Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 24/02/2015

  • Número del document GOV/0025/2015

  • Número de control 15055114

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15055114-2015

Dades del DOGC
  • Número 6819

  • Data 26/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.


L’article 164 de l’Estatut d’autonomia estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, entre d’altres, la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies locals, com també la creació i l’organització de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i la coordinació de l’actuació de les policies locals.

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, recull els principis bàsics d’actuació dels membres de les forces i cossos de seguretat concretats en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, la qual estableix l’aplicació directa d’aquests principis a la policia autònoma i als cossos de la policia local.

Pel que fa als cossos de policia local, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, d‘acord amb la competència de la Generalitat per a la coordinació de l’actuació de la policia local, n’estableix també, entre altres disposicions, els principis bàsics d’actuació.

Aquesta legislació, tant pel que fa a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra com a les policies locals, recull i pren com a inspiració les resolucions de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de l'Assemblea General de les Nacions Unides, destacant la Recomanació REC (2001)10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa de 19 de setembre de 2001 als estats membres sobre el Codi europeu d'ètica de la policia. Per mitjà de la Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, es va aprovar la Instrucció per a la incorporació i aplicació del Codi europeu d'ètica de la policia en relació amb l'actuació i la intervenció de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

Tenint en compte el marc jurídic exposat i els textos internacionals esmentats, és evident que la policia, en les seves actuacions, s’ha d’adequar, entre d’altres, a unes pautes de conducta que han d’estar integrades necessàriament pels principis que es desprenen d’aquesta normativa: actuació en el compliment de les seves funcions amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i sense fer cap discriminació; actuació amb integritat i dignitat oposant-se a qualsevol acte de corrupció; actuació professional d’acord amb els principis de jerarquia i subordinació; i la col·laboració i auxili amb l’Administració de justícia en els termes establerts per la llei, tenint en compte el respecte que la policia deu a la societat, a què pertany i d’on prové el seu manament.

És manifest l’interès per part dels poders públics i les institucions competents en matèria de seguretat a Catalunya en promoure bones pràctiques i les actituds i activitats adequades a l’ètica i el tracte correcte a les persones en l’àmbit policial, i a aquests efectes l’any 2010 ja es va aprovar un primer Codi d’ètica adreçat a la policia de Catalunya mitjançant la Resolució IRP/3648/2010, de 12 de novembre.

Mitjançant el Decret 222/2013, de 3 de setembre, es va aprovar un nou Reglament d’organització i funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, on es redefineixen les funcions i la composició d’aquest Comitè creat l’any 2007, amb la voluntat que esdevingui una eina de recerca en matèria de deontologia policial i consulta i que dugui a terme de manera destacada una reflexió ètica sobre els problemes que afecten la pràctica policial i el servei que es presta en aquest àmbit.

Mitjançant la Resolució INT/322/2014, d’11 de febrer, es van nomenar les persones membres del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, que, d’acord amb les funcions que se li atribueixen a l’article 2.1.c) del Reglament d’organització i funcionament aprovat pel Decret 222/2013, de 3 de setembre, han elaborat una proposta de Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

Aquest nou Codi, pretén esdevenir una eina pedagògica i inspiradora, i té per objecte identificar els principis ètics, valors i competències compartits per tots els cossos de la policia de les institucions pròpies de Catalunya, alhora que s’exposen els deures i compromisos que assumeix el cos professional davant la ciutadania, però sense deixar de banda l’autonomia d’actuació. També profunditza en la relació entre els diferents membres de la Policia de Catalunya i la seva col·laboració amb l’Administració de justícia i la gestió de la informació que es deriva de les seves actuacions, i incideix en el caràcter d’una policia de proximitat, per a l’atenció a les persones i ple foment de la convivència i de la pràctica pedagògica. Així mateix, en el mateix Codi es destaca la necessitat que sigui modificat i actualitzat en virtut dels canvis que la societat catalana i la mateixa funció policial experimentin per tal que sigui un instrument permanent i útil per als objectius que pretén assolir.

Vistos els informes del Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i la Comissió de Policia de Catalunya

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

 

Acorda:

 

1. Aprovar el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, que s’adjunta en annex.

 

2. Disposar la publicació d’aquest Acord i el seu annex en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3. Disposar la màxima difusió del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya mitjançant els webs corporatius tant del Departament d’Interior com de tots els ajuntaments de Catalunya que disposen de cos policial.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex

Codi d’ètica de la Policia de Catalunya

 

Índex

 

Preàmbul

I. Principis, valors i competències

II. Una professió al servei de les persones

III. Cossos policials. Principis rectors

IV. Actuació de la Policia. Àmbits d'aplicació

V. Policia i Administració de justícia

VI. Gestió de la informació

Epíleg

 

 

Preàmbul

 

La majoria dels països de llarga tradició democràtica de la Comunitat Europea i de la resta del món disposen de codis d'ètica per a les seves respectives policies. S’hi exposen els valors que inspiren la pràctica policial, els compromisos i els deures que els agents de policia assumeixen responsablement davant de la ciutadania. En aquest Codi s’entén per Policia de Catalunya tots els cossos de la policia de les institucions pròpies de Catalunya.

