Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/03/2015

  • Número del document ECO/0508/2015

  • Número de control 15077031

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-15077031-2015

Dades del DOGC
  • Número 6835

  • Data 20/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/508/2015, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI 2015).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l’AGAUR l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L’AGAUR, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d’Economia i Coneixement, d’acord amb el que preveu el Decret 84/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Economia i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013).

És aplicable el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives als fons estructurals i d’inversió europeus, i disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell; així com el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’AGAUR.

L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,


Resolc:


Article 1

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria de doctorats industrials (DI 2015), les condicions de les quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.


Article 2

Aquesta convocatòria la financen a parts iguals la Direcció General d’Universitats (DGU) i la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d’Economia i Coneixement. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de quatre milions tres-cents setanta-vuit mil (4.378.800,00) euros, dels quals un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents (1.459.600,00) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2015; un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents (1.459.600,00) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2016, i un milió quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents (1.459.600,00) euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2017.

Aquesta actuació podrà ser cofinançada a través del programa operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50%.

Es podrà assignar fins a un 70% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini, fins a un 10% a la resolució del tercer termini i fins a un 10% a la resolució del quart termini.

En cas que no s’esgoti l’import previst per a un dels terminis, es podrà aplicar l’import restant a la resolució corresponent al termini següent. De manera similar, l’import provinent de les renúncies que es puguin produir respecte a la resolució de concessió es podrà atorgar a les resolucions posteriors.

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent.

Aquesta dotació màxima es pot ampliar segons les dotacions pressupostàries que es puguin aportar abans de la resolució d’adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.


Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o revocacions dels ajuts concedits, es poden assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu.Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d’un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU i el president o presidenta de la CEAR, en el termini d’un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 16 de març de 2015


P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Lluís Jofre i Roca

President de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris


Josep Maria Martorell Rodon

President de la Comissió Executiva d’Ajuts de RecercaAnnex


Preàmbul

Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d’impacte mundial i de formar persones que estan a l’avantguarda del coneixement i que disposen d’equipaments i instal·lacions capdavanteres.

La transferència d’aquesta tecnologia i d’aquests coneixements és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

En concret, cal aconseguir convertir el sistema universitari en un motor de desenvolupament econòmic i social que ajudi a donar resposta als reptes del nostre país en tots els àmbits, i que el nostre sistema productiu, el que existeix i el que pot existir, trobi en les universitats el soci científic, tecnològic i formatiu amb el qual pugui consolidar projectes.

Un dels mecanismes que des de fa anys s’ha mostrat com a adequat en altres entorns com ara França o Dinamarca, i que el Setè Programa Marc de la UE ha incorporat entre els seus instruments per facilitar el procés de transferència de coneixement entre universitats i empreses, són els anomenats doctorats industrials. Breument, són projectes de recerca desenvolupats entre universitats i empreses i que integren la formació d’estudiants de doctorat.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, ha posat en marxa el Pla de doctorats industrials (d’ara endavant, Pla DI), que té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar l’estudiantat de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els elements essencials del Pla DI són els projectes de doctorat industrial (d’ara endavant, projectes de DI), és a dir, projectes estratègics de recerca d’empreses, on els doctorands o les doctorandes desenvoluparan la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i que seran objecte de tesis doctorals.


Bases


—1 Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

Totes les tesis llegides en el marc del Pla DI rebran la menció de doctorat industrial. Les persones responsables del projecte a l’empresa i els directors o les directores de tesi participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla DI.

La comissió de selecció, atenent als requisits establerts en les bases d’aquesta convocatòria, distingirà els projectes que hagin presentat una sol·licitud, encara que no rebin finançament, com a candidats a rebre la menció de doctorat industrial en les mateixes condicions que els projectes finançats.

Atesa la naturalesa dels projectes objecte de la convocatòria, que pressuposen unes fases prèvies de redacció i de concreció de les propostes entre les entitats proposants més una fase de selecció dels doctorands i les doctorandes, tots els projectes hauran de ser publicats prèviament a la pàgina web del Pla DI (http://doctoratsindustrials.gencat.cat) en els terminis i les condicions que s’hi expliciten.

Aquesta convocatòria consta de dues modalitats:

a) Projectes de DI cofinançats (DI-COF)

b) Projectes de DI amb ajut específic (DI-ESP)


—2 Entitats beneficiàries

2.1 Tots els projectes han de tenir com a mínim representació de l’entorn acadèmic i de l’entorn empresarial.

2.2 Per part de l’entorn acadèmic, es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

En els casos en què els centres de recerca i les fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració haurà d’estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s’hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

2.3 Per part de l’entorn empresarial, es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca i que tinguin un centre de treball a Catalunya:

a) En els projectes de DI cofinançats, les empreses no incloses en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, llevat de les societats mercantils. En queden exclosos els centres de la xarxa TECNIO, els consorcis amb participació pública majoritària, les fundacions i les associacions sense afany de lucre i les administracions públiques territorials i els seus ens dependents.

b) En els projectes de DI amb ajut específic, les empreses no incloses en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, llevat de les societats mercantils i, addicionalment, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre, els consorcis amb participació pública majoritària, els centres de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia i altres casos no previstos d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la comissió de selecció.

