Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ ENS/1501/2011, de 15 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.


Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

La taula de titulacions de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010 especifica la correspondència entre les titulacions acadèmiques i la formació amb les especialitats docents del cos de mestres, i la correspondència entre les titulacions acadèmiques i les especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres d'arts plàstiques i disseny.

L'existència de noves especialitats de titulacions i de titulacions no incloses a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, que admeten correspondència amb especialitats docents així com la revisió de les titulacions que hi consten, fa necessària la modificació de la taula de titulacions esmentada.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Incloure a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010 les titulacions que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. Aquestes titulacions es corresponen amb les especialitats docents dels cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'arts plàstiques i disseny i de professors d'escoles oficials d'idiomes que s'indiquen a l'annex 1 esmentat.

—2 Eliminar de la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010 les titulacions que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, les quals es corresponen amb les especialitats docents del cos de professors d'ensenyament secundari que s'especifiquen a l'annex 2 esmentat.

—3 Esmenar el nom de l'especialitat docent del cos de mestres d'arts plàstiques i disseny que consta a la taula de titulacions de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, en els termes que s'especifiquen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Titulacions que s'afegeixen a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010

Cos de mestres

INF Educació infantil

Grau en educació infantil

PAN Educació primària, anglès

Mestre +

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica)

PMU Educació primària, música

Mestre +

Diplomatura de postgrau en educació musical (UAB)

PRI Educació primària

Grau en educació primària

Cos de professors d'ensenyaments secundaris

501 Administració d'empreses

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

AL Alemany

Grau en traducció i interpretació UPF (alemany com a llengua estrangera instrumental)

Grau en traducció i interpretació UVic (alemany com a llengua estrangera instrumental)

Grau en humanitats UPF + qualsevol certificat d'alemany corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UOC + qualsevol certificat d'alemany corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UAB + qualsevol certificat d'alemany corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura + qualsevol certificat d'alemany corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura àrea humanitats +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura pedagogia +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura en periodisme +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura en psicologia +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura en psicopedagogia +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme) +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia) +

Certificat nivell avançat alemany (EOI)

AN Anglès

Grau en traducció i interpretació UPF (anglès com a llengua estrangera instrumental)

Grau en traducció i interpretació UVic (anglès com a llengua estrangera instrumental)

Grau en humanitats UPF + qualsevol certificat d'anglès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UOC + qualsevol certificat d'anglès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UAB + qualsevol certificat d'anglès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica)

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura + qualsevol certificat d'anglès corresponent al nivell C2 del marc europeu de comú de referència

Llicenciatura àrea humanitats +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Certificat d'aptitud en anglès (EOI)

CN Biologia i geologia

Grau en biologia humana UPF

Grau en ciència i salut animal UdL

Grau en enginyeria agrària i alimentària UdL

Grau en enginyeria forestal UdL

Grau en medicina UdG

Grau en medicina UAB/UPF

Grau en medicina UIC

DI Dibuix

Grau en cinema i televisió URL

Grau en comunicació audiovisual UPF

Grau en disseny URL

Grau en enginyeria d'edificació UPC + màster de dibuix

Grau en enginyeria d'edificació UdL + màster de dibuix

Grau en enginyeria d'edificació UdG + màster de dibuix

Grau en enginyeria d'edificació URL + màster de dibuix

Grau en enginyeria geomàtica i topografia UPC + màster de dibuix

ECO Economia

Grau en administració i direcció d'empreses UOC

Grau en administració i direcció d'empreses (EUNCET) UPC

Grau en administració i direcció d'empreses URL

Grau en direcció d'empreses (BBA) URL

Grau en gestió i administració pública UB

Grau en relacions laborals UB

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

EF Educació física

Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport UVic

FI Filosofia

Grau en humanitats UPF + màster de filosofia

Grau en humanitats UOC + màster de filosofia

Grau en humanitats UAB + màster de filosofia

FQ Física i química

Grau en enginyeria agrària i alimentària UdL + màster de física i química

Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació URL

Grau en enginyeria mecànica UdL + màster de física i química

Grau en física UAB

Grau en tecnologies de telecomunicació UOC

505 Formació i orientació laboral

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

FR Francès

Grau en traducció i interpretació UPF (francès com a llengua estrangera instrumental)

Grau en traducció i interpretació UVic (francès com a llengua estrangera instrumental)

Grau en humanitats UPF + qualsevol certificat de francès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UOC + qualsevol certificat de francès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UAB + qualsevol certificat de francès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura + qualsevol certificat de francès corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura àrea humanitats +

Certificat nivell avançat francès (EOI)

Certificat d'aptitud en francès (EOI)