Un país modern i de qualitat, que vetlla pel progrés econòmic, científic i pel benestar social, espera que la seva Policia sigui també un factor de qualitat, digna de confiança i de respecte. Aquesta confiança, però, només s'assoleix a partir de la competència i de la bona pràctica de les seves funcions. Aquest Codi d'ètica té com a objectiu identificar aquestes funcions i, a la vegada, subratllar tant els drets com els compromisos i deures que, com a cos professional, assumeix davant la societat.

De la plena restauració de la democràcia i de les llibertats civils ençà, Catalunya ha vist com han crescut i s’han estès diversos cossos policials al llarg de tot el país. Cada cos té la seva idiosincràsia i desenvolupa la seva funció en el territori, però més enllà d'aquesta diversitat, hi ha un conjunt de principis i de valors que inspiren la funció policial, independentment del lloc on es realitzi. En aquest Codi d'ètica s’identifiquen aquests mínims ètics comuns, els principis compartits que la Policia de Catalunya assumeix com a propis.

No és pertinent, en un codi d'ètica, entrar a dilucidar pràctiques concretes i específiques, tampoc reglamentar formes, processos i protocols. En tot cas, aquest Codi hauria de servir d’inspiració per a una tasca posterior d’elaboració de reglaments per a les respectives policies que integren la Policia de Catalunya. El Codi exposa deures i compromisos que assumeix el cos professional davant de la ciutadania, però preserva, en tot cas, l’autonomia professional i la seva responsabilitat individual. La seva funció és, doncs, essencialment pedagògica i inspiradora.

La credibilitat de la Policia de Catalunya, com la de qualsevol altre cos professional, depèn de molts factors, però, substancialment, de la confiança que els seus agents siguin capaços de generar en la ciutadania. Aquesta confiança s’obté amb bones pràctiques, a través de l’exercici competent de les funcions que li són pròpies.

La Policia de Catalunya ha de vetllar pels drets i la seguretat de les persones, ha de cercar, en tot moment, el bé comú, respectar la dignitat i l’autonomia de les persones i de les organitzacions de la societat civil i practicar l’equitat evitant sempre de caure en qualsevol forma de discriminació.

Aquest Codi d'ètica descriu el que és exigible a la professió i al cos policial. Presenta un horitzó que ha de servir per millorar progressivament i adequar dia a dia les seves pràctiques.

A diferència del que succeeix amb altres professions on la presa de decisions in extremis és una excepció, la realitat professional dels policies fa que aquestes situacions siguin molt habituals en l’exercici de les seves funcions, el que fa que aquesta realitat sempre sigui més complexa que qualsevol text normatiu. Per això un codi d'ètica de la Policia ha de tenir un valor orientador i s’ha de proposar interioritzar i estimular bones pràctiques, per enfortir, d’aquesta manera, la vida democràtica i prestigiar el compromís, la professionalitat i la vocació dels agents de la Policia de Catalunya.

Aquest Codi d'ètica, que s’inspira en l’esperit i la lletra de la Declaració universal dels drets humans (10.12.1948), en el Conveni europeu de drets humans (1950), en el Pacte internacional de drets civils i polítics (16.12.1966) i en el Codi europeu d’ètica de la policia (2001) del Consell d’Europa, haurà de ser revisat periòdicament i modificat, si cal, per respondre a les necessitats de cada temps.

La comissió que ha redactat aquest Codi d’ètica ha estat especialment atenta a la forma del text, per fer-lo el màxim d’intel·ligible, pedagògic i clar. S’ha elaborat d’una manera participativa, de tal forma que, abans de la seva aprovació final, ha estat obert a tota mena de consideracions i d’esmenes per part dels agents de la Policia de Catalunya. En la seva redacció també s’ha tingut en compte el coneixement d’altres codis d’ètica semblants, publicats en els darrers vint anys tant a Europa com a la resta del món.

Aquest Codi dóna a cada agent de policia i, en particular, als responsables i comandaments dels cossos policials la possibilitat i la responsabilitat d’avaluar les seves decisions i comportaments a la llum d'uns principis comuns per a tothom. Així mateix, aquest Codi també vol servir com a marc de referència per als vigilants municipals d’acord amb les seves competències, en reconeixement a la seva tasca en servei de la defensa dels drets i llibertats de les persones.

 

 

I. Principis, valors i competències

 

La finalitat d'aquest Codi d'ètica és identificar aquells principis ètics exigibles a tots els professionals de la Policia de Catalunya, indistintament del servei que prestin en el seu cos, d'on el desenvolupin i del cos policial a què pertanyin, principis que haurien d’inspirar la seva actuació mitjançant pràctiques que tendeixin a l’excel·lència.

S’entén per principis aquelles bases que en cap cas un policia no pot deixar de respectar en la seva actuació. Es concreten en tres: a. Garantir els drets i les llibertats de totes les persones, b. Actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i oportunitat, i c. Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat.

