/23/14; DOGC núm. 6795, de 23.1.2015);

D’acord amb els informes d’idoneïtat de dates 24 i 31 de març de 2015 i 1 d’abril de 2015 de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i vist que s'han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior,

 

Resolc:

 

–1 Nomenar el senyor Antoni Permanyer i Fita cap de l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

–2 Nomenar el senyor Josep M. Juncosa Morros cap de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

–3 Nomenar el senyor José Luis López Morales cap de l’Àrea d’Instructors i Continguts en Riscos, Emergències i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

–4 Nomenar el senyor Domènec Faura Gascón cap de l’Àrea d’Instructors de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

–5 Nomenar el senyor Lluís Isern Bernat cap de l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d’Interior en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 22 d’abril de 2015

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Josep Martínez Melgares

Secretari general

 

Amunt