Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 15/01/2015

 • Número del document SLT/0032/2015

 • Número de control 15027033

 • Organisme emissor Departament de Salut

  CVE CVE-DOGC-A-15027033-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6799

 • Data 29/01/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.


En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya. Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Aquestes entitats han d’estar degudament inscrites en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, dependent de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Per tal de protegir, promoure i millorar la salut de la ciutadania mitjançant una política orientada a minimitzar els danys del consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància, escau establir criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i també establir les condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.

Amb aquests criteris es pretén impulsar, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels consumidors de la substància; la prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques i la limitació de la venda i consum de tabac i productes del tabac d’acord amb la normativa vigent, per tal de no fomentar el consum del cànnabis i el d’altres substàncies addictives a la vegada; la limitació de la ubicació d’aquests clubs a una distància mínima dels centres sanitaris i dels educatius per tal d’evitar la promoció del consum entre determinats col·lectius especialment vulnerables; la limitació horària i de tota mena de publicitat de les associacions o dels seus establiments o locals, i també el compliment de les condicions de salubritat dels locals d’acord amb la normativa vigent i el respecte a les normes mediambientals i, especialment, al descans dels veïns.

Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell Assessor de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut sobre aspectes tècnics i científics de la salut pública, adscrit a la Secretaria de Salut Pública, en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014; compten amb el consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics; n’han estat degudament informades les entitats municipalistes, i han estat presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de novembre de 2014.

Per tot això, atesa la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana, aprovada el 17 de febrer de 2014 pel Parlament de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Aprovar criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya, que han estat objecte d’informe favorable del Consell Assessor de Salut Pública en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014, els quals s’inclouen a l’annex d’aquesta Resolució.

 

--2 Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de gener de 2015

 

Antoni Mateu i Serra

Secretari de Salut Pública

 

 

Annex

 

Criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya

 

Condicions d’accés:

Edat mínima per accedir-hi: tenir més de 18 anys.

Ser consumidor o consumidora habitual de cànnabis.

No ser soci o sòcia de cap altre club de cànnabis.

Accés exclusiu a les instal·lacions del local per als socis.

Existència de mesures de control d’accés al club.

 

Oferta de serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis (entitats especialitzades), així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis.

 

Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de la dispensació de les associacions, amb garantia d’una formació mínima anual.

 

Prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs.

 

Prohibició de venda o comercialització de qualssevol béns o productes consumibles.

 

Condicions de salubritat dels locals segons el que estableix la normativa vigent, així com de les zones de consum.

 

Període de carència de 15 dies des de l’adscripció d’un soci o sòcia a una associació.

 

Tenir l’aval d’un altre membre de l’associació.

 

Limitació horària: no es pot obrir més de 8 hores diàries, i s’estableix com a hora límit de tancament les 22 h, i els divendres i dissabtes, les 24 h.

 

Limitació de la seva ubicació amb la definició d’una distància mínima entre els diferents clubs i entre els clubs i els centres educatius i serveis sanitaris.

 

Limitació de tot tipus de publicitat de les associacions o dels seus establiments, locals o clubs, i d’activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de les associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic.

 

Respecte a la normativa mediambiental i, particularment, pel que fa al descans dels veïns.

 

Inscripció en el registre municipal d’associacions de persones consumidores de cànnabis i en la secció registral corresponent del Registre d’associacions de la Generalitat.

 

Amunt