Molts dels valors inclosos en aquest Codi són presents en la vertebració de les societats democràtiques. Els valors són horitzons de referència, realitats intangibles que mouen a obrar amb excel·lència i que exigeixen als professionals de la Policia de Catalunya donar el millor de si mateixos en el desenvolupament de la seva professió. Els valors, quan són viscuts autènticament en la pràctica professional, s'expressen en la manera d'obrar, de resoldre situacions difícils i d'interaccionar amb les persones i en la presa de decisions.

La Policia de Catalunya ha d’expressar aquests valors tant en els seus comportaments externs com en la relació interna entre els seus membres, i hi ha d’haver una correspondència i coherència entre els valors expressats, els valors practicats (a través de les actituds i els comportaments) i els valors percebuts. L’exercici de la funció policial exigeix, a més de valors, el domini de certes competències, és a dir, d’habilitats i destreses pròpies de la professió.

Els valors, les actituds i les competències s’agrupen en cinc àrees: la funció pública, la professió, l’orientació a les persones, les relacions institucionals i l’entorn.

 

A. Funció pública

 

Voluntat de servei

La voluntat de servei dels agents de policia, com a servidors públics que són, comporta una actitud de servei, d’atenció i d’ajuda a les persones. El servei públic és també una prestació que les administracions donen sense cap tipus de discriminació en l’exercici de les seves competències.

La pràctica policial és un servei públic que protegeix la integritat, els drets i les llibertats de les persones i que, a la vegada, vetlla per la pau i per la cohesió social.

La Policia de Catalunya té com a fita l’interès general, entès com el bé consensuat i no pas com la suma dels interessos particulars. Per tant, no està al servei de cap causa privada o sectorial, tampoc de cap grup de poder, ni obeeix interessos gremials o partidistes.

Per portar a terme el seu propòsit, la Policia ha d’actuar amb independència de criteri i llibertat d'acció.

 

Transparència

La transparència és un valor inherent a les institucions democràtiques. La ciutadania exigeix, de manera creixent, que les institucions públiques i les organitzacions policials expressin aquest valor, és a dir, que retin comptes del que fan i de com gestionen els recursos públics.

La transparència rau a facilitar l’accés a aquelles informacions que estiguin en poder de la Policia de Catalunya, quan siguin d’interès per a la defensa dels drets i llibertats de les persones.

El deure de transparència no ha de ser obstacle per poder preservar informacions d’interès general fins que sigui oportú fer-les públiques.

 

B. Professió

 

Proximitat

El valor de la proximitat és un tret característic de la Policia de Catalunya. Per proximitat s’entén que l’agent de policia ha de ser accessible al ciutadà i ha d’exercir la funció que li correspon amb amabilitat i empatia per tal de fer-se proper a tota persona.

 

Professionalitat

El valor de la professionalitat evoca el deure de desenvolupar la funció policial amb dedicació, capacitat, eficàcia i eficiència, tenint cura de la formació continuada i del desenvolupament de les pròpies capacitats, així com de la seva actualització.

La professionalitat implica el domini de coneixements (saber) i d'habilitats (saber fer) i unes actituds adequades (saber estar). Exigeix una doble competència: una de tipus tècnic, que es refereix als coneixements, a les destreses i a les pràctiques pròpies de la professió, i una altra de tipus ètic, que es refereix a l'assumpció de valors que facin el professional digne de confiança.

 

Exemplaritat

Els agents de policia estan cridats a exercir les seves funcions de manera exemplar per preservar la necessària confiança que s’ha de tenir vers els cossos policials i guanyar-se el respecte i l’autoritat reconeguda.

L’exemplaritat consisteix a actuar de manera justa, rigorosa i íntegra, sense obtenir avantatges indeguts per la funció que la Policia desenvolupa i utilitzant les prerrogatives inherents a la seva missió únicament per al compliment de les seves funcions. Els ciutadans observen atentament els agents de policia i esperen d’ells una conducta modèlica en l’exercici de la funció pública.

 

Seny

El seny és aquella qualitat humana que mou a la pràctica del discerniment abans d’emprendre les decisions. És una característica bàsica en tots els membres de la Policia de Catalunya independentment de la funció que desenvolupin.

És assenyat qui pren decisions avaluant les possibles conseqüències que se'n desprenen, tant per a les persones com per al mateix cos de Policia, i anticipa els possibles danys i perjudicis que se'n poden derivar. La pràctica d'aquesta qualitat és bàsica per evitar mals majors, per garantir la seguretat dels agents i per cercar les millors solucions possibles.

 

Temprança

L'agent de policia, en l'exercici de la seva professió, es troba, molt sovint, pressionat i sotmès a forts estímuls exteriors que poden afectar-lo emocionalment.

La temprança és aquella qualitat humana que predisposa a l'autodomini mental, al control emocional i a l’autoconsciència, a una gestió intel·ligent i adequada de les emocions, sobretot en circumstàncies de gran pressió i tensió. El govern de les pròpies emocions és fonamental per garantir un bon exercici de la professionalitat.