2.4 En ambdues modalitats les entitats de l’entorn empresarial i de l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació del Pla DI 2015, recollit a la pàgina web http://doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

2.5 Les entitats beneficiàries, en el seu cas, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada de l’entitat atorgant i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Estar donat d’alta en el cens de l’import sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

f) Estar inscrites al registre corresponent.

g) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

h) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, preveure, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball.

i) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

j) En cas de fundacions i associacions, haver adaptat els seus estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

k) En cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

l) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l’activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

L’acreditació d’aquests requisits es farà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable que s’incorporarà al document d’acceptació.

2.6 Atès que aquesta línia s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013), no en poden ser beneficiàries les empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex i del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Tampoc no poden gaudir de l’ajut les empreses que efectuïn per compte aliè operacions de transport de mercaderies per carretera que rebin ajuts per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. Les empreses dedicades a la transformació i a la comercialització de productes agrícoles poden ser beneficiàries d’aquestes línies d’ajut sempre que l’import de l’ajut no es determini segons el preu o la quantitat dels productes agrícoles adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses en qüestió o quan l’ajut no depengui del fet que es repercuteixi parcialment o totalment als productors primaris.

2.7 No és aplicable el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013), als organismes de recerca que duguin a terme activitats que no siguin de caràcter econòmic, d’acord amb el que disposa l’apartat 3.1.1 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació.

2.8 A l’efecte de la normativa comunitària d’ajuts d’Estat, es consideraran empreses totes aquelles entitats que, tot i no ser un organisme de recerca, d’acord amb la definició anterior, duguin a terme una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatut jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada). El fet que una entitat no persegueixi un objectiu lucratiu no l’exclou de ser considerada empresa a l’efecte d’aquesta definició.


—3 Sol·licitants

3.1 L’ajut el poden sol·licitar tant la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària d’adscripció del director o la directora de tesi, com l’entitat de l’entorn empresarial que hagi signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte de DI, d’acord amb el que preveu la convocatòria. S’ha de fer una sola sol·licitud per a cada projecte de DI.

3.2 Totes les sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria, amb independència de la modalitat, han d’haver estat presentades com a proposta de DI durant la fase de campanya del Pla DI. Els requeriments i el calendari de la fase de campanya seran publicats al lloc web del Pla DI (http://doctoratsindustrials.gencat.cat). També han d’haver finalitzat la selecció de persones candidates que s’hagin presentat per optar a fer la tesi en aquest projecte.

3.3 Totes les persones candidates han d’haver presentat la seva candidatura durant la fase de presentació de candidatures, atenent als requeriments i al calendari que es publiquin en el lloc web del Pla DI (http://doctoratsindustrials.gencat.cat), amb l’excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com queda recollit a la base 17.

 

—4 Requisits

4.1 Requisits comuns per a les dues modalitats:

— Haver signat un conveni de col·laboració amb una durada mínima de tres anys i que sigui vigent durant tot el projecte. En el conveni hi han de participar els dos entorns (acadèmic i empresarial) i en tots els casos la universitat de matriculació de tutoria de tesi de la persona candidata, si bé pot haver-hi altres persones signatàries.

— Haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi.

— El doctorand o la doctoranda seleccionat ha d’haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs 2014-2015 o per al curs 2015-2016.

— El doctorand o la doctoranda ha de disposar d’un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d’una persona responsable del projecte designada per l’empresa.

— El doctorand o la doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en l’escala d’1 a 10. Per calcular-la es tindran en compte les notes obtingudes als estudis superiors que donin accés al doctorat.

— El director o directora de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

— La dedicació del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca s’ha de distribuir entre l’empresa i la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària vinculats al projecte.

— Cal fer 60 hores de formació en competències transversals d’interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. La Generalitat de Catalunya assumirà l’organització de 30 d’aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants el doctorand o la doctoranda les ha de cursar aprofitant els recursos de formació interna de les empreses o en el marc de l’oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries.

4.2 Requisits propis de la modalitat de projectes de DI cofinançats per la Generalitat de Catalunya (DI-COF):

— L’empresa ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de vint-i-dos mil (22.000,00) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L’empresa ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de seixanta-sis mil (66.000,00) euros per als tres anys de durada de l’ajut.

— El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya. 

— El doctorand o la doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

— La tesi doctoral s’ha de desenvolupar durant els tres anys de durada de l’ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d’execució de l’ajut.

4.3 Requisits propis de la modalitat de projectes de DI amb ajut específic (DI-ESP):

— Una de les entitats sol·licitants ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de divuit mil (18.000,00) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L’entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de cinquanta-quatre mil (54.000,00) euros per als tres anys de durada de l’ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d’execució de l’ajut.

— En els casos en què l’entitat contractant del doctorant o la doctoranda sigui el representant de l’entorn acadèmic, cal que hi hagi un trasllat de recursos des de l’entitat representant de l’entorn empresarial per cobrir els costos de contractació.

