Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/03/2015

  • Número del document ENS/0397/2015

  • Número de control 15065031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15065031-2015

Dades del DOGC
  • Número 6827

  • Data 10/03/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/397/2015, de 6 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L’article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l’article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006), d’acord amb la modificació introduïda per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10.12.2013).

El Decret 29/2015, de 3 de març, modifica els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36 i l’annex 2 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. L’article 13.2 de l’esmentat Decret preveu que el Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2015, que figuren a l’annex 2.

 

-2 Aprovar les bases de la convocatòria per la qual s’ha de regir el concurs de mèrits que consten a l’annex 1.

 

-3 Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d’un any, un funcionari docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat, d’acord amb la prelació següent:

- Professorat que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent.

- Professorat que compleixi els requisits previstos en l’article 14 del Decret 155/2010 i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l’annex 1, inclòs el que hagi participat i no superat aquest concurs.

Amb caràcter preferent, per formular la proposta la inspecció del centre ha de valorar el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d’Ensenyament dels previstos a l’apartat 7.4 de l’annex 1.

 

-4 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d’acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establerts als paràgrafs anteriors.

 

-5 En cas d’absència de candidats que hagin manifestat la seva disponibilitat, la proposta motivada de la inspecció del centre ha de referir-se, com a mínim, a un funcionari docent que compleixi els requisits dels articles 14, 19 i 20, i de la disposició transitòria 4 del Decret 155/2010.

 

-6 Als efectes que preveu la disposició transitòria 4.3 del Decret 155/2010, sobre el programa específic de formació per a l’exercici de la direcció, cal que, com a molt tard, el 19 de juny de 2015, la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona trametin a les direccions generals corresponents la relació de directors nomenats amb caràcter extraordinari i dels centres de nova creació per al curs 2015-2016.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de març de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

-1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran, de l’aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d’aranès, si és el cas, cal que s’atenguin al que preveu l’annex 3.

d) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 4 d’aquest annex.

1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l’apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d’escolarització i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural (ZER).

1.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s’ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

 

-2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 al 27 de març de 2015, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l’anul·lació de la petició/ns concreta/es.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es poden obtenir als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció (3 exemplars), corresponent a cada un dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’ha d’adreçar a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats.

També es pot presentar en el registre dels serveis centrals Departament d’Ensenyament, en el dels seus serveis territorials, al Consorci d’Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

Si es presenta la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans que sigui certificada.

2.4 Els participants no han d’acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d’Ensenyament.

2.5 No es tenen en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s’al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d’acord amb les instruccions que conté l’annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

 

-3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

Cada aspirant pot presentar-se com a candidat com a màxim a tres centres educatius o ZER, sempre que pertanyin als mateixos Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’aspirant que sol·liciti la direcció d’una ZER i d’una de les escoles que en formen part, no pot formular petició d’un tercer centre, i si es formula aquesta tercera petició quedarà anul·lada.

La persona que exerceix la direcció d’una de les escoles que formen part d’una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

 

-4 Contingut del projecte de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d’explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure’n de referits a l’acord esmentat.

Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s’opti a la direcció d’un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l’aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d’incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, cal que inclogui les concrecions de l’estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l’exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai i cal presentar 3 exemplars.

4.4 Per a l’elaboració del projecte de direcció, els aspirants poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i normes d’organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l’han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d’educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

 

-5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on el càrrec està vacant.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Cinc representants de l’Administració:

Un inspector o inspectora d’educació que presideix la comissió, designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Tres representants de l’Administració educativa designats per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Un d’aquests tres representats actua com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, un dels tres representants de l’administració ho serà a proposta del Departament de Justícia.

Un representant de l’Administració local designat pel corresponent ajuntament.

b) Un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant del consell escolar s’elegeix entre els representants de l’alumnat i els representants del personal d’administració i serveis del centre penitenciari on s’ubica el centre educatiu.

c) Tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d’empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l’estructura organitzativa del centre, s’hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

5.4 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

El representant de l’Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.5 Tots els membres de la comissió i els seus suplents quan escaigui, són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.6 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d’exercir el cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5.7 Els membres de la comissió de selecció estan subjectes a les causes d’abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.8 La comissió actua d’acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 30/1992 i a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.2 L’estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d’aquest annex 1.

6.3 L’aspirant seleccionat per la comissió és qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d’entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents, excepte en el supòsit de l’apartat 6.5.

6.4 En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d’aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l’apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

6.5 Si un aspirant ha presentat més d’una candidatura i dues o tres comissions el seleccionen, serà nomenat director del centre on hagi obtingut la major puntuació. Tot i això, un mateix candidat por ser seleccionat per ocupar la direcció d’una ZER i d’una escola que en forma part.

 

-7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals en l’àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l’exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l’apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l’exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d’aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts.

c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts.

d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l’Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 3 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d’educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

j) Per cada curs escolar que s’hagi participat, en programes d’innovació i de qualitat educativa amb avaluació positiva: 0,5 punts per cada curs fins un màxim de 5 punts.

k) Per estar en servei actiu durant el curs escolar de la convocatòria del concurs de mèrits: 1 punt.

l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.

La puntuació dels apartats b), c), d), h) i j) s’incrementarà un 25% en els mèrits per l’exercici del càrrec i/o la docència prestats en el centre, la direcció del qual se sol·licita.

7.3 En l’aplicació del barem de l’apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l’exercici del càrrec de director o directora que preveu l’apartat b), s’entén valorat de manera positiva l’exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acreditació de la direcció en els centres docents.

