Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 23/12/2014

 • Número del document 169/2014

 • Número de control 14357089

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-14357089-2014

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6777

 • Data 24/12/2014

 • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu preàmbul que tots els poders públics estan al servei de l’interès general i dels drets de la ciutadania i disposa, a l’article 71.4, que l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

La transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública constitueix un eix fonamental de tota l’acció política i un valor que ha d’impregnar i regir el funcionament de l’Administració de la Generalitat, la qual cosa obliga a promoure l’adaptació de l’organització, de la seva activitat i dels seus procediments, així com a facilitar l’assimilació d’aquest canvi en la cultura institucional de la forma més ràpida i profunda possible.

En aquesta línia, el Pla de Govern aprovat per als anys 2013-2016 s’articula a l’entorn de set grans eixos que donen resposta als reptes del país i recull, com a cinquè eix, l’agilitat i la transparència de l’Administració, a fi d’impulsar una Administració més oberta, més transparent i participativa.

En el mateix sentit s’emmarquen les 51 “Propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica” elaborades pel president de la Generalitat arran de les reflexions i valoracions aportades pels participants en les dues cimeres per a la regeneració democràtica celebrades al Palau de la Generalitat els dies 6 i 22 de febrer de 2013. El document s’estructura en sis grans eixos, un dels quals s’anomena “Transparència, accés a la informació i bon govern”.

Una de les actuacions recollides en aquell document era la de crear un portal web des del qual es facilités l’accés de la ciutadania als continguts relacionats amb el Govern i els seus alts càrrecs, les retribucions i les dietes, el seguiment de l’acció pública, la gestió econòmica en el sentit més ampli possible, així com la gestió de recursos humans de la Generalitat. D’acord amb aquest compromís, el juliol de 2013 es va posar en funcionament el web transparència.gencat, portal únic corporatiu de publicitat activa de la Generalitat.

Així mateix, per Acord del Govern de 3 de juny de 2014 s’encarregà al Departament de Governació i Relacions Institucionals el desenvolupament i l’impuls del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, Pla de reforma que té com a primer eix la transparència, amb l’objectiu de fomentar i promoure la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, impulsar l’avaluació de les polítiques públiques i esdevenir un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma.

Per la seva banda, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 776/X, de 17 de setembre de 2014, sobre l’orientació política general del Govern, també ha instat el Govern a promoure la transparència de l’actuació pública i la garantia del dret d’accés a la informació pública i, en particular, a adoptar mesures internes per adaptar l’estructura i el funcionament de l’Administració de la Generalitat per tal d’aplicar, al més aviat possible, la normativa i els principis de transparència, accés a la informació i bon govern i promoure l’articulació de mecanismes per al retiment de comptes derivats de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 18 de desembre de 2014.

El Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, atribueix a la Secretaria de Comunicació del Govern les funcions relatives a definir polítiques de govern obert i els canals de transparència i de comunicació i interacció amb la ciutadania, així com coordinar l’accés de la ciutadania a la informació i a la reutilització de les dades públiques. Aquestes funcions les exerceix a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, a la qual li correspon impulsar i coordinar les accions de govern obert en l’àmbit de la comunicació i la interacció amb la ciutadania, la transparència del Govern i l’establiment de canals de col·laboració amb la ciutadania, així com dirigir i coordinar el procés d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb aquestes competències, correspon a la Secretaria de Comunicació del Govern, a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, definir les polítiques en matèria de govern obert, és a dir, en matèria de transparència i publicitat activa, accés a la informació, obertura i reutilització de dades públiques i l’establiment de canals de col·laboració i d’interacció amb la ciutadania.

El mateix Decret atribueix a la Secretaria del Govern la funció d’impulsar la política de millora de la regulació i formular propostes sobre bon govern, que exerceix mitjançant l’Oficina del Govern, i la de supervisar i coordinar les actuacions en matèria de contractació pública, que exerceix mitjançant l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, la qual té la funció, entre d’altres, de vetllar per l'aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic, i proposar totes les mesures tendents a la seva millora i efectivitat.

Per Acord del Govern de 5 de novembre de 2013 es crea el Programa de Polítiques de Transparència, amb la finalitat de preparar i donar impuls al disseny d’una estructura que permeti realitzar la coordinació i l’assessorament en relació amb les polítiques de transparència, assessorar i fer propostes relacionades amb els objectius i mesures per a la transparència i amb el desenvolupament de procediments interns per a la implementació de mesures executives i normatives corresponents i fer el seguiment de la implementació de les mesures i actuacions en transparència.

