Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 03/01/2013

 • Número del document 009/2013

 • Número de control 12363062

 • Organisme emissor Departament de Salut

  CVE CVE-DOGC-A-12363062-2013

Dades del DOGC
 • Número 6287

 • Data 07/01/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 557

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 9/2013, de 3 de gener, de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, va configurar el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

L’estructura i organització central del Servei Català de la Salut, inicialment, es van establir pel Decret 26/1991, de 18 de febrer, pel qual s’estableix el règim jurídic i es despleguen l’estructura i l’organització centrals del Servei Català de la Salut, que va ser substituït pel Decret 131/1994, de 30 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic i es despleguen l’estructura i l’organització centrals del Servei Català de la Salut. Posteriorment, ja sigui per l’evolució del sistema sanitari català amb l’extensió i l’apropament de les xarxes de serveis a la ciutadania, la universalització de l’assistència i la consolidació dels models de compra de serveis sanitaris, o per la necessitat de potenciar el Departament de Salut en l’àmbit de la planificació sanitària i enfortir el seu paper d’autoritat sanitària, es van produir successives modificacions d’aquesta estructura.

Actualment, l’estructura del Servei Català de la Salut està regulada pel Decret 178/2010, de 23 de novembre, d’estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, que respon als objectius d’apropar el govern de la salut a la diversitat del territori mitjançant nous mecanismes de cogovern, com els governs territorials de salut, regulats pel Decret 38/2006, de 14 de març, i l’aprofundiment en els altres dos vèrtexs del triangle conformat per ciutadania, territori i professionals. Així, d’una banda, el Decret esmentat té per objecte endegar un procés participatiu de l’individu, el grup i la comunitat, com a subjectes creadors de la seva salut i benestar i, d’altra banda, pel que fa als professionals, avançar en la seva coresponsabilitat en l’assoliment dels objectius del sistema sanitari públic de Catalunya, la millora de la qualitat assistencial envers la ciutadania, de les condicions laborals dels professionals de la sanitat, dels nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i de l’equitat de gènere en salut.

La situació econòmica actual ha fet que el Departament de Salut presentés el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011, amb l’objectiu principal de preservar un sistema sanitari gratuït, d’accés universal i equitatiu. Aquest Pla requereix una simplificació de l’estructura administrativa, de manera que, sense renunciar als objectius que van justificar les anteriors reestructuracions, es pugui assolir un significatiu estalvi. En aquest sentit, l’actual Decret, com a mesures més significatives:

a) Simplifica l’estructura, suprimint el Programa per a la coordinació del desenvolupament de les professions sanitàries i el Programa d’ordenació territorial i participació ciutadana. La supressió d’aquest últim respon a l’objectiu de potenciar l’organització territorial establerta en la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, posant un especial èmfasi en el paper del sector sanitari.

b) Adequa l’estructura als nous escenaris creant, d’una banda, l’Àrea de Recursos Econòmics, amb l’objecte fonamental de definir els escenaris econòmics i assegurar el rigor pressupostari que ha de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, i, d’altra banda, l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans, amb el nou objecte d’assumir el nou entorn patrimonial que ha de derivar de l’assumpció del domini del patrimoni destinat a l’activitat sanitària, que fins ara ha estat propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Potencia l’atenció al ciutadà, elevant al rang de gerència la unitat que ha de definir la població receptora dels serveis sanitaris de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i que ha de vetllar pels drets dels usuaris del sistema en l’actual escenari de reestructuració dels serveis assistencials com a conseqüència de la necessitat de millorar la seva eficiència.

Així mateix, pel que fa a l’estructura dels òrgans centrals, es manté la dependència de les àrees de la subdirecció, les quals s’estructuren en gerències, si s’escau, i aquestes en divisions.

D’altra banda, aquest Decret, de manera succinta i a diferència dels anteriors decrets, no es limita a l’estructura dels òrgans centrals, sinó que també recull els òrgans territorials, amb especial èmfasi pel sector sanitari, amb la inclusió de part de la regulació que ja s’ha havia inclòs en una disposició addicional del Decret 178/2010, pel que fa als gerents d’àmbit en la Regió Sanitària Barcelona.

D’acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 2 d’abril de 2012, va aprovar la corresponent Proposta de decret, de conformitat amb el que estableix l’article 14.1.m) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Òrgans centrals

Article 1

Estructura dels òrgans centrals

El Servei Català de la Salut s’estructura en els òrgans centrals següents:

1.1 De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) El director o la directora.

c) Les unitats que s’estableixen en aquest Decret.