S’entén valorat de manera positiva l’exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

En l’apartat h), s’entén valorat de manera positiva l’exercici de la docència durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

Per als apartats c) d) i h) s’entén que l’avaluació és positiva per als serveis prestats fins el curs 2013-14 inclòs, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita

Correspon als inspectors d’educació realitzar la valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d’aquest barem, prestats a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Així mateix, han de realitzar l’avaluació de les capacitats pedagògiques de l’aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l’activitat docent a puntuar a l’apartat i), assegurant la intervenció d’un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

Es tindran en compte els criteris que estableix l’annex 5.

En el cas que s’al·legui l’exercici de més d’un càrrec durant el mateix període de temps (apartats b) c) i d)) aquests es valoren independentment, si l’avaluació és positiva, per l’apartat que correspongui.

Els punts per anys d’experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calculen dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d’exercici en el càrrec i servei o d’experiència docent.

7.4 El barem de l’apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial o permanent d’actualització relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent:

a.1) Organitzats pel Departament d’Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

a.2) Programa de formació de directors novells per a la incorporació a la direcció de 60 hores: 3 punts.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 3 punts addicionals.

b) Per la superació d’altres programes de formació permanent relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27 del Decret 155/2010 organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament fins a 7,5 punts. Cada hora té un valor de 0,05 punts.

c) Per la superació de programes de formació permanent professionalitzadora a què fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010 organitzats pel Departament d’Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

Els apartats a.1) i c) són excloents.

d) Per la superació de programes de formació anteriors a l’entrada en vigor del Decret 155/2010, impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut homologats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 3 punts.

e) Per la superació de cursos de formació anteriors a l’entrada en vigor del Decret 155/2010, organitzats pel Departament d’Ensenyament o impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d’Ensenyament fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

f) Per haver impartit activitats de formació directiva després de l’entrada en vigor del Decret 155/2010 fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

g) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l’organització escolar, les tecnologies aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de la educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

h) Per titulació universitària diferent de l’exigida per a l’ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d’arquitectura, d’enginyeria, grau o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l’acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d’EOI de llengües estrangeres.

 

-8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció ha de tenir en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l’aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s’ha d’adequar als continguts que estableix l’article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar, mitjançant una diagnosi actualitzada, coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l’entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S’ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d’Ensenyament.

També s’ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.

En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l’evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s’han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte de direcció presentat per cada aspirant, tenint en compte els criteris següents:

1) Diagnosi actualitzada del centre: fins a 10 punts.

2) Objectius a assolir. Coherència i viabilitat: fins a 10 punts.

3) Estratègies i línies d’actuació previstes: fins a 10 punts.

4) Indicadors i mecanismes per el retiment de comptes: fins a 10 punts.

8.3 Pel que fa a l’apartat D, la comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d’una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 20 punts la capacitat de lideratge del candidat.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció té en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d’estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l’alumnat i de l’ambient d’aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l’èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l’entorn, promoció de la interacció del centre amb l’entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d’empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d’anàlisi, de generació d’un clima relacional positiu, de negociació i d’arbitratge.

 

-9 Procediment i calendari d’actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de comprovar per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposa l’admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l’annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 10 d’abril de 2015, les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona han d’emetre i fer públiques en els taulers d’anuncis i en l’adreça d’Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses s’ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 13 d’abril de 2015 per tal que la facin pública en el tauler d’anuncis del centre, i en tinguin coneixement el claustre de professors i el consell escolar.

En el mateix termini, s’han de lliurar a la direcció dels centres on el càrrec és objecte de convocatòria, els projectes de direcció presentats per l’aspirant o aspirants admesos, sempre i quan l’actual direcció no hagi participat en el concurs. En aquest supòsit s’aplicaran els mateixos criteris d’abstenció previstos a la base 5.6.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l’elecció dels membres de la comissió de selecció i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones candidates.

9.4 La direcció del centre ha de comunicar als serveis de personal dels serveis territorials o a l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenen les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuren còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les fan públiques als taulers d’anuncis dels centres.

Al mateix temps, han d’informar explícitament a cadascuna de les comissions de selecció afectades sobre els candidats que han presentat sol·licitud a algun altre centre.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona han de formalitzar una proposta de la puntuació resultant de l’aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió pot rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, s’ha de lliurar a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 12 de maig de 2015.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció ha de lliurar una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els ha de comunicar la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció s’han de constituir, com a molt tard, el 15 de maig de 2015 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, ha d’exposar la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d’anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes.

Les reclamacions s’han de presentar a la seu del centre o ZER adreçades al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es poden presentar desistiments a la participació o renuncia a la participació en algun dels centres sol·licitats.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció ha de fer pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase i ha d’exposar la llista d’aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en què es realitzarà.

La convocatòria s’ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d’antelació.

Per tal de facilitar que un aspirant pugui optar a la direcció de fins a tres centres, les comissions de selecció afectades han de coordinar-se per tal d’establir la data de convocatòria dels candidats a la segona fase.

9.11 A l’inici de la sessió i prèviament a l’entrevista, el membre de la comissió representant de l’Administració educativa que actuï com a ponent i secretari ha de presentar a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que ha d’ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que ha de ser recollida en un annex a l’acta de la sessió.

9.12 Els candidats han de defensar davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzen una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant.

A continuació, la comissió ha de valorar separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió ha de valorar per l’apartat C de 0 a 40 punts, i per l’apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s’hagin atorgat per l’apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l’apartat D, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que més d’un membre hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s’exclourà una d’aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l’efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió ha d’estendre una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d’aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d’acord amb el que preveu la base 8, la comissió ha de fer pública, al tauler d’anuncis del centre, l’acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant.