D’altra banda, el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, atribueix a la Secretaria General la funció de promoure i impulsar la implantació de l’administració electrònica i a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, entre altres, les funcions de participar en les iniciatives del Govern que tenen l’objectiu d’impulsar i coordinar polítiques transversals de la Generalitat; adoptar mesures per a la reforma de l’Administració de la Generalitat; implantar mesures de millora del funcionament de l’Administració de la Generalitat i impulsar la implantació de sistemes de control de la gestió; incorporar pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, agilitat administrativa, rendició de comptes i avaluació; impulsar, coordinar i fer el seguiment de millora i modernització de l’Administració; i dirigir el desenvolupament de l’administració electrònica en les relacions entre administracions públiques i empreses i ciutadania.

Així mateix, el Decret esmentat atribueix a l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern la funció de proposar les actuacions que han de facilitar l’accés a la informació, la transparència de la informació pública i l’explicació dels resultats obtinguts i fer-ne el seguiment.

Finalment, en virtut del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Governació i Relacions Institucionals també té atribuïdes dues competències clau per a la implantació de la transparència i la garantia de l’accés a la informació pública com ho són la cooperació amb l’Administració local de Catalunya i la formació del personal al servei de les administracions públiques.

D’acord amb això, per tal de facilitar l’impuls transversal dels objectius del Pla de Govern en matèria de transparència i garantir la coordinació necessària dels òrgans de la Generalitat en l’aplicació dels criteris corporatius sobre l’accés a la informació pública i formació del seu personal, es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública com a òrgan de coordinació en matèria de transparència i accés a la informació pública de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenguin.

De conformitat amb el que estableix l’article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això, a proposta conjunta de la vicepresidenta del Govern i del conseller de la Presidència, i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article 1

Creació de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública

1.1 Es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública (en endavant la Comissió), amb durada indefinida i amb la composició, les funcions i el règim jurídic previstos en aquest Decret.

1.2 La Comissió s’adscriu al Departament de Presidència.


Article 2

Objecte

La Comissió té per objecte aprovar les estratègies en matèria de transparència i accés a la informació pública i coordinar l’aplicació d’aquestes estratègies en el marc de l’Administració de la Generalitat. Així mateix té per objecte vetllar per la implementació i el desenvolupament de la normativa aprovada en aquesta matèria, per l’adopció de bones pràctiques i per l’adaptació de la cultura administrativa a la transparència i l’accés a la informació pública.


Article 3

Funcions

Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Aprovar estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

b) Dissenyar les mesures d’organització interna i adoptar les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

c) Coordinar l’execució i l’aplicació de les directrius i els criteris corporatius en l’àmbit de la publicitat activa de la Generalitat a través del portal corporatiu transparencia.gencat, i proposar a l’òrgan competent les mesures que permetin assolir nivells de publicitat òptims.

d) Promoure i fer el seguiment de la implementació de les directrius i els criteris corporatius adoptats per aplicar la normativa en matèria d’accés a la informació i de reutilització de la informació pública.

e) Proposar l’aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària.

f) Impulsar el pla de formació adient, a través de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i altres organismes competents, per garantir que els departaments disposen, dins de les seves estructures, d’unitats i persones especialitzades en matèria de transparència, accés a la informació i reutilització de la informació pública i prestar-los el suport que requereixin.

g) Establir recomanacions i unificar criteris per facilitar la resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública que s’adrecin als departaments i organismes de l’Administració de la Generalitat.

h) Analitzar les experiències d’altres administracions i l’activitat d’altres organismes amb funcions relacionades amb la transparència i l’accés a la informació pública, i promoure l’intercanvi i l’adopció de les millors pràctiques.

i) Elevar al Govern la proposta de mesures i els informes elaborats, per a la seva aprovació o coneixement, segons s’escaigui.

j) Qualsevol altra funció que li encomani el Govern en aquest àmbit.


Article 4

Composició

4.1 La Comissió és presidida per la persona titular del Departament competent en matèria d’administració pública, i és integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans següents:

Secretaria del Govern, que n’exerceix la vicepresidència primera;

Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, que n’exerceix la vicepresidència segona;

Secretaries generals de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat;

Gabinet Jurídic;

Secretaria de Comunicació del Govern;

Secretaria d’Administració i Funció Pública;

Direcció del Programa de Polítiques de Transparència;

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental;

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió;

Direcció General de Funció Pública;

Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern;

4.2 Els membres de la Comissió han de designar les persones suplents que els substitueixin en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Aquestes persones han de tenir rang mínim de director/a general o assimilat.