 

Responsabilitat

És responsable qui treballa amb dedicació i compleix les seves obligacions. Un agent actua responsablement quan respon de les seves decisions, assumeix les conseqüències legals, ètiques i morals de les accions i de les omissions passades i presents, i està disposat a donar-ne compte i a posar els mitjans necessaris per atendre les decisions presents i futures.

La responsabilitat evoca, a la vegada, la cura i l'atenció als grups més vulnerables de la societat. Consisteix a respondre, amb generositat, a les necessitats de les persones.

 

Coratge

La capacitat d'afrontar situacions difícils o incertes forma part de la professió policial. El coratge és la qualitat humana que predisposa l'agent de policia a confiar en les seves pròpies forces i en les dels membres del cossos per respondre a situacions difícils i per vèncer els obstacles a fi de garantir la seguretat i la pau social.

El coratge faculta l’agent de policia per afrontar situacions de risc que exigeixen intuïció, destresa i força, posant en perill, si convé, la pròpia integritat física, en benefici del bé comú i de la seguretat.

 

Coneixement

El valor del coneixement exigeix una atenció permanent als nous models i estils professionals, pressuposa un desig de millora i de modernització i la voluntat explícita d'integrar les millors pràctiques per tal que la funció policial al conjunt del nostre país estigui a l'altura dels temps actuals.

El coneixement, la recerca i la innovació són elements bàsics perquè la Policia de Catalunya sigui eficient i eficaç en el servei públic que presta. És un valor que estimula a emprendre noves pràctiques que facilitin la funció policial i a no complaure's en el passat.

Les administracions públiques hauran de vetllar perquè aquesta formació, adequada a les circumstàncies de cada moment i a les necessitats de la Policia de Catalunya, sigui suficient i de màxima qualitat i rigor.

 

C. Orientació a les persones

 

El respecte als drets i llibertats

La Policia de Catalunya està al servei dels drets i de les llibertats. Té com a missió vetllar perquè cada persona pugui viure amb plenitud la llibertat de pensament, d'expressió, de creences, d'associació i de moviments i, per això mateix, té el deure de vetllar perquè ningú pugui limitar o coartar l'exercici d'aquests drets i llibertats.

 

Seguretat

La seguretat és un valor cabdal en les societats democràtiques. Tota persona té dret a desenvolupar la seva vida amb garanties de seguretat.

La Policia de Catalunya té la seguretat com un dels valors prioritaris i ha de vetllar perquè totes les persones i institucions se sentin segures en el lliure desenvolupament de la seva vida i dels drets i deures que els són inherents, i perquè no hagin de témer per la seva integritat física, psicològica i moral.

 

Imparcialitat

La imparcialitat exigeix a la Policia de Catalunya actuar d’una manera que eviti i s’oposi a qualsevol forma de discriminació o prejudici per raons de naixement, raça, sexe, edat, estètica, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i cerqui, en tot moment, la defensa de la igualtat de drets. Aquest valor s'oposa a qualsevol tipus de favoritisme. No correspon a l’agent de policia jutjar, però sí que té la responsabilitat de fer el seu servei de la millor manera possible, independentment de la persona que atengui.

 

Respecte

El respecte és un valor estimat per la ciutadania. Tothom espera de la policia una actitud amable, empàtica i respectuosa amb tothom que faci possible la proximitat en el tracte i, a la vegada, generi confiança.

El respecte a les persones s’expressa en la forma de relació i de comunicació, tant en el llenguatge verbal com en el no verbal, i evoca sempre una actitud d’atenció a la dignitat de la persona, a la seva integritat física i moral. El tracte respectuós, tant en l’àmbit intern com extern, fa possible el treball en equip i la col·laboració amb altres agents socials.

 

Integritat

La integritat és una qualitat fonamental i un dels principis bàsics que han de regir la Policia de Catalunya. Ser íntegre vol dir refusar qualsevol acte de corrupció, no caure en cap comportament que signifiqui l’acceptació o l’oferiment de regals o de favors que puguin condicionar les decisions i les actuacions policials.

Dins de les bones pràctiques que s’esperen dels membres de la Policia de Catalunya, també s’hi ha d’incloure l’obligació de denunciar i de perseguir tot acte de corrupció o qualsevol proposta que signifiqui un afavoriment indegut, injustificat o il·legal.

 

D. Relacions institucionals

 

Sentiment de pertinença

El sentiment de pertinença al cos és bàsic per garantir la integració, la cohesió interna i la fluïdesa comunicativa. La funció policial és una professió que es desenvolupa mitjançant el treball en equip, d’aquí la rellevància que té sentir-se part d’un conjunt integrat.

El sentiment de pertinença s’expressa a través del valor de la lleialtat i el compromís amb la institució. La lleialtat evoca la disponibilitat i l’esperit de servei i estima al propi cos, així com una actitud proactiva per preservar i millorar, si s’escau, la seva bona imatge.

Els agents de policia, en les seves actuacions, representen el seu cos policial i la Policia de Catalunya davant la ciutadania, les organitzacions i les institucions amb les quals interactuen.