Les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l’esmentada acta.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió ha d’estendre l’acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i fer constar la persona seleccionada.

L’acta signada per tots els membres de la comissió s’ha de publicar al tauler d’anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió ha de trametre una altra acta original i signada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, que n’ordenarà la publicació al tauler d’anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

9.15 El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d’anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 19 de juny de 2015, la resolució d’aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Quan un mateix aspirant hagi estat seleccionat per més d’una comissió, el director o directora dels Serveis Territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, aplica allò que preveu la base 6.5 d’aquesta convocatòria. Per tant, pot succeir que en algun cas la resolució d’aspirants seleccionats impliqui el nomenament del segon candidat amb millor puntuació d’un centre determinat, situació de la qual s’ha d’informar tant a la comissió, com al nou aspirant proposat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

-10 Programa específic de formació per a l’exercici de la direcció

10.1 Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l’article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l’acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.

Excepcionalment, per aquesta convocatòria del curs 2014-2015, el programa es realitza abans del dia 31 d’octubre de 2015.

 

-11 Nomenament

11.1 El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 2019, o amb caràcter provisional fins al 30 de juny de 2016, quan el candidat hagi de seguir el programa específic de formació esmentat a l’apartat 10.1.

Els aspirants seleccionats que superin l’esmentat programa de formació se’ls perllongarà automàticament el seu nomenament fins el 30 de juny de 2019.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director o directora comporta la finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada que l’aspirant estigui gaudint, amb efectes del 30 de juny de 2015.

 

 

