Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2013

  • Número del document ENS/1611/2013

  • Número de control 13203023

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13203023-2013

Dades del DOGC
  • Número 6424

  • Data 24/07/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1611/2013, de 12 de juliol, per la qual s’implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, ordena, entre d’altres, els ensenyaments de batxillerat, formació professional inicial, idiomes, artístics i esportius.

El Decret 142/2008, de 15 de juliol (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008), estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Diversos reials decrets han establert l’ordenació dels ensenyaments de la formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.

El Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 24.10.2007), ordena els ensenyaments esportius de règim especial i diversos reials decrets estableixen els diferents ensenyaments d’aquests tipus.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d’Educació de Catalunya i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari reestructurar l’oferta educativa pública per tal d’adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s’acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d’acord amb l’article 44.4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, correspon al Departament d’Ensenyament determinar periòdicament l’oferta de llocs escolars.

D’acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

—1 Implantar, amb efectes de l’inici del curs escolar 2013-2014, en els centres educatius públics que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, els ensenyaments que s’indiquen.

—2 Suprimir, amb efectes de la fi del curs escolar 2012-2013, en els centres educatius públics que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, els ensenyaments que s’indiquen.

—3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

—4 Els directors i les directores dels respectius Serveis Territorials prendran, pel que fa als centres adscrits al Departament d’Ensenyament, les mesures que siguin necessàries per l’execució d’aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2013

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, de 20.7.2011, DOGC de 28.7.2011)

Jordi Roig i Viñals

Director general de Centres Públics

 

CFAM: Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà; CFAS: Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior; CFPM: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà; CFPS: Cicles formatius de formació professional de grau superior; BATX: Batxillerat; IDI: Idiomes, TEGM: Tècnic esportiu o tècnica esportiva de grau mig.

 

 

Annex 1

Ensenyaments que s'implanten:

 

Denominació: Institut Obert de Catalunya

Codi: 08045203

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Integració social

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

 

Municipi: Martorell

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de Martorell

Codi: 08062158

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Denominació: Institut Camps Blancs

Codi: 08025605

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Estilisme i direcció de perruqueria

 

Municipi: Sant Joan Despí

Denominació: Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Codi: 08026683

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Comerç internacional

 

Municipi: Viladecans

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans

Codi: 08066887

Ensenyaments que s'implanta:

IDI: Alemany; Anglès nivell C-1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Alt Penedès

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

Denominació: Escola d’Art Municipal Arsenal

Codi: 08038545

Titular: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès; Assistència al producte gràfic interactiu

CFAS: Gràfica audiovisual; Gràfica impresa

 

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de l'Alt Penedès

Codi: 08065652

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Badalona

Denominació: Institut La Pineda

Codi: 08001421

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Instal·lacions de producció de calor

 

Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

Codi: 08001480

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

CFAS: Animació; Còmic; Gràfica impresa; Gràfica interactiva

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Denominació: Institut Llobregat

Codi: 08019371

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Instal·lacions de producció de calor

Per trasllat des de l’institut Can Vilumara, codi 08056109, de l’Hospitalet de Llobregat

 

Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny Josep Serra i Abella

Codi: 08044077

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Animació; Gràfica audiovisual.

 

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

Codi: 08044582

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Francès nivell C-1

 

Denominació: Institut Can Vilumara

Codi: 08056109

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Animació sociocultural i turística

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Denominació: Institut Puig Castellar

Codi: 08028047

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Denominació: Institut Les Vinyes

Codi: 08034643

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Estilisme i direcció de perruqueria

 

Comarca: Garraf

 

Municipi: Cubelles

Denominació: Institut Cubelles

Codi: 08057230

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Denominació: Escola d’Art de Vilanova i la Geltrú

Codi: 08038569

Titular: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic interactiu

CFAS: Animació

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Anoia

 

Municipi: Igualada

Denominació: Institut Milà i Fontanals

Codi: 08019654

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives

 

Denominació: Escola d’Art d'Igualada

Codi: 08045495

Titular: Ajuntament d'Igualada

Ensenyament que s'implanta:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

 

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes d'Igualada

Codi: 08062171

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Comarca: Bages

 

Municipi: Manresa

Denominació: Escola d’Art de Manresa

Codi: 08042196

Titular: Ajuntament de Manresa

Ensenyament que s'implanta:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

Denominació: Institut Quercus

Codi: 08035313

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica

 

Comarca: Osona

 

Municipi: Vic

Denominació: Institut de Vic

Codi: 08031022

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Elaboració de productes alimentaris

 

Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic

Codi: 08035003

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

CFAS: Gràfica interactiva

 

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes Osona

Codi: 08062183

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Serveis Territorials a Girona

 

Comarca: Alt Empordà

 

Municipi: Castelló d'Empúries

Denominació: Institut Castelló d'Empúries

Codi: 17006083

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Manteniment electromecànic

 

Municipi: Figueres

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de Figueres

Codi: 17008134

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Municipi: Llançà

Denominació: Institut de Llançà

Codi: 17006769

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Olis d'oliva i vins

 

Municipi: Roses

Denominació: Institut Illa de Rodes

Codi: 17006851

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Comarca: Baix Empordà

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols

Codi: 17008110

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Comarca: Garrotxa

 

Municipi: Olot

Denominació: Institut La Garrotxa

Codi: 17002399

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Conformació per emmotllament de metalls i polímers

 

Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny d'Olot

Codi: 17005340

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès; Revestiments murals

CFAS: Gràfica publicitària

 

Comarca: Gironès

 

Municipi: Girona

Denominació: Institut Montilivi

Codi: 17001735

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Educació i control ambiental

 

Denominació: Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Codi: 17004499

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Estilisme i direcció de perruqueria

 

Denominació: Institut Santa Eugènia

Codi: 17006939

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Impressió gràfica; Instal·lacions frigorífiques i de climatització

 

Comarca: Selva

 

Municipi: Anglès

Denominació: Institut Rafael de Campalans

Codi: 17004487

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

Municipi: Hostalric

Denominació: Institut Vescomtat de Cabrera

Codi: 17006733

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Elaboració de productes alimentaris

 

Municipi: Lloret de Mar

Denominació: Institut Ramon Coll i Rodés

Codi: 17005911

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Serveis en restauració

 

Denominació: Institut Rocagrossa

Codi: 17006770

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

Denominació: Institut de Santa Coloma de Farners

Codi: 17005376

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Atenció a persones en situació de dependència

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Garrigues

 

Municipi: Les Borges Blanques

Denominació: Institut Josep Vallverdú

Codi: 25006525

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Olis d'oliva i vins

 

Comarca: Noguera

 

Municipi: Balaguer

Denominació: Institut Almatà

Codi: 25005727

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

Comarca: Pla d'Urgell

 

Municipi: Mollerussa

Denominació: Institut Mollerussa

Codi: 25003202

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Excavacions i sondatges

CFPS: Paisatgisme i medi rural

 

Comarca: Segarra

 

Municipi: Cervera

Denominació: Institut La Segarra

Codi: 25005685

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Higiene bucodental

 

Comarca: Segrià

 

Municipi: Lleida

Denominació: Institut Guindàvols

Codi: 25002726

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Instal·lacions de producció de calor

CFPS: Vestuari a mida i per a espectacles

 

Denominació: Institut Joan Oró

Codi: 25002787

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Denominació: Institut Caparrella

Codi: 25002799

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

Denominació: Institut Torrevicens

Codi: 25006732

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Estilisme i direcció de perruqueria

 

Comarca: Urgell

 

Municipi: Tàrrega

Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

Codi: 25004528

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic interactiu

CFAS: Gràfica interactiva

 

Denominació: Institut Alfons Costafreda

Codi: 25006781

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Comarca: Val d'Aran

 

Municipi: Les

Denominació: Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

Codi: 25006148

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Gestió d'allotjaments turístics

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

 

Municipi: Calella

Denominació: Institut Bisbe Sivilla

Codi: 08015171

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Direcció de serveis en restauració

 

Municipi: Canet de Mar

Denominació: Institut Lluís Domènech i Montaner

Codi: 08045641

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Confecció i moda

 

Municipi: Mataró

Denominació: Institut Alexandre Satorras

Codi: 08021260

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

Denominació: Institut de Sant Vicenç de Montalt

Codi: 08062808

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials

 

Comarca: Vallès Oriental

 

Municipi: Cardedeu

Denominació: Secció d’Institut Pla Marcell

Codi: 08062729

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Educació infantil

 

Municipi: Granollers

Denominació: Institut Carles Vallbona

Codi: 08043644

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Municipi: La Garriga

Denominació: Escola d’Art de la Garriga

Codi: 08046475

Titular: Ajuntament de la Garriga

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic interactiu

CFAS: Gràfica interactiva

 

Municipi: Mollet del Vallès

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès

Codi: 08066851

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Municipi: Sant Celoni

Denominació: Institut Baix Montseny

Codi: 08034606

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Mecatrònica industrial

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Alt Camp

 

Municipi: Valls

Denominació: Institut Narcís Oller

Codi: 43004608

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Animació sociocultural i turística

 

Denominació: Institut Jaume Huguet

Codi: 43004611

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Denominació: Institut Serra de Miramar

Codi: 43010608

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials

 

