Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 13/05/2013

 • Número del document ENS/1050/2013

 • Número de control 13136049

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-13136049-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6379

 • Data 21/05/2013

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.


Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

La Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny (DOGC núm. 5906, de 23.6.2011), i la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre (DOGC núm. 6037, de 3.1.2012), modifiquen l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, que especifica la correspondència entre les titulacions acadèmiques i la formació amb les especialitats docents del cos de mestres, i la correspondència entre les titulacions acadèmiques i les especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres d'arts plàstiques i disseny.

L'existència de titulacions no incloses a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, que admeten correspondència amb especialitats docents així com la revisió de les titulacions que hi consten, fa necessària la modificació de la taula de titulacions esmentada.

Per tant, a proposta del director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Ensenyament,


Resolc:


Substituir les titulacions que es detallen a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, corresponents amb les especialitats dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors d’escoles oficials d’idiomes, per les titulacions de l’annex 1 d’aquesta resolució.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 de maig de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

 

Taula de titulacions:

 

Cos de professors d'ensenyament secundari (590EC)

 

Administració d’empreses (501)

Diplomatura en ciències empresarials. (12190)

Diplomatura en estudis empresarials. (10723)

Diplomatura en gestió i administració pública. (10277)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Finances i comptabilitat (G1156)

Grau de Gestió i administració pública (G3200)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Ciències empresarials-management (G1122)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques). (11135)

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració. (11094)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques). (11165)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració). (11190)

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques). (11124)

Llicenciatura en dret. (11100)

Llicenciatura en economia. (10711)

 

Alemany (AL)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Alemany) (G3244)

Grau de Llengües i literatures modernes (Alemany) (G3250)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Alemany) (G4700)

Grau d'Estudis d'anglès i català (amb menció d'Alemany) (G1498)

Grau d'Estudis d'anglès i de clàssiques (amb menció d'Alemany) (G1476)

Grau d'Estudis d'anglès i espanyol (amb menció d'Alemany) (G5611)

Grau d'Estudis d'anglès i francès (amb menció d'Alemany) (G1453)

Grau d'Estudis de català i de clàssiques (amb menció d'Alemany) (G5617)

Grau d'Estudis de català i espanyol (amb menció d'Alemany) (G5635)

Grau d'Estudis de francès i català (amb menció d'Alemany) (G1456)

Grau d'Estudis de francès i de clàssiques (amb menció d'Alemany) (G5642)

Grau d'Estudis de francès i espanyol (amb menció d'Alemany) (G1463)

Grau d'Estudis d'espanyol i de clàssiques (amb menció d'Alemany) (G1458)

Llicenciatura en filologia alemanya. (11682)

Llicenciatura en filologia anglogermànica. (11680)

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès). (11725)

Llicenciatura en filologia germànica. (11720)

Llicenciatura en filologia (germànica-alemany). (14877)

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77) (11721)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). (11750)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany) (11742)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany). (11751)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany). (12133)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès). (12115)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-espanyol). (12120)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià) (12116)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès) (12132)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus). (12105)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià) (12134)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-xinès-anglès) (12136)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès). (12101)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany) (12104)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany). (12127)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany). (12107)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany) (12106)

Grau d'Humanitats + Alemany C2 (700)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat d'aptitud en alemany (EOI) (B2) (315)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat de nivell avançat d'alemany (EOI) (B2) (315)

Llic., Eng. o Arq. + Alemany C2 (308)

Llic. Pedagogia + Certificat d'aptitud en alemany (EOI) (B2) (322)

Llic. Pedagogia + Certificat de nivell avançat d'alemany (EOI) (B2) (322)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat d'aptitud en alemany (EOI) (B2) (321)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat de nivell avançat d'alemany (EOI) (B2) (321)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat d'aptitud en alemany (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat de nivell avançat d'alemany (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicopedagogia + Certificat d'aptitud en alemany (EOI) (B2) (319)

Llic. Psicopedagogia + Certificat de nivell avançat d'alemany (EOI) (B2) (319)

Títol Superior d'Art Dramàtic + Alemany C2 (810)

 

Anàlisi i química industrial (502)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (3299)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica). (11606)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Anglès (AN)

Grau d'Anglès (G1450)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Anglès) (G3259)

Grau de Llengües i literatures modernes (Anglès) (G3253)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Anglès) (G4800)

Grau d'Estudis anglesos (G5600)

Grau d'Estudis d'anglès i català (G1470)

Grau d'Estudis d'anglès i de clàssiques (G1472)

Grau d'Estudis d'anglès i espanyol (G5607)

Grau d'Estudis d'anglès i francès (G1497)

Llicenciatura en filologia alemanya (filologia anglesa). (14885)

Llicenciatura en filologia anglesa. (11684)

Llicenciatura en filologia anglogermànica. (11680)

Llicenciatura en filologia eslava (filologia anglesa). (11661)

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès). (11725)

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77) (11721)

Llicenciatura en filologia moderna (11718)

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa) (11783)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). (11750)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès) (11728)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès). (14889)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna). (11770)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa). (11773)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa). (14881)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès). (12115)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-xinès-anglès) (12136)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès). (12128)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès). (12101)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab). (12126)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès) (12114)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès). (12125)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès). (12161)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany) (12104)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus). (12135)

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès) (12123)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès). (12111)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià) (12103)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès) (12112)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès). (12121)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès) (12145)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès). (12124)

Grau d'Humanitats + Anglès C2 (700)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (315)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (315)

Llic. Comunicació audiovisual + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (1251)

Llic., Eng. o Arq. + Anglès C2 (308)

Llic. Pedagogia + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (322)

Llic. Pedagogia + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (322)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (321)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (321)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicopedagogia + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (319)

Llic. Psicopedagogia + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (319)

Llic. Publicitat i relacions públiques + Certificat d'aptitud en anglès (EOI) (B2) (321)

Llic. Publicitat i relacions públiques + Certificat de nivell avançat d'anglès (EOI) (B2) (321)

Títol Superior d'Art Dramàtic + Anglès C2 (810)

 

Aranès (AR)

Grau d'Estudis catalans i occitans (G1461)

Llic. Filologia + Diploma de capacitacion entar ensenhament der occitan dera Val d'Aran (313)

 

Assessoria i processos d’imatge personal (503)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau d’Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Química (G3266)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Biologia i geologia (CN)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria geològica. (10846)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciència i tecnologia d'aliments (G3283)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Genètica (G3223)

Grau de Geologia (G3415)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (G3299)

Grau de Veterinària (G3412)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge (G6027)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria de sistemes biològics (G6001)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria geològica (G3133)

Grau d'Enologia (G3240)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències del mar. (11095)

Llicenciatura en ciències (geològiques). (11034)

Llicenciatura en ciències geològiques. (11030)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en geologia. (10888)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

Grau d'Enginyeria agroalimentària + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Biologia i Geologia) (971)

Grau d'Enginyeria agropecuària i del medi rural + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Biologia i Geologia) (1232)

 

Construccions civils i edificacions (504)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en topografia. (12034)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia (G2500)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

 

Cultura clàssica (CLA)

Grau de Filologia clàssica (G1499)

Grau de Llengües i literatures modernes (Clàssiques) (G3426)

Grau d'Estudis clàssics (G1466)

Grau d'Estudis d'anglès i de clàssiques (G1472)

Grau d'Estudis de català i de clàssiques (G5638)

Grau d'Estudis de francès i de clàssiques (G5656)

Grau d'Estudis d'espanyol i de clàssiques (G5614)

Llicenciatura en estudis eclesiàstics (10153)

Llicenciatura en filologia clàssica. (11690)

Llicenciatura en filologia grega. (11692)

Llicenciatura en filologia llatina. (11694)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe). (11763)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia clàssica). (11765)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica). (11775)

Llicenciatura en teologia (11460)

 

Dibuix (DI)

Arquitectura. (11450)

Enginyeria de forest. (11237)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau d'Arts i disseny (G1713)

Grau de Belles arts (G5675)

Grau de Cinema i mitjans audiovisuals (G1473)

Grau de Cinema i televisió (G1400)

Grau de Conservació-restauració de béns culturals (G1954)

Grau de Disseny (G1700)

Grau de Fotografia i creació digital (G5700)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial (G6003)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau en Audiovisual i multimèdia (G1128)

Grau en Comunicació audiovisual (UB/UPF/UVic) (G1500)