Annex 2

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08060228

CFA El Clot

Barcelona

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08061956

CFA Prosperitat

Barcelona

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08043796

Escola Barrufet

Barcelona

08001832

Escola Castella

Barcelona

08046293

Escola Cavall Bernat

Barcelona

08042329

Escola Els Xiprers

Barcelona

08046281

Escola Estel-Guinardó

Barcelona

08052669

Escola Ferran Sunyer

Barcelona

08002009

Escola Francesc Macià

Barcelona

08063072

Escola Fructuós Gelabert

Barcelona

08002071

Escola Gayarre

Barcelona

08002216

Escola Josep Maria de Sagarra

Barcelona

08043474

Escola L'Estel

Barcelona

08039471

Escola Mercè Rodoreda

Barcelona

08052165

Escola Octavio Paz

Barcelona

08062675

Escola Pere IV

Barcelona

08043115

Escola Provençals

Barcelona

08002551

Escola Sant Pere Nolasc

Barcelona

08037841

Escola Splai

Barcelona

08002526

Escola Tibidabo

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08013329

EASD Llotja

Barcelona

08038570

EOI de Barcelona

Barcelona

08072589

EOI Guinardó

Barcelona

08013470

Institut Barri Besòs

Barcelona

08013147

Institut Emperador Carles

Barcelona

08034138

Institut Poblenou

Barcelona

08046608

Institut Príncep de Viana

Barcelona

08064155

Institut Quatre Cantons

Barcelona

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08060216

CFA Morera Pomar

Badalona

08055403

CFA Sant Roc

Badalona

08062493

CFA Sant Ramon

L'Hospitalet de Llobregat

08060289

CFA Fondo

Santa Coloma de Gramenet

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08068331

Escola Badalona Port

Badalona

08044508

Escola Ítaca

Badalona

08000384

Escola Lola Anglada

Badalona

08034965

Escola Margarida Xirgu

Badalona

08040345

Escola Mercè Rodoreda

Badalona

08016033

Escola Montanyans

Castellet i la Gornal

08019216

Escola Busquets i Punset

L'Hospitalet de Llobregat

08067016

Escola Ernest Lluch

L'Hospitalet de Llobregat

08018078

Escola Mare de Déu de Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat

08069736

Escola Paco Candel

L'Hospitalet de Llobregat

08019368

Escola Pere Lliscart

L'Hospitalet de Llobregat

08053418

Escola El Morsell

Olivella

08027110

Escola El Pi

Sant Pere de Ribes

08058957

Escola Els Costerets

Sant Pere de Ribes

08028035

Escola Ausiàs March

Santa Coloma de Gramenet

08027973

Escola Beethoven

Santa Coloma de Gramenet

08032300

Escola Fray Luis de León

Santa Coloma de Gramenet

08027985

Escola Jaume Salvatella

Santa Coloma de Gramenet

08053583

Escola Maria Ossó

Sitges

08030637

Escola Guerau de Peguera

Torrelles de Foix

08036111

Escola Mas i Perera

Vilafranca del Penedès

08040412

Escola El Margalló

Vilanova i la Geltrú

08061041

Escola Sant Jordi

Vilanova i la Geltrú

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08073961

Sec. d'Institut Pla del Bosc

Canyelles

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08051264

Institut Eduard Fontserè

L'Hospitalet de Llobregat

08019319

Institut Pedraforca

L'Hospitalet de Llobregat

08019401

Institut Provençana

L'Hospitalet de Llobregat

08062225

EOI Garraf

Vilanova i la Geltrú

08043693

Institut Joaquim Mir

Vilanova i la Geltrú

Instituts Escola

08071238

Institut Escola Jacint Verdaguer

Sant Sadurní d'Anoia

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08063618

CFA Esparreguera

Esparreguera

08062031

CFA Mare de Déu de Montserrat

Olesa de Montserrat

08058209

CFA Lluís Castells

Sant Boi de Llobregat

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08015961

Escola Jacint Verdaguer

Castelldefels

08037929

Escola Torre Barona

Castelldefels

08016173

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellví de Rosanes

08063710

Escola Nova

Cervelló

08016331

Escola Jaume Balmes

Corbera de Llobregat

08037966

Escola Ignasi Iglésias

Cornellà de Llobregat

08016410

Escola Sant Ildefons

Cornellà de Llobregat

08042299

Escola Sant Miquel

Cornellà de Llobregat

08043346

Escola Montserrat

Esparreguera

08017104

Escola Gras i Soler

Esplugues de Llobregat

08016941

Escola Isidre Martí

Esplugues de Llobregat

08020516

CEE El Pontarró

Martorell

08034278

Escola Vicente Aleixandre

Martorell

08040333

Escola Bernat Metge

El Prat de Llobregat

08032725

Escola Honorable Josep Tarradellas

El Prat de Llobregat

08063758

Escola Can Salvi

Sant Andreu de la Barca

08038211

Escola José Juan Ortiz

Sant Andreu de la Barca

08025344

Escola Amat Verdú

Sant Boi de Llobregat

08054061

Escola Montbaig

Sant Boi de Llobregat

08026130

Escola La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

08063394

Escola Miquel Martí i Pol

Sant Feliu de Llobregat

08026671

Escola Joan Perich i Valls

Sant Joan Despí

08026661

Escola Pau Casals

Sant Joan Despí

08071147

Escola Roser Capdevila

Sant Joan Despí

08041556

Escola Montseny

Sant Just Desvern

08061622

Escola Can Coll

Torrelles de Llobregat

08062948

Escola Miquel Martí i Pol

Viladecans

08031101

Escola Montserratina

Viladecans

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08072607

EOI de Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat

08040540

Institut El Cairat

Esparreguera

08063813

Institut Creu de Saba

Olesa de Montserrat

08063229

Sec. d'Institut Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Cervelló

08061361

Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat

Torrelles de Llobregat

08044570

Institut Vall d'Arús

Vallirana

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08060277

CFA Pau Casals

Rubí

08061555

CFA Can Folguera

Santa Perpètua de Mogoda

08062080

CFA Egara