Els agents han de tenir cura que la imatge que transmetin sigui l’adequada i els cossos policials han de transmetre als agents quina és la imatge que es vol oferir del cos.

La lleialtat ha de ser un motor per a la defensa, amb esperit crític i constructiu, del noble servei que presta a la societat. No ha de ser, en cap cas, un pretext per ocultar mancances, limitacions o males pràctiques.

 

Cooperació

Els diversos cossos policials estan cridats a cooperar de manera responsable, a ajudar-se mútuament en la funció de defensar l'interès general i els drets i les llibertats.

Per això calen actituds que afavoreixin un clima de bona entesa i de fluïda col·laboració entre els respectius cossos, que s'estableixi una transmissió d’informació adequada que permeti una activitat eficient i eficaç en la defensa de la seguretat i del benestar de tothom. La transversalitat i el treball conjunt amb tots els actors o agents socials és imprescindible per garantir el respecte dels drets i llibertats i la seguretat.

 

E. Entorn

 

Sensibilitat social i mediambiental

La funció policial ha de ser curosa amb cada entorn social, preservant-ne la singularitat. Tanmateix, la Policia de Catalunya ha de ser especialment atenta amb aquells entorns socialment i econòmicament vulnerables i defensar els drets de les persones que hi viuen. En aquest sentit ha de col·laborar estretament amb altres organitzacions i agents socials per prevenir les causes i pal·liar els efectes de la vulnerabilitat.

La preservació del medi, el respecte a la biodiversitat i la protecció de les espècies amenaçades d’extinció és exigible a totes les persones, als professionals i a les organitzacions i, per tant, també als membres de la Policia de Catalunya.

Aquesta sensibilitat s’ha de traduir en bones pràctiques en la gestió dels residus i en l’aprofitament i ús racional dels recursos naturals i de les matèries primeres. L'atenció al medi ambient també s’hauria de fer extensiva a les organitzacions i empreses que doten de recursos els cossos policials.

 

 

II. Una professió al servei de les persones

 

A. Funcions, drets i deures

Aquest Codi d’ètica és aplicable a qualsevol agent de la Policia de Catalunya. En el present Codi d’ètica s’entén per agent de policia tot el personal actiu de la Policia de Catalunya independentment de la seva categoria professional, del cos a què pertanyi i de la funció que desenvolupi en el cos.

 

1

La missió dels cossos i forces de seguretat és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana. Les funcions primordials de la Policia de Catalunya es concreten en:

a. Defensar les llibertats i els drets de tota persona.

b. Protegir les persones i els béns.

c. Defensar l’interès general i les institucions.

d. Defensar els grups més vulnerables de la societat.

e. Garantir l’ordre i la pau social.

f. Prevenir i combatre infraccions penals i administratives.

g. Resoldre els conflictes.

h. Respectar la llei i fer-la respectar.

 

2

Tot agent de policia és titular dels drets fonamentals de la Declaració universal dels drets humans (1948). Se li reconeix el dret a:

a. Ser tractat amb dignitat i respecte.

b. Un tracte just i equitatiu.

c. Exercir la llibertat de pensament, de creences, d'associació, de moviments i d'expressió.

d. El respecte a la seva vida íntima.

e. La seva integritat física, psicològica i moral.

f. La seguretat en l'exercici de la seva professió.

g. Formar-se en l'exercici de la seva activitat.

h. Associar-se lliurement en la defensa dels seus interessos.

i. Ser reconegut amb justícia per la seva tasca professional.

j. Ser tractat amb equitat per l'Administració de justícia.

k. No ser discriminat per raons de naixement, raça, sexe, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

 

3

Seguint el Codi europeu d’ètica de la policia, tot agent de policia té dret a:

a. Gaudir dels drets civils i polítics que els són propis.

b. Gaudir dels drets socials i econòmics en tota l’extensió possible. En particular, ha de tenir dret a sindicar-se o a participar en organitzacions representatives, a rebre una remuneració adequada i cobertura social i a mesures específiques de protecció de la salut i de seguretat, d’acord amb les característiques especials de la tasca policial.

c. Estar sota la tutela d’un òrgan o d’un tribunal en el cas que se li apliquin mesures disciplinàries.

d. Rebre el suport de les autoritats públiques en cas de ser subjecte d’acusacions no fonamentades respecte al compliment dels seus deures.

 

4

Tot agent de policia assumeix un conjunt de compromisos en l'exercici de la seva funció de servei públic. S’espera de l’agent que:

a. Actuï amb independència, imparcialitat i neutralitat.

b. Preservi els drets i les llibertats de les persones.

c. Defensi la seva integritat física i moral.

d. Garanteixi la seguretat.

e. Treballi amb dedicació complint les seves obligacions laborals i responsabilitats professionals.

 

5

Si l’agent de policia considera que no està en condicions de desenvolupar correctament la funció que li correspon dins del cos policial, ho ha de comunicar al seu superior. Igualment, si un agent de la Policia de Catalunya observa de manera manifesta una disminució de les capacitats d'un altre agent per desenvolupar la funció policial ho ha de comunicar al seu superior per evitar mals innecessaris.

