Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 15/03/1982

  • Número de control 563-82

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
  • Número 226

  • Data 26/05/1982

  • Pàgina 1273

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 15 de març de 1982, per la qual es dóna la conformitat a la prevalença de l'interès general de la construcció del túnel del Cadí sobre la Utilitat Pública del mont núm. 5 del Catàleg d'Utilitat Pública de Barcelona i del mont núm. 45 del Catàleg d'Utilitat Pública de Girona.


 

Examinant l'expedient promogut pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per tal que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca doni la seva conformitat a la prevalença de l'interès del "Túnel del Cadí i Accessos" sobre la utilitat pública del mont núm. 5 del Catàleg d'U.P. de Barcelona anomenat "Cagallosa i Bac de Divi", terme municipal de Bagà i del mont núm. 45 del Catàleg d'U.P. de Girona anomenat "Muntanya", terme municipal d'Urús, propietat de l'Ajuntament d'Urús;

Atès que per Decret 712/1973, de 22 de març, fou atorgada a Promociones Pirinaicas, S.A., actualment denominada Túnel del Cadí, Concessionària de l'Estat, S.A., la concessió per a la construcció, conservació i explotació d'un túnel a través de la Serra del Cadí, que completarà la carretera C-1411 de Manresa a Bellver;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret declara la utilitat pública de les obres esmentades;

Atès que el projecte del túnel del Cadí i Accessos ha estat definitivament aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 8 de juliol de 1981;

Atès que l'Ajuntament de Bagà, com a entitat propietària del mont núm. 5, en data 15 de setembre de 1981, ha donat la seva conformitat a l'ocupació sol·licitada, previs els tràmits reglamentaris;

Atès que l'Ajuntament d'Urús, com a entitat propietària del mont núm. 45, en data 1 de març de 1982, ha donat la seva conformitat a l'ocupació sol·licitada, previs els tràmits reglamentaris;

Vistos la Llei de Monts, de 8 de juny de 1957; el Reglament de Monts, de 22 de febrer de 1962; el Decret 712/1973, de 22 de març i la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954;

Vistos els informes de les Seccions Territorials del Medi Natural de Barcelona i de Girona en els quals es reconeix l'interès de l'obra per a les comarques afectades i especialment per als municipis de Bagà i Urús i que la superfície dels terrenys a ocupar no suposa una xifra important sobre el total del mont públic núm. 5 del Catàleg d'U.P. de Barcelona i del mont públic núm. 45 del Catàleg d'U.P. de Girona;

 

Per aquesta Ordre:

Primer.- Es dóna la conformitat a la prevalença de l'interès general de la construcció del túnel del Cadí, sobre la utilitat pública de 16,68 ha. del mont núm. 5 del Catàleg d'U.P. de Barcelona, terme municipal de Bagà, propietat de l'Ajuntament de Bagà i de 3,51 ha. del mont núm. 45 del Catàleg d'U.P. de Girona, terme municipal d'Urús, propietat de l'Ajuntament d'Urús.

Segon.- Consumada l'expropiació dels terrenys afectats i fet el seu lliurement, es procedirà a l'exclusió de les esmentades 16,68 ha. i 3,51 ha del Catàleg i a la pràctica de la corresponent rectificació de les dades amb què figuren als esmentats Catàlegs el mont número 5 anomenat "Cagallosa i Bac de Divi", de la província de Barcelona, i el mont núm. 45, anomenat "Muntanya", de la província de Girona.

 

Barcelona, 15 de març de 1982

Agustí Carol i Foix

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Amunt