Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/03/2015

  • Número del document GRI/0520/2015

  • Número de control 15078023

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15078023-2015

Dades del DOGC
  • Número 6836

  • Data 23/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/520/2015, de 18 de març, per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.


Mitjançant el Decret 169/2014, de 23 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

La disposició addicional d’aquest Decret, relativa a les unitats d’informació, estableix que les secretaries generals de cada departament de l’Administració de la Generalitat assumeixen la funció d’informació. Aquesta funció l’exerceixen per mitjà d’òrgans designats entre els òrgans departamentals existents en el moment d’entrada en vigor del Decret que tinguin atribuïdes funcions comunes o de caràcter horitzontal o bé funcions específicament relacionades amb la informació, amb rang mínim de subdirecció general.

La mateixa disposició addicional estableix que aquests òrgans tenen la condició d’unitats d’informació i desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament a les unitats del departament i a la ciutadania en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.

Així mateix, també es preveu que les entitats i els organismes públics dependents o vinculats amb els departaments de l’Administració de la Generalitat han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment d’entrada en vigor del Decret esmentat, l’òrgan que ha d’assumir les funcions corresponents a les unitats d’informació, tret que s’acordi que sigui el departament respectiu el que les assumeixi.

L’article 13 del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, defineix les funcions del Gabinet Tècnic.

Per tot això, i d’acord amb les facultats que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

-1 La Secretaria General del Departament de Governació i Relacions Institucionals assumeix les funcions d’informació a què es refereix la disposició addicional del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública. Aquestes funcions les assumeix dins l’àmbit del Departament de Governació i Relacions Institucionals i dels organismes i òrgans adscrits al Departament.

 

-2 Es designa el Gabinet Tècnic com a òrgan departamental al qual s’atribueix la condició d’unitat d’informació, a través del qual la Secretaria General exerceix les funcions d’informació a què es refereix l’apartat anterior.

 

-3 Per mitjà d’una instrucció de la Secretaria General s’han d’establir els criteris de coordinació, comunicació, suport i assessorament del Gabinet Tècnic amb les diverses unitats departamentals i amb els organismes i òrgans adscrits al Departament en l’àmbit de la publicitat activa i de l’accés a la informació pública.

 

-4 Aquesta Resolució s’ha de comunicar a totes les unitats departamentals, als organismes i òrgans adscrits al Departament, i s’ha de publicar en el web (http://governacio.gencat.cat/) i la intranet del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Així mateix, també s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-5 Aquesta Resolució té efectes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de març de 2015

 

Lluís Bertran i Saura

Secretari general

 

Amunt