4.3 La Comissió podrà crear una Comissió Permanent integrada, com a màxim, per 7 dels seus membres.

4.4 La secretaria de la Comissió Interdepartamental és exercida per una persona funcionària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, la qual és designada per la persona que presideix la Comissió, a proposta de la persona que n’exerceix la vicepresidència primera.

4.5 Correspon al Departament de la Presidència donar el suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions de la Comissió.


Article 5

Funcionament

5.1 La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el seu president o presidenta i, com a mínim, cada quatre mesos.

5.2 El funcionament de la Comissió es regeix per aquest Decret, per les normes de règim intern que pugui establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.3 Per raó de les matèries a tractar, poden ser convocades a les sessions persones que no en siguin membres, les quals participen a les sessions amb veu però sense vot.

5.4 L’assistència a les sessions de la Comissió no genera cap dret econòmic en concepte d’indemnització d’assistència o dietes per cap dels seus membres. Les persones externes a l’Administració poden percebre dietes i indemnitzacions per l’assistència a les reunions d’acord amb la normativa vigent.


Article 6

Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació i grups de treball

6.1 Es crea, en el si de la Comissió Interdepartamental, la Comissió tècnica de treball per a la transparència i l’accés a la informació, encarregada d’elaborar la proposta d’estratègies, les mesures i els informes que la Comissió adopta o proposa al Govern d’acord amb aquest Decret. Aquesta Comissió s’adscriu al Departament de la Presidència.

La Comissió tècnica té alhora la funció de fer el seguiment de les sol·licituds d’accés a la informació pública que s’adrecin als departaments i organismes de l’Administració de la Generalitat i de la resposta de què siguin objecte, d’acord amb la informació que a aquests efectes li han de fer arribar els departaments, i elaborar estudis estadístics que permetin avaluar l’evolució del dret d’accés a la informació.

Així mateix ha de donar suport i, si escau, emetre un informe previ a la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública que hagin d’atendre els departaments de la Generalitat i organismes que en depenen. Aquest informe previ s’emetrà a petició dels departaments i en aquells supòsits que determini la Comissió d’acord amb el que es preveu a l’article 3g) d’aquest Decret.

6.2 La Comissió tècnica es compon dels titulars dels òrgans següents:

Secretaria del Govern, que n’exerceix la presidència;

Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, que n’exerceix la vicepresidència primera;

Direcció del Programa de Polítiques de Transparència, que n’exerceix la vicepresidència segona;

Secretaria de Comunicació del Govern;

Secretaria d’Administració i Funció Pública;

Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia;

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental;

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió;

Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública;

Direcció General de Funció Pública;

Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern;

Direcció General d’Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques;

Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni;

Un representant de cada departament de la Generalitat, amb rang mínim de subdirector general o assimilat, que tingui encomanades funcions en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

6.3 Els membres de la Comissió tècnica han de designar les persones suplents que els substitueixin en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Aquestes persones han de tenir rang mínim de subdirector/a general o assimilat.

6.4 La secretaria de la Comissió és exercida per la persona que exerceix la secretaria de la Comissió Interdepartamental.

6.5 La Comissió tècnica es reuneix cada vegada que la convoca el seu president o presidenta i, com a mínim, cada dos mesos, i per al desenvolupament de les seves funcions compta amb el suport establert a l’article 4.4.

6.6 Les normes de funcionament i d’assistència a les sessions són les establertes als apartats 2 i 4 de l’article 5.

6.7 La Comissió tècnica pot crear grups de treball per preparar tècnicament les propostes que sotmet a la Comissió Interdepartamental.Disposició addicional

Unitats d’informació

1. Les secretaries generals de cada departament de l’Administració de la Generalitat assumeixen la funció d’informació i l’exerceixen per mitjà d’òrgans designats entre els òrgans departamentals existents en el moment d’entrada en vigor del present Decret que tinguin atribuïdes funcions comunes o de caràcter horitzontal o bé funcions específicament relacionades amb la informació, amb rang mínim de subdirecció general.

2. Aquests òrgans tenen la condició d’unitats d’informació i desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament a les unitats del departament i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.

3. Les entitats i els organismes públics dependents o vinculats amb els departaments de l’Administració de la Generalitat han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment d’entrada en vigor del present Decret, l’òrgan que ha d’assumir les funcions corresponents a les unitats d’informació, tret que s’acordi que sigui el departament respectiu el que les assumeixi.Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 23 de desembre de 2014


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern


Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència


Amunt