Terrassa

08059706

CFA Salvador Espriu

Terrassa

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028941

Escola La Sardana

Badia del Vallès

08033602

Escola Can Serra

Barberà del Vallès

08041210

Escola del Bosc

Barberà del Vallès

08067582

Escola Marta Mata

Barberà del Vallès

08039641

Escola Pablo Picasso

Barberà del Vallès

08034229

Escola Bonavista

Castellar del Vallès

08062614

Escola Joan Blanquer

Castellar del Vallès

08062742

Escola Benviure

Castellbisbal

08057229

Escola Els Arenys

Castellbisbal

08015821

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellbisbal

08039896

Escola Bellaterra

Cerdanyola del Vallès

08062626

Escola Collserola

Cerdanyola del Vallès

08028746

Escola Sant Martí

Cerdanyola del Vallès

08028783

Escola Serraparera

Cerdanyola del Vallès

08043361

Escola El Turó

Montcada i Reixac

08021685

Escola Font Freda

Montcada i Reixac

08072395

Escola Polinyà

Polinyà

08023852

Escola Joan Maragall

Rubí

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024807

Escola Agnès Armengol

Sabadell

08024066

Escola Alcalde Marcet

Sabadell

08055105

Escola Arraona

Sabadell

08035957

Escola Can Deu

Sabadell

08023918

Escola Concòrdia

Sabadell

08024042

Escola La Romànica

Sabadell

08062638

Escola La Trama

Sabadell

08071172

Escola Virolet

Sabadell

08034692

Escola Catalunya

Sant Cugat del Vallès

08064118

Escola Ciutat d'Alba

Sant Cugat del Vallès

08059871

Escola Gerbert d'Orlhac

Sant Cugat del Vallès

08033407

Escola Purificació Salas i Xandri

Sant Quirze del Vallès

08028436

Escola La Florida

Santa Perpètua de Mogoda

08043437

Escola Font de l'Alba

Terrassa

08061774

Escola Les Arenes

Terrassa

08030200

Escola Marià Galí Guix

Terrassa

08062687

Escola Ponent

Terrassa

08066048

Escola Roser Capdevila

Terrassa

08070040

Escola Sala i Badrinas

Terrassa

08041726

Escola Roc Blanc

Viladecavalls

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08042342

Institut de Badia del Vallès

Badia del Vallès

08046682

Institut de Castellar

Castellar del Vallès

08053145

Institut Castellbisbal

Castellbisbal

08043504

Institut Pere Calders

Cerdanyola del Vallès

08044533

Institut La Ferreria

Montcada i Reixac

08021788

Institut Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08072590

EOI de Rubí

Rubí

08036330

Institut J.V. Foix

Rubí

08053182

Institut La Serreta

Rubí

08043668

Institut L'Estatut

Rubí

08072401

Institut Torrent dels Alous

Rubí

08024881

Institut Ferran Casablancas

Sabadell

08053212

Institut Jonqueres

Sabadell

08045021

Institut Estela Ibèrica

Santa Perpètua de Mogoda

08031770

Institut Can Jofresa

Terrassa

08053251

Institut Cavall Bernat

Terrassa

08030340

Institut Investigador Blanxart

Terrassa

08068537

Institut Les Aimerigues

Terrassa

08061208

Institut Vacarisses

Vacarisses

Instituts Escola

08067594

Institut Escola Les Vinyes

Castellbisbal

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08062468

CFA Bellavista

Les Franqueses del Vallès

08055385

CFA Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

08062523

CFA Marinada

Montornès del Vallès

08062043

CFA Parets del Vallès

Parets del Vallès

08060265

CFA Premià de Mar

Premià de Mar

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08060319

Escola Les Fonts

Argentona

08060903

Escola El Colomer

Bigues i Riells

08061762

Escola Mas Maria

Cabrils

08015119

Escola La Minerva

Calella

08067090

Escola Can Manent

Cardedeu

08074380

Escola Castell de Dosrius

Dosrius

08022008

Escola Montmany

Figaró-Montmany

08063931

Escola Les Falgueres

Fogars de la Selva

08017311

Escola Puiggraciós

La Garriga

08053391

Escola Lledoner

Granollers

08017979

Escola Aqua Alba

Gualba

08019745

Escola Joan Maragall

La Llagosta

08060940

Escola Rosa Oriol Anguera

Lliçà d'Amunt

08019824

Escola Les Llisses

Lliçà de Vall

08042792

Escola Damià Mateu

Llinars del Vallès

08019873

Escola Mare de Déu de Montserrat

Malgrat de Mar

08063874

Escola Antonio Machado

Mataró

08054113

Escola Anxaneta

Mataró

08056614

Escola Cirera

Mataró

08021570

Escola Princesa Sofía

Mollet del Vallès

08022082

Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Montseny

08022574

Escola Francesc Macià

Òrrius

08045045

Escola Mediterrània

Pineda de Mar

08038168

Escola La Torreta

La Roca del Vallès

08023591

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08067120

Escola Santa Agnès de Malanyanes

La Roca del Vallès

08039744

Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny

Santa Maria de Palautordera

08030364

Escola El Cim

Teià

08030388

Escola Lola Anglada

Tiana

08070799

Escola Tiziana

Tiana

08059093

Escola d'Hortsavinyà

Tordera

08064222

Escola La Roureda

Tordera

08054411

Escola Vallgorguina

Vallgorguina

08030807

Escola Els Tres Pins

Vallromanes

08040060

Escola del Mar

Vilassar de Mar

08026749

Escola Pérez Sala

Vilassar de Mar

08041696

Escola Vaixell Burriac

Vilassar de Mar

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08072383

Sec. d'Institut Domus d'Olivet

Canovelles

08062729

Institut Pla Marcell

Cardedeu

08035234

Institut Vil·la Romana

La Garriga

08017931

Institut Antoni Cumella

Granollers

08065408

Institut Hipàtia d'Alexandria

Lliçà d'Amunt

08065411

Institut Aiguaviva

Mollet del Vallès

08047832

Institut Joan Coromines

Pineda de Mar

08072255

Institut Premià de Mar

Premià de Mar

08060009

Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Sant Feliu de Codines

08062791

Institut Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

08062857

Sec. d'Institut Tiana

Tiana

Instituts Escola

 

 

