Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 06/03/2012

 • Número del document EMO/0479/2012

 • Número de control 12066075

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-12066075-2012

Dades del DOGC
 • Número 6090

 • Data 19/03/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 14179

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/479/2012, de 6 de març, d'adaptació de nomenaments de determinats càrrecs a la nova estructura del Departament d'Empresa i Ocupació.


Vist el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011);

Atès que al Decret esmentat diversos llocs de treball de l’estructura vigent fins ara del Departament d’Empresa i Ocupació, ocupats per personal funcionari que va superar en el seu moment el procediment de provisió reglamentari, canvien la de-nominació, l’adscripció orgànica o tenen funcions essencialment contingudes en els llocs previstos a la nova estructura;

Atès el que preveu la disposició addicional segona del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons la qual quan, com a conseqüència d’una reestructuració administrativa, els llocs de treball proveïts amb destinació definitiva experimentin un canvi en la seva denominació, en l’adscripció orgànica o les funcions, o quan la definició d’aquestes últimes variïn en les corresponents normes de creació o manual d’organització, no serà necessari tornar a realitzar una convocatòria per proveir aquests llocs de treball, sempre que les funcions que pertoqui exercir en el nou lloc estiguin contingudes essencialment en les de l’anterior i no variïn substancialment les seves característiques, ni els requisits per a la provisió del lloc de treball i tinguin el mateix nivell, cas en el qual correspon adaptar el no-menament anterior a la nova situació;

Atès que a la sessió de 28 de febrer de 2012, la Comissió Tècnica de la Funció Pública va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d’aquest Departa-ment, amb efectes de l’1 de març de 2012;

En ús de les atribucions que em confereix l’Ordre EMO/26/2011, d’11 de febrer, de delegació de competències en diferents òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació,

Resolc:

Adaptar el nomenament dels/de les funcionaris/àries respecte dels llocs de treball que figuren a l’annex d’aquesta Resolució als nous llocs de treball i a les noves funcions que preveu el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011), de la manera que s’especifica en cada cas, atès que les noves funcions a exercir estan bàsicament contingudes en el lloc modificat o són de naturalesa similar i impliquen un mateix nivell de competència i capacitat per desenvolupar-les, amb efectes del dia 1 de març de 2012.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el conseller del Departa-ment d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC; o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de març de 2012

P. D. (Ordre EMO/26/2011, d’11 de febrer, DOGC de 22.2.2011)

Enric Colet

Secretari general

Annex

Secretaria General

Cognoms i nom: Masalles Roman, Isidre.

Denominació del lloc anterior: Gabinet Tècnic.

Denominació del lloc nou: Gabinet Tècnic.

Cognoms i nom: Costa Palou, Jordi.

Denominació del lloc anterior: Àrea de Programació i Avaluació Estratègiques.

Denominació del lloc nou: Àrea de Planificació Estratègica i Avaluació.

Direcció General de Turisme

Cognoms i nom: Bellido Ojeda, Lluís.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Empreses i Establiments Turístics.

Denominació del lloc nou: Servei de Règim Jurídic Turístic.

Cognoms i nom: González Milà, Enric.

Denominació del lloc anterior: Àrea de Planificació Turística.

Denominació del lloc nou: Servei de Planificació Turística.

Serveis Territorials a Girona

Cognoms i nom: Soler Casals, Josep.

Denominació del lloc anterior: Secció de Coordinació Administrativa SSTT a Girona.

Denominació del lloc nou: Secció d’Administració.

Cognoms i nom: Mallol Gusiñe, Ana Maria.

Denominació del lloc anterior: Servei de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Girona.

Denominació del lloc nou: Servei d’Ocupació.

Cognoms i nom: Carreter Adzerías, Enric.

Denominació del lloc anterior: Secció de Relacions Individuals dels Serveis Territorials a Girona.

Denominació del lloc nou: Secció de Relacions Laborals.

Cognoms i nom: Lorente Gironella, M. Carme.

Denominació del lloc anterior: Secció d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa dels Serveis Territorials a Girona.

Denominació del lloc nou: Secció d’Economia Social i Treball Autònom.

Cognoms i nom: Nadal Farreras, Mercè.

Denominació del lloc anterior: Secretaria dels Serveis Territorials de Girona.

Denominació del lloc nou: Servei de Coordinació.

Serveis Territorials a Lleida

Cognoms i nom: Fort Castells, Enric Xavier.

Denominació del lloc anterior: Secretaria dels Serveis Territorials de Lleida.

Denominació del lloc nou: Servei de Coordinació.

Cognoms i nom: Ulled Sansa, Jaume.

Denominació del lloc anterior: Servei de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Lleida.

Denominació del lloc nou: Servei d’Ocupació.

Cognoms i nom: Prat Boneta, Maria Lluisa.

Denominació del lloc anterior: Secció de Relacions Individuals dels Serveis Territorials a Lleida.

Denominació del lloc nou: Secció de Relacions Laborals.

Cognoms i nom: Piñol Balcells, Maria del Cel.

Denominació del lloc anterior: Secció d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa dels Serveis Territorials a Lleida.

Denominació del lloc nou: Secció d’Economia Social i Treball Autònom.

Serveis Territorials a Tarragona

Cognoms i nom: Toral Lopez, J. Baptista.

Denominació del lloc anterior: Secció de Coordinació Administrativa SSTT a Tarragona.