Comarca: Baix Camp

 

Municipi: Reus

Denominació: Institut Baix Camp

Codi: 43002594

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Farmàcia i parafarmàcia

 

Denominació: Institut Lluís Domènech i Montaner

Codi: 43007166

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Mecatrònica industrial

 

Denominació: Institut Josep Tapiró

Codi: 43008444

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Perruqueria i cosmètica capil·lar

 

Comarca: Baix Penedès

 

Municipi: Calafell

Denominació: Institut Camí de Mar

Codi: 43007257

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

Municipi: El Vendrell

Denominació: Institut Andreu Nin

Codi: 43004803

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Animació d’activitats físiques i esportives

 

Denominació: Escola Oficial d’Idiomes del Vendrell

Codi: 43010037

Ensenyament que s'implanta:

IDI: Anglès nivell C-1

 

Comarca: Tarragonès

 

Municipi: Els Pallaresos

Denominació: Institut Els Pallaresos

Codi: 43010748

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials

 

Municipi: Tarragona

Denominació: Institut Comte de Rius

Codi: 43003653

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Mecatrònica industrial

 

Denominació: Institut Pere Martell

Codi: 43006630

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Electromecànica de maquinària

 

Denominació: Institut Cal·lípolis

Codi: 43009722

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Caracterització i maquillatge professional; Estilisme i direcció de perruqueria

 

Municipi: Vila-seca

Denominació: Institut Ramon Barbat i Miracle

Codi: 43005972

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Instal·lacions frigorífiques i de climatització

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Comarca: Baix Ebre

 

Municipi: Tortosa

Denominació: Institut de l'Ebre

Codi: 43004441

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Soldadura i caldereria

 

Comarca: Montsià

 

Municipi: Amposta

Denominació: Escola d’Art Esardi

Codi: 43009473

Titular: Ajuntament d'Amposta

Ensenyament que s'implanta:

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

 

Denominació: Institut de Tecnificació

Codi: 43010888

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Comarca: Ribera d'Ebre

 

Municipi: Móra d'Ebre

Denominació: Institut Julio Antonio

Codi: 43007129

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Educació infantil

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

 

Municipi: Ripollet

Denominació: Institut Palau Ausit

Codi: 08035295

Ensenyament que s'implanta:

CFPS: Mecatrònica industrial

 

Municipi: Rubí

Denominació: Escola d’Art EDRA

Codi: 08044041

Titular: Ajuntament de Rubí

Ensenyament que s'implanta:

CFAM: Assistència al producte gràfic interactiu

 

Municipi: Sabadell

Denominació: Institut Castellarnau

Codi: 08024893

Ensenyament que s'implanta:

CFPM: Elaboració de productes alimentaris

 

Denominació: Institut Agustí Serra i Fontanet

Codi: 08039203

Ensenyament que s'implanta:

TEGM: Salvament i socorrisme

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Denominació: Escola d’Art de Sant Cugat del Vallès

Codi: 08040011

Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Animació; Gràfica impresa; Gràfica interactiva

CFAM: Assistència al producte gràfic imprès

 

Municipi: Terrassa

Denominació: Institut Santa Eulàlia

Codi: 08043516

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Instal·lacions frigorífiques i de climatització; Video, discjòquei i so

CFPS: Producció d'audiovisuals i espectacles

 

Denominació: Institut Mont Perdut

Codi: 08066437

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Ciències i tecnologia; Humanitats i ciències socials

 

 

Annex 2

Ensenyaments que es suprimeixen:

 

Denominació: Institut Obert de Catalunya

Codi: 08045203

Ensenyament que es suprimeix:

CFPS: Gestió comercial i màrqueting

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Alt Penedès

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

Denominació: Escola d’Art Municipal Arsenal

Codi: 08038545

Titular: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments que es suprimeixen:

CFAM: Revestiments murals

CFAS: Ceràmica artística

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Bages

 

Municipi: Manresa

Denominació: Institut Lluís de Peguera

Codi: 08020474

Ensenyament que es suprimeix:

CFPS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

 

Serveis Territorials a Llleida

 

Comarca: Urgell

 

Municipi: Tàrrega

Denominació: Escola d’art i superior de disseny Ondara

Codi: 25004528

Ensenyament que es suprimeix:

CFAM: Revestiments murals

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Vallès Oriental

 

Municipi: Llinars del Vallès

Denominació: Institut Giola

Codi: 08044594

Ensenyament que es suprimeix:

CFPM: Comerç

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Tarragonès

 

Municipi: Tarragona

Denominació: Institut Cal·lípolis

Codi: 43009722

Ensenyament que es suprimeix:

CFPM: Caracterització

 

Amunt