Grau en multimèdia (UPC) (G2830)

Llicenciatura en belles arts. (10141)

Llicenciatura en belles arts (conservació i restauració de béns culturals) (11623)

Títol superior d'Art Dramàtic (Escenografia). (77011)

Grau d'Enginyeria d'edificació/Arquitecte/Enginyeria construcció + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Construccions civils, edificació i dibuix) (540)

Grau d'Enginyeria d'edificació/Arquitecte/Enginyeria construcció + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Dibuix) (540)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Construccions civils, edificació i dibuix) (570)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Dibuix) (570)

Grau en mitjans audiovisuals + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Dibuix) (1211)

Grau en multimèdia + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Dibuix) (1231)

 

Economia (ECO)

Grau d'Administració d'empreses i gestió de la innovació (G3418)

Grau d'Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure (doble titulació) (G3410)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Comptabilitat i finances (G1130)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Dret i administració i direcció d'empreses / Economia (doble titulació) (G1115)

Grau de Finances i comptabilitat (G1156)

Grau de Gestió aeronàutica (G1150)

Grau de Gestió d'empreses (G1153)

Grau de Gestió i administració pública (G3200)

Grau de Màrqueting i direcció comercial (G1174)

Grau de Màrqueting i investigació de mercats (G1168)

Grau de Negocis i màrqueting internacionals (G1110)

Grau de Relacions laborals (G4500)

Grau de Relacions laborals i ocupació (G1138)

Grau de Relacions laborals i recursos humans (G1135)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Economia / Estadística (G1121)

Grau d'Empresa i tecnologia (G1144)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Administració i direcció d'empreses/Dret (G1020)

Grau en Administració i direcció d'empreses/Matemàtiques (G1030)

Grau en Ciències empresarials-Management (G1122)

Grau en Màrqueting i comunicació empresarial (G1162)

Grau en Màrqueting i comunitats digitals (G1163)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències del treball (10704)

Llicenciatura en ciències econòmiques (11070)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat. (11317)

 

Educació física (EF)

Grau de Ciències de l'activitat física i de l'esport (G1300)

Llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport. (11476)

Llicenciatura en educació física. (11470)

Títol superior de dansa. (11588)

Llic. en medicina + Diplomatura d'especialista en medicina esportiva. (324)

 

Filosofia (FI)

Grau de Filosofia (G3212)

Llicenciatura en filosofia. (11650)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (filosofia). (11662)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia). (11121)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació). (11679)

Grau d'Humanitats + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Filosofia) (700)

 

Física i química (FQ)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria química. (10865)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i tecnologia d'aliments (G3283)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Física (G2900)

Grau de Física / Matemàtiques (G3203)

Grau de Física / Química (G3220)

Grau de Nanociència i nanotecnologia (G3403)

Grau de Química (G3266)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (G3299)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria agroalimentària (URV) (G6057)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria biomèdica (UPC) (G6042)

Grau d'Enginyeria civil (G6045)

Grau d'Enginyeria d'aeroports (G6058)

Grau d'Enginyeria de la construcció (G6038)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria de materials (G6060)

Grau d'Enginyeria de recursos minerals (G6015)

Grau d'Enginyeria de sistemes biològics (G6001)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria en sistemes i tecnologia naval (G3127)

Grau d'Enginyeria en tecnologies aeroespacials (G3142)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria en vehicles aeroespacials (G3118)

Grau d'Enginyeria física (G3135)

Grau d'Enginyeria marina (G3134)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau d'Enologia (G3240)

Llicenciatura en biologia (biotecnologia). (11603)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia) (11673)

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica). (11606)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en química. (10804)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (951)

Grau d'Enginyeria agrícola + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (991)

Grau d'Enginyeria ambiental i del paisatge + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (972)

Grau d'Enginyeria biomèdica + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1011)

Grau d'Enginyeria d'aeronavegació + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1031)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1051)

Grau d'Enginyeria de sistemes audiovisuals + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1091)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1072)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1073)

Grau d'Enginyeria d'organització industrial + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1093)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1111)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1131)

Grau d'Enginyeria industrial i desenvolupament del producte + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1053)

Grau d'Enginyeria mecatrònica + Màster de formació del prof. d'ed. sec. (Física i Química) (1193)

 

Formació i orientació laboral (505)

Diplomatura en ciències empresarials. (12190)

Diplomatura en educació social. (12238)

Diplomatura en estudis empresarials. (10723)

Diplomatura en gestió i administració pública. (10277)

Diplomatura en relacions laborals. (10266)

Diplomatura en treball social. (12232)

Enginyeria en organització industrial. (10893)

Graduat social (10240)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Finances i comptabilitat (G1156)

Grau de Gestió i administració pública (G3200)

Grau de Màrqueting i investigació de mercats (G1168)

Grau de Negocis i màrqueting internacionals (G1110)

Grau de Pedagogia (G2840)

Grau de Psicologia (G4300)

Grau de Relacions laborals (G4500)

Grau de Relacions laborals i ocupació (G1138)

Grau de Relacions laborals i recursos humans (G1135)

Grau de Sociologia (G1146)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Enginyeria d'organització industrial (G6059)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Ciències empresarials-management (G1122)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències del treball (10704)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques). (11135)

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració. (11094)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques). (11165)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració). (11190)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia). (11824)

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques). (11124)

Llicenciatura en dret. (11100)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar). (10880)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (organització escolar). (10915)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia). (10871)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació Especial). (12033)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia). (11664)

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica Educació Especial). (12019)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia). (11748)

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia). (11674)

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat. (11317)

Llicenciatura en pedagogia. (12007)

Llicenciatura en psicologia. (11130)

Llicenciatura en psicologia de l'educació. (11133)

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació (11134)

Llicenciatura en psicologia, intervenció social, organitz. i educativa (11132)

Llicenciatura en psicopedagogia. (10144)

Llicenciatura en sociologia. (11320)

 

Francès (FR)

Grau de Filologia romànica (Francès) (G1480)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Francès) (G3247)

Grau de Llengües i literatures modernes (Francès) (G3213)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Francès) (G4900)

Grau d'Estudis d'anglès i francès (G1497)

Grau d'Estudis de francès i català (G5622)

Grau d'Estudis de francès i de clàssiques (G5656)

Grau d'Estudis de francès i espanyol (G5626)

Grau d'Estudis francesos (G5602)

Llicenciatura en filologia francesa. (11712)

Llicenciatura en filologia moderna (francesa) (11713)

Llicenciatura en filologia romànica. (11710)

Llicenciatura en filologia (romànica/francès). (11776)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia francesa). (11768)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica). (11775)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/francès). (11777)

Llicenciatura en filosofia i lletres (moderna: francès). (14893)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès) (12114)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès) (12123)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès) (12112)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès). (12131)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany). (12127)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès). (12121)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab). (12118)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès). (12119)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-espanyol). (12149)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià). (12141)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany). (12107)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès). (12143)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès) (12145)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès). (12122)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany) (12106)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus). (12129)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès). (12117)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès). (12113)

Grau d'Humanitats + Francès C2 (700)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat d'aptitud en francès (EOI) (B2) (315)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat de nivell avançat de francès (EOI) (B2) (315)

Llic., Eng. o Arq. + Diplomatura en traducció i interpretació (francès-rus) (308)

Llic., Eng. o Arq. + Francès C2 (308)

Llic. Pedagogia + Certificat d'aptitud en francès (EOI) (B2) (322)

Llic. Pedagogia + Certificat de nivell avançat de francès (EOI) (B2) (322)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat d'aptitud en francès (EOI) (B2) (321)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat de nivell avançat de francès (EOI) (B2) (321)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat d'aptitud en francès (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat de nivell avançat de francès (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicopedagogia + Certificat d'aptitud en francès (EOI) (B2) (319)

Llic. Psicopedagogia + Certificat de nivell avançat de francès (EOI) (B2) (319)

Títol Superior d'Art Dramàtic + Francès C2 (810)

 

Geografia i història (GE)

Grau d'Antropologia social i cultural (G1145)

Grau d'Arqueologia (G3202)

Grau de Ciència política i gestió pública (G1113)

Grau de Ciències polítiques i de l'administració (G1160)

Grau de Dret/ Ciències polítiques i de l'administració (G1149)

Grau de Geografia (G1177)

Grau de Geografia i ordenació del territori (G3100)

Grau de Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient (G1112)

Grau de Sociologia (G1146)