GE Geografia i història

Grau en geografia i ordenació del territori UdL

Grau en història URV

Grau en història UdL

Grau en història de l'art URV

Grau en història de l'art UdL

Grau en humanitats UPF

Grau en humanitats UOC

Grau en humanitats UAB

506 Hoteleria i turisme

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

507 Informàtica

Grau en enginyeria multimèdia URL

IT Italià

Grau en traducció i interpretació UPF (italià com a llengua estrangera instrumental)

Grau en traducció i interpretació UVic (italià com a llengua estrangera instrumental)

Grau en humanitats UPF + qualsevol certificat d'italià corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UOC + qualsevol certificat d'italià corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Grau en humanitats UAB + qualsevol certificat d'italià corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura, enginyeria o arquitectura + qualsevol certificat d'italià corresponent al nivell C2 del marc europeu comú de referència

Llicenciatura àrea humanitats +

Certificat nivell avançat italià (EOI)

Certificat d'aptitud en italià (EOI)

LC Llengua catalana i literatura

Grau en art dramàtic (dramatúrgia i direcció escènica) + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Grau en art dramàtic ( interpretació) + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Grau en humanitats UPF + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Grau en humanitats UOC + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Grau en humanitats UAB + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Grau en periodisme URL + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Llicenciatura en humanitats + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Llicenciatura en periodisme + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme) + màster de llengua obtingut en universitats catalanes

LE Llengua castellana i literatura

Grau en art dramàtic (dramatúrgia i direcció escènica) + màster de llengua

Grau en art dramàtic (interpretació) + màster de llengua

Grau en humanitats UPF + màster de llengua

Grau en humanitats UOC + màster de llengua

Grau en humanitats UAB + màster de llengua

Grau en periodisme URL + màster de llengua

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica)

Llicenciatura en humanitats + màster de llengua

Llicenciatura en periodisme + màster de llengua

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme) + màster de llengua

MA Matemàtiques

Grau en administració i direcció d'empreses UOC + màster de matemàtiques

Grau en administració i direcció d'empreses URL + màster de matemàtiques

Grau en administració i direcció d'empreses (EUNCET) UPC

Grau en direcció d'empreses (BBA) URL + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria agrària i alimentària UdL + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria d'edificació UPC + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria d'edificació UdL + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria d'edificació UdG + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria d'edificació URL + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació URL

Grau en enginyeria forestal UdL + màster de matemàtiques

Grau en enginyeria geomàtica i topografia UPC

Grau en enginyeria informàtica URL

Grau en enginyeria informàtica UOC

Grau en enginyeria mecànica UdL

Grau en enginyeria multimèdia URL

Grau en física UAB

Grau en matemàtiques UAB

Grau en tecnologies de telecomunicació UOC

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

510 Organització i gestió comercial

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

PSI Orientació educativa

Grau en psicología UOC

TEC Tecnologia

Grau en biologia humana UPF

Grau en enginyeria agrària i alimentària UdL

Grau en enginyeria d'edificació UPC

Grau en enginyeria d'edificació UdL

Grau en enginyeria d'edificació UdG

Grau en enginyeria d'edificació URL

Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació URL

Grau en enginyeria forestal UdL

Grau en enginyeria geomàtica i topografia UPC

Grau en enginyeria informàtica URL

Grau en enginyeria informàtica UOC

Grau en enginyeria mecànica UdL

Grau en tecnologies de telecomunicació UOC

Grau en enginyeria multimèdia URL

Grau en física UAB

Grau en matemàtiques UAB

Cos de professors tècnics de formació professional

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

Grau en enginyeria d'edificació UPC

Grau en enginyeria d'edificació UdL

Grau en enginyeria d'edificació UdG

Grau en enginyeria d'edificació URL

612 Oficina de projectes de construcció

Grau en enginyeria d'edificació UPC

Grau en enginyeria d'edificació UdL

Grau en enginyeria d'edificació UdG

Grau en enginyeria d'edificació URL

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

Grau en enginyeria d'edificació UPC

Grau en enginyeria d'edificació UdL

Grau en enginyeria d'edificació UdG

Grau en enginyeria d'edificació URL

621 Processos comercials

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

622 Processos de gestió administrativa

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

Grau en enginyeria multimèdia URL

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

190 Espanyol

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica)

191 Grec modern

Llicenciatura filologia clàssica grega +

Certificat nivell avançat grec modern

193 Anglès EOI

Llicenciatura en filologia anglesa (menció filologia hispànica)

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

719 Materials i tecnologia: conservació i restauració

Enginyeria geològica

720 Materials i tecnologia: disseny

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

723 Organització industrