Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 26/04/2012

 • Número del document INT/0832/2012

 • Número de control 12116056

 • Organisme emissor Departament d'Interior

  CVE CVE-DOGC-A-12116056-2012

Dades del DOGC
 • Número 6125

 • Data 10/05/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 24108

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/832/2012, de 26 d'abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de treball singulars de la Secretaria General del Departament d'Interior (convocatòria de provisió núm. INT/01/12).


Atesa la Resolució INT/53/2012, de 17 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de treball singulars de la Secretaria General (convocatòria de provisió núm. INT/01/12; DOGC núm. 6055, de 30.1.2012);

Vist que s’han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs de cadascuna de les Juntes de Mèrits i Capacitats corresponents;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim de personal al servei del Departament d’Interior,

Resolc:

Destinar la senyora Clara Sardà i Bosch al lloc de treball de responsable de Seguiment Normatiu de la Secretaria General del Departament d’Interior.

Destinar la senyora Aurora Manchón i Lladó al lloc de treball de responsable jurídic en l’Àmbit de les Relacions amb la Unió Europea de la Secretaria General del Departament d’Interior.

Destinar el senyor Josep Lluís Serrano Alcázar al lloc de treball de coordinador/a de Processos d’Innovació de la Secretaria General del Departament d’Interior.

Destinar la senyora Mònica Amorós Guallarte al lloc de treball de Responsable del web Departamental de la Secretaria General del Departament d’Interior.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d’abril de 2012

P. D. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Xavier Gibert i Espier

Secretari general

(12.116.056)

 

Amunt