4.4 La modalitat d’ajut específic (DI-ESP) serà la modalitat d’elecció quan:

— L’empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o la doctoranda i acordi amb la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària compensar els costos laborals de la seva contractació.

— La dedicació del doctorand o la doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada del conveni entre la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària i l’empresa i del projecte de DI sigui superior als tres anys.

— Una fundació o associació sense ànim de lucre, un consorci amb participació pública majoritària o un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació.

— Hi hagi altres casos no previstos d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la Comissió de Selecció.

 

—5 Contractes, període i durada

5.1 Els ajuts seran per a un període màxim de tres anys, d’acord amb el que preveu el Pla DI, comptadors a partir de la data de la resolució d’adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.

5.2 Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.

5.3 Els contractes s’han de formalitzar com a molt tard en el termini de 60 dies naturals des de la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR de la resolució de concessió que correspongui. No obstant això, quan les persones candidates siguin extracomunitàries, podran formalitzar el contracte fins a sis mesos després de la publicació de la resolució de concessió al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

5.4 La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s’ha de produir com a molt tard en el termini de 30 dies a partir de la formalització del contracte.

5.5 La lectura de la tesi o la renúncia a l’ajut feta per alguna de les entitats beneficiàries comporta la finalització de l’ajut. La base 22 d’aquesta convocatòria defineix les despeses que s’acceptaran com a elegibles en aquests casos.

5.6 Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspenen, si així se sol·licita, el còmput de la durada de l’ajut per un màxim de quatre mesos. En aquests casos, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la recuperació del període de suspensió sempre que ho facin amb dos mesos d’antelació respecte a la finalització del contracte. Per al còmput del període de suspensió, les entitats beneficiàries han d’enviar a l’AGAUR la certificació/acreditació de les altes i les baixes corresponents.

 

—6 Quantitat i conceptes

6.1 La quantitat de l’ajut es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes de la manera següent:

a) Projectes de DI cofinançats per la Generalitat de Catalunya (DI-COF):

L’import màxim de l’ajut per al període de tres anys és de cinquanta-cinc mil cinc-cents seixanta (55.560,00) euros.

Universitat, centre de recerca o fundació hospitalària:

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda: fins a un màxim de mil vuit-cents setanta-dos (1.872,00) euros.

— Despeses per al finançament del grup de recerca per al desenvolupament del projecte: fins a un màxim de vint-i-un mil sis-cents (21.600,00) euros.

— Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de tres mil vuit-cents vuitanta-vuit (3.888,00) euros.

Empresa:

— Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l’empresa: fins a un màxim de vint-i-un mil sis-cents (21.600,00) euros.

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de sis mil sis-cents (6.600,00) euros.

b) Projectes de DI amb ajut específic (DI-ESP):

L’import màxim de l’ajut total per al període de tres anys és de vuit mil quatre-cents setanta-dos (8.472,00) euros.

Entitat contractant:

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: sis mil sis-cents (6.600,00) euros.

— Cost de la matrícula del doctorant o la doctoranda: fins a un màxim de mil vuit-cents setanta-dos (1.872,00) euros.

6.2 Pel que fa a les despeses que es podran finançar amb els diferents conceptes de l’ajut, són els següents:

— Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda. Aquest import pot cobrir totes les despeses reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l’expedient acadèmic; lectura i defensa de la tesi doctoral; certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora); suplement europeu al títol; taxes i altres possibles despeses regulades al decret de preus públics (com ara la prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers, l’estudi d’homologació de títols o l’expedició de la credencial acreditativa corresponent a l’homologació).

— Despeses per al finançament del grup de recerca per al desenvolupament del projecte. Aquest ajut es destina a cobrir les despeses de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària directament relacionades amb la direcció i el desenvolupament del projecte de tesi del doctorand o la doctoranda, així com les despeses relacionades amb el projecte de DI, com ara les de suport i assessorament a l’empresa en la definició del projecte i en el procés de selecció. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria la contractació o el cofinançament de personal de suport (tècnic i administratiu), l’organització d’activitats per fomentar les relacions entre el món empresarial i el científic, les despeses d’execució del projecte de DI i, en general, totes aquelles despeses que es puguin relacionar de manera objectiva i clara amb les necessitats derivades de la direcció de la tesi i de la participació de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària al projecte de DI. No es consideraran com a costos elegibles els encàrrecs de col·laboració ni cap altra retribució a personal fix de la institució.

— Costos indirectes (overheads). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades pel desenvolupament del projecte.

— Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l’empresa. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona responsable en proporció a la seva dedicació al projecte, les despeses d’execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l’empresa directament relacionades amb el projecte de DI. També pot formar part dels costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o de la doctoranda.

— Mobilitat del doctorand o la doctoranda. Com a costos elegibles s’inclourien les despeses de desplaçament i allotjament i, en general, totes aquelles que derivin de l’assistència a seminaris i congressos o d’estades en altres seus de l’empresa, universitats o centres de recerca fora de Catalunya, sempre que estiguin relacionades amb el projecte de recerca.