08070908

Institut Escola La Tordera

Santa Maria de Palautordera

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08061971

CFA Berguedà

Berga

08060095

CFA Montseny

Vic

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000086

Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès

Alpens

08000271

Escola Santa Maria d'Avià

Avià

08014814

Escola El Bruc

El Bruc

08014841

Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa

Cabrera d'Anoia

08014929

Escola Alta Segarra

Calaf

08015612

Escola Joan de Palà - ZER El Cardener

Cardona

08058817

ZER Tres Branques

Carme

08015651

Escola Princesa Làscaris

Casserres

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08071421

ZER El Moianès Llevant

Castellcir

08016082

Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Castellfollit de Riubregós

08016070

Escola de Maians - ZER Bages

Castellfollit del Boix

08067041

Escola Xoriguer

Centelles

08065482

Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant

Collsuspina

08016291

Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Copons

08037981

Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant

L'Estany

25001709

Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08019861

Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès

Lluçà

08067600

Escola Valldaura

Manresa

08066371

Escola El Despujol

Les Masies de Voltregà

08021934

Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent

Monistrol de Calders

08021892

Escola Sant Pere

Monistrol de Montserrat

08021983

Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

Montmajor

08063928

Escola Muntanyola

Muntanyola

08061521

Escola de Mura - ZER El Moianès Ponent

Mura

08022495

Escola Terra Nostra

Olost

08058091

ZER Baix Berguedà

Olvan

08022549

Escola Llevant - ZER Gavarresa

Oristà

08060526

Escola Creixà

Piera

08056122

Escola Les Flandes

Piera

25006069

Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

08023141

Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall

Els Prats de Rei

08056791

ZER Vent d'Avall

Els Prats de Rei

08064787

Escola Emili Teixidor

Roda de Ter

08024972

Escola Torres Amat

Sallent

08025320

Escola La Monjoia

Sant Bartomeu del Grau

08025666

Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès

Sant Boi de Lluçanès

08044016

Escola Flama

Sant Fruitós de Bages

08026464

Escola Monsenyor Gibert

Sant Fruitós de Bages

08065251

Escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages

08062778

Escola Ametllers

Sant Joan de Vilatorrada

08026725

Escola Joncadella

Sant Joan de Vilatorrada

08064829

Escola Valldeneu

Sant Martí de Centelles

08065263

Escola Puigsoler

Sant Vicenç de Castellet

08057734

Escola Antoni Gaudí

Santa Margarida de Montbui

08025058

Escola Riu d'Or

Santpedor

25009101

Escola El Vinyet

Solsona

25004243

Escola Setelsis

Solsona

08030421

Escola L'Era de Dalt

Tona

08030510

Escola Doctor Fortià i Solà

Torelló

08030728

Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08031046

Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Vilada

08031290

Escola de Vilanova de Sau

Vilanova de Sau

08031277

Escola Joan Maragall

Vilanova del Camí

08038247

Escola Pompeu Fabra

Vilanova del Camí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08063837

Sec. d'Institut de Calldetenes

Calldetenes

08068616

Sec. d'Institut Bages Sud

Castellbell i el Vilar

08044569

Institut Pere Barnils

Centelles

08044971

Institut Pere Fontdevila

Gironella

08072176

Sec. d'Institut La Teuleria

Manlleu

08033924

Institut Pius Font i Quer

Manresa

08060976

Institut del Voltreganès

Les Masies de Voltregà

08044600

Institut Moianès

Moià

08053005

Institut Castell de Quer

Prats de Lluçanès

08053042

Institut Miquel Martí i Pol

Roda de Ter

08053111

Institut d'Auro

Santpedor

08042044

Institut Mig-Món

Súria

08053121

Institut Taradell

Taradell

08065019

Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia

Vallbona d'Anoia

08062183

EOI Osona

Vic

08031022

Institut de Vic

Vic

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

17008365

CFA Pla de l'Estany

Banyoles

17010451

CFA Tramuntana

Figueres

17007181

CFA Girona

Girona

17008146

CFA Palafrugell

Palafrugell

17008377

CFA Ripollès

Ripoll

17008389

CFA La Selva

Santa Coloma de Farners

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000093

Escola Gaspar de Queralt

Amer

17000354

Escola Joan Reglà

Bàscara

17000263

Escola Doctor Arruga

Begur

17006940

Escola de Lliurona

Beuda

17005248

Escola Mas Clarà

La Bisbal d'Empordà

17008274

Escola Sa Forcanera

Blanes

17000585

Escola Montseny

Breda

17008641

Escola de Cabanes

Cabanes

17000676

Escola Sant Esteve

Caldes de Malavella

17000688

Escola Pere Rosselló

Calonge

17000925

Escola L'Aixart

Cervià de Ter

17000937

Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà

Cistella

17000950

Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus

Colera

17001036

Escola Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17001085

Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

Espolla

17001097

Escola Carles de Fortuny

Esponellà

17008808

Escola Carme Guasch i Darné

Figueres

17001103

Escola Salvador Dalí

Figueres

17001371

Escola de Garrigàs - ZER Empordà

Garrigàs

17010049

Escola Balandrau

Girona

17008286

Escola Domeny

Girona

17006721

Escola Marta Mata

Girona

17001516

Escola Pla de Girona

Girona

17004335

Escola Santa Eugènia

Girona

17001981

Escola Mare de Déu dels Socors

Hostalric

17002028

Escola Montserrat Vayreda i Trullol

Lladó

17002090

Escola Jaume I - ZER Cerdanya

Llívia

17002107

Escola Pere Torrent

Lloret de Mar

17004955

Escola Pompeu Fabra

Lloret de Mar

17008547

Escola Nova de Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva

17008778

Escola El Morrot

Olot

17002442

Escola La Vall

Osor

17002481

Escola Torres Jonama

Palafrugell

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

17002624

Escola Martí Inglès

Palau-saverdera

17002715

Escola Pedra Blanca- ZER Empordanet-Gavarres

La Pera

17002764

Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Planoles

17002879

Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17009631

ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17008882

Escola La Bòbila

Les Preses

17004751

Escola Tomàs Raguer

Ripoll

17003094

Escola de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17004451

Escola Jaume Vicens i Vives

Roses

17003215

Escola La Farga

Salt

17008687

Escola Les Deveses

Salt

17003227

Escola Sant Sebastià - ZER Requesens

Sant Climent Sescebes

17008018

Escola Ardenya

Sant Feliu de Guíxols

17003321

Escola Mossèn Baldiri Reixach

Sant Feliu de Guíxols

17003343

Escola Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17007452

ZER El Llierca

Sant Jaume de Llierca

17003732

Escola Castanyer

Sant Joan les Fonts

17002193

Escola Santa Fe

Sant Julià de Ramis

17003598

Escola Vallgarriga

Sant Miquel de Fluvià

17003641

Escola Sant Salvador d'Horta

Santa Coloma de Farners

17003768

Escola Els Terraprims

Saus, Camallera i Llampaies

17007415

ZER Les Goges

Serinyà

17003951

Parvulari de Sant Esteve d'en Bas

La Vall d'en Bas

17003537

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004074

Escola Sant Iscle

Vidreres

17006836

Escola Les Mèlies

Vilafant

17004190

Escola Sol i Vent

Vilafant

17004207

Escola Santiago Ratés

Vilajuïga

17004220

Escola Els Valentins - ZER Tramuntana

Vilamacolum

17004244

Escola Tramuntana - ZER Empordà

Vilanant

17007695

ZER Empordà

Vilanant

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17008651

Sec. d'Institut de Caldes de Malavella

Caldes de Malavella

17001221

Institut Narcís Monturiol

Figueres

17001723

Institut Jaume Vicens Vives

Girona

17004530

Institut Santiago Sobrequés i Vidal

Girona

17005911

Institut Ramon Coll i Rodés

Lloret de Mar

17006770

Institut Rocagrossa

Lloret de Mar

17008951

Sec. d'Institut Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva

17005893

Institut Bosc de la Coma

Olot

17002399

Institut La Garrotxa

Olot

17010037

Sec. d'Institut El Bruc

Riells i Viabrea

17008833

EOI de Ripoll

Ripoll

17003318

Institut de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

25008583

CFA La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell

25008595

CFA Tàrrega

Tàrrega

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000067

Escola Macià-Companys

Agramunt

25000122

Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000146

Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25005119

Escola Pinyana

Alfarràs

25005120

Escola Teresa Bergadà

Alguaire

25000316

Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Alins

25000468

Escola Doctor Serés

Alpicat

25000584

Escola Santa Creu

Anglesola

25000717

Escola de Tartareu - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25000781