Grau d'Història (G3400)

Grau d'Història de l'art (G3500)

Grau d'Humanitats (G3600)

Grau d'Humanitats i estudis culturals (G3218)

Llicenciatura en antropologia (11873)

Llicenciatura en ciències polítiques. (11090)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques). (11135)

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració. (11094)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques). (11165)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia. (11311)

Llicenciatura en filosofia i lletres (geografia). (11825)

Llicenciatura en filosofia i lletres (geografia i història). (11122)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història). (11830)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història antiga). (11828)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art). (11833)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història medieval). (15219)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història moderna) (11826)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història moderna i contemporània). (15214)

Llicenciatura en geografia. (11850)

Llicenciatura en geografia i història. (11105)

Llicenciatura en història. (11995)

Llicenciatura en història de l'art. (11996)

Llicenciatura en història i ciències de la música. (11670)

Llicenciatura en humanitats. (11101)

Llicenciatura en sociologia. (11320)

 

Hoteleria i turisme (506)

Diplomatura en empreses i activitats turístiques. (11829)

Diplomatura en turisme. (10939)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Nutrició humana i dietètica (G4100)

Grau de Relacions laborals (G4500)

Grau de Relacions laborals i ocupació (G1138)

Grau de Relacions laborals i recursos humans (G1135)

Grau d'Economia (G1127)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Tècnic d'empreses i activitats turístiques (11851)

 

Informàtica (507)

Diplomatura en estadística. (69010)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria tècnica de telecomunicació (telemàtica). (11106)

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. (10741)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació (G6022)

Grau d'Enginyeria informàtica (G2600)

Grau d'Enginyeria informàtica / Matemàtiques (G3112)

Grau d'Enginyeria multimèdia (G2800)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Grau d'Informàtica i serveis (G3103)

Grau en Multimèdia (G3109)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències (matemàtiques). (11044)

Llicenciatura en ciències matemàtiques. (11040)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

Llicenciatura en matemàtiques. (10812)

 

Intervenció sociocomunitària (508)

Diplomatura en educació social. (12238)

Diplomatura en treball social. (12232)

Diplomatura EUB d'EGB (especialitat: Educació Física) (17053)

Grau de Pedagogia (G2840)

Grau de Psicologia (G4300)

Grau de Sociologia (G1146)

Grau d'Educació infantil (G1900)

Grau d'Educació primària (G2000)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia). (10875)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia). (11824)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació). (11663)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia). (10871)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia). (11664)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació). (11679)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia). (11748)

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia). (11668)

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia). (11674)

Llicenciatura en pedagogia. (12007)

Llicenciatura en psicologia. (11130)

Llicenciatura en psicologia de l'educació. (11133)

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació (11134)

Llicenciatura en psicologia, intervenció social, organitz. i educativa (11132)

Llicenciatura en psicopedagogia. (10144)

Llicenciatura en sociologia. (11320)

Mestre. (10300)

 

Italià (IT)

Grau de Filologia romànica (Italià) (G1483)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Italià) (G3256)

Grau de Llengües i literatures modernes (Italià) (G3235)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Italià) (G5000)

Grau d'Estudis d'anglès i català (amb menció d'Italià) (G1475)

Grau d'Estudis d'anglès i de clàssiques (amb menció d'Italià) (G5603)

Grau d'Estudis d'anglès i espanyol (amb menció d'Italià) (G5615)

Grau d'Estudis d'anglès i francès (amb menció d'Italià) (G5612)

Grau d'Estudis de català i de clàssiques (amb menció d'italià) (G5613)

Grau d'Estudis de català i espanyol (amb menció d'Italià) (G5639)

Grau d'Estudis de francès i català (amb menció d'Italià) (G5630)

Grau d'Estudis de francès i de clàssiques (amb menció d'Italià) (G5648)

Grau d'Estudis de francès i espanyol (amb menció d'Italià) (G5668)

Grau d'Estudis d'espanyol i de clàssiques (amb menció d'Italià) (G5674)

Llicenciatura en filologia italiana. (11714)

Llicenciatura en filologia moderna (italià) (11717)

Llicenciatura en filologia romànica. (11710)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/italiana). (11780)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià) (12116)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià) (12134)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià) (12103)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià). (12141)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany). (12107)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià). (12108)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès). (12124)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès). (12113)

Grau d'Humanitats + Italià C2 (700)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat d'aptitud en italià (EOI) (B2) (315)

Llic. Àrea Humanitats + Certificat de nivell avançat d'italià (EOI) (B2) (315)

Llic., Eng. o Arq. + Italià C2 (308)

Llic. Pedagogia + Certificat d'aptitud en italià (EOI) (B2) (322)

Llic. Pedagogia + Certificat de nivell avançat d'italià (EOI) (B2) (322)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat d'aptitud en italià (EOI) (B2) (321)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Certificat de nivell avançat d'italià (EOI) (B2) (321)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat d'aptitud en italià (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicologia o Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia) + Certificat de nivell avançat d'italià (EOI) (B2) (320)

Llic. Psicopedagogia + Certificat d'aptitud en italià (EOI) (B2) (319)

Llic. Psicopedagogia + Certificat de nivell avançat d'italià (EOI) (B2) (319)

Títol Superior d'Art Dramàtic + Italià C2 (810)

 

Llengua castellana i literatura (LE)

Grau de Filologia hispànica (G5500)

Grau de Filologia romànica (Llengua castellana) (G1481)

Grau de Lingüística (G3227)

Grau de Llengua i literatura espanyoles (G3262)

Grau de Llengües i literatures modernes (Llengua i literatura castellanes) (G3226)

Grau d'Estudis d'anglès i espanyol (G5607)

Grau d'Estudis de català i espanyol (G5640)

Grau d'Estudis de francès i espanyol (G5626)

Grau d'Estudis d'espanyol i de clàssiques (G5614)

Grau d'Estudis hispànics: llengua i literatura (G5669)

Grau en Llengua i literatura hispàniques (G3219)

Llicenciatura en filologia alemanya (menció filologia hispànica) (11686)

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica). (11138)

Llicenciatura en filologia espanyola (11722)

Llicenciatura en filologia general (11723)

Llicenciatura en filologia hispànica. (11702)

Llicenciatura en filologia italiana (filologia hispànica). (11715)

Llicenciatura en filologia romànica. (11710)

Llicenciatura en filologia (romànica/francès). (11776)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe). (11763)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica). (11760)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana). (11766)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna). (11770)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica). (11775)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol) (11727)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica). (11778)

Llicenciatura en la teoria de la literatura i literatura comparada. (11125)

Llicenciatura en lingüística. (11126)

Grau d'Art dramàtic (Dramaturgia i direcció escènica) + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (1311)

Grau d'Art dramàtic (Interpretació) + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (1331)

Grau de Comunicació Audiovisual (UAB/URV) + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (1291)

Grau de Comunicació i indústries culturals + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (1272)

Grau de Periodisme + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (750)

Grau d'Humanitats + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (700)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (321)

Llicenciatura en humanitats + Màster de formació del prof.d'ed. sec. (Llengua i Literatura Catalana/Castellana) (326)

 

Llengua catalana i literatura (LC)

Grau de Filologia catalana (G5400)

Grau de Filologia romànica (Llengua catalana) (G1488)

Grau de Llengua i literatura catalanes (G3241)

Grau de Llengües i literatures modernes (Llengua i literatura catalanes) (G3268)

Grau d'Estudis catalans i occitans (G1461)

Grau d'Estudis d'anglès i català (G1470)

Grau d'Estudis de català i de clàssiques (G5638)

Grau d'Estudis de català i espanyol (G5640)

Grau d'Estudis de francès i català (G5622)

Llicenciatura en filologia catalana. (11700)

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia catalana) (11784)

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana). (17030)

Llicenciatura en filologia valenciana. (11704)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia catalana). (11755)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica). (11760)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica - catalana). (11756)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica, fins a 1967, UB). (17000)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia valenciana: BOE de 7.12.1995). (15222)

Llicenciatura en filosofia i lletres (menció filologia catalana). (17025)

Llicenciatura en lingüística (filologia catalana). (11128)

Llicenciatura en Lingüística (menció en llengua i literatura catalanes) (11129)

Grau d'Art dramàtic (Dramaturgia i direcció escènica) + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (1311)

Grau d'Art dramàtic (Interpretació) + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (1331)