6.3 Atès que algunes d’aquestes despeses es poden produir només en una ocasió o al final del període de tres anys, l’ajut anual corresponent a totes aquestes despeses que no s’hagi executat resta disponible per a l’any següent. Per tant, l’import de l’ajut es pot distribuir al llarg dels seus tres anys de vigència.

6.4 D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013), al qual s’acull aquesta línia d’ajuts, l’ajut total de minimis concedit a una empresa determinada no pot ser superior als dos-cents mil (200.000,00) euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport per carretera, l’ajut total de minimis no pot ser superior als cent mil (100.000,00) euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s’apliquen amb independència de la forma de l’ajut de minimis o de l’objectiu o la finalitat perseguits, i indistintament de si l’ajut concedit està finançat totalment o parcialment mitjançant recursos d’origen comunitari.

6.5 Tant la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària com l’entitat de l’entorn empresarial tenen la consideració d’entitat beneficiària, d’acord amb la normativa vigent.

6.6 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—7 Sol·licituds i documentació

7.1 La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar el director o directora de tesi o la persona responsable de l’empresa signatària del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte. A l’efecte de notificació i contacte, la persona responsable de la sol·licitud és el director o directora de la tesi emmarcada en el projecte de DI o la persona que exerceixi les funcions de tutor per part de l’empresa.

7.2 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web http://www.gencat.cat/ovt.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d’identificació dels acceptats per la Seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, pot completar, si escau, el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l’AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

7.3 En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rcat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit i de la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i que inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.

7.4 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

7.5 En tot cas, és aplicable el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.6 La sol·licitud consta de dues parts:

a) Formulari normalitzat

b) Documentació annexa

En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari normalitzat del web a un disc local. El formulari es pot emplenar i desar tantes vegades com calgui. Un cop emplenat i adjuntada a aquest formulari la documentació annexa requerida, s’ha d’enviar a través de la plataforma OVT.

a) El formulari normalitzat ha d’incloure les dades bàsiques següents:

— Dades del projecte

— Dades de l’empresa

— Dades de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària

— Dades del grup de recerca del director o directora de tesi

— Dades del programa de doctorat

— Dades del doctorand o la doctoranda

També s’han de fer constar a l’espai reservat per a aquest assumpte altres ajuts rebuts o sol·licitats, si n’hi ha, per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantitat, la data d’atorgament i l’ens atorgant, com també, si n’hi ha, els ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, amb especificació de la quantitat, la data d’atorgament i l’ens atorgant.

— Declaració de ser una empresa autònoma o vinculada a altres societats. En cas d’estar vinculada a altres societats, s’han de declarar els ajuts de minimis percebuts per les altres societats vinculades durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

b) La documentació annexa que s’ha d’adjuntar electrònicament al mateix formulari està formada pels quatre documents següents:

— Còpia escanejada del certificat acadèmic del doctorand o la doctoranda on constin les notes obtingudes en els estudis superiors que donen accés al doctorat. La nota mitjana resultant ha de ser igual o superior a 6,5, i en el càlcul es prendran en consideració les notes als estudis de grau, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior, arquitectura tècnica o superior, diplomatura o màster, amb ponderació dels crèdits cursats. Màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada del document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o la doctoranda. Màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada de l’acta de selecció on consti la llista de persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. L’acta també ha de reflectir si les persones candidates compleixen el requisit de la nota mínima. Màxim 1 MB de pes.

— Còpia escanejada del conveni de col·laboració, que és necessari que reguli explícitament i com a mínim els punts següents (màxim 3 MB de pes):

a) Les condicions específiques del contracte laboral: condicions retributives, durada del contracte, etc. Si el projecte implica qualsevol altra obligació laboral per al doctorand o la doctoranda, ha d’estar recollida en l’acord de col·laboració.

b) Les condicions referides a la distribució del temps de treball del doctorand o la doctoranda entre les instal·lacions de l’empresa i les de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, si escau.

c) Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial.

d) El nom de les persones responsables per part de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, així com per part de l’empresa.

e) Les condicions relatives al finançament de la formació i al finançament específic del projecte (com ara material fungible, equipament, etc.).

f) Els mecanismes per al seguiment dels progressos del projecte i de les tasques desenvolupades per l’investigador o investigadora en formació.

g) Les condicions relatives als drets que té el doctorand o la doctoranda de fer públics els resultats de la seva recerca al llarg del període de formació o en la tesi doctoral.

h) Les condicions referides a la mobilitat i a l’assistència a congressos, jornades i similars.

i) Si el desenvolupament del conveni està condicionat a l’obtenció del cofinançament o de l’ajut específic del Pla DI.

j) La durada del conveni.

k) En els casos en què hi hagi més d’una entitat per part de l’entorn acadèmic o de l’entorn empresarial, l’acord de distribució entre les parts del finançament de la convocatòria.

Addicionalment, el conveni ha de contenir dos annexos:

— Annex 1: breu descripció del projecte de recerca

— Annex 2: proposta de pla de treball

En aquests dos annexos ha de constar l’aprovació, a càrrec de la comissió acadèmica, del programa de doctorat en el qual es matricularà el doctorand o la doctoranda.