 

B. Al servei dels drets i les llibertats

 

6

La Policia de Catalunya és un servei públic sostingut per les institucions públiques que està al servei de totes les persones.

 

7

En consonància amb els valors inspiradors d’exemplaritat i de transparència, els agents de la Policia de Catalunya no poden acceptar ni oferir tracte de favor, contraprestacions ni regals per haver desenvolupat o per desenvolupar el servei públic que els correspon d’acord amb el valor de la integritat.

 

8

En l’exercici de les seves funcions, els agents de policia s’han d’abstenir d’expressar públicament les seves legítimes opcions polítiques o religioses i han de tractar amb equitat, imparcialitat i neutralitat totes les persones, independentment del que creguin o pensin.

 

9

En sintonia amb el valor del respecte, els agents de policia han de desenvolupar les seves funcions de manera respectuosa envers les institucions i també envers els seus símbols.

 

10

Tant en el desenvolupament de la seva activitat professional com en la seva vida social, els policies de Catalunya han d’actuar d’acord amb el valor de l’exemplaritat.

 

C. L’atenció a les persones i grups vulnerables

 

11

S'entén per grup vulnerable aquell conjunt de persones que, per les seves característiques o circumstàncies, pateixen una situació de fragilitat que exigeix cura i protecció. La Policia de Catalunya ha de ser especialment atenta en el tracte que dispensa a les persones físicament, psicològicament, socialment i econòmicament vulnerables.

 

12

La Policia ha de vetllar per ajudar les persones i grups vulnerables i ha de col·laborar activament, de forma interdisciplinària, amb els serveis comunitaris a fi de resoldre situacions problemàtiques.

 

 

III. Cossos policials. Principis rectors

 

A. La relació entre els membres de la Policia de Catalunya

 

13

Les relacions entre els membres de la Policia de Catalunya han d’estar regides per l’esperit de cooperació, col·laboració, coordinació, complementarietat i auxili mutu.

 

14

Entre els membres d’un mateix cos i en les relacions amb els altres cossos a Catalunya s’han d’establir relacions fonamentades en l’equitat i el respecte.

 

15

És un deure preservar l'honor, la dignitat i la bona imatge pública de tot cos policial. En el cas que, dins d’un cos policial, es cometin pràctiques que vulnerin el marc legal vigent, cal denunciar-les per les vies jurídiques o administratives establertes.

 

a. Responsabilitats dels policies

 

16

Els agents de la Policia de Catalunya han de fomentar el respecte a la diversitat, a la diferència i a la igualtat d’oportunitats dels membres de la seva organització i no han de ser objecte ni font de cap tipus de discriminació ni de menysteniment vers els seus companys i els seus superiors.

 

17

Els agents de policia han d’actuar d’acord amb el principi de jerarquia. Però, en cap cas, l’obediència deguda pot emparar ordres o actes contraris a l’ordenament legal.

 

18

El compliment dels protocols d’actuació no ha de vulnerar l’autonomia de l’agent de policia ni la seva capacitat d’emprendre decisions adequades als contextos i la immediatesa en els quals desenvolupa la seva funció i la seva responsabilitat, seguint els principis de congruència, d’oportunitat i de proporcionalitat.

 

19

En consonància amb el valor de la transparència, els agents de policia han d’informar els seus superiors del desenvolupament de les funcions i de la realització de les tasques encomanades, així com de tota aquella informació que pugui incidir en els serveis policials.

 

20

Els agents de la Policia de Catalunya tenen el deure de preservar el secret professional.

 

b. Compromisos dels comandaments

 

21

Els comandaments tenen el deure de vetllar perquè el seu lideratge sigui el més adequat a les circumstàncies d’execució; així mateix, hauran de procurar la màxima motivació dels membres de l’organització.

 

22

Els comandaments han d’estimular l’esperit de cooperació i el treball de qualitat sota criteris d’excel·lència.

 

23

Els comandaments tenen el deure de respectar, en tot moment, els membres de l’equip i tractar-los de manera justa i equitativa. Han de fomentar la igualtat d’oportunitats entre els seus membres i ponderar les seves circumstàncies professionals i personals en pro del benefici comú i de les necessitats del servei.

 

24

En sintonia amb el valor de la transparència, els comandaments han d’informar els membres de l’equip dels objectius i de la metodologia de les seves funcions, tasques i serveis.

 

25

És propi dels comandaments desenvolupar la funció de supervisió de manera regular i eficient per tal de garantir una bona execució de les ordres, les pautes i les instruccions donades.

 

26

S’espera dels comandaments que, a l’hora de governar els equips, potenciïn una cooperació intel·ligent dels membres que els integren i que respectin la seva autonomia en el camp competencial que els correspon.

 

27

Forma part dels compromisos dels comandaments potenciar les capacitats dels membres de l’equip i optimitzar l’ús de les estructures i dels serveis, així com promoure un lideratge basat en els valors i en les bones pràctiques.

