Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 07/04/2015

  • Número de control 15098042

  • Organisme emissor Ajuntament del Prat de Llobregat

    CVE CVE-DOGC-A-15098042-2015

Dades del DOGC
  • Número 6850

  • Data 14/04/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud - Aeroport del Prat de Llobregat.


Aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport del Prat de Llobregat, i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 7 d'abril de 2015, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l'art. 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

El Prat de Llobregat, 7 d'abril de 2015

 

Sergio Alegre Calero

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

 

Amunt