Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 01/07/2011

  • Número del document ENS/0164/2011

  • Número de control 11181049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 5927

  • Data 25/07/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 41348

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/164/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de biblioteca escolar "puntedu", un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius, i s'obre convocatòria pública per a l'any 2011.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que tots els centres educatius han de disposar d'una biblioteca escolar, com a espai d'accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, i insta l'Administració educativa perquè proveeixi els centres públics dels recursos adients per tal de fer-ho possible.

Així, la biblioteca escolar ha d'esdevenir un espai de suport a la promoció de la lectura, l'accés a la informació, la recerca i la innovació en el context escolar, i integrar-se en les finalitats educatives que concreten els diferents currículums i en els objectius de les diverses matèries de cada etapa.

Per això, en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Ensenyament per a la millora de les biblioteques escolars, d'acord amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Subdirecció General de Llengües i Plurilingüisme de la Secretaria de Polítiques Educatives,

Ordeno:

Article 1

Bases generals

Aprovar les bases generals per a la selecció de projectes de biblioteca escolar “puntedu”, un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la selecció, durant l'any 2011, de 105 projectes de biblioteca escolar “puntedu”, un espai d'aprenentatge i coneixement.

Article 3

Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, educació primària i/o educació secundària, els centres que imparteixen ensenyaments d'educació especial i els centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

Article 4

Crèdit

La despesa màxima prevista és de 210.000,00 euros, dels quals 168.000,00 euros són a càrrec de la posició pressupostària D/226003700/4240/0042, 10.000,00 euros són a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4240/0000 i els 32.000,00 euros restants es financen amb càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010, prorrogat per al 2011.

En cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres, els imports inicials es poden redistribuir fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries.

Article 5

Sol·licituds

Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al secretari de Polítiques Educatives, d'acord amb el formulari que està disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament, des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al 15 de setembre de 2011.

Article 6

Resolució

El secretari de Polítiques Educatives resoldrà per delegació aquesta convocatòria, a proposta de la comissió central, i en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Article 7

Consorci d'Educació de Barcelona

Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, aquesta referència s'ha d'entendre realitzada al Consorci d'Educació de Barcelona pel que fa al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de funcions per part del Consorci esmentat.

Article 8

Els programes adreçats a centres educatius la titularitat dels quals és de la Generalitat de Catalunya no tenen el tractament de subvenció.

Article 9

Les subvencions no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de juliol de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases generals

—1 Objecte

L'objecte d'aquest concurs és seleccionar projectes de biblioteca escolar “puntedu”, un espai d'aprenentatge i coneixement, que tinguin per objecte organitzar el funcionament i la dinamització de la biblioteca escolar com a eina bàsica i habitual per al desenvolupament de les competències bàsiques, especialment la competència lectora i la competència informacional, les àrees curriculars i el foment de la lectura, amb especial èmfasi en la comprensió lectora.

—2 Beneficiaris i requisits de participació

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria els centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, educació primària i/o educació secundària, els centres que imparteixen ensenyaments d'educació especial i els centres de formació de persones adultes, dependents del Departament d'Ensenyament, que siguin de titularitat municipal i de titularitat privada en regim de concert.

2.2 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius amb projectes que hagin estat seleccionats per formar part del programa d'innovació de biblioteca escolar “puntedu” a l'empara d'alguna de les convocatòries públiques anteriors del Departament d'Ensenyament.

2.3 Cada centre educatiu pot presentar, com a màxim, un projecte.

2.4 Els centres de titularitat municipal i els privats en règim de concert han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat perquè comprovi d'ofici les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No percebre el personal directiu de l'entitat remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració, siguin manifestament desproporcionades. A aquests efectes, s'entén per personal directiu el que exerceix funcions executives i d'administració, i es consideren proporcionades les remuneracions que es perceben anualment i es troben dins les mitjanes salarials del sector econòmic corresponent.

Les remuneracions que s'han de declarar són les quantitats que integren la base imposable anual dels rendiments del treball de l'IRPF de l'últim exercici fiscal liquidat, o bé el sou anual aprovat en el pressupost de l'any 2010.

Així mateix, han de mantenir aquesta estructura retributiva en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció. Igualment han de complir les regles que estableixen els apartats a), b), c) i d) de l'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Els centres educatius amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d'haver adoptat els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per a la realització de l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

h) Els centres educatius amb 50 treballadors o més han de donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

2.5 El compliment dels requisits exigits al punt anterior s'acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la sol·licitud.