 

28

Els comandaments són responsables de les ordres que donen, de la seva correcta execució i de les seves conseqüències. En consonància amb les seves funcions, s’han de responsabilitzar de les accions que fan els membres de l’equip que dirigeixen, sempre que aquests actuïn de conformitat amb les ordres, les pautes i les instruccions que els comandaments han donat.

 

29

És propi de la funció dels comandaments comunicar correctament les ordres, pautes i instruccions als membres de l’equip, sent especialment curosos a contextualitzar-les per facilitar-ne la comprensió i entendre’n el perquè, potenciant alhora formes de treball que siguin efectives i que permetin una millor eficiència i uns millors resultats.

 

30

En l’exercici de les seves responsabilitats, els comandaments estan cridats a ser receptius i han de vetllar per escoltar i arribar a acords amb els membres de l’equip i amb el conjunt de membres de l’organització, sempre, però, vetllant pel bé comú i les necessitats del servei.

Forma part del compromís dels comandaments vetllar perquè els membres i les unitats sota les seves ordres s'ajustin plenament en la seva actuació al compliment de la llei i de les funcions encomanades.

 

B. Autoritats polítiques i cossos policials

 

31

La Policia de Catalunya és una organització jeràrquica al servei de les persones que es posa a disposició de les autoritats que han estat elegides democràticament i que a la vegada està sotmesa al control democràtic del Parlament.

 

32

Els agents han d’actuar amb professionalitat i competència independentment del seu grau d’afinitat amb la ideologia política de l’autoritat civil que governi les institucions públiques i prioritzant sempre l’interès general.

 

33

La Policia de Catalunya espera de les autoritats polítiques que defensin la imatge i la professionalitat dels cossos policials amb objectivitat i rigor, així com el seu honor davant de la ciutadania. Per tal que la policia pugui desenvolupar òptimament el seu servei, les autoritats polítiques han de vetllar perquè els agents disposin de la formació, de les condicions laborals i dels recursos materials i humans necessaris.

 

C. La cooperació entre cossos policials

 

34

Les relacions entre els diferents cossos policials de Catalunya, del conjunt d’Espanya, d’Europa i de la resta del món han d’estar presidides pel respecte, per la lleialtat institucional, per la mútua cooperació i per la bona coordinació pensant, tothora, en la defensa dels drets i de les llibertats de les persones.

 

35

És un deure dels cossos policials transmetre's mútuament aquelles informacions que poden millorar les funcions que els corresponen per tal de ser més eficients i eficaços.

 

36

Cal que cada cos policial respecti l’autonomia, la cultura organitzativa i la manera d'interaccionar pròpia de cada cos, evitant sempre qualsevol forma d’ingerència o de submissió.

 

37

Entre els cossos policials hi ha d’haver un tracte just, equitatiu i respectuós, més enllà de les seves característiques, tradicions i orígens.

 

 

IV. Actuació de la Policia. Àmbits d'aplicació

 

D’acord amb els valors que inspiren la pràctica professional de la Policia de Catalunya, la seva actuació en el conjunt del territori s’ha de caracteritzar per la proximitat, per l’atenció a les persones i pel foment de la convivència i de la pràctica pedagògica.

Atès que el coneixement de la diversitat és un bagatge molt valuós per prevenir situacions difícils i per pal·liar conflictes pacíficament, s’espera de la Policia de Catalunya que disposi d’aquest coneixement.

 

A. Resolució de conflictes i ús de la força

 

38

En la mesura del que sigui possible, la Policia de Catalunya ha de tractar de resoldre les situacions de conflicte a través de la mediació, del diàleg i d’altres mètodes de resolució que no impliquin necessàriament l’ús de la força.

En aquelles situacions en les quals es consideri que s’han exhaurit els mecanismes de resolució esmentats en el punt anterior o no hagi estat possible portar-los a terme, es podrà fer ús de la força quan sigui estrictament necessari per al compliment de les seves funcions.

 

39

Quan s’hagi d’emprar la força per resoldre situacions conflictives, caldrà utilitzar els mecanismes i els instruments menys lesius seguint els principis bàsics que regulen l’ús de la força: l’oportunitat, la congruència i la proporcionalitat.

Per oportunitat s’entén la necessitat de valorar la conveniència d’actuar en el moment i en l’espai propici per tal que no ocasioni un mal més greu del que es vol evitar.

Per congruència s’entén la necessitat d’utilitzar el mitjà més idoni, que més convé o que més s’ajusti a cadascuna de les situacions que se li plantegen a l’agent de policia.

Per proporcionalitat s’entén la necessitat de modelar, adequar i aplicar de forma gradual l’ús de la força o del mitjà de defensa en funció del tipus i la gravetat de l’agressió que es vol neutralitzar.

 

B. Investigació, detenció i privació de llibertat

 

40

La investigació policial cal que es fonamenti en sospites raonables tot mantenint la presumpció d’innocència de les persones investigades.

 

41

Tota investigació policial s’ha de desenvolupar de manera confidencial guardant en tot moment el secret professional.

 

42

Durant el procés d'investigació policial cal respectar els drets i les llibertats de les persones. Només es podran afectar els drets i les llibertats de les persones en els casos que preveu la llei. Quan es privi de llibertat una persona, se l’haurà d’informar immediatament i de manera comprensible dels seus drets i garantir que aquests drets es compleixin.