Escola Àngel Guimerà

Balaguer

25007876

ZER Riu Corb

Belianes

25003676

Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25001059

Escola Mare de Déu de Talló

Bellver de Cerdanya

25001072

Escola Rufí Bedoya - ZER Plaurcén

Bellvís

25001096

Escola Sant Joan

Benavent de Segrià

25001394

Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

El Cogul

25000481

Escola Sant Isidre - ZER Ponent

Gimenells i el Pla de la Font

25007815

ZER Elaia

La Granadella

25001758

Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25004826

Escola de Tuixent - ZER Urgellet

Josa i Tuixén

25001916

Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25003032

Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Llavorsí

25001990

Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002091

Escola Magí Morera i Galícia

Lleida

25005491

Escola Magraners

Lleida

25009071

Escola Països Catalans

Lleida

25008133

ZER Ponent

Lleida

25003056

Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

Lles de Cerdanya

25003123

Escola Otogesa - ZER L'Oliver

Maials

25003111

Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver

Massalcoreig

25003147

Escola Sant Miquel

Miralcamp

25003263

Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25003299

Escola Els Agols - ZER Urgellet

Montferrer i Castellbò

25007931

ZER Val d'Aran

Naut Aran

25005909

Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003664

Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003688

Escola Els Raiers

La Pobla de Segur

25005983

Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia

Prats i Sansor

25003846

Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Prullans

25005910

Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25003861

Escola Sant Jordi

Puigverd de Lleida

25004085

Escola Vall Ondara - ZER La Segarra

Ribera d'Ondara

25004000

Escola La Rosella

Rosselló

25000675

Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

La Sentiu de Sió

25004577

Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25004607

Escola Sant Gil

Torà

25008765

Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà

La Torre de Cabdella

25004759

Escola El Roser - ZER Alt Segrià

Torre-serona

25006549

Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25008534

Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25008935

Escola La Ràpita-ZER El Jonc

Vallfogona de Balaguer

25004929

Escola Garona

Vielha e Mijaran

25004966

Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi

Vilagrassa

25007761

ZER Guicivervi

Vilagrassa

25004981

Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25005090

Escola Mestral - ZER Argelaga

Vilanova de la Barca

25008224

ZER Argelaga

Vilanova de la Barca

25005077

Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè

Vila-sana

25008091

ZER Vent Serè

Vila-sana

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25007025

Sec. d'Institut Morelló

Esterri d'Àneu

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

43008857

CFA Mas Pellicer

Reus

43010074

CFA Valls

Valls

43010062

CFA El Vendrell

El Vendrell

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43005297

Escola Joan Perucho

Albinyana

43000512

Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000688

Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43000721

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Calafell

43005893

Escola Centcelles

Constantí

43000962

Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43000998

Escola Pompeu Fabra

Cunit

43005376

Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud

Duesaigües

43001115

Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009138

ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43001334

Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43010554

ZER Les Vinyes

Marçà

43005421

Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps

Masllorenç

43009096

ZER Els Ceps

Masllorenç

43001498

Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43001656

Escola Teresa Godes i Domènech

El Montmell

43001826

Escola Sant Sebastià

Els Pallaresos

43005480

Escola Mare de Déu del Lledó

La Pobla de Mafumet

43002053

Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005492

Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43005509

Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat

Porrera

43009047

ZER Baix Priorat

Porrera

43005510

Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Prades

43005546

Escola de La Riba

La Riba

43003069

Escola Salvador Ninot

Sarral

43009242

Escola L'Antina

Torredembarra

43004487

Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades

Ulldemolins

43004505

Escola Mare de Déu del Roser

Vallmoll

43009114

ZER El Francolí

Valls

43006587

Escola Àngels Garriga

El Vendrell

43008924

Escola Teresina Martorell

El Vendrell

43004888

Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud

Vilanova d'Escornalbou

43011492

Escola La Canaleta

Vila-seca

43005017

Escola del Montgoi - ZER Poblet

Vilaverd

43005081

Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

Vimbodí i Poblet

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43009977

Institut d'Altafulla

Altafulla

43006691

Institut Priorat

Falset

43008407

Institut El Morell

El Morell

43010347

Institut Marta Mata

Salou

43006125

Institut Campclar

Tarragona

43008432

Institut Sant Pere i Sant Pau

Tarragona

43011479

Institut Tarragona

Tarragona

43008501

Sec. d'Institut Pont del Diable

Tarragona

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43005698

Escola Marjal - ZER Mediterrània

Alcanar

43009308

ZER Mediterrània

Alcanar

43010773

Escola Consol Ferré

Amposta

43006873

Escola Riumar

Deltebre

43005391

Escola Sant Llorenç - ZER Montsià

La Galera

43005406

Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43002892

Escola Carles III

Sant Carles de la Ràpita

43005613

Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Sant Jaume d'Enveja

43003801

Escola La Pineda - ZER Riu Avall

Tivenys

43009011

ZER Riu Avall

Tivenys

43003835

Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

Tivissa

43008912

Escola Cinta Curto

Tortosa

43006046

Escola Divina Pastora - ZER Mestral

Tortosa

43009618

ZER Mestral

Tortosa

43005108

Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43004438

Institut Joaquin Bau

Tortosa

Instituts Escola

43012289

Institut Escola 3 d'Abril

Móra la Nova

43012307

Institut Escola Daniel Mangrané

Tortosa

 

 

Annex 3

Prova d’acreditació de coneixements de català

 

Si és procedent, aquesta prova s’ha de realitzar com a molt tard el dia 8 d’abril del 2015, prèviament a la publicació de la resolució d’aspirants admesos i exclosos.