1.2 De participació: el Consell Català de la Salut.

1.3 Les unitats que s’estableixen en aquest Decret s’estructuren jeràrquicament en àrees, gerències i divisions.

Article 2

Consell de Direcció i Consell Català de la Salut

2.1 El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 13, 14, 15 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

2.2 El Consell Català de la Salut, òrgan central de participació comunitària del Servei Català de la Salut, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 18, 19 i 20 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Article 3

Naturalesa i funcions del director o directora

La naturalesa i les funcions del director o la directora del Servei Català de la Salut són les que li atribueixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

El director o la directora, d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i sens perjudici de la seva competència per coordinar-ne l’actuació, pot delegar en els gerents i les gerents de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut funcions específiques pel que fa al seu respectiu àmbit d’actuació, amb l’autorització prèvia del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

Article 4

Estructura de la Direcció

De la Direcció del Servei Català de la Salut depenen:

a) La Subdirecció.

b) L’Assessoria Jurídica.

c) L’Oficina Tècnica Corporativa.

Article 5

Funcions i estructura de la Subdirecció

5.1 Correspon a la Subdirecció:

a) Coordinar les àrees i les regions sanitàries i coordinar les àrees amb les regions sanitàries.

b) Coordinar el Servei Català de la Salut amb els departaments de la Generalitat, d’acord amb les directrius que estableixi el Departament de Salut, mitjançant els corresponents programes i actuacions conjuntes.

c) Coordinar la informació dels comandaments per a la gestió de l’organització.

d) Dissenyar les polítiques de compra de serveis assistencials sota les directrius del director del Servei Català de la Salut.

e) Establir els criteris d’acreditació de l’assegurament sanitari i de les relacions amb els ciutadans.

f) Portar a terme les actuacions necessàries per garantir l’accessibilitat dels ciutadans i les ciutadanes al sistema sanitari.

g) Les altres que li siguin delegades per la direcció.

5.2 El subdirector o la subdirectora del Servei Català de la Salut substitueix el director o la directora en cas d’absència, vacant o malaltia.

5.3 De la Subdirecció depenen:

a) L’Àrea d’Atenció Sanitària.

b) L’Àrea de Recursos Econòmics.

c) L’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans.

d) La Gerència de Sistemes d’Informació.

e) La Gerència d’Atenció Ciutadana.

Article 6

Funcions i estructura de l’Àrea d’Atenció Sanitària

6.1 Correspon a l’Àrea d’Atenció Sanitària, d’acord amb les directrius de política sanitària i farmacèutica i els criteris de planificació i avaluació estratègica establerts pel Departament de Salut:

a) Portar a terme les actuacions adreçades a garantir els serveis i les prestacions del conjunt del sistema sanitari i sociosanitari de cobertura pública, mitjançant el disseny, la gestió, la planificació operativa i l’avaluació de la compra de serveis, així com la generació i difusió d’estratègies i d’instruments d’avaluació de la compra de serveis.

b) Vetllar per la qualitat en la prestació d’aquests serveis als ciutadans i ciutadanes.

c) Dirigir i gestionar les polítiques de prestació en matèria de farmàcia i prestacions complementàries i ús racional del medicament.

d) Executar els plans de reordenació de serveis i d’atenció terciària i d’alta especialització.

e) Operativitzar l’atenció a les persones malaltes cròniques seguint els criteris de planificació definits pel Departament de Salut.

f) Operativitzar el catàleg de prestacions i serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i la cartera de serveis dels centres integrats en el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) a nivell territorial, d’acord amb les directrius del Pla de salut i el Mapa sanitari.

6.2 De l’Àrea d’Atenció Sanitària depenen:

a) La Gerència de Serveis Assistencials.

b) La Gerència de Farmàcia i del Medicament.

Article 7

Funcions i estructura de la Gerència de Serveis Assistencials.

7.1 Correspon a la Gerència de Serveis Assistencials:

a) Desenvolupar les noves prestacions que s’incloguin en la cartera de serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

b) Desenvolupar i gestionar la política de compra i d’avaluació dels serveis assistencials de cobertura pública.

c) Definir i formular els sistemes de pagament corresponents als convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

d) Definir al territori les accions per al desenvolupament dels plans i mesures de reordenació de serveis establerts d’acord amb el Pla de salut.

e) Dur a terme les accions necessàries per a la implantació al territori, en coordinació amb les regions sanitàries, de les línies d’actuació definides en els plans directors, així com participar en l’elaboració de nous plans i en la priorització de les actuacions necessàries per al seu desenvolupament.

7.2 De la Gerència de Serveis Assistencials depenen:

a) La Divisió de Provisió de Serveis Assistencials.

b) La Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat.

c) La Divisió d’Avaluació de Serveis Assistencials.

Article 8

Funcions de la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials

Correspon a la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials:

a) Distribuir els recursos destinats a la compra de serveis assistencials.

b) Fer el seguiment i avaluar la compra de serveis assistencials, d’acord amb la planificació de les necessitats assistencials i l’assignació de recursos.

c) Definir i formular els sistemes d’assignació poblacional, així com la definició i formulació del sistema de pagament dels serveis sanitaris.

d) Definir, organitzar i gestionar el procés de la contractació de serveis assistencials en el marc de les polítiques de compra que s’estableixin.

e) Assessorar en la concreció contractual dels models de compra i pagament de serveis assistencials.

Article 9

Funcions de la Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat

Correspon a la Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat:

a) Gestionar i analitzar els registres d’activitat de la provisió de serveis sanitaris.

b) Gestionar i analitzar els registres de demanda de prestació de serveis.

c) Coordinar altres bases de dades vinculades al procés de compra de serveis sanitaris, especialment en el marc del Pla de sistemes d’informació.

Article 10

Funcions de la Divisió d’ Avaluació de Serveis Assistencials

Corresponen a la Divisió d’Avaluació de Serveis Assistencials les funcions següents:

a) Determinar els objectius assistencials, vinculats als objectius del Pla de salut, plans directors i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, d’acord amb la política de contractació que s’estableixi en l’àmbit del Servei Català de la Salut i que es defineixi en els diferents sistemes de pagament.

b) Avaluar la qualitat i els resultats obtinguts pels serveis assistencials i les prestacions del sistema sanitari públic, promoure’n la millora i vetllar per tal que la prestació dels serveis assistencials s’adeqüi a les condicions de contractació fixades i als requeriments de qualitat exigibles.

c) Impulsar l’operativització de recomanacions i la millora de la pràctica clínica i la qualitat dels serveis; així com la implementació de guies de pràctica clínica, estàndards i protocols que derivin de les necessitats detectades en els plans i programes.

d) Analitzar i estudiar l’eficiència en la utilització dels serveis dels centres sanitaris i sociosanitaris d’utilització pública.

e) Operativitzar els plans estratègics de reordenació de serveis necessaris per respondre a les necessitats detectades en el Pla de salut.

f) Analitzar i col·laborar en el desenvolupament dels plans funcionals dels centres sanitaris, en consonància amb les directrius del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

Article 11

Funcions i estructura de la Gerència de Farmàcia i del Medicament

11.1 Correspon a la Gerència de Farmàcia i del Medicament:

a) Realitzar la planificació operativa i el desenvolupament de la política farmacèutica i del medicament de forma integral i integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius.

b) Fomentar l’ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris.

c) Definir i implantar les polítiques sobre la prestació farmacèutica, ortoprotètica i prestacions complementàries; així com la gestió eficient d’aquestes prestacions.

d) Definir les estratègies d’accés i finançament dels medicaments a càrrec del Servei Català de la Salut i dels seus resultats en salut.

11.2 De la Gerència de Farmàcia i del Medicament depenen:

a) La Divisió d’Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament.

b) La Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

Article 12

Funcions de la Divisió d’Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament

Correspon a la Divisió d’Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament:

a) Concertar i coordinar l’atenció farmacèutica, ortoprotètica i prestacions complementàries.

b) Impulsar i avaluar l’eficiència de l’ús de les prestacions.

c) Harmonitzar la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria i dels tractaments farmacològics d’alta complexitat.

d) Fomentar l’ús racional del medicament en les seves vessants d’efectivitat i seguretat i el seu control.

Article 13

Funcions de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques

Correspon a la Divisió de Prestacions Farmacèutiques:

a) Fer el seguiment i control de les polítiques orientades a la gestió de la prestació farmacèutica.

b) Gestionar la prestació farmacèutica.

c) Dirigir i coordinar el sistema d’informació de farmàcia, en coordinació amb la Gerència de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut.

d) Dirigir, gestionar, coordinar i controlar la recepta mèdica i la recepta electrònica.

e) Fer el seguiment i control de la despesa farmacèutica.

Article 14

Funcions i estructura de l’Àrea de Recursos Econòmics

14.1 Correspon a l’Àrea de Recursos Econòmics, d’acord amb les directrius de planificació econòmica estratègica que estableixi el Departament de Salut:

a) Dirigir i coordinar els escenaris macroeconòmics de salut i definir els criteris per l’elaboració dels escenaris pressupostaris del Servei Català de la Salut.

b) Dirigir el procés d’elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut.

c) Dirigir la definició i el seguiment de l’impacte econòmic de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut, tant pel que fa a les estratègies de finançament sanitari i com als programes de racionalització de la despesa.

d) Dirigir l’anàlisi de la situació i viabilitat economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

e) Analitzar les relacions econòmiques entre els diversos ens que conformen el sistema de salut a Catalunya i definir models per a la seva evolució.

f) Donar suport al Departament de Salut en les relacions amb l’Estat, amb el Sistema Nacional de Salut espanyol i amb la Unió Europea pel que fa als temes de l’àmbit econòmic.

g) Dirigir la Central de Balanços, assumint la direcció de la unitat interna que la gestiona i la coordinació de les seves tasques amb els centres de la xarxa sanitària d’utilització pública mitjançant la Comissió Tècnica constituïda per al seguiment, compartit amb el sector, de l’evolució de la situació economicofinancera dels centres sanitaris de l’esmentada xarxa.

h) Coordinar les relacions del Departament de Salut i dels ens que en depenen amb els òrgans de la Generalitat de Catalunya que exerceixin funcions d’avaluació, supervisió i assessorament en matèria de contractació pública, en concret amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

14.2 De la Direcció de l’Àrea de Recursos Econòmics depèn la Gerència de Planificació Econòmica.

Article 15

Funcions i estructura de la Gerència de Planificació Econòmica

15.1 Correspon a la Gerència de Planificació Econòmica:

a) Coordinar l’elaboració de les propostes d’escenaris econòmics i pressupostaris plurianuals i el seguiment del seu acompliment.

b) Coordinar el procés d’elaboració de pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que pressupostàriament en depenen.

c) Ordenar la gestió pressupostària i el control de gestió del Servei Català de la Salut, tant de l’organització central com territorial.

d) Coordinar l’avaluació de l’impacte econòmic de les mesures per a la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari i el seu seguiment.

e) Desenvolupar el seguiment dels ingressos específics de l’àmbit sanitari i d’altres temes de l’àmbit econòmic relacionats amb l’Estat.

f) Coordinar el seguiment de la situació economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública, així com l’elaboració d’informes economicofinancers de centres sanitaris.

15.2 De la Gerència de Planificació Econòmica depenen:

a) La Divisió Econòmica.

b) La Divisió d’Anàlisi Econòmica.

Article 16

Funcions de la Divisió Econòmica

Correspon a la Divisió Econòmica:

a) Proposar els escenaris pressupostaris plurianuals i elaborar la proposta de pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que en depenen.

b) Realitzar el seguiment dels objectius econòmics del Servei Català de la Salut i de l’execució del seu pressupost.

c) Portar a terme la gestió econòmica, pressupostària, comptable i fiscal del Servei Català de la Salut.

d) Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de les estructures descentralitzades del Servei Català de la Salut.

e) Elaborar les propostes d’informes econòmics i donar el suport en matèria econòmica i pressupostària que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut.

f) Definir els criteris i requisits de facturació dels serveis assistencials i fer-ne el seguiment.

g) Desenvolupar el seguiment de la facturació de l’assistència sanitària, tant la finançada pel Servei Català de la Salut com la que hagi d’estar finançada per altres entitats.

Article 17

Funcions de la Divisió d’Anàlisi Econòmica

Correspon a la Divisió d’Anàlisi Econòmica:

a) Realitzar el seguiment dels ingressos específics del finançament sanitari i analitzar, en coordinació amb el Departament de Salut i el Departament d’Economia i Coneixement, l’evolució i les propostes de revisió que s’escaiguin.

b) Elaborar l’estadística de despesa sanitària pública, tant per a l’Administració de l’Estat com per a la Generalitat.

c) Desenvolupar el seguiment econòmic de les mesures per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

d) Donar suport en l’elaboració d’escenaris macroeconòmics de salut.

e) Donar suport al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut en les relacions amb l’Administració estatal i el Sistema Nacional de Salut en l’àmbit econòmic de la sanitat.

f) Elaborar propostes de models de relacions econòmiques entre els diversos ens que conformen el sistema de salut.

Article 18

Funcions i estructura de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans

18.1 Correspon a l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans:

a) Desenvolupar la política de patrimoni i inversions en infraestructures sanitàries.

b) Dirigir les actuacions encaminades a la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut.

c) Elaborar les estratègies, i definir les polítiques de finançament del Pla d’inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriva.

d) Elaborar la proposta del Pla d’inversions en infraestructures sanitàries, d’acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

e) Dirigir el suport que requereixin, en matèria de gestió de procediments de contractació, el conjunt d’unitats que conformen l’estructura del Servei Català de la Salut, tant en l’àmbit central com en el territorial.

f) Definir criteris de manteniment dels edificis i les infraestructures de centres assistencials.

g) Definir la política de recursos humans del Servei Català de la Salut, d’acord amb les directrius establertes per la direcció.

h) Coordinar les relacions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb les empreses públiques que tinguin adscrites i amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals la seva participació sigui majoritària.

i) Dirigir la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

18.2 De la Direcció de l’Àrea de Patrimoni i Recursos Humans depenen:

a) La Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans.

b) La Gerència d’Entitats Participades.

Article 19

Funcions i estructura de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans

19.1 Correspon a la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans:

a) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut i la tramitació dels expedients de caràcter patrimonial

b) Taxar i valorar comptablement els immobles i els drets sobre els immobles del patrimoni.

c) Mantenir l’inventari del patrimoni immobiliari del Servei Català de la Salut.

d) Elaborar les propostes de convenis en matèria patrimonial amb altres entitats.

e) Coordinar el procés de priorització i aprovació de la proposta de Pla d’inversions en infraestructures sanitàries, i realitzar la supervisió tècnica de la seva execució.

f) Vetllar pel compliment de les normatives vigents en matèria d’infraestructures sanitàries.

g) Analitzar i elaborar les normes tècniques i directrius per a la contractació d’equipaments; i assessorar sobre això, així com aprovar els plans d’equipaments i la seva gestió tècnica.

h) Dirigir la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat de la contractació de serveis assistencials.

i) Valorar els plans urbanístics que puguin afectar el patrimoni del Servei Català de la Salut.

j) Donar suport en matèria de relacions laborals i serveis generals al conjunt d’unitats que conformen l’estructura central i territorial del Servei Català de la Salut.

k) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

19.2 De la de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans depenen:

a) La Divisió de Recursos Físics.

b) La Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals.

Article 20

Funcions de la Divisió de Recursos Físics

Correspon a la Divisió de Recursos Físics:

a) Establir els criteris i definir els models i estàndards arquitectònics i d’equipament destinats als centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

b) Elaborar instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i execució d’obres i implantació d’equipaments dels centres previstos al Programa extraordinari d’inversions en infraestructures sanitàries.

c) Elaborar la informació de l’execució del Pla d’inversions.

d) Executar directament la part del Pla d’inversions corresponent al Servei Català de la Salut.

e) Assessorar i analitzar totes les actuacions incloses al Pla d’inversions quant a la contractació dels projectes, les obres i els equipaments, i donar-hi assistència tècnica.

f) Aprovar els plans directors de millora d’infraestructures hospitalàries i elaborar estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla d’inversions, així com actuar d’òrgan de supervisió de projectes i de totes les actuacions incloses al Pla d’inversions.

g) Gestionar tècnicament les inversions en obres, serveis i subministraments que gestioni directament el Servei Català de la Salut.

h) Tramitar la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat la contractació de serveis assistencials.

i) Donar suport en l’àmbit de les seves funcions a les entitats de provisió pública de serveis adscrites al Servei Català de la Salut o en les quals participi la Generalitat o el Servei Català de la Salut.

j) Elaborar estudis i propostes, atesos els criteris d’emplaçament, mobilitat, model arquitectònic i tipologia edificatòria, sistemes constructius i de les instal·lacions, per a la millora de la sostenibilitat i eficiència funcional i energètica dels centres de salut.

Article 21

Funcions de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals

Correspon a la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals:

a) Formular estudis i propostes per a l’establiment, l’ordenació i l’actualització de les plantilles i les relacions de llocs de treball del personal del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar propostes de sistemes de selecció i provisió de llocs i de promoció del personal.

c) Elaborar plans de formació adreçats al personal del Servei Català de la Salut, que han d’incloure activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat.

d) Gestionar els recursos humans, les relacions laborals i el règim jurídic del personal del Servei Català de la Salut.

e) Fer la proposta de resolució de les reclamacions prèvies en matèria de recursos humans del Servei Català de la Salut.

f) Portar a terme la prevenció dels riscos laborals, en coordinació amb el Servei de Prevenció del Departament de Salut.

g) Gestionar i administrar els serveis generals de manteniment i suport logístic de l’organització central del Servei Català de la Salut.

Article 22

Funcions de la Gerència d’Entitats Participades

Correspon a la Gerència d’Entitats Participades:

a) Promoure i coordinar l’estratègia de govern corporatiu, definida pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut i de les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o el Servei Català de la Salut.

b) Coordinar, i donar-los suport en l’exercici del seu càrrec, els representants designats per la Generalitat o el Servei Català de la Salut en els òrgans de govern de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut i de les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o el Servei Català de la Salut.

c) Coordinar la interlocució de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut i de les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o el Servei Català de la Salut amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social i els departaments transversals de la Generalitat de Catalunya.

Article 23

Funcions de la Gerència de Sistemes d’Informació

A la Gerència de Sistemes d’informació li corresponen, en coordinació amb l’Agencia d’Informació, Avaluació i Desenvolupament Professional en Salut, les funcions següents:

a) Definir, dirigir i gestionar el sistema d’informació integrat del Servei Català de la Salut-Pla de sistemes.

b) Dirigir i supervisar els projectes operatius de desenvolupament i manteniment en l’àmbit funcional dels sistemes d’informació del Servei Català de la Salut.

c) Dissenyar els processos organitzatius relacionats amb nous processos de gestió i amb la implantació del sistema d’informació corporatiu.

d) Adoptar en el Servei Català de la Salut els mètodes, les normes, els estàndards i els protocols sobre els sistemes d’informació i les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne la difusió.

e) Mecanitzar els quadres de comandament per a la gestió de l’organització, en el marc del Pla de sistemes.

f) Definir i dissenyar processos d’ordenació, de suport a l’anàlisi i tractament de la informació i facilitar-ne l’explotació, per tal de donar resposta a les demandes d’informació del Servei Català de la Salut.

g) Donar el suport a la gestió del maquinari base i d’usuari final.

h) Elaborar la proposta pressupostària suficient per dur terme les actuacions previstes en el seu Pla de sistemes.

i) Donar suport en la gestió economicopressupostària del Servei Català de la Salut pel que fa al control de la gestió i tramitació de la contractació dels serveis dels sistemes d’informació i tecnologies de la informació corporatius.

j) Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional dels sistemes d’informació i les tecnologies de la informació i la comunicació del Servei Català de la Salut com un actiu de l’Administració de la Generalitat.

Article 24

Funcions de la Gerència d’Atenció Ciutadana

Correspon a la Gerència d’Atenció Ciutadana:

a) Identificar les persones usuàries del sistema públic i el seu nivell d’assegurament, incloent-hi la coordinació i la supervisió de l’emissió i la distribució de les targetes sanitàries i el manteniment dels registres necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions.

b) Realitzar les actuacions que permetin garantir la màxima accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes als serveis i prestacions del sistema sanitari.

c) Vetllar per la satisfacció en l’atenció que reben els ciutadans i ciutadanes.

d) Coordinar l’atenció a les reclamacions i els suggeriments de la ciutadania i proposar les actuacions de millora que corresponguin a les diferents unitats de l’organització.

e) Fomentar els aspectes de participació ciutadana en l’àmbit d’atenció a la ciutadania del Servei Català de la Salut.

f) Controlar i portar a terme el registre de l’atenció sanitària prestada als pacients d’altres estats, d’altres comunitats autònomes de l’Estat o d’altres entitats.

g) Impulsar les polítiques de comunicació adreçades a la ciutadania, d’acord amb els criteris generals que es defineixin per al conjunt del Departament de Salut.

Per a l’exercici coordinat d’aquestes funcions, resten sota la dependència funcional de la Gerència d’Atenció Ciutadana les unitats d’atenció al client dels diferents àmbits territorials del Servei Català de la Salut.

Article 25

Funcions de l’Assessoria Jurídica

Correspon a l’Assessoria Jurídica, amb rang de divisió, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

a) Redactar i tramitar les propostes de disposicions legals i reglamentàries relatives a l’àmbit de competència del Servei Català de la Salut, en coordinació i d’acord amb les directrius funcionals de l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut.

b) Emetre els dictàmens i estudis jurídics que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut per a l’exercici de les seves funcions, així com l’elaboració de les propostes de procediments interns i instruccions.

c) Valorar i emetre informes sobre les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes administratius; la valoració de la suficiència dels poders per actuar que presentin els particulars davant el Servei Català de la Salut; així com la resta d’informes jurídics que siguin preceptius d’acord amb la normativa sobre contractes dels sector públic.

d) Valorar jurídicament els convenis de col·laboració i els contractes privats que subscrigui el Servei Català de la Salut.

e) Instruir i redactar les propostes de resolució dels recursos en via administrativa, de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i de les reclamacions prèvies a la via judicial.

f) Valorar jurídicament les propostes de resolució dels expedients sancionadors.

g) Representar i defensar jurídicament el Servei Català de la Salut davant els òrgans judicials i jurisdiccionals corresponents.

h) Assessorar jurídicament i coordinar els serveis jurídics de les entitats que en depenen del Servei Català de la Salut.

i) Assessorar en dret sobre qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixin un informe jurídic en l’àmbit de les competències del Servei Català de la Salut.

Article 26

Funcions de l’Oficina Tècnica Corporativa

26.1 Correspon a l’Oficina Tècnica Corporativa:

a) Donar suport operatiu a la direcció del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar els quadres de comandament per a la gestió de l’organització, així com fer el seguiment de projectes i programes per a la direcció.

c) Impulsar i controlar els projectes estratègics de caràcter corporatiu del Servei Català de la Salut.

d) Coordinar, executar i fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques de comunicació del Servei Català de la Salut.

e) Fer el seguiment del Pla estratègic governamental de política lingüística de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit corporatiu del Servei Català de la Salut.

f) Donar suport als òrgans col·legiats, centrals i territorials, de direcció i participació.

26.2 L’Oficina Tècnica Corporativa té rang de divisió i la seva designació correspon al conseller o consellera de Salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut, d’acord amb els principis i criteris previstos en la normativa vigent.

Capítol 2

Òrgans territorials

Article 27

Organització territorial

27.1 D’acord amb l’article 24 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, la regió sanitària s’estructura en els òrgans següents:

De direcció i gestió:

a) El consell de direcció.

b) El gerent.

c) Els òrgans o organismes i els serveis i les unitats que s’estableixin per reglament.

27.2 De participació: el consell de salut.

Article 28

Consell de direcció de regió sanitària

El consell de direcció de regió sanitària, òrgan superior de govern de la regió sanitària, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 25, 26 i 27 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 29

Gerències de regió sanitària

29.1 La naturalesa i les funcions de la gerència de la regió sanitària són les que li atribueixen els articles 28 i 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. Les persones titulars de les gerències de regió sanitària depenen jeràrquicament i funcionalment del director del Servei Català de la Salut.

29.2 El gerent de la Regió Sanitària Barcelona pot delegar les funcions que estableix l’article 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, en dos gerents d’àmbit, corresponents als àmbits territorials d’actuació següents:

a) Barcelona Ciutat, que inclou els sectors sanitaris: Barcelona Ciutat Vella, Barcelona Eixample, Barcelona Gràcia, Barcelona Horta-Guinardó, Barcelona Les Corts, Barcelona Nou Barris, Barcelona Sant Andreu, Barcelona Sant Martí, Barcelona Sants-Montjuïc i Barcelona Sarrià-Sant Gervasi.

b) Barcelona Metropolitana, que inclou els sectors sanitaris: Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest i Vallès Oriental.