7.7 L’AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l’ajut.

7.8 En cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, es notificarà a la persona responsable de la sol·licitud, i es farà mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar, indicant-ne els motius i fent-hi constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.9 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització a l’AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.


—8 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR, amb l’objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que s’exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, atès que la intervenció d’aquestes en el decurs del procés de gestió de l’ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està inclosa en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l’Administració amb competència en matèria de gestió d’ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) o a l’adreça electrònica lopd@agaur.gencat.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—9 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC i estarà obert fins al 4 de desembre de 2015.

Per presentar una sol·licitud caldrà que el projecte de recerca hagi estat publicat en el web del Pla DI un mínim de set dies naturals.

D’acord amb el que preveu la base 14 d’aquesta convocatòria, es podran dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:

— Per a la primera resolució parcial: des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins al dia 15 d’abril de 2015.

— Per a la segona resolució parcial: des del dia 16 d’abril de 2015 fins al dia 15 de juny de 2015.

— Per a la tercera resolució parcial: des del 16 de juny de 2015 fins al 5 d’octubre de 2015.

— Per a la quarta resolució parcial: des del 6 d’octubre de 2015 fins al 4 de desembre de 2015.

 

—10 Òrgan d’instrucció i òrgan de resolució

L’òrgan instructor dels expedients és l’AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n’ocupa la presidència, i a la CEAU o la persona que n’ocupa la presidència, segons l’acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—11 Selecció dels projectes

11.1 Un cop revisades les sol·licituds i la documentació aportada, la comissió de selecció valorarà els projectes presentats, per la qual cosa podrà sol·licitar la col·laboració d’experts externs. Es prendran en consideració els aspectes següents (valoració sobre 100):

a) El potencial de transferència de resultats i coneixements a l’entorn empresarial del projecte de recerca i l’establiment d’uns objectius de recerca contrastables en una tesi doctoral (30/100).

b) La capacitat de l’empresa per assegurar que el doctorand o la doctoranda disposarà d’un entorn de recerca que facilitarà el desenvolupament del projecte i la consecució de la tesi doctoral en el temps establert (30/100).

c) La puntuació obtinguda en la convocatòria SGR 2014 (per àmbit) pel grup al qual estigui adscrit el director o directora de tesi. Es valorarà especialment que el director o directora de tesi sigui investigador o investigadora del programa ICREA o que hagi obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) (20/100).

d) El grau d’adequació i de concreció dels diferents apartats dels convenis de col·laboració presentats segons els requeriments que consten en l’apartat 7.6 (10/100).

e) El fet que el projecte afavoreixi la participació del màxim nombre d’empreses i d’entorns acadèmics diferents (10/100).

La comissió de selecció fixarà els criteris mínims per accedir als ajuts.

11.2 La comissió de selecció la designarà i nomenarà el president o presidenta de la CEAU, que serà el director o directora general d’Universitats, i estarà copresidida pel director o la directora o per la persona en qui delegui, i pel director o directora general de Recerca o la persona en qui delegui. Estarà formada pel director o directora del Pla DI, un màxim de quatre vocals i un secretari o secretària, que serà el director executiu o directora executiva de l’AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot. L’AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

11.3. La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, i integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades.

 

—12 Tramitació i resolució

12.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la no-admissió o el desistiment de la sol·licitud, que es notificaran a la persona interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

12.2 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Selecció determinarà l’assignació dels fons d’acord amb els criteris de selecció establerts en la base 11 d’aquestes bases reguladores.

12.3 Vist l’informe de la Comissió de Selecció, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l’òrgan resolutori.

12.4 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import de l’ajut, les condicions que haurà de complir l’entitat beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l’ajut.

12.5 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució als llocs web de l’AGAUR (www.gencat.cat/agaur) i del Pla DI de la Secretaria d’Universitats i Recerca (http://doctoratsindustrials.gencat.cat).

12.6 En el supòsit d’actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu, i d’acord amb l’apartat 2 de l’article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, s’informa que la llista de beneficiaris es publicarà en un portal d’Internet únic amb les dades de les operacions cofinançades.


—13 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramita de conformitat amb els criteris que determina aquesta convocatòria. Per a la selecció es té en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud i, per tant, es prescindeix del tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—14 Termini de resolució

14.1 Es preveu dictar quatre resolucions parcials definitives en les dates següents:

— Primera resolució parcial: segona quinzena d’abril de 2015.

— Segona resolució parcial: primera quinzena de juliol de 2015.

— Tercera resolució parcial: segona quinzena d’octubre de 2015.

— Quarta resolució parcial: segona quinzena de desembre de 2015.

14.2 El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci.

 

—15 Acceptació de l’ajut

15.1 L’acceptació de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant un model normalitzat signat per les persones representants de les entitats beneficiàries i pel doctorand o la doctoranda, en el qual s’han de comprometre a complir totes les condicions generals que es deriven de la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’AGAUR, i les particulars d’aquesta convocatòria.

El formulari d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim de 60 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament dels ajuts al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) i també al seu lloc web (http://www.gencat.cat/agaur).

