Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 16/12/2014

  • Número del document GOV/0179/2014

  • Número de control 14350135

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-14350135-2014

Dades del DOGC
  • Número 6773

  • Data 18/12/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/179/2014, de 16 de desembre, pel qual s'autoritza la cessió global d'actius i passius, i posterior dissolució, de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) a favor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).


La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) va ser creada l’any 1999 per l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona. D’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts, CReSA té com a objecte, amb caràcter general, la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’IRTA i amb el sector privat en la promoció de la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus aspectes.

El 4 de juliol de 2014 el patronat de CReSA va considerar que la Fundació no podia acomplir les finalitats fundacionals i va acordar la dissolució de la fundació, la designació d’una comissió liquidadora i la destinació del patrimoni resultant. En aquesta reunió, els patrons designats per l’Administració de la Generalitat van condicionar el seu vot favorable a la ratificació del Govern de la Generalitat.

Atesos l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions; els articles 314-4 a 314-8 i 335-4 a 335-6 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i l’article 26 o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern

 

Acorda:

 

1. Autoritzar la cessió global d’actius i passius, i posterior dissolució, de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

 

2. Autoritzar els representants de la Generalitat de Catalunya al Consell d’Administració de l’IRTA per adoptar i/o ratificar l’acord d’acceptació dels actius i passius cedits per la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA).

 

3. Disposar la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de desembre de 2014

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt