Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/12/2012

  • Número de control 12347038

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-12347038-2012

Dades del DOGC
  • Número 6280

  • Data 24/12/2012

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 63642

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 de desembre de 2012, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1004/2008.


La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 1 de febrer de 2012, ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 1004/2008, interposat pel Colegio de Ingenieros de Montes contra el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals.

La part dispositiva de la Sentència esmentada, textualment traduïda, estableix:

“Primer. Estimar en part el present recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Octavio Pesqueira Roca, procurador dels Tribunals, en nom i representació del Colegio de Ingenieros de Montes, en el sentit d’anul·lar per contradir la llei, la disposició transitòria quarta “Llocs de comandament amb caràcter definitiu” i la disposició transitòria sisena “Provisió de càrrecs de comandament” del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, desestimant el recurs respecte la resta de pretensions de la part actora.

”Segon. No efectuar expressa condemna en costes.”

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a un coneixement general.

Barcelona, 12 de desembre de 2012

El conseller d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi Natural

P. D. (Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, DOGC núm. 5858, de 13.4.2011)

Bibiana Domingo Barbena

Secretària general

(12.347.038)

 

Amunt