29.3 Sens perjudici de les funcions que els puguin ser delegades, corresponen als gerents d’àmbit, sota les directrius de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona i pel que fa al seu àmbit territorial respectiu:

a) Donar suport a la gerència en l’elaboració de propostes de contractació de serveis assistencials i gestionar els acords, convenis i concerts subscrits per a la prestació de serveis.

b) Controlar l’aplicació de les directrius generals i els criteris d’actuació i donar compte del seu incompliment a la Gerència de la Regió Sanitària.

c) Assumir la direcció i gestió del seu àmbit territorial dins la Regió Sanitària.

d) Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i les unitats de la Regió Sanitària corresponents al seu àmbit territorial.

e) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.

29.4 El gerent o la gerent de l’àmbit de Barcelona Ciutat és el gerent o la gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.

29.5 Tot això sense perjudici del que estableixen la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l’article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, de conformitat amb els quals el Consorci exerceix les funcions previstes per a les regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Article 30

Consell de salut

El consell de salut, òrgan de participació comunitària en les regions sanitàries, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 30, 31 i 32 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 31

Àmbit d’actuació de les regions sanitàries

Les regions sanitàries tenen la delimitació que, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, hagi establert el Govern de la Generalitat, mitjançant el decret corresponent.

Article 32

Sector sanitari

32.1 El sector sanitari té la naturalesa i les funcions que li atribueix l’article 33 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

32.2 D’acord amb l’article 34 i següents de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, el sector sanitari s’estructura en els òrgans següents:

De direcció i gestió:

a) El consell de direcció.

b) El director.

De participació: el consell de participació.

32.3 Els sectors sanitaris es poden agrupar amb la finalitat que puguin compartir l’estructura dels òrgans de direcció i gestió, llevat dels que tinguin caràcter col·legiat.

32.4 En el marc de les agrupacions de sectors sanitaris que s’estableixin per ordre del conseller o consellera de Salut, els seus òrgans col·legiats, a proposta de la persona que assumeixi la direcció dels sectors agrupats, poden decidir que les seves reunions es facin de manera conjunta.

32.5 El consell de direcció, òrgan de govern del sector sanitari, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 34, 35 i 36 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

32.6 La naturalesa i les funcions de la direcció del sector sanitari són les que li atribueix l’article 37 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i, d’acord amb aquest article depenen jeràrquicament i funcionalment de la persona titular de la gerència de la corresponent regió sanitària.

Article 33

Consell de participació

El consell de participació té les funcions, la composició i el règim de funcionament que preveuen els articles 38, 39 i 40 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 34

Sectors sanitaris

Els sectors sanitaris tenen la delimitació que hagi establert el Govern de la Generalitat, mitjançant el decret corresponent.

Es faculta el conseller o consellera de Salut, mitjançant ordre, perquè estableixi agrupacions de sectors, amb la finalitat que disposa l’article 32.3, i perquè en modifiqui la delimitació, si s’escau, sempre que no suposi una modificació de la delimitació de les regions sanitàries.

Capítol 3

Règim dels titulars dels òrgans d’alta direcció

Article 35

Personal directiu

Les persones titulars de la subdirecció, de les direccions d’àrea, de les gerències de l’estructura central del Servei Català de la Salut, de les gerències de regió sanitària i de les gerències d’àmbit que regula l’article 29 tenen la consideració de personal directiu i mantenen una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, a l’empara del Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost. La seva designació correspon al conseller o consellera de Salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.

A aquest personal Ii és aplicable el regim jurídic previst per la normativa general i l’específica que estableixi el Govern per al personal directiu, amb subjecció als acords que es puguin aprovar en matèria de nomenaments i contractacions d’aquest personal.

Sens perjudici de I’aplicació de les causes especifiques d’incompatibilitat que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, aquest personal exerceix les seves funcions en règim de dedicació plena i absoluta, d’acord amb les previsions de la normativa sobre incompatibilitats vigent.

Disposicions addicionals

Primera

El Servei Català de la Salut exercirà les funcions de tutela de l’Institut Català de la Salut, sens perjudici de la seva adscripció al Departament de Salut, i de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut i dels consorcis de caràcter sanitari o sociosanitari en què participi la Generalitat o el Servei Català de la Salut en matèria d’aprovació, modificació i distribució del pressupost i de seguiment de l’execució del pressupost; d’aprovació dels plans d’inversions i polítiques patrimonials, i d’aprovació de la modificació de l’oferta de serveis sanitaris.

Segona

L’Organització Catalana de Trasplantaments, creada per l’Ordre de 26 de maig de 1994 (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994), s’adscriu a l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.

Al capdavant de l’Organització Catalana de Trasplantaments hi haurà un director o directora, nomenat pel conseller o la consellera de Salut, a proposta del director o la directora del Servei Català de la Salut, que tindrà una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció amb el Servei Català de la Salut, a l’empara del Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Tercera

1. Se suprimeix el Pla Sanitari per a les comarques d’Era Val d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, creat pel Decret 17/1985, de 31 de gener.