15.2 A més del document d’acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Còpia escanejada de l’escriptura de constitució de l’entitat contractant.

b) Còpia escanejada del document d’identificació de la persona representant legal de l’entitat contractant i document acreditatiu dels poders.

En cas que alguns d’aquests documents ja s’hagin presentat en convocatòries anteriors de l’ens atorgant, no cal presentar-los en aquesta convocatòria sempre que l’entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s’especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents. En aplicació del que estableix l’apartat f) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha constatat que l’Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d’aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no hauran de presentar la documentació prevista en els apartats a) i b) d’aquesta base.

c) Còpia escanejada del contracte laboral on s’indiqui la data d’inici i de finalització del contracte i la retribució anual bruta.

d) Còpia escanejada del document d’identificació del doctorand o la doctoranda.

e) Còpia escanejada de la matrícula universitària o del compromís de matrícula de tutoria de tesi del curs 2014-2015 o 2015-2016 del doctorand o la doctoranda.

15.3 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l’acceptació, i per fer el pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l’AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries l’aportació de les certificacions positives acreditatives d’estar-ne al corrent.

15.4 S’entén que renuncien tàcitament a l’ajut les entitats beneficiàries i el doctorand o la doctoranda que no hagin presentat el document d’acceptació i la resta de documentació dins del termini i en les condicions previstos en aquesta convocatòria.

 

—16 Obligacions de les entitats beneficiàries i del doctorand i la doctoranda

16.1 Obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Estendre el contracte laboral segons la legislació vigent aplicable i incorporar-hi el doctorand o la doctoranda.

b) Designar una persona responsable del projecte per part de l’empresa que, alhora, faci funcions de tutoria del doctorand o la doctoranda.

c) Proporcionar al doctorand o la doctoranda el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips que siguin necessaris per a l’acompliment normal de la seva activitat, com també garantir-li els drets i les prestacions que té el personal del centre de categoria igual o similar.

d) Vetllar pel règim d’incompatibilitats dels ajuts atorgats, d’acord amb la base 21 d’aquest apartat.

e) Conservar els justificants i les factures originals i altra documentació relacionada amb l’ajut durant un període mínim de deu anys, llevat que sigui aplicable l’apartat g).

f) Facilitar al doctorand o la doctoranda la realització de la formació addicional i la participació en la formació que organitzi la mateixa entitat per complir el que preveu la clàusula 4.1 de la convocatòria.

g) En el cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), cal conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l’FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes on s’han inclòs aquestes despeses. El SOC informarà els beneficiaris de la data d’inici d’aquest període. Els documents s’han de conservar en forma d’original i de còpia compulsada de l’original i també en versió electrònica.

h) Acceptar-ne la inclusió a la llista de beneficiaris publicada d’acord amb l’apartat 2 de l’article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

i) Informar les persones destinatàries del cofinançament pel Fons Social Europeu a través del programa operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020.

j) Les entitats beneficiàries han d’informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació o justificació al Fons Social Europeuen la forma que estableixi l’òrgan competent.

k) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la realització correcta de les activitats objecte d’aquesta subvenció i, de l’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb els imports que es presentaran per al cofinançament de l’FSE.

l) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de manera separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa a càrrec de l’FSE.

m) Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control i verificació de l’Autoritat d’Auditoria de Programa Operatiu, de l’Autoritat de Gestió i de l’Autoritat de Certificació —la Unitat Administradora de l’FSE— de la Comissió Europea i d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions financeres i de control dels ajuts finançats per l’FSE.

16.2 Obligacions del doctorand o la doctoranda:

a) Incorporar-se en el període previst i dur a terme les activitats descrites en el seu pla de treball.

b) Fer la formació addicional de 30 hores comunes que organitzarà la Generalitat de Catalunya i també les 30 hores, depenent de les necessitats específiques del projecte de l’empresa, que pot aprofitar recursos de formació interna de les empreses o l’oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries, prèviament sol·licitada (segons el model normalitzat) i autoritzada per la Generalitat de Catalunya. Les 60 hores de formació han d’estar relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial.

 

—17 Renúncies i substitucions

17.1 Renúncies i substitucions del doctorand o la doctoranda

En cas de renúncia a l’ajut per part del doctorand o la doctoranda, ho ha de comunicar a l’AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l’endemà del dia en què s’hagi produït. Sempre que la renúncia es produeixi durant els sis primers mesos de gaudi de l’ajut, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l’AGAUR pot autoritzar-ne la substitució. Les entitats beneficiàries han de sol·licitar, mitjançant un document signat per les persones representants legals respectives, la substitució de la persona candidata i proposar-ne una altra d’alternativa, que ha de complir els requisits genèrics referits als doctorands establerts en la base 4 d’aquesta convocatòria, així com els propis del projecte de recerca presentat en la fase de campanya. Les persones candidates proposades no caldrà que hagin participat en la fase de selecció prèvia prevista a la base 3.

La substitució no comporta cap interrupció de l’ajut, ni cap modificació de la durada, la quantia o les condicions inicials. La resolució de substitució especificarà les condicions de l’ajut.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona i a les entitats interessades, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

17.2 Renúncies de les entitats beneficiàries

En cas que es produeixi alguna renúncia per part de les entitats beneficiàries dels ajuts, ho han de comunicar mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o directora executiva de l’AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l’endemà del dia en què s’hagi produït. La renúncia ha d’incloure la signatura de la persona representant legal de l’entitat.

Les entitats beneficiàries que renunciïn als ajuts han de presentar la documentació justificativa fins a la data de renúncia i reintegrar, si escau, l’import no justificat. La renúncia de qualsevol de les entitats beneficiàries comporta automàticament la renúncia de la resta d’entitats beneficiàries participants en el projecte i l’obligació de presentar la documentació justificativa fins a la data de la renúncia i reintegrar, si escau, l’import no justificat.

En cas que es produeixi una renúncia a la totalitat de l’ajut concedit, sigui expressa per part dels beneficiaris o tàcita per no acceptar l’ajut en el termini establert en la base 15, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l’AGAUR pot adjudicar l’ajut a les entitats sol·licitants de la llista de reserva, sempre que la renúncia es produeixi durant els primers sis mesos a partir de l’acceptació de l’ajut. Les substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La resolució de la substitució especificarà les condicions de l’ajut.

 

—18 Suspensions del contracte

En cas que concorrin circumstàncies d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància o paternitat del doctorand o la doctoranda durant el període de gaudi de l’ajut, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la pròrroga del termini d’execució de l’ajut corresponent al temps de suspensió adjuntant a la sol·licitud la documentació justificativa de la pròrroga. En tot cas, el termini màxim de pròrroga que es pot autoritzar és de quatre mesos o el que determini el conveni col·lectiu aplicable.

 

—19 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin, i estiguin degudament justificades i motivades, el director executiu o directora executiva de l’AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de les entitats beneficiàries, alguna variació en el pla de treball o en el projecte proposat, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

—20 Pagament

20.1 L’AGAUR efectuarà el pagament de l’import dels ajuts corresponents a les entitats beneficiàries per transferència bancària als comptes indicats per a aquesta finalitat en el document d’acceptació, sense necessitat de presentar garanties.

20.2 El primer pagament, corresponent a la primera anualitat de l’ajut, es tramitarà un cop presentada i revisada la documentació d’acceptació. El segon pagament, corresponent a la segona anualitat, es tramitarà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la primera anualitat. El tercer pagament correspondrà al 70% de la tercera anualitat i es farà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la segona anualitat. Finalment, es tramitarà el pagament del 30% restant de la tercera anualitat un cop rebuda, revisada i acceptada per l’AGAUR la justificació total de l’ajut.

 

—21 Incompatibilitats de l’ajut

21.1 Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar altres ajuts o subvencions concedits per al mateix objecte i el seu fonament jurídic, tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació, i han d’acceptar les reduccions aplicables per al compliment de les bases d’aquesta convocatòria, si escau.

21.2 S’apliquen als contractes aquelles incompatibilitats que consideri el contracte laboral que subscriguin les empreses contractants, d’acord amb la legislació vigent.

21.3 Només es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o ponències) o d’investigació (llibres o articles) relacionades directament amb la recerca duta a terme per la persona beneficiària, sempre que siguin esporàdiques i no habituals, i que disposin de l’autorització de l’empresa i la universitat corresponents, després d’haver-ho comunitat prèviament a l’AGAUR. Aquestes activitats no poden superar el 30% de la retribució bruta del doctorand o la doctoranda.

Les entitats contractants, després d’haver-ho comunicat a l’AGAUR, poden incrementar el sou del personal contractat amb fons propis. Aquest increment de la retribució ha de constar al contracte i s’ha de fer d’acord amb la legislació laboral i fiscal vigent.

 

—22 Termini i forma de justificació

22.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del seu gaudi mitjançant els models normalitzats. No obstant això, s’acceptarà que la lectura de la tesi es dugui a terme durant els sis mesos posteriors a la finalització del gaudi de l’ajut i, per tant, la fitxa resum amb les dades bàsiques de lectura de tesi a què fa referència l’apartat següent es pot presentar durant els sis mesos posteriors a la finalització del gaudi de l’ajut.

La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La manca de justificació en els termes establerts pot comportar la revocació de l’ajut.

22.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

— Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de l’ajut indicant les activitats dutes a terme, amb l’aportació d’una fitxa resum amb les dades bàsiques de lectura de tesi (data de lectura, dipòsit, etc.) i breu resum de les aportacions aconseguides.

— Una certificació, per part de cada una de les entitats beneficiàries, de la despesa efectuada seguint el model normalitzat, que ha de ser expedida i signada per les persones gerents de les entitats i s’hi ha d’indicar que la subvenció s’ha registrat a les seves respectives comptabilitats, que els fons percebuts s’han destinat a la realització de l’activitat per a la qual van ser concedits, amb la relació detallada de les despeses directament relacionades amb els conceptes subvencionables (identificant el creditor i el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament), i que la documentació original acreditativa de la despesa feta es troba a les dependències de les entitats a disposició de l’AGAUR i de la Sindicatura de Comptes. Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’especificar en el certificat l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests altres fons per a l’activitat subvencionada.