Denominació del lloc nou: Secció d’Administració.

Cognoms i nom: Alier Cortes, M. Pilar.

Denominació del lloc anterior: Secretaria dels Serveis Territorials a Tarragona.

Denominació del lloc nou: Servei de Coordinació.

Cognoms i nom: Socias Sevil, Catalina.

Denominació del lloc anterior: Secció de Relacions Individuals dels Serveis Territorials a Tarragona.

Denominació del lloc nou: Secció de Relacions Laborals.

Cognoms i nom: Mateu Cases, M. Candela.

Denominació del lloc anterior: Secció d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa dels Serveis Territorials a Tarragona.

Denominació del lloc nou: Secció d’Economia Social i Treball Autònom.

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Cognoms i nom: Sabio Oliveros, Francisco.

Denominació del lloc anterior: Subdirecció General de Mines.

Denominació del lloc nou: Subdirecció General de Mines i Protecció Radiològica.

Cognoms i nom: Paradell Barenys, Carme.

Denominació del lloc anterior: Secció d’Inspecció d’Instal·lacions Radioactives.

Denominació del lloc nou: Secció d’Inspecció d’Instal·lacions Radioactives, Transports i Llicències.

Direcció de Serveis

Cognoms i nom: Corral Solà, Alícia Inmaculada.

Denominació del lloc anterior: Subdirecció General d’Organització, Qualitat i Personal.

Denominació del lloc nou: Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals.

Cognoms i nom: Llargués Segura, Elena.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Organització i Qualitat.

Denominació del lloc nou: Àrea d’Organització i Administració Electrònica.

Cognoms i nom: Llorente Briones, Meritxell.

Denominació del lloc anterior: Àrea Funcional de Planificació Lingüística.

Denominació del lloc nou: Responsable de Planificació Lingüística.

Cognoms i nom: Alcaraz Molina, M. Carmen.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

Denominació del lloc nou: Servei de Contractació i Patrimoni.

Cognoms i nom: Amargós Torruella, Immaculada.

Denominació del lloc anterior: Servei de Règim Interior i Documentació.

Denominació del lloc nou: Servei de Règim Interior.

Cognoms i nom: Sellas Espel, Salvadora.

Denominació del lloc anterior: Responsable d’Administració i Planificació de Personal.

Denominació del lloc nou: Responsable d’Administració i Gestió de Personal.

Direcció General d’Indústria

Cognoms i nom: Hernández Gascon, Joan Miquel.

Denominació del lloc anterior: Observatori de Prospectiva Industrial.

Denominació del lloc nou: Àrea de Desenvolupament Empresarial.

Cognoms i nom: Figuerola Pérez, Eduard.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Actuacions Industrials.

Denominació del lloc nou: Àrea d’Actuacions Industrials.

Cognoms i nom: Fontrodona Francolí, Jordi Salvador.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Estudis i Assessorament.

Denominació del lloc nou: Responsable de Promoció Sectorial.

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Cognoms i nom: Tvrdy Moix, Jiri.

Denominació del lloc anterior: Àrea Tècnica.

Denominació del lloc nou: Àrea de Planificació Tècnica.

Cognoms i nom: Nájera Chico, Julián.

Denominació del lloc anterior: Àrea d’Informació i Registres.

Denominació del lloc nou: Àrea d’Informació i Registres de Seguretat i Salut Laboral.

Cognoms i nom: Masana Padrós, Eva.

Denominació del lloc anterior: Àrea de Promoció i Difusió.

Denominació del lloc nou: Responsable de Comunicació i Difusió.

Cognoms i nom: Serna Mont-Ros, Victorià.

Denominació del lloc anterior: Servei de Qualitat de les Condicions de Treball.

Denominació del lloc nou: Servei de Seguiment de les Condicions Laborals.

Cognoms i nom: Saco Coya, Raquel.

Denominació del lloc anterior: Servei de Promoció de la Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

Denominació del lloc nou: Servei de Polítiques d’Igualtat en el Treball.

Cognoms i nom: Soler Almeda, M. Dolors.

Denominació del lloc anterior: Secció de Negociació Col·lectiva i Estatuts.

Denominació del lloc nou: Secció de Registres Laborals.

Cognoms i nom: Codina Casas, Rosa.

Denominació del lloc anterior: Secció de Programes de Foment Igualtat Dones i Homes en el Treball.

Denominació del lloc nou: Secció de Programes de Foment de la Igualtat.

Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Cognoms i nom: Longay Rey, Juan Bautista.

Denominació del lloc anterior: Àrea de Creació d’Empreses.

Denominació del lloc nou: Servei d’Emprenedoria.

Cognoms i nom: Gómez Marce, Glòria.

Denominació del lloc anterior: Secció de Programes de Foment de la Igualtat en el Treball per a la Diversitat.

Denominació del lloc nou: Secció de Programes de Foment per a la Diversitat.

Cognoms i nom: López Ubago, Antonia.

Denominació del lloc anterior: Servei d’Ordenació Jurídica i Registre.

Denominació del lloc nou: Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals.

Cognoms i nom: González Tallada, Francesc.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió d’Ajuts.

Denominació del lloc nou: Servei de Foment.

Cognoms i nom: Saltor Camero, Elisabeth.

Denominació del lloc anterior: Secció Jurídica.

Denominació del lloc nou: Secció de Registres.

(12.066.075)

 

Amunt