2. Se suprimeixen el Programa d’ordenació territorial i participació ciutadana i el Programa per a la coordinació del desenvolupament de les professions sanitàries, creats pel Decret 178/2010, de 23 de novembre.

3. Se suprimeixen els càrrecs de coordinador general, coordinador adjunt i director tècnic, així com el Consell Assessor del Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC), creat per l’Ordre de 25 de novembre de 1999.

4. Se suprimeixen la Divisió de Contractació i Facturació de Serveis Assistencials i l’Oficina de Planificació de Serveis i Mapa Sanitari.

Quarta

L’Àrea d’Atenció Sanitària, per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes en matèria de control, avaluació i inspecció dels serveis sanitaris i sociosanitaris, compta amb el suport dels òrgans que tenen la competència d’inspecció en l’àmbit del Departament de Salut i els ens que en depenen.

Cinquena

1. Les unitats següents substancialment mantenen les mateixes funcions, però canvien de nom:

a) L’Àrea Sanitària, que passa a denominar-se Àrea d’Atenció Sanitària.

b) La Secretaria Tècnica, que passa a denominar-se Oficina Tècnica Corporativa.

c) La Gerència d’Empreses Públiques, que passa a denominar-se Gerència d’Entitats Participades.

d) La Gerència de Planificació, Compra i Avaluació de Serveis Assistencials, que passa a denominar-se Gerència de Serveis Assistencials.

e) La Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries, que passa a denominar-se Gerència de Farmàcia i del Medicament.

f) La Gerència d’Infraestructures, que passa a denominar-se Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans.

g) La Gerència Econòmica, que passa a denominar-se Gerència de Planificació Econòmica.

h) La Divisió de Compra de Serveis Assistencials i Assignació Poblacional, que passa a denominar-se Divisió de Provisió de Serveis Assistencials.

i) La Divisió de Registres de Demanda i d’Activitat, que passa a denominar-se Divisió d’Anàlisi de la Demanda i d’Activitat.

j) La Divisió de Planificació i Avaluació operativa, que passa a denominar-se Divisió d’Avaluació de Serveis Assistencials.

k) La Divisió de Recursos Econòmics, que passa a denominar-se Divisió Econòmica.

l) La Divisió de Relacions Laborals i Serveis Generals, que passa a denominar-se Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals.

2. L’Àrea Econòmica i de Patrimoni es desdobla en l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans i l’Àrea de Recursos Econòmics.

Sisena

La composició dels consells d’administració de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, regulada a les disposicions addicionals novena i desena del Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, podrà ser modificada per acord del Govern, de conformitat amb el que estableix l’article 7.3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera

Els càrrecs de les unitats afectades per aquest Decret i les normes que el despleguin continuaran exercint les funcions directives mentre no s’adaptin els seus nomenaments o es proveeixin els llocs de treball corresponents, d’acord amb l’estructura que estableix aquest Decret.

Segona

El personal que a l’entrada en vigor d’aquest Decret ocupi llocs de treball en unitats que se suprimeixin o en unitats la denominació o les funcions de les quals es modifiquin serà adscrit a les unitats corresponents de les que regula aquest Decret.

Tercera

Els consells d’administració de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge continuaran tenint la composició que s’establia, respectivament, en les disposicions addicionals novena i desena del Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, mentre no se n’aprovi una nova composició mitjançant acord de Govern.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroga el Decret 178/2010, de 23 de novembre, d’estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut (DOGC núm. de 26.11.2010).

Segona

Es deroga l’article 17 del Decret 35/1991, de 4 de març, de desplegament de l’estructura de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut i d’adequació del Decret 78/1990, de 20 de març, d’ordenació i estructuració orgànica i funcional del sector sanitari, a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 1416, de 8.3.1991).

Tercera

Es deroguen el Decret 516/1981, de 24 de desembre, establint un Programa Sanitari per a la Vall d’Aran (DOGC núm. 202, de 24.2.1982), i l’Ordre de 30 de març de 1982, de creació del Comitè Directiu del Programa Sanitari per a la Vall d’Aran (DOGC núm. 216, de 21.4.1982).

Quarta

Es deroguen el Decret 17/1985, de 31 de gener, de creació del Pla Sanitari per a les comarques de la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya (DOGC núm. 513, de 15.2.1985), i el Decret 131/1990, d’adequació territorial i desplegament del Pla sanitari ALPIR (DOGC núm. 1305, de 15.6.1990).

Cinquena

Es deroguen l’Ordre de 7 de novembre de 1985, de creació del Programa Sanitari Territorial de les comarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà (DOGC núm. 625, de 13.12.1985), i l’Ordre de 26 de març de 1986, de creació del Programa Sanitari Territorial de la comarca de l’Alt Urgell (DOGC núm. 684, de 12.5.1986).

Sisena

Es deroguen els articles 3 i 4 de l’Ordre de 25 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el Pla integral d’urgències de Catalunya.

Disposició final

Única

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de gener de 2013

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

(12.363.062)

 

 

Amunt