Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 14/01/2015

  • Número de control 15014069

  • Organisme emissor Ajuntament del Prat de Llobregat

    CVE CVE-DOGC-A-15014069-2015

Dades del DOGC
  • Número 6793

  • Data 21/01/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud - Aeroport del Prat de Llobregat (exp. 16739/2014).


Per acord del Ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat de 17 de desembre de 2014 es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport del Prat de Llobregat, de conformitat amb la proposta i els redactats aprovats pel Consell General del Consorci en sessió de 4 de desembre de 2014, als efectes de la seva adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), així com la redacció del seu text refós.

El mateix acord de 17 de desembre de 2014 va resoldre sotmetre a informació pública l'esmentat acord durant un termini de trenta dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'últim anunci en un diari oficial, a fi que qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar, en el seu cas, les al·legacions que consideri oportunes, esdevenint definitiva la modificació dels Estatuts, si dins del termini assenyalat no es presenten al·legacions.

L'expedient pot ser consultat de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores a les dependències del Consorci, situades al carrer Major, 2-4, 3ª planta del Prat de Llobregat.

 

El Prat de Llobregat, 14 de gener de 2015

 

Sergio Alegre i Calero

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

 

Amunt