Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/01/2014

  • Número del document SLT/0195/2014

  • Número de control 14035037

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-14035037-2014

Dades del DOGC
  • Número 6556

  • Data 06/02/2014

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/195/2014, de 21 de gener, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.


Vist el que disposen els articles 13, 14 i 15 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, respectivament, quant a la composició funcions i règim de funcionament del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut;

D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i en ús de les facultats que em confereix l’article 13.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,


Resolc:


--1 Es nomena el senyor Joaquim Casanovas i Lax vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de la Regió Sanitària Barcelona, en substitució del senyor Enric Agustí Fabré.

--2 Es nomena la senyora Roser Vallès i Navarro vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació de la Regió Sanitària Catalunya Central, en substitució del senyor Carles Constante i Beitia.

--3 Es nomena el senyor Carles Constante i Beitia vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en representació del Departament de Salut, en substitució del senyor Miquel Argenter i Giralt.


Barcelona, 21 de gener de 2014


Boi Ruiz i García

Conseller de Salut


Amunt