— Còpia dels TC2 mensuals corresponents al període de gaudi de l’ajut on figuri el doctorand o la doctoranda o bé les còpies de les nòmines del doctorand o la doctoranda corresponents al període assenyalat, així com còpia del rebut de liquidació del TC1 i el comprovant del seu ingrés.

— Les entitats han d’aportar també els justificants originals de les despeses a càrrec de l’ajut (factures i comprovants de pagament).

22.3 A més, anualment també s’ha de fer arribar, en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de cada una de les dues primeres anualitats de gaudi de l’ajut, tres informes de seguiment segons el model normalitzat: un del directora o directora de tesi, un de la persona responsable del projecte a l’empresa i un del doctorand o la doctoranda. Aquests informes de seguiment han de certificar que l’activitat del doctorand o la doctoranda està seguint el curs previst amb relació al projecte de doctorat industrial, segons els objectius marcats en el conveni i les bases d’aquesta convocatòria. També, en el cas de l’informe del director o directora de tesi i de la persona responsable per part de l’empresa, cal incloure-hi una relació de les despeses relacionades amb el projecte de recerca i que constaran en la justificació final.

22.4 En els casos de finalització anticipada de l’ajut, sigui per renúncia d’alguna de les entitats beneficiàries o per la lectura de tesi del doctorand o la doctoranda contractats, s’acceptaran com a despeses elegibles:

a) En concepte de matrícula i de mobilitat del doctorand o la doctoranda, totes les despeses degudament justificades en proporció a l’anualitat en què es trobi l’ajut en el moment de la finalització de l’ajut: com a màxim una tercera part de l’ajut total concedit per aquests conceptes si la finalització del gaudi es produeix durant la primera anualitat, dues terceres parts com a màxim si la finalització del gaudi es produeix durant la segona anualitat i la totalitat de l’ajut si finalitza durant la tercera anualitat.

b) En concepte de tutoria de tesi per part de la persona responsable de l’empresa i de finançament per al grup de recerca, les despeses degudament justificades i en proporció al temps de gaudi de l’ajut.

c) En concepte de costos indirectes (overheads), el 18% de les despeses degudament justificades en concepte de finançament del grup de recerca.

22.5 En el cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior a l’import de la subvenció, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantitat de la subvenció atorgada.

Perquè es consideri acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima efectuada i justificada de l’activitat subvencionada sigui com a mínim el 60% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

22.6 En els supòsits de cofinançament de l’FSE, la documentació justificativa ha de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables per l’FSE durant el període de programació 2014-2020.

22.7 El model normalitzat de justificació es pot obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) i també al seu lloc web (http://www.gencat.cat/agaur).


—23 Publicitat

23.1 En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal incloure-hi l’expressió “Amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya”.

23.2 D’acord amb l’annex XII, apartat 2, del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, l’entitat beneficiària ha d’adoptar les mesures següents de publicitat i informació relatives al cofinançament de l’FSE:

— En totes les mesures d’informació i comunicació que prengui, hi ha d’incloure l’emblema de la Unió Europea, així com una referència a la Unió Europea i també a l’FSE.

— Durant la realització de l’operació, ha d’informar el públic, al seu espai web, si en té, de l’operació cofinançada, i ha de col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament de l’FSE.

— S’ha d’assegurar que les persones destinatàries de l’actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, ha de fer constar el cofinançament de l’FSE en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada, incloent-hi els certificats d’assistència o de qualsevol altre tipus.

Les mesures de publicitat i informació del cofinançament de l’FSE, d’acord amb l’annex XII, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, s’han d’adaptar a l’estratègia de comunicació que es troba en vies d’elaboració.


—24 Seguiment

Les entitats beneficiàries dels ajuts i el doctorand o la doctoranda han de facilitar tota la informació que se’ls requereixi i sotmetre’s a les actuacions d’inspecció, comprovació i control que puguin requerir l’AGAUR o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.


—25 Difusió

L’AGAUR pot sol·licitar entre les entitats beneficiàries dels ajuts o entre els doctorands o les doctorandes contractats la seva participació en possibles publicacions en diferents suports, mitjans o actes de difusió dels doctorats industrials.


—26 Revocació

26.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut ha de ser autoritzada prèviament per l’òrgan corresponent.

26.2 Pel que fa a la revocació, és aplicable el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

26.3 Cada entitat beneficiària és responsable de l’import que li correspon, d’acord amb el que preveu la base 6 d’aquesta convocatòria.

 

—27 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea

L’atorgament dels ajuts es regeix per les condicions que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013).

 

—28 Concurrència

D’acord amb el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, al qual s’acull aquesta línia d’ajuts, aquests ajuts no es poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una quantitat d’ajut superior a l’establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

 

—29 Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual es publiquen les bases generals de l’AGAUR, i per la resta de normativa aplicable.

En concret, és aplicable el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives als fons estructurals i d’inversió europeus, i disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell; així com el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.


Amunt