—3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) Estar integrats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Formar part del projecte educatiu i del projecte lingüístic del centre i, per tant, estar aprovats pel claustre de professorat i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit per tres cursos.

c) Iniciar-se durant el curs 2011-2012, i tenir una durada de tres cursos escolars.

3.2 Quant a l'estructura del contingut dels projectes, els interessats han d'atendre les indicacions explicitades a la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament. En tot cas, els projectes han de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

3.3 S'ha de nomenar una persona responsable del projecte, que ha de tenir preferentment destinació definitiva en el centre i ha de participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin en el marc institucional del Programa biblioteca escolar “puntedu”, o en el marc de la zona dels serveis educatius. En tot cas, la direcció del centre ha de vetllar pel desenvolupament del projecte i garantir-ne la continuïtat durant els tres cursos escolars.

3.4 Per ser seleccionat, el centre ha de tenir suficient professorat preparat i disposat a desenvolupar el projecte.

—4 Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria està disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com de la seva resolució, no tindrà efectes pel que fa als còmputs de terminis.

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica s'ha d'imprimir, signar, segellar i presentar juntament amb la documentació indicada, a l'atenció del/de el/la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials que correspongui, directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

5.2 Per als centres que són de titularitat municipal i els que son de titularitat privada en règim de concert, la sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits que estableix la base 2.4.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Un exemplar de la proposta del projecte de biblioteca escolar “puntedu” que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques especificades en la base corresponent.

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del consell escolar del centre o consell del centre, en el cas dels centres de formació de persones adultes, en què s'aprovi el projecte i la previsió inicial de la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat conforme es garantirà la continuïtat durant els tres cursos acadèmics de durada del projecte, així com de participar en les activitats de formació i coordinació que es determinin.

d) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas que el projecte impliqui més d'un centre educatiu, ha de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú, i el vistiplau de les direccions, que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme a cada centre.

5.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors es requerirà la persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils, improrrogable, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit d'acord amb el que disposa 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.5 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

5.6 Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants donen el seu consentiment al Departament d'Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de la subvenció, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

5.7 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a al sol·licitud comporta l'exclusió del sol·licitant.

—6 Valoració i criteris

6.1 Els projectes es valoren fins a un màxim de 20 punts, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) El grau d'integració del projecte de biblioteca escolar “puntedu” en el projecte educatiu del centre: fins a 4 punts.

b) La planificació d'activitats de suport a la tasca transversal de totes les àrees de treball de la competència lectora, del foment de la lectura i de la competència informacional: fins a 3 punts.

c) La planificació del funcionament de la comissió de biblioteca i de la participació de la comunitat educativa: fins a 3 punts.

d) La planificació d'activitats de cooperació amb les biblioteques dels centres educatius de la zona, els serveis educatius i la biblioteca pública: fins a 3 punts.

e) La implicació en el projecte d'un grup de centres educatius d'una mateixa entitat territorial o zona educativa o de tots els centres educatius públics que conformen una zona escolar rural: fins a 1 punt.

f) La planificació d'actuacions per a l'actualització del fons documental, la seva organització i difusió: fins a 2 punts.

g) La formació en aquesta matèria de la persona coordinadora de la biblioteca escolar “puntedu”: fins a 2 punts.

h) L'experiència de la persona coordinadora de la biblioteca escolar “puntedu” en tasques de dinamització de la biblioteca escolar: fins a 2 punts.

6.2 Per ser seleccionats, els projectes han d'obtenir un mínim de 9 punts.

—7 Procés de selecció dels projectes

7.1 Per seleccionar els projectes es constitueix a cadascun dels serveis territorials una comissió territorial formada per les persones següents, designades pel director o la directora dels serveis territorials corresponents:

a) President o presidenta:

Una persona nomenada d'entre els membres de la Inspecció d'Educació de la zona, o el cap o la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

b) Vocals:

Dues persones en representació de la direcció dels centres de l'àmbit territorial, una de l'educació primària i una de l'educació secundària, que pertanyin a centres que no s'hagin presentat a la convocatòria.

Una persona representant de les direccions dels serveis educatius de l'àmbit territorial.

Un tècnic o una tècnica de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, que exercirà la secretaria de la comissió.

Una persona representant dels referents territorials de biblioteques escolars.

7.2 Cada comissió de zona estudiarà, valorarà i puntuarà els projectes presentats que compleixin els requisits d'aquestes bases, per la qual cosa podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. Un cop aprovada la selecció, i sempre abans del 17 d'octubre de 2011, els serveis territorials enviaran a la comissió central una relació prioritzada dels projectes, valorats d'acord amb els criteris i barems de puntuació especificats.

7.3 Per resoldre la convocatòria es constitueix una comissió central, la qual elevarà la corresponent proposta de resolució al secretari de Polítiques Educatives, partint de les prioritats territorials i amb criteris de proporcionalitat territorial, si escau. La comissió central estarà formada pels membres següents, o les persones en les quals deleguin:

La subdirectora general de Llengües i Plurilingüisme, que actuarà com a presidenta.

La subdirectora general de la Inspecció Educativa.

La cap del Servei d'Orientació i Serveis Educatius.

El cap del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics, que actuarà com a secretari.

7.4 La comissió central pot sol·licitar l'assessorament d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes de biblioteca escolar “puntedu”.

7.5 Els membres de les comissions es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—8 Resolució de la convocatòria

8.1 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s'hi podran interposar, l'òrgan davant el qual es podran interposar, i els terminis per fer-ho.

8.2 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i se'n donarà publicitat al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Ensenyament i als dels serveis territorials corresponents, així com a la pàgina web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.

8.3 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades si no s'hi dicta resolució expressa en el termini de 6 mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

—9 Assignació de recursos

9.1 Els centres educatius els projectes dels quals siguin seleccionats rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros i la resta de recursos que preveu la base 9.3.

9.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre ha d'anar destinada al finançament de despeses corrents o fungibles, o bé a despeses de serveis o actuacions educatives i específiques directament vinculades a la realització del projecte. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

9.3 La selecció d'un projecte comporta també la dotació dels recursos següents a partir del curs 2011-2012:

a) Formació específica del professorat responsable de la dinamització del projecte. S'entén que aquesta formació té caràcter institucional i es realitzarà de forma telemàtica i presencial i en el marc de la zona dels serveis educatius.

b) Materials didàctics.

c) Accés al programa informàtic per a la gestió de la biblioteca.

9.4 Als efectes d'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considera un únic centre.

—10 Justificació i lliurament de la dotació econòmica

10.1 Centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

a) Pagament: en un únic lliurament, un cop resolta la convocatòria.

Aquests centres han d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades, i gestionar-les d'acord amb el que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i el capítol II del títol III del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius.

b) Justificació:

Termini: juntament amb la memòria global de les actuacions realitzades.

Documentació: relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiquin per a cadascuna el NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

10.2 Centres educatius que són de titularitat municipal i privats en règim de concert.

a) Pagament: en dos lliuraments; el primer, del 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de presentar garantia, ateses les característiques del beneficiari; el segon, per la resta de l'import concedit, prèvia presentació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat, de la manera que tot seguit s'indica.

b) Justificació:

Termini: fins al 15 de desembre de 2011.

Documentació:

Informe-memòria del titular del centre segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiquin per a cadascuna el NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

Els centres han de conservar durant quatre anys a disposició del Departament d'Ensenyament els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

—11 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius amb projecte seleccionat adquireixen els compromisos específics següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació, tant les que es realitzin en el marc institucional del Programa biblioteca escolar “puntedu” com les que es realitzin en la formació de zona dels serveis educatius.

b) Explicitar en la programació general anual les activitats a dur a terme en cadascun dels cursos escolars d'implantació.

c) Valorar la incidència del Programa i incorporar al projecte educatiu, en el marc de la seva autonomia de centre, els aspectes del Programa que es decideixin consolidar, un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte.

d) Respondre dos qüestionaris en línia: el primer a l'inici del projecte, i el segon un cop finalitzat. El darrer qüestionari inclou una memòria global de les activitats realitzades, així com la justificació de les despeses, d'acord amb el que preveu la base 10.

—12 Seguiment del projecte de biblioteca escolar “puntedu”

La Inspecció Educativa supervisa el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació de les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es farà arribar a la Secretaria de Polítiques Educatives per tal que faci la valoració definitiva i prengui les decisions que corresponguin.

—13 Certificació

La participació en aquests projectes té la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la direcció general corresponent, un cop finalitzats els tres cursos escolars de durada del projecte, emetrà el certificat per al professorat que hagi participat en el projecte i hagi fet la formació que requereix el Programa. A aquests efectes, els centres educatius han d'introduir en l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i als centres participants en el projecte d'innovació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran.

—14 Control

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixin el Departament d'Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

El Departament d'Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament de les activitats subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

(11.181.049)

 

Amunt