Grau de Comunicació audiovisiual (UAB/URV) + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (1273)

Grau de Comunicació i indústries culturals + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (1271)

Grau de Periodisme + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (750)

Grau d'Humanitats + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (700)

Llic. Periodisme o Ciències de la Informació (Periodisme) + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (321)

Llicenciatura en humanitats + Màster de formació del prof.d'ed.sec.(Llengua i Literatura Cat./Cast.) (Univ.Catalana) (326)

 

Matemàtiques (MA)

Arquitectura. (11450)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en geodèsia i cartografia. (11234)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria química. (10865)

Grau d 'Economia (UdG i UPF) (G1133)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (UPC/URV/UB/UdG) (G1001)

Grau de Ciències i tecnologies de telecomunicació (G1106)

Grau de Finances i comptabilitat (G1156)

Grau de Física (G2900)

Grau de Física / Matemàtiques (G3203)

Grau de Física / Química (G3220)

Grau de Matemàtiques (G3900)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Economia / Estadística (G1121)

Grau d'Enginyeria civil (G6045)

Grau d'Enginyeria de materials (UPC) (G6018)

Grau d'Enginyeria en tecnologies aeroespacials (G3142)

Grau d'Enginyeria en vehicles aeroespacials (G3118)

Grau d'Enginyeria física (G3135)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia (G2500)

Grau d'Enginyeria informàtica / Matemàtiques (G3112)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria multimèdia (G2800)

Grau d'Estadística (G1102)

Grau d'Estadística aplicada (G3209)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Administració i direcció d'empreses/Matemàtiques (G1030)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències econòmiques (11070)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques. (11079)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències (matemàtiques). (11044)

Llicenciatura en ciències matemàtiques. (11040)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

Llicenciatura en matemàtiques. (10812)

Grau de Comptabilitat i finances + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (911)

Grau d'Economia (UAB/UB/URV) + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (931)

Grau d'Enginyeria agrícola + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (991)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (953)

Grau d'Enginyeria alimentària + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (973)

Grau d'Enginyeria biomèdica + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1013)

Grau d'Enginyeria d'aeronavegació + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1031)

Grau d'Enginyeria d'aeroports + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1014)

Grau d'Enginyeria de l'energia + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1054)

Grau d'Enginyeria de materials + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1055)

Grau d'Enginyeria de recursos energètics i miners + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1371)

Grau d'Enginyeria de recursos minerals + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1071)

Grau d'Enginyeria de sistemes audiovisuals + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1091)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1072)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1073)

Grau d'Enginyeria de sistemes TIC + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1092)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1052)

Grau d'Enginyeria d'edificació/Arquitecte/Enginyeria construcció + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (540)

Grau d'Enginyeria elèctrica + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1151)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1111)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1131)

Grau d'Enginyeria en sistemes i tecnologia naval + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1152)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1171)

Grau d'Enginyeria forestal + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (560)

Grau d'Enginyeria geològica + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1191)

Grau d'Enginyeria marina + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1154)

Grau d'Enginyeria química + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1155)

Grau d'Enginyeria telemàtica + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1194)

Grau en Enginyeria informàtica (UPF) + Màster de formació del prof.d'ed.sec. (Matemàtiques) (1392)

 

Música (MU)

Diploma de cantant d'òpera (decret 313/1970, de 29 de gener). (15255)

Diploma de capacitat de música (12370)

Grau de Musicologia (G3271)

Llicenciatura en filosofia i lletres (història de l'art/musicologia). (11671)

Llicenciatura en geografia i història (musicologia). (11848)

Llicenciatura en història i ciències de la música. (11670)

Professor superior d'acordió (11480)

Professor superior d'arpa (11552)

Professor superior de bombardí (11506)

Professor superior de cant (11486)

Professor superior de clarinet (11532)

Professor superior de clavicèmbal (11530)

Professor superior de contrabaix (11525)

Professor superior de fagot (11502)

Professor superior de flauta de bec (11517)

Professor superior de flauta travessera (11533)

Professor superior de guitarra (11498)

Professor superior de música de cambra (11477)

Professor superior de música sacra (11501)

Professor superior de musicologia (11510)

Professor superior de pedagogia musical (11522)

Professor superior de percussió (11559)

Professor superior de piano (11516)

Professor superior de saxòfon (11485)

Professor superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament (11528)

Professor superior de tenora i tible (11514)

Professor superior de trombó (11534)

Professor superior de trompa (11507)

Professor superior de trompeta (11495)

Professor superior de tuba (11505)

Professor superior de viola (11512)

Professor superior de viola de gamba (11511)

Professor superior de violí (11513)

Professor superior de violoncel (11515)

Professor superior d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació (11504)

Professor superior d'harmònium (11500)

Professor superior d'instruments de pua (11499)

Professor superior director de cor (11475)

Professor superior director d'orquestra (11492)

Professor superior d'oboè (11535)

Professor superior d'orgue (11503)

Professor superior flabiol i tamborí (11561)

Títol de professor superior de conservatori (11474)

Títol professional d'Acordió. (Títol anterior LOGSE) (11542)

Títol professional de Cant. (Títol anterior LOGSE) (11553)

Títol professional de Clarinet. (Títol anterior LOGSE) (11536)

Títol professional de Composició. (Títol anterior LOGSE) (11549)

Títol professional de Contrabaix. (Títol anterior LOGSE) (11551)

Títol professional de Flauta. (Títol anterior LOGSE) (11537)

Títol professional de Guitarra. (Títol anterior LOGSE) (11546)

Títol professional de Piano. (Títol anterior LOGSE) (11540)

Títol professional de Saxòfon. (Títol anterior LOGSE) (11538)

Títol professional de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament. (Títol anterior LOGSE) (11544)

Títol professional de Violí, Viola i Violoncel. (Títol anterior LOGSE) (11548)

Títol professional d'Instrument de Vent. (Títol anterior LOGSE) (11557)

Títol superior de música (Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre). (11726)

Títol superior de música (pedagogia). (11478)

 

Navegació i instal·lacions marines (509)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura de la marina civil (nàutica). (10874)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Diplomatura en nàutica i transports marítims. (10820)

Diplomatura en navegació marítima. (10877)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria en geodèsia i cartografia. (11234)

Enginyeria en organització industrial. (10893)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura de la marina civil (nàutica). (10892)

Llicenciatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10898)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

Llicenciatura en nàutica i transport marítim. (10889)

Llicenciatura en radioelectrònica naval. (10895)

 

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Arquitectura. (11450)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica. (10857)

Enginyeria tècnica agrícola. (12030)

Enginyeria tècnica de mines. (12070)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en aeroports. (10941)

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri. (10948)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria. (10962)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres. (10993)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge (G6027)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria de sistemes biològics (G6001)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (3299)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

 

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura de la marina civil (nàutica). (10874)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Diplomatura en navegació marítima. (10877)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica. (10857)

Enginyeria tècnica agrícola. (12030)

Enginyeria tècnica de mines. (12070)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en aeroports. (10941)

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri. (10948)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en explotacions forestals. (10836)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria. (10962)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres. (10993)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

 

Organització. i projectes de fabricació mecànica (512)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri. (10928)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en organització industrial. (10893)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus). (10900)

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials). (10914)

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri). (10921)

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries). (10902)

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries). (10916)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines. (12070)

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils). (10930)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres. (10993)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

 

Organització i gestió comercial (510)

Diplomatura en ciències empresarials. (12190)

Diplomatura en estudis empresarials. (10723)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Màrqueting i investigació de mercats (G1168)

Grau de Negocis i màrqueting internacionals (G1110)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Ciències empresarials-management (G1122)

Grau en Màrqueting i comunicació empresarial (G1162)

Grau en Màrqueting i comunitats digitals (G1163)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en dret. (11100)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat. (11317)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

 

Orientació educativa (PSI)

Diplomatura en les escoles universitàries de psicologia (fins l'any 1974) (12604)

Grau de Pedagogia (G2840)

Grau de Psicologia (G4300)

Llicenciatura en Filosofia i ciències de l'educació ( secció ciències de l'educació, opció pedagogia sistemàtica i història de l'educació) (11667)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació). (11663)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (educació preescolar). (11665)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (organització escolar). (10915)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia). (10871)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació Especial). (12033)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia). (11664)

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació). (11677)

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica Educació Especial). (12019)

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació/preescolar). (12032)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació). (11679)

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia). (11668)

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial). (12031)

