Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 24/02/2015

  • Número del document 020/2015

  • Número de control 15055105

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15055105-2015

Dades del DOGC
  • Número 6819

  • Data 26/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Juridic de Catalunya
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 20/2015, de 24 de febrer, d'adscripció de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.


Mitjançant el Decret 15/2015, de 18 de febrer, el president de la Generalitat ha modificat el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, en un doble sentit: per una banda, l’Institut d’Estudis Autonòmics s’adscriu al Departament de la Presidència i, per una altra banda, el Departament de Governació i Relacions Institucionals assumeix les competències en matèria de polítiques de transparència.

Aquesta nova configuració dels àmbits competencials dels dos departaments ha estat complementada amb la creació, per decrets del Govern de 24 de febrer de 2015, del Comissionat per a la Transició Nacional i del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública.

Per tal d’adequar les estructures departamentals afectades a aquests canvis s’ha considerat necessari modificar provisionalment les normes que estableixen l’adscripció departamental de l’Institut d’Estudis Autonòmics i de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, així com la composició d’aquesta Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica que en depèn.

De conformitat amb l’article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta conjunta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i del conseller de la Presidència, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Adscripció de l’Institut d’Estudis Autonòmics al Departament de la Presidència

L’Institut d’Estudis Autonòmics resta adscrit al Departament de la Presidència, amb l’estructura i funcions previstes en els articles 57, 58, 59 i 60 del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

Article 2

Modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 1, que queda redactat de la manera següent:

“1.2 La Comissió s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals.”

2. Es modifiquen els apartats 1, 4 i 5 de l’article 4, que queden redactats de la manera següent:

“4.1 La Comissió és presidida per la persona titular del Departament competent en matèria d’administració pública, i està integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans i organismes següents:

Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, que n’exerceix la vicepresidència.

Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, que n’exerceix la vicepresidència segona.

Secretaries generals de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat.

Gabinet Jurídic.

Secretaria de Comunicació del Govern.

Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental.

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern.

Escola d’Administració Pública de Catalunya.”

“4.4 La secretaria de la Comissió Interdepartamental és exercida per una persona funcionària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, la qual és designada per la persona que presideix la Comissió.”

“4.5 Correspon al Departament de Governació i Relacions Institucionals donar el suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions de la Comissió.”

3. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 6, que queden redactats de la manera següent:

“6.1 Es crea, en el si de la Comissió Interdepartamental, la Comissió Tècnica de Treball per a la Transparència i l’Accés a la Informació, encarregada d’elaborar la proposta d’estratègies, les mesures i els informes que la Comissió adopta o proposa al Govern d’acord amb aquest Decret. Aquesta Comissió s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals.”

“6.2 La Comissió Tècnica es compon dels titulars dels òrgans i organismes següents:

Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, que n’exerceix la presidència.

Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, que n’exerceix la vicepresidència.

Secretaria de Comunicació del Govern.

Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental.

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern.

Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Direcció General d’Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques.

Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

Un representant de cada departament de la Generalitat, amb rang mínim de subdirector general o assimilat, que tingui encomanades funcions en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.”

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Modificació del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 1, que queda redactat de la forma següent:

“a) El Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública.”

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

 

Amunt