Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 08/02/2013

 • Número del document PRE/0271/2013

 • Número de control 13039060

 • Organisme emissor Consell Català de l'Esport

  CVE CVE-DOGC-A-13039060-2013

Dades del DOGC
 • Número 6319

 • Data 20/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 9398

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/271/2013, de 8 de febrer, per la qual es modifica la Resolució PRE/2687/2012, de 29 de novembre, d'actualització del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat amb el Pla català d'esport a l'escola per a l'any 2012, d'acord amb el procediment establert a l'annex, i de publicitat de les entitats integrades en el sistema.


El 10.12.2012, el DOGC núm. 6270 publica la Resolució PRE/2687/2012, de 29 de novembre, per la qual s’actualitza el sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla català d’esport a l’escola per a l’any 2012, d’acord amb el procediment establert a l’annex, i de publicitat de les entitats integrades en el sistema. L’esmentat sistema inclou la relació ordenada per puntuacions de totes les entitats integrades en el sistema.

Atès que les entitats que es relacionen a continuació, segons disposa l’informe de la Cap d´Àrea d’Esport Escolar de 17 de gener de 2013, es van incloure al sistema amb una puntuació incorrecta al ser considerada, erròniament, la valoració d’alguns dels indicadors que recull l’annex I de l’esmentada resolució PRE/2687/2012, de 29 de novembre.

Vistes les sol·licituds de revisió formulades per algunes d’aquestes entitats contra la puntuació obtinguda que apareix a la relació d’entitats integrades en el sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla català d’esport a l’escola per a l’any 2012.

Atès l’informe de la Cap d’Àrea d’Esport Escolar, ja esmentat, que disposa que un cop valorades les sol·licituds de revisió formulades per les entitats que s’esmenten a continuació, s’han detectat errades que afecten a la valoració de l’indicador d.3.1 i de l’indicador h.1.1 i en conseqüència, es considera que, s’ha de procedir d’ofici a la rectificació de la puntuació obtinguda per aquestes entitats.

Per tot això,

Resolc:

1. Modificar les entitats que tot seguit es detallen, en la relació per puntuacions amb la valoració que els hi correspon, dins el sistema públic d’indicadors de qualitat esportiva de l’esport escolar vinculat amb el Pla català d’esport a l’escola per a l’any 2012.

a) Indicador d.3.1: participació a jornades formatives reconegudes pel Departament d’Ensenyament, organitzades pels CCEE, CCE o altres.

C=codi centre; PAd=puntuació indicador antic. d.3.1; PRd=puntuació indicador rectificat. d3.1; TA=puntuació total anterior; TR=puntuació total rectificada.

C Nom Centre Municipi Consell Esportiu PAd PRd TA TR
25007797 ZER Baridà-Batllia MONTELLÀ I MARTINET CERDANYA 0 0,2 13,20 13,40
43001668 Escola Mare de Déu de la Roca MONT-ROIG DEL CAMP BAIX CAMP 0 0,2 8,90 9,10
08053303 IES Doctor Trueta Prat de Llobregat, el BAIX LLOBREGAT 0 0,2 8,89 9,09
17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà GIRONA GIRONÈS 0 0,2 11,36 11,56
43007646 Institut de Constantí CONSTANTÍ TARRAGONES 0 0,2 7,95 8,15
43006952 Institut Torredembarra TORREDEMBARRA TARRAGONES 0 0,2 11,88 12,08
08053224 Institut Les Termes SABADELL VALLES OCCIDENTAL- SABADELL 0 0,2 12,14 12,34
08047583 Institut Sant Quirze del Vallès SANT QUIRZE DEL VALLÈS VALLES OCCIDENTAL- SABADELL 0 0,2 8,91 9,11
08044454 Escola Pilarín Bayés TERRASSA VALLES OCCIDENTAL- SABADELL 0 0,2 12,26 12,46
08030017 Cultura Pràctica TERRASSA VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 12,06 12,26
08058465 Escola Enxaneta TERRASSA VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 11,30 11,50
08029350 Escola França TERRASSA VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 11,77 11,97
08029507 Escola Isaac Peral TERRASSA VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 9,09 9,29
08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró TERRASSA VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 10,97 11,17
08030686 Escola Pau Casals VACARISSES VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 10,87 11,07
08053261 Institut de Viladecavalls VILADECAVALLS VALLES OCCIDENTAL TERRASSA 0 0,2 8,39 8,59
08057266 Escola Els Cingles AMETLLA DEL VALLÈS, L’ VALLÈS ORIENTAL 0 0,2 9,78 9,98
08035222 Institut Manuel Blancafort GARRIGA, LA VALLÈS ORIENTAL 0 0,2 14,55 14,75
08021600 Institut Vicenç Plantada MOLLET DEL VALLÈS VALLÈS ORIENTAL 0 0,2 10,18 10,38
08023207 Escola Lluçanès PRATS DE LLUÇANÈS OSONA 0 0,2 11,53 11,73
08045549 Institut Banús CERDANYOLA DEL VALLÈS VALLES OCCIDENTAL SUD 0 0,2 12,82 13,02

b) Indicador h.1.1: projecte esportiu de centre lligat al PEC.

C=codi centre; PAH=Puntuació indicador antic. H1.1; PRH=Puntuació indicador rectificat. H1.1; TA=puntuació total anterior; TR=puntuació total rectificada.

C Nom Centre Municipi Consell Esportiu PAH PRH TA TR
08019460 Escola Emili Vallès IGUALADA ANOIA 0 0,5 12,34 12,84
17007300 Institut La Bisbal BISBAL D’EMPORDÀ, LA BAIX EMPORDA 0 0.5 9,28 9,78
17006691 Institut Ridaura CASTELL-PLATJA D’ARO BAIX EMPORDA 0 0,5 9,46 9,96
17002569 Escola Ruiz Giménez PALAMÓS BAIX EMPORDA 0 0,5 10,84 11,34
17002491 Escola Josep Barceló i Matas PALAFRUGELL BAIX EMPORDA 0 0,5 10,83 11,33
17006782 Escola Carrilet PALAFRUGELL BAIX EMPORDA 0 0,5 10,68 11,18
17002521 Sant Jordi PALAFRUGELL BAIX EMPORDA 0 0,5 9,68 10,18
17005923 Institut Montgrí TORROELLA DE MONTGRÍ BAIX EMPORDA 0 0,5 10,40 10,90

2. Donar publicitat de l’esmentada relació a l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/presidencia/esports, i també als centres d’informació del Consell Català de l’Esport (av. Països Catalans, 40-48, 08950) i de les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport següents:

Rbla. Guipúscoa, 23-25, 08018 Barcelona

Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona

Lluís Companys, 1, 25003 Lleida

Carrer Major, 14, 43003 Tarragona

Carrer Montcada, 23, 43500 Tortosa

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva data de publicació , d’acord amb l’article 107.1, en relació amb el 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Esplugues de Llobregat, 8 de febrer de 2013

Ivan Tibau i Ragolta

President

(13.039.060)

 

Amunt