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia). (11674)

Llicenciatura en pedagogia. (12007)

Llicenciatura en psicologia. (11130)

Llicenciatura en psicologia de l'educació. (11133)

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació (11134)

Llicenciatura en psicologia, intervenció social, organitz. i educativa (11132)

Llicenciatura en psicopedagogia. (10144)

 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt). (10879)

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil). (10876)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics(517)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Genètica (G3223)

Grau en Infermeria (G3700)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau en Podologia (G3409)

Grau de Química (G3266)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en odontologia. (11145)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Processos i productes de vidre i ceràmica (521)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Processos de cultiu aqüícola (514)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau de Veterinària (G3412)

Grau en Ciències del mar (G1202)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (3299)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències del mar. (11095)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Processos de producció agrària (515)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria tècnica agrícola. (12030)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en explotacions forestals. (10836)

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria. (10962)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (agràries) (12092)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Geologia (G3415)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge (G6027)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enologia (G3240)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (G3299)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (geològiques). (11034)

Llicenciatura en ciències geològiques. (11030)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en enologia. (10158)

Llicenciatura en geologia. (10888)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Processos i mitjans de comunicació (519)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Grau de Cinema i mitjans audiovisuals (G1473)

Grau de Cinema i televisió (G1400)

Grau de Fotografia i creació digital (G5700)

Grau de Mitjans audiovisuals (G1103)

Grau d'Enginyeria de sistemes audiovisuals (G6104)

Grau d'Enginyeria multimèdia (G2800)

Grau en Audiovisual i multimèdia (G1128)

Grau en Comunicació audiovisual (G1502)

Grau de Comunicació i indústries culturals (G1148)

Grau en Multimèdia (G3109)

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva). (11640)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme). (11646)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en comunicació audiovisual. (10162)

Llicenciatura en periodisme. (10899)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

 

Processos i productes d’arts gràfiques (522)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Grau de Comunicació i periodisme audiovisuals (G1448)

Grau de Disseny (G1700)

Grau de Fotografia i creació digital (G5700)

Grau de Periodisme (G4200)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme). (11646)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en comunicació audiovisual. (10162)

Llicenciatura en periodisme. (10899)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria en organització industrial. (10893)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau de Disseny (G1700)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau de Disseny (G1700)

 

Processos indústria alimentària (516)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries). (10916)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica industrial (agràries) (12092)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau d'Enologia (G3240)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (3299)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en enologia. (10158)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Processos sanitaris (518)

Diplomatura en infermeria. (12260)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Genètica (G3223)

Grau en Infermeria (G3700)

Grau de Nutrició humana i dietètica (G4100)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Química (G3266)

Grau en Podologia (G3409)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en odontologia. (11145)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Sistemes electrònics (524)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació). (10785)

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació). (10789)

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria). (10793)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat). (10799)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial). (10808)

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial). (10803)

Grau de Física (G2900)

Grau de Física / Matemàtiques (G3203)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d’Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en físiques. (10766)

 

Sistemes electrònics i automàtics (525)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació). (10785)

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació). (10789)

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria). (10793)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat). (10799)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial). (10808)

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial). (10803)

Grau de Física (G2900)

Grau de Física / Matemàtiques (G3203)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d’Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en físiques. (10766)

 

Tecnologia (TEC)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura de la marina civil (nàutica). (10874)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Diplomatura en nàutica i transports marítims. (10820)

Diplomatura en navegació marítima. (10877)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria en geodèsia i cartografia. (11234)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria en organització industrial. (10893)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica aeronàutica. (10857)

Enginyeria tècnica agrícola. (12030)

Enginyeria tècnica de mines. (12070)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica electrònica. (12276)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en aeroports. (10941)

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri. (10948)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles (11303)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en construccions (11306)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en explotacions forestals. (10836)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en horticultura (12270)

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria. (10962)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en informàtica (11307)

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. (10741)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en prospeccions (12027)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres. (10993)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica en topografia. (12034)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i tecnologia d'aliments (G3283)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències i tecnologies de telecomunicació (G1106)

Grau de Física (G2900)

Grau de Física / Matemàtiques (G3203)

Grau de Física / Química (G3220)

Grau de Fotografia i creació digital (G5700)

Grau de Genètica (G3223)

Grau de Geologia (G3415)

Grau de Gestió aeronàutica (G1150)

Grau de Matemàtiques (G3900)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau de Mitjans audiovisuals (G1103)

Grau de Nanociència i nanotecnologia (G3403)

Grau de Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (G3120)

Grau de Química (G3266)

Grau de Tecnologia i gestió alimentària (G3299)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria agroalimentària (G2100)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge (G6027)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau d'Enginyeria civil (G6045)

Grau d'Enginyeria d'aeronavegació (G6013)

Grau d'Enginyeria d'aeroports (G6058)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial (G6003)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau d'Enginyeria de la construcció (G6038)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria de materials (G6060)

Grau d'Enginyeria de recursos minerals (G6015)

Grau d'Enginyeria de sistemes audiovisuals (UPC/URL) (G6100)

Grau d'Enginyeria de sistemes biològics (G6001)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria de sistemes TIC (G6119)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Grau d'Enginyeria d'organització industrial (G6059)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació (G6022)

Grau d'Enginyeria en sistemes i tecnologia naval (G3127)

Grau d'Enginyeria en tecnologies aeroespacials (G3142)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria en vehicles aeroespacials (G3118)

Grau d'Enginyeria física (G3135)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria geològica (G3133)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia (G2500)

Grau d'Enginyeria informàtica (G2600)

Grau d'Enginyeria informàtica / Matemàtiques (G3112)

Grau d'Enginyeria marina (G3134)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau d'Enginyeria multimèdia (G2800)

Grau d'Enginyeria nàutica i transport marítim (G3114)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Grau d'Enologia (G3240)

Grau d'Estadística (G1102)

Grau d'Estadística aplicada (G3209)

Grau d'Informàtica i serveis (G3103)

Grau en Arquitectura tècnica (G1104)

Grau en Audiovisual i multimèdia (G1128)

Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació (G1119)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Grau en Multimèdia (G3109)

Llicenciatura de la marina civil (11340)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències del mar. (11095)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa). (10707)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències (geològiques). (11034)

Llicenciatura en ciències geològiques. (11030)

Llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques. (11079)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències (matemàtiques). (11044)

Llicenciatura en ciències matemàtiques. (11040)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en geologia. (10888)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

Llicenciatura en matemàtiques. (10812)

Llicenciatura en nàutica i transport marítim. (10889)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en radioelectrònica naval. (10895)

Títol superior d'Art Dramàtic (Escenografia). (77011)

 

Cos de professors tècnics d'F.P. (591EC)

 

Cuina i pastisseria (601)

Diplomatura en empreses i activitats turístiques. (11829)

Diplomatura en turisme. (10939)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Tècnic d'empreses i activitats turístiques (11851)

Tècnic especialista en hoteleria. (13340)

Tècnic superior en restauració. (11859)

 

Equips electrònics (602)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació). (10785)

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació). (10789)

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria). (10793)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat). (10799)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial). (10808)

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial). (10803)

Grau de Física (G2900)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en físiques. (10766)

 

Estètica (603)

Diplomatura en fisioteràpia. (12240)

Diplomatura en infermeria. (12260)

Diplomatura en podologia. (10811)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en química. (10804)

Tècnic especialista en estètica. (13413)

Tècnic superior en estètica. (10862)

 

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en explotacions forestals. (10836)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Tècnic especialista ebenista. (17908)

Tècnic especialista en construcció industrial de fusta. (17905)

Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles. (17914)

Tècnic especialista en fusta. (13329)

Tècnic especialista modelista de foneria. (17911)

Tècnic superior en desenvolupament de productes en fusteria i moble. (17901)

Tècnic superior en producció de fusta i moble. (10837)

 

Instal·lació i equips de criança i cultiu (607)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria tècnica agrícola (explotacions agropecuàries). (10902)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau de Veterinària (G3412)

Grau en Ciències del mar (G1202)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències del mar. (11095)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids (605)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri. (10928)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica. (10857)

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries). (10916)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines. (12070)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en aeroports. (10941)

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri. (10948)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica en sondejos i prospeccions mineres. (10993)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica naval (armament del buc). (10852)

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants). (10848)

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc). (10851)

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc). (10859)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau en Arquitectura tècnica (G1104)

Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació (G1119)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

 

Instal·lacions electrotècniques (606)

Diplomatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10782)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Diplomatura en radioelectrònica naval. (10780)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria en electrònica. (10771)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació). (10785)

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació). (10789)

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria). (10793)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat). (10799)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial). (10808)

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial). (10803)

Grau de Física (G2900)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria elèctrica (G3108)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria electrònica industrial i automàtica (G6029)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en físiques. (10766)

 

Laboratori (608)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències biològiques (biologia fonamental) (11011)

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica). (11606)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Manteniment de vehicles (609)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri. (10928)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica. (10857)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres). (10860)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en aeroports. (10941)

Enginyeria tècnica en aeroports i transport aeri. (10948)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Enginyeria tècnica naval (armament del buc). (10852)

Enginyeria tècnica naval (estructures flotants). (10848)

Enginyeria tècnica naval (propulsió i serveis del buc). (10851)

Enginyeria tècnica naval (serveis del buc). (10859)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

Tècnic especialista en automoció. (13263)

Tècnic especialista en manteniment de màquines i equips de construcció i obres. (17920)

Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil. (17917)

Tècnic superior en automoció. (10861)

 

Màquines, serveis i producció (610)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura de la marina civil (nàutica). (10874)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Diplomatura en nàutica i transports marítims. (10820)

Diplomatura en navegació marítima. (10877)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri. (10928)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria en geodèsia i cartografia. (11234)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeromotors). (10940)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus). (10900)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronavegació). (10785)

Enginyeria tècnica aeronàutica (ajuts a l'aeronavegació). (10789)

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials). (10914)

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri). (10921)

Enginyeria tècnica aeronàutica (navegació i circulació aèria). (10793)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia). (10970)

Enginyeria tècnica de mines (combustibles i energia). (10985)

Enginyeria tècnica de mines (explotació de mines). (10943)

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions de combustibles i explosius). (10971)

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres). (10860)

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia). (10953)

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia). (10969)

Enginyeria tècnica de mines (recursos energètics, combustibles i explosius). (10991)

Enginyeria tècnica de mines (treballs d'explotació i explosius). (10978)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica en aeromotors. (10947)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en ajuts a l'aeronavegació. (10796)

Enginyeria tècnica en armament del buc. (10853)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en combustibles i energia. (10979)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en estructures flotants. (10849)

Enginyeria tècnica en explotació de mines. (10949)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en instal·lacions de combustibles i explosius. (10992)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica en navegació i circulació aèria. (10797)

Enginyeria tècnica en serveis del buc. (10856)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en treballs d'explotació i explosius. (10972)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat). (10799)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Enginyeria tècnica naval. (12090)

Grau d'Enginyeria de l'energia (G6025)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura de la marina civil (nàutica). (10892)

Llicenciatura de la marina civil (radioelectrònica naval). (10898)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

Llicenciatura en nàutica i transport marítim. (10889)

Llicenciatura en radioelectrònica naval. (10895)

 

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria de materials. (10815)

Enginyeria en automàtica i electrònica industrial. (11257)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines (ciments i mineralogia). (10970)

Enginyeria tècnica de mines (metal·lúrgia). (10953)

Enginyeria tècnica de mines (mineralogia i metal·lúrgia). (10969)

Enginyeria tècnica en ciments i mineralogia. (10984)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en metal·lúrgia. (10977)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc). (10730)

Enginyeria tècnica naval (estructures marines). (10755)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

Tècnic especialista en control de qualitat. (17924)

Tècnic especialista en fabricació mecànica. (17907)

Tècnic especialista en màquines eines. (17910)

Tècnic especialista en matriceria i motlles. (17913)

Tècnic especialista en micromecànica de màquines eines. (17927)

Tècnic especialista en micromecànica d'instruments. (17931)

Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria. (17929)

Tècnic especialista en muntatge i construcció de maquinària. (17922)

Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics. (17940)

Tècnic especialista instrumentista en sistemes de mesura. (17935)

Tècnic especialista mecànic d'armes. (17903)

Tècnic superior en producció per mecanitzat. (11852)

 

Oficina de projectes de construcció (612)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de camins, canals i ports. (11560)

Enginyeria geològica. (10846)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica d'obres públiques. (12084)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en electricitat. (12282)

Enginyeria tècnica en hidrologia. (12275)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica en tràfic i serveis urbans. (10938)

Enginyeria tècnica en vies de comunicació i transports. (10901)

Enginyeria tècnica industrial. (12060)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria geomàtica i topografia (G2500)

Grau en Arquitectura tècnica (G1104)

Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació (G1119)

Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners (G2206)

Títol superior de disseny d'interiors. (10292)

 

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Arquitectura. (11450)

Arquitectura tècnica. (12010)

Arquitectura tècnica en execució d'obres. (10753)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica. (11244)

Enginyeria de mines. (10835)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (aeronaus). (10900)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica de mines (instal·lacions electromecàniques mineres). (10860)

Enginyeria tècnica en aeronaus. (10907)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en instal·lacions electromecàniques mineres. (10864)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc). (10730)

Enginyeria tècnica naval (estructures marines). (10755)

Grau d'Arquitectura (G1105)

Grau d'Enginyeria biomèdica (G6019)

Grau d'Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (G6009)

Grau d'Enginyeria de l'edificació (G2200)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Grau en Arquitectura tècnica (G1104)

Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació (G1119)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Llicenciatura de la marina civil (màquines navals). (10847)

Llicenciatura en màquines navals. (10842)

 

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica agrícola (indústries agràries i alimentàries). (10916)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica industrial (agràries) (12092)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Grau d'Enologia (G3240)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en enologia. (10158)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Operacions de processos (615)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Bioquímica i biologia molecular (G3292)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Química (G3266)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria química (G3128)

Llicenciatura en biologia (biotecnologia). (11603)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia) (11673)

Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica). (11606)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Operacions i equips de producció agrària (616)

Enginyeria agronòmica. (11240)

Enginyeria de forest. (11237)

Enginyeria tècnica agrícola. (12030)

Enginyeria tècnica en explotacions agropecuàries. (12035)

Enginyeria tècnica en explotacions forestals. (10836)

Enginyeria tècnica en hortofructicultura i jardineria. (10962)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries agrícoles (10923)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (agràries) (12092)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Geologia (G3415)

Grau d'Enginyeria agrària i alimentària (G2101)

Grau d'Enginyeria agrícola (G1154)

Grau d'Enginyeria agroambiental i del paisatge (G6027)

Grau d'Enginyeria alimentària (G6048)

Grau d'Enginyeria forestal (G2400)

Grau d'Enologia (G3240)

Grau en Enginyeria agropecuària i del medi rural (G3130)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (geològiques). (11034)

Llicenciatura en ciències geològiques. (11030)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en enologia. (10158)

Llicenciatura en geologia. (10888)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Patronatge i confecció (617)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt). (10879)

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil). (10876)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Tècnic especialista en confecció a mida de senyora. (17941)

Tècnic especialista en confecció de teixits. (17933)

Tècnic especialista en confecció industrial de peces exteriors. (17932)

Tècnic especialista en confecció industrial de peces interiors. (17936)

Tècnic especialista en producció en indústries de la confecció. (17930)

Tècnic especialista en sastreria i modisteria. (17938)

Tècnic superior en patronatge. (10878)

Tècnic superior en processos de confecció industrial. (10885)

 

Perruqueria (618)

Diplomatura en fisioteràpia. (12240)

Diplomatura en infermeria. (12260)

Diplomatura en podologia. (10811)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en química. (10804)

Tècnic especialista en perruqueria. (13417)

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal (13418)

 

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Diplomatura en fisioteràpia. (12240)

Diplomatura en infermeria. (12260)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia ambiental (G3295)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Bioquímica (G3277)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències ambientals (G3289)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Genètica (G3223)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Microbiologia (G3249)

Grau de Química (G3266)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències ambientals. (12097)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en odontologia. (11145)

Llicenciatura en química. (10804)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Diplomatura en infermeria. (12260)

Diplomatura en nutrició humana i dietètica. (12233)

Grau de Biologia (G3274)

Grau de Biologia humana (G1100)

Grau de Biotecnologia (G3280)

Grau de Ciència i salut animal (G1200)

Grau de Ciències biomèdiques (G3286)

Grau de Ciències mèdiques bàsiques (G3206)

Grau de Farmàcia (G3222)

Grau de Genètica (G3223)

Grau de Medicina (G4000)

Grau de Química (G3266)

Llicenciatura en biologia. (10770)

Llicenciatura en bioquímica. (11655)

Llicenciatura en biotecnologia. (11672)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Llicenciatura en ciències (biologia). (10809)

Llicenciatura en ciències (biològiques). (11014)

Llicenciatura en ciències biològiques. (11010)

Llicenciatura en ciències (ciències naturals). (10805)

Llicenciatura en farmàcia. (11150)

Llicenciatura en medicina. (11140)

Llicenciatura en medicina i cirurgia. (10855)

Llicenciatura en odontologia. (11145)

Llicenciatura en veterinària. (11160)

 

Processos comercials (621)

Diplomatura en biblioteconomia i documentació. (10274)

Diplomatura en ciències empresarials. (12190)

Diplomatura en ciències empresarials (comptabilitat i informació) (12193)

Diplomatura en estadística. (69010)

Diplomatura en estudis empresarials. (10723)

Diplomatura en gestió i administració pública. (10277)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. (10741)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Màrqueting i investigació de mercats (G1168)

Grau de Negocis i màrqueting internacionals (G1110)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Ciències empresarials-management (G1122)

Grau en Màrqueting i comunicació empresarial (G1162)

Grau en Màrqueting i comunitats digitals (G1163)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en documentació (11115)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat. (11317)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

 

Processos de gestió administrativa (622)

Diplomatura en biblioteconomia i documentació. (10274)

Diplomatura en ciències empresarials. (12190)

Diplomatura en estadística. (69010)

Diplomatura en estudis empresarials. (10723)

Diplomatura en gestió i administració pública. (10277)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. (10741)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Grau d'Administració i direcció d'empreses (G1000)

Grau de Ciències empresarials (G1109)

Grau de Direcció d'empreses (G1600)

Grau de Direcció d'empreses tecnològiques (G1139)

Grau de Finances i comptabilitat (G1156)

Grau de Gestió i administració pública (G3200)

Grau de Relacions laborals (G4500)

Grau de Relacions laborals i ocupació (G1138)

Grau de Relacions laborals i recursos humans (G1135)

Grau d'Economia (G1127)

Grau d'Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics (G1147)

Grau en Ciències empresarials-management (G1122)

Grau en Màrqueting i comunicació empresarial (G1162)

Grau en Màrqueting i comunitats digitals (G1163)

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses. (11325)

Llicenciatura en ciències actuarials i financeres. (11078)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (11870)

Llicenciatura en ciències empresarials. (11310)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials). (10701)

Llicenciatura en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques). (11135)

Llicenciatura en ciències polítiques i de l'administració. (11094)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques). (11165)

Llicenciatura en ciències polítiques i econòmiques (economia). (10714)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració). (11190)

Llicenciatura en ciències polítiques (polítiques). (11124)

Llicenciatura en documentació (11115)

Llicenciatura en dret. (11100)

Llicenciatura en economia. (10711)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

 

Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics (624)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica en teixits de punt. (10882)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Enginyeria tècnica industrial (teixits de punt). (10879)

Enginyeria tècnica industrial (tèxtil). (10876)

Enginyeria tècnica tèxtil. (12210)

Grau d'Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (G6133)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en química. (10804)

 

Producció en arts gràfiques (623)

Enginyeria industrial (química). (11578)

Enginyeria química. (10865)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en indústria paperera. (12065)

Enginyeria tècnica en indústries dels productes forestals. (10830)

Enginyeria tècnica en química industrial. (12292)

Enginyeria tècnica forestal. (12080)

Enginyeria tècnica industrial (química i metal·lúrgica) (10731)

Enginyeria tècnica industrial (química industrial). (10869)

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva). (11640)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme). (11646)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en ciències (química). (10801)

Llicenciatura en ciències químiques. (11050)

Llicenciatura en comunicació audiovisual. (10162)

Llicenciatura en periodisme. (10899)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

Llicenciatura en química. (10804)

Tècnic especialista en composició. (17949)

Tècnic especialista en composició d'arts gràfiques. (17947)

Tècnic especialista en enquadernació. (17944)

Tècnic especialista en impressió. (17948)

Tècnic especialista en processos gràfics. (17942)

Tècnic especialista en reproducció fotomecànica. (17945)

Tècnic superior en producció en indústries d'arts gràfiques. (11858)

 

Serveis a la comunitat (625)

Diplomatura en educació social. (12238)

Diplomatura en teràpia ocupacional (12234)

Diplomatura en treball social. (12232)

Grau de Pedagogia (G2840)

Grau de Psicologia (G4300)

Grau de Sociologia (G1146)

Grau d'Educació infantil (G1900)

Grau d'Educació primària (G2000)

Llicenciatura en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia). (10875)

Llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (sociologia). (11824)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació). (11663)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia). (10871)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia). (11664)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació). (11679)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia). (11748)

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia). (11668)

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia). (11674)

Llicenciatura en pedagogia. (12007)

Llicenciatura en psicologia. (11130)

Llicenciatura en psicologia de l'educació. (11133)

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació (11134)

Llicenciatura en psicologia, intervenció social, organitz. i educativa (11132)

Llicenciatura en psicopedagogia. (10144)

Llicenciatura en sociologia. (11320)

Mestre. (10300)

 

Serveis de restauració (626)

Diplomatura en empreses i activitats turístiques. (11829)

Diplomatura en turisme. (10939)

Llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments. (10155)

Tècnic d'empreses i activitats turístiques (11851)

Tècnic especialista en hoteleria. (13340)

Tècnic superior en restauració. (11859)

 

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Diplomatura en informàtica. (12220)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria en informàtica. (11251)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació. (12100)

Enginyeria tècnica en equips electrònics. (11309)

Enginyeria tècnica en informàtica de gestió. (10741)

Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. (10744)

Enginyeria tècnica en instal·lacions telegràfiques i telefòniques. (11376)

Enginyeria tècnica en radiocomunicació. (11369)

Enginyeria tècnica en telefonia i transmissió de dades. (11362)

Enginyeria tècnica industrial (electricitat-electrònica industrial). (10808)

Enginyeria tècnica industrial (electrònica industrial). (10803)

Grau de Tecnologies de telecomunicació (G4600)

Grau d'Enginyeria de sistemes de telecomunicació (G2300)

Grau d'Enginyeria de sistemes electrònics (G6111)

Grau d'Enginyeria electrònica de telecomunicació (G6005)

Grau d'Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació (G6022)

Grau d'Enginyeria informàtica (G2600)

Grau d'Enginyeria informàtica / Matemàtiques (G3112)

Grau d'Enginyeria multimèdia (G2800)

Grau d'Enginyeria telemàtica (G3116)

Grau d'Informàtica i serveis (G3103)

Grau en Multimèdia (G3109)

Llicenciatura en ciències (físiques). (10768)

Llicenciatura en ciències físiques. (11020)

Llicenciatura en ciències (informàtica) (11114)

Llicenciatura en ciències (matemàtiques). (11044)

Llicenciatura en ciències matemàtiques. (11040)

Llicenciatura en físiques. (10766)

Llicenciatura en informàtica. (11110)

Llicenciatura en matemàtiques. (10812)

 

Soldadures (628)

Diplomatura de la marina civil (màquines navals). (10751)

Diplomatura en màquines navals. (10769)

Enginyeria aeronàutica en materials aeronàutics i armament aeri. (10928)

Enginyeria industrial. (11210)

Enginyeria naval. (11221)

Enginyeria naval i oceànica. (10750)

Enginyeria tècnica aeronàutica (equips i materials aeroespacials). (10914)

Enginyeria tècnica aeronàutica (materials aeronàutics i armament aeri). (10921)

Enginyeria tècnica agrícola (mecanització i construccions rurals). (10759)

Enginyeria tècnica d'obres públiques (construccions civils). (10930)

Enginyeria tècnica en construccions civils. (10903)

Enginyeria tècnica en disseny industrial. (12153)

Enginyeria tècnica en estructures del buc. (10748)

Enginyeria tècnica en mecànica. (12286)

Enginyeria tècnica en mecanització agrària i construccions rurals. (11319)

Enginyeria tècnica industrial (mecànica). (10758)

Enginyeria tècnica naval (estructures del buc). (10730)

Enginyeria tècnica naval (estructures marines). (10755)

Grau d'Enginyeria en tecnologies industrials (G3115)

Grau d'Enginyeria mecànica (G2700)

Grau d'Enginyeria mecatrònica (G3117)

Tècnic especialista en caldereria (13274)

Tècnic especialista en construcció naval. (17937)

Tècnic especialista en construccions metàl·liques. (11853)

Tècnic especialista en fabricació soldada. (11855)

Tècnic especialista en soldadures. (11854)

Tècnic especialista en traçador naval. (17902)

Tècnic superior en construccions metàl·liques. (11856)

 

Tècniques i procediments d’imatge i so (629)

Enginyeria de telecomunicació. (11250)

Enginyeria tècnica de so. (11103)

Enginyeria tècnica de so i imatge. (12028)

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so). (11390)

Enginyeria tècnica de telecomunicació (so i imatge). (11383)

Llicenciatura en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva). (11640)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme). (11646)

Llicenciatura en ciències de la informació (publicitat). (11644)

Llicenciatura en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat). (10891)

Llicenciatura en comunicació audiovisual. (10162)

Llicenciatura en periodisme. (10899)

Llicenciatura en publicitat i relacions públiques. (10897)

 

Cos de professor d’escoles oficials d’idiomes (592EC)

 

Alemany EOI (133)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Alemany) (G3244)

Grau de Llengües i literatures modernes (Alemany) (G3250)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Alemany) (G4700)

Llicenciatura en filologia alemanya. (11682)

Llicenciatura en filologia anglogermànica. (11680)

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès). (11725)

Llicenciatura en filologia germànica. (11720)

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77) (11721)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). (11750)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany) (11742)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany). (11751)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany). (12133)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès). (12115)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-espanyol). (12120)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià) (12116)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès) (12132)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus). (12105)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià) (12134)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès). (12101)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany) (12104)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany). (12127)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany) (12106)

 

Anglès EOI (193)

Grau d'Anglès (G1450)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Anglès) (G3259)

Grau de Llengües i literatures modernes (Anglès) (G3253)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Anglès) (G4800)

Grau d'Estudis anglesos (G5600)

Llicenciatura en filologia anglesa. (11684)

Llicenciatura en filologia anglogermànica. (11680)

Llicenciatura en filologia (filologia germànica: anglès). (11725)

Llicenciatura en filologia germànica-comú (Ordre 27/07/77) (11721)

Llicenciatura en filologia moderna (anglès). (11719)

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa) (11783)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica). (11750)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès) (11728)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna). (11770)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa). (11773)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa). (14881)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-anglès). (12115)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès). (12128)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès). (12101)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès) (12114)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès). (12125)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès). (12161)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany) (12104)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus). (12135)

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès) (12123)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès). (12111)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià) (12103)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès) (12112)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès). (12121)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès) (12145)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès). (12124)

 

Àrab (134)

Grau d’Estudis àrabs i islàmics (G1460)

Grau d'Estudis àrabs i hebreus (G1457)

Llicenciatura en filologia àrab. (11681)

Llicenciatura en filologia semítica. (11716)

Llicenciatura en filologia (semítica/àrab i islàmica) (11736)

Llicenciatura en filologia (semítica/comú) (11747)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia semítica). (11789)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia/semítica/àrab i islàmica) (11732)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab). (12126)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès) (12114)

Llicenciatura en traducció i interpretació (àrab) (11729)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab). (12118)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès). (12119)

 

Català EOI (195)

Grau de Filologia catalana (G5400)

Grau de Filologia romànica (Llengua catalana) (G1488)

Grau de Llengua i literatura catalanes (G3241)

Grau de Llengües i literatures modernes (Llengua i literatura catalanes) (G3268)

Grau d'Estudis catalans i occitans (G1461)

Llicenciatura en filologia catalana. (11700)

Llicenciatura en filologia hispànica (filologia valenciana). (17030)

Llicenciatura en filologia valenciana. (11704)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia catalana). (11755)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana). (11766)

Llicenciatura en filosofia i lletres (menció filologia catalana). (17025)

 

Espanyol (190)

Grau de Filologia hispànica (G5500)

Grau de Filologia romànica (Llengua castellana) (G1481)

Grau de Llengua i literatura espanyoles (G3262)

Grau de Llengües i literatures modernes (Llengua i literatura castellanes) (G3226)

Grau d'Estudis hispànics: llengua i literatura (G5669)

Grau en Llengua i literatura hispàniques (G3219)

Llicenciatura en filologia alemanya (menció filologia hispànica) (11686)

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica). (11138)

Llicenciatura en filologia espanyola (11722)

Llicenciatura en filologia general (11723)

Llicenciatura en filologia hispànica. (11702)

Llicenciatura en filologia romànica. (11710)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia hispànica). (11760)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica). (11775)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol) (11727)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica). (11778)

 

Francès EOI (192)

Grau de Filologia romànica (Francès) (G1480)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Francès) (G3247)

Grau de Llengües i literatures modernes (Francès) (G3213)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Francès) (G4900)

Llicenciatura en filologia francesa. (11712)

Llicenciatura en filologia moderna (francesa) (11713)

Llicenciatura en filologia romànica. (11710)

Llicenciatura en filologia (romànica/francès). (11776)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia francesa). (11768)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica). (11775)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/francès). (11777)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-àrab-francès) (12114)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-alemany) (12110)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès) (12123)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès) (12112)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès). (12131)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-alemany). (12127)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-anglès). (12121)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab). (12118)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès). (12119)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-espanyol). (12149)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià). (12141)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany). (12107)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès). (12143)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès) (12145)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès) (12146)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès). (12122)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany) (12106)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus). (12129)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès). (12117)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès). (12113)

 

Grec modern (191)

Llic. Filologia clàssica (grega) + Certificat d'aptitud en grec modern (B2) (323)

Llic. Filologia clàssica (grega) + Certificat de nivell avançat de grec modern (EOI) (B2) (323)

 

Italià EOI (135)

Grau de Filologia romànica (Italià) (G1483)

Grau de Llengües aplicades (llengua estrangera instrumental: Italià) (G3256)

Grau de Llengües i literatures modernes (Italià) (G3235)

Grau de Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: Italià) (G5000)

Llicenciatura en filologia italiana. (11714)

Llicenciatura en filologia moderna (italià) (11717)

Llicenciatura en filologia romànica (italià). (11782)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia romànica/italiana). (11780)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-italià) (12116)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià) (12134)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-francès-italià). (12102)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià) (12103)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià). (12141)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-italià-alemany). (12107)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià). (12108)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-anglès). (12124)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès). (12113)

 

Japonès (136)

Grau en Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: japonès) (G5050)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès). (12101)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-japonès). (12125)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès). (12143)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-anglès) (12145)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès) (12146)

Llicenciatura en traducció i interpretació (japonès) (11731)

 

Èuscar (198)

Grau en Filologia basca (G1490)

Llicenciatura en filologia basca. (11724)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia basca) (11730)

Llicenciatura en filosofia i lletres (filologia/filologia basca) (11740)

 

Portuguès (137)

Grau en Llengües i literatures modernes (portuguès) (G3260)

Grau en Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: portuguès) (G5060)

Llicenciatura en filologia portuguesa. (11771)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-portuguès) (12132)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès) (12161)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-portuguès-alemany) (12104)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès) (12119)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-japonès-portuguès) (12146)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès) (12122)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-portuguès-alemany) (12106)

Llicenciatura en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès) (12113)

Llicenciatura en traducció i interpretació (portuguès) (11735)

 

Rus (138)

Grau en llengües i literatures modernes (rus) (G3261)

Grau en Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: rus) (G5070)

Llicenciatura en filologia eslava (11660)

Llicenciatura en filologia rusa (11617)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus) (12105)

Llicenciatura en traducció i interpretació (alemany-rus-italià) (12134)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-rus) (12135)

Llicenciatura en traducció i Interpretació (anglès-rus-francès) (12123)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-rus) (12129)

Llicenciatura en traducció i interpretació (rus) (11733)

 

Xinès (139)

Grau en Traducció i interpretació (llengua estrangera instrumental: xinès) (G5080)

Llicenciatura en llengua i literatura xineses (11666)

Llicenciatura en traducció i interpretació (anglès-xinès) (12111)

Llicenciatura en traducció i interpretació (francès-xinès) (12117)

Llicenciatura en traducció i interpretació (xinès) (11734)

 

Amunt