Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/07/2014

  • Número del document ENS/1703/2014

  • Número de control 14199028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14199028-2014

Dades del DOGC
  • Número 6669

  • Data 22/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent.


L’article 3.4 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, preveu que els mestres i professors seguiran un curs d’iniciació a la tasca docent durant el primer curs en què hagin estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent.

La disposició final segona del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent, modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, afegint l’article 3 bis, relatiu al període de prova del funcionari interí o substitut docent, que estableix que, sense perjudici del curs d’iniciació a la tasca docent regulat als articles 3.4, 3.5 i 3.6, el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament. Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

Per Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, es van dictar les instruccions per regular l’esmentat curs d’iniciació del personal interí. Els annexos 1 i 2 estableixen els elements i descriptors que regiran en l’avaluació de la competència docent.

Per tot això, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants sindicals,

 

Resolc:

 

Aprovar les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que consten a l’annex.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 de juliol de 2014

 

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

Instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent

 

-1 Període de prova inicial

El substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre educatiu públic o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.

El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d’un mes.

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per a impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

Els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent corresponent, sense haver estat inclosos en les propostes de seleccionats, per haver quedat fora del nombre de places convocades, tenen acreditada la capacitació docent i resten exempts de la realització del període de prova inicial. Aquesta exempció s’ha de fer constar a la base de dades de personal docent.

 

-2 Nomenament i funcions dels tutors

Quan la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, el professorat interí o substitut ha de ser guiat per un professor tutor del centre o servei educatiu on estigui destinat, durant el període de prova.

El nomenament del tutor es fa d’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, i les seves funcions són les previstes a l’article 3.5 del Decret 133/2001, i 3.2 de la Resolució EDU/3219/2007, esmentada.

 

-3 Procediment

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona han de comunicar a l’interí o substitut, en el moment en què sigui nomenat per primera vegada, que ha de realitzar un període de prova inicial durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, com a màxim. A la vegada també han de comunicar a la direcció del centre docent públic o servei educatiu on l’interí o substitut hagi estat nomenat que, a la finalització del període de nomenament, quan aquest tingui una durada mínima d’un mes, ha d’emetre un informe sobre la seva suficiència en l’exercici docent, tenint en compte els elements i descriptors que s’indiquen al punt 4 i la informació facilitada pel professor tutor, en els casos en què hagi estat designat.

El director del centre ha de fer arribar l’informe a la direcció dels Serveis Territorials o al Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini de 3 dies a partir de la finalització del nomenament de la persona avaluada.

Se segueix el mateix procediment, en cas de successius nomenaments, fins a completar els quatre primers mesos d’exercici efectiu de la docència. Per completar el període de prova el docent ha d’haver estat avaluat, com a mínim, durant el 75% del període. En el cas que, a la finalització del curs escolar no s’hagi pogut completar l’avaluació del període de prova inicial, s’ha de continuar l’avaluació en cursos posteriors.

El personal interí o substitut docent que en la seva primera incorporació a la docència sigui nomenat per a tot el curs escolar en un mateix centre docent o servei educatiu s’ha d’avaluar a la finalització del quart mes a partir de la data del nomenament i, en cas de valoració positiva, s’ha de completar l’avaluació de la competència docent d’acord amb l’article 4 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre.

 

-4 Criteris per a l’avaluació de la idoneïtat docent inicial

Els elements i descriptors que s’apliquen en l’avaluació de la idoneïtat docent inicial del personal interí i substitut són els mateixos que es tenen en compte en l’avaluació del personal interí i substitut durant el primer curs que han estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent o servei educatiu, previstos als annexos 1 i 2 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre.

El director del centre ha d’avaluar el professor interí o substitut, tenint en compte, si escau, l’informe del tutor, atorgant les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements i descriptors esmentats en el paràgraf anterior i ha d’emetre l’informe corresponent sobre la seva suficiència en l’exercici docent en el període de nomenament.

 

-5 Fonts d’informació

El conjunt d’informació per a l’avaluació del professorat s’ha d’obtenir a partir de l’anàlisi documental, de l’entrevista de la persona avaluada amb el director del centre i el cap de Departament o el coordinador de cicle i de l’observació de l’aula, en el centre docent, o bé, quan es tracti d’un servei educatiu, de l’observació d’una activitat relacionada amb el servei.

Per a l’anàlisi documental cal consultar els documents següents:

Les programacions i unitats didàctiques del professorat interí o substitut i el material curricular que utilitza.

Els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament per a la programació i la concreció de les unitats didàctiques, l’avaluació, l’atenció a la diversitat.

El registre del seguiment dels alumnes.

La informació procedent de l’observació d’aula és molt rellevant per a la valoració del professorat interí o substitut. Aquesta observació la pot realitzar la direcció i/o, si s’escau, el professorat tutor.

 

-6 Participació de la persona avaluada

El personal interí o substitut participa en el procés d’avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors a què fa referència l’article 4, així com la seva valoració sobre les dificultats i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat. Aquest informe s’incorpora a l’expedient i serà lliurat a la direcció dels serveis territorials o al Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, juntament amb l’informe d’avaluació emès per la direcció del centre.

 

-7 Resultat de l’avaluació

Al final del període de prova inicial, i en el cas que aquest hagi estat valorat de manera positiva, la direcció del centre educatiu públic o servei educatiu on l’interí o substitut novell presti els seus serveis, ha de trametre al director/a dels serveis territorials corresponents o al Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, un escrit de petició perquè s’emeti la certificació conforme s’ha superat el període de prova que acredita la capacitació docent inicial i se’n faci el corresponent registre a les bases de dades del Departament d’Ensenyament.

Quan la valoració del període de nomenament sigui negativa, el director/a ho ha de posar en coneixement de la Inspecció d’Educació perquè aquesta emeti un informe sobre la idoneïtat docent inicial de l’interí o substitut novell, realitzant l’avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els possibles informes emesos pels diferents directors dels centres educatius públics i/o serveis educatius on hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial. En aquest sentit, des de la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona on pertany el centre que ha emès l’informe negatiu, s’han de facilitar a la Inspecció d’Educació els informes emesos pels directors dels centres on hagi exercit docència, així com els realitzats per la persona avaluada que preveu el punt 6.

Quan la Inspecció d’Educació emeti informe negatiu sobre la idoneïtat docent inicial de la persona avaluada, el director/a dels Serveis Territorials o el Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona han d’emetre resolució, amb audiència prèvia a la persona interessada, posant fi al nomenament de substitut o interí i determinant la seva exclusió de la borsa de treball del personal interí docent. L’òrgan competent per a emetre la resolució és el corresponent a l’àmbit territorial on el docent estigui adscrit en el moment de dictar la resolució, o bé, en cas que no tingui nomenament, el director/a del Servei Territorial on va tenir la darrera destinació o, si s’escau, l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

La persona que hagi estat exclosa de la borsa de treball del personal interí docent per no haver superat el període de prova inicial, no pot presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent. Posteriorment, en cas de participació en les convocatòries d’accés a la borsa de treball, haurà de superar una prova específica d’idoneïtat de l’especialitat docent. A partir d’aquest moment en els següents nomenaments la seva idoneïtat docent ha de ser avaluada durant un nou període de prova inicial.

 

-8 Supervisió de l’avaluació

L’inspector del centre o servei educatiu supervisa la planificació de les actuacions previstes en relació amb l’avaluació del professorat interí o substitut en període de prova.

 

Amunt