 

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha de designar, en l’àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d’avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

 

Prova de català

Cada òrgan qualificador està integrat per un inspector o inspectora d’educació, que el presideix, un funcionari de carrera d’algun cos d’ensenyaments secundaris i un funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d’Aran, el mateix òrgan qualificador ha d’avaluar la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha de fer pública al tauler d’anuncis, com a molt tard el 7 d’abril de 2015, la composició dels òrgans qualificadors que s’han de constituir, la relació d’aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l’hora de realització de les proves.

 

Estructura de les proves per a l’acreditació de la competència lingüística

 

La prova consta de dues parts:

 

Prova oral

Lectura d’un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l’activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

 

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l’activitat professional: carta, informe, etc. (30 punts).

Correcció d’un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

 

 

Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l’annex 1)

 

En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els han d’acreditar mitjançant els documents que detallen tot seguit.

 

Barem de l’apartat A

 

-1 Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2014-2015, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent

 

-2 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat d): fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del director o directora.

 

-3 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

 

-4 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat f): fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

 

-5 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat h): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l’àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del director o directora. En el cas d’experiència docent en centres privats, cal aportar certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció.

 

-6 Per l’acreditació dels mèrits de l’apartat j) es pot acreditar la participació en programes d’innovació educativa mitjançant fotocòpia compulsada del document acreditatiu emès per l’organisme corresponent (Departament d’Ensenyament, Ministeri d’Educació o administració educativa de les comunitats autònomes).

 

Barem de l’apartat B

 

-1 Per a l’acreditació dels mèrits dels apartats B.a), b), c) d) e) i f): fotocòpia compulsada del document acreditatiu, emès per l’organisme o l’entitat corresponent, de la superació o impartició del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes o impartides i, en el cas dels apartats a) i c), també cal constància de la nota final obtinguda

 

-2 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat g):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l’organisme o l’entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l’autoria, del dipòsit legal i, si escau, l’ISBN, ISSN o ISMN. No es valoren les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor. No cal el certificat corresponent quan la publicació l’hagi editat el Departament d’Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es poden valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, l’informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

 

-3 Per a l’acreditació dels mèrits de l’apartat h): fotocòpia compulsada del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s’han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l’abonament dels drets d’expedició d’aquests títols d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l’Ordre de 13 d’agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director o directora, durant el mes d’octubre d’enguany els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Poden fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l’aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l’administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s’entén que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.

 

 

Annex 5

 

-1 Criteris per a l’avaluació positiva de l’exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem).

Per tal d’avaluar l’exercici del càrrec de director o directora, la inspecció d’educació del centre ha de fer una valoració global de les funcions exercides per l’aspirant, d’acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d’organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L’avaluació ha d’incloure els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d’entrevistar l’aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Així mateix, per a l’avaluació s’ha de valorar l’assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l’aspirant en el moment d’accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’inspector o inspectora ha d’emetre una valoració global de l’aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l’apartat 7.2.b) del barem.

 

-2 Criteris per a la valoració positiva de l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem).

Per tal d’avaluar l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de coordinació, la inspecció del centre ha de fer una valoració global de l’aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d’objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d’exercici del càrrec.

Eficàcia en l’organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l’àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l’avaluació de cada aspirant, l’inspector o inspectora ha de tenir en compte l’informe de la direcció del centre, pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d’entrevistar l’aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d’alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l’inspector o inspectora ha d’emetre una valoració global de l’aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.

 

-3 Criteris per a l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem).

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l’aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants han de ser avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació la realitza per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector o inspectora d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

Per tal d’avaluar l’activitat docent de l’aspirant, la inspecció d’educació ha de tenir en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s’indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A) Planificació de l’activitat docent.

A.1 Objectius (5% de la puntuació total).

A.2 Continguts (5% de la puntuació total).

B) Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (20% de la puntuació total).

D) Gestió de l’aula (25% de la puntuació total).

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).

 

En relació amb cadascun dels elements esmentats, l’avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:

 

A) Planificació de l’activitat docent.

 

A.1 Objectius:

Concreció dels objectius d’aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d’aprenentatge a les característiques personals de l’alumnat.

 

A.2 Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d’objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

 

B) Exercici de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Previsió d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l’assoliment d’objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l’assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l’alumnat.

 

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l’alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a la diversitat de l’alumnat.

Aplicació dels criteris d’avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

 

D) Gestió de l’aula.

Manteniment d’un clima de treball a l’aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d’objectius i continguts, participació de l’alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final del que s’hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

 

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l’alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d’altres serveis de l’entorn del centre.

Cadascun dels elements es valoren de 0 a 9 punts i s’apliquen els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant ha d’estar igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts té la consideració de valoració no positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem, i se li assigna una puntuació de 0 punts en l’apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts té la consideració de valoració positiva de l’exercici de la docència de l’aspirant als efectes que preveu l’apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, s’ha de convertir de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l’apartat 7.2.i) del barem.

Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant l’inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l’aspirant hagi d’elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l’exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l’activitat docent, tenint en compte l’informe de la direcció del centre; entrevistar l’aspirant i escoltar el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l’aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

 

Amunt