 

43

Mentre es privi de llibertat una persona, caldrà dispensar-li un tracte correcte i acurat, vetllant per la seva integritat física, psicològica i moral, respectant la seva dignitat i imatge, impedint qualsevol ús abusiu o injustificat de violència. Així mateix, s’haurà de vetllar per les seves necessitats mèdiques i pels drets de defensa, assistència jurídica i tutela judicial efectiva.

 

44

Els agents que custodiïn persones privades de llibertat han de vetllar, dins la mesura del possible i d’acord amb els recursos de què disposin, per preservar-ne la identitat. En l’acompanyament de persones privades de llibertat, els agents de la Policia de Catalunya han de vetllar per la seva imatge i seguretat. Cal tenir cura de les persones especialment vulnerables i de les seves necessitats específiques.

 

C. L'atenció a les víctimes i els testimonis

 

45

Forma part dels deures de la Policia de Catalunya protegir les víctimes i ser sensible envers la seva situació i prendre mesures específiques per protegir les especialment vulnerables.

 

46

És un deure de la Policia de Catalunya respectar, vetllar i defensar la integritat física i moral dels testimonis, així com preservar la imatge i la salut integral de les víctimes i dels testimonis.

 

47

Quan els testimonis o les víctimes siguin sol·licitats per l’Administració de justícia, la Policia de Catalunya haurà de vetllar en tot moment per la seva seguretat, intimitat i integritat.

 

D. Formació, recerca i innovació

 

48

La Policia de Catalunya ha d’estar oberta al coneixement de les noves realitats socials i culturals i al domini de les innovacions científiques i tecnològiques per tal de permetre el desenvolupament de la professió i fomentar un servei públic de millor qualitat en contínua millora.

 

49

La Policia de Catalunya aposta pel compromís continuat per la formació, en tots els nivells, adreçada a tots els professionals i a totes les categories.

 

50

La Policia de Catalunya aposta també per una educació especialitzada de qualitat, receptiva als nous models tecnològics i a les noves realitats socioculturals, de manera actualitzada i exigent.

 

51

La formació al llarg de tota la vida professional és indispensable per assolir els màxims nivells de qualitat humana i tècnica. Aquesta formació té com a finalitat:

a. La millora continuada en totes les àrees de l’àmbit professional policial.

b. La millora continuada adequant-se en tot moment a la realitat.

c. La formació en l’àmbit dels valors, de les emocions, de la creativitat, de la innovació, de la cohesió de grups de treball i del desenvolupament del lideratge.

 

 

V. Policia i Administració de justícia

 

52

La Policia de Catalunya ha de col·laborar activament amb l’Administració de justícia i posar a disposició dels jutges i fiscals tota la informació que els pertoqui a fi de contribuir a la màxima qualitat i transparència.

 

53

En consonància amb el valor de respecte a l’autonomia de l’Administració de justícia, la Policia de Catalunya ha d’acatar amb diligència les decisions i sentències dels jutges i dels tribunals.

 

 

VI. Gestió de la informació

 

54

La gestió de la informació, tant interna com externa, es fonamenta en l'objectivitat, en la veracitat, en la claredat i en la transparència.

 

55

És un deure de la Policia de Catalunya preservar aquella informació que es consideri rellevant per assolir, de manera eficient, les funcions que li corresponen.

 

56

La Policia de Catalunya, a l’hora de gestionar la informació, ha de vetllar en tot moment per l'interès general. Així mateix, ha de ser escrupolosament respectuosa amb la confidencialitat en funció de cada situació.

 

57

A l’hora d’informar, la Policia de Catalunya ha de vetllar per tractar tothom amb equitat, imparcialitat i neutralitat.

 

58

En la informació que es traslladi als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, cal preservar aquells continguts confidencials que formen part del secret professional.

 

59

La Policia de Catalunya ha de vetllar, en tot moment, perquè la informació transmesa sigui objecte d'un tractament digne, respectuós i curós envers totes les persones, amb especial atenció al sofriment de les víctimes i dels col·lectius més vulnerables.

 

 

Epíleg

 

60

El Codi d'ètica de la Policia de Catalunya és susceptible de ser modificat en virtut dels canvis i de les transformacions que experimenti la societat catalana en el futur i de l'evolució de la mateixa funció policial.

 

61

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya ha de vetllar perquè aquesta eina sigui actualitzada quan convingui. Caldrà actualitzar-la quan correspongui per tal que sigui un instrument útil i eficient a la Policia de Catalunya i perquè s'hi integrin les innovacions que comporti l'evolució de la societat.

 

62

Correspon al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya discernir quin seguiment cal fer de l’aplicació d’aquest Codi d’ètica i crear els organismes oportuns per vetllar per la seva difusió, seguiment i compliment.

 

63

L'Administració ha de vetllar per difondre aquest Codi d'ètica i donar-lo a conèixer a tots els membres de la Policia de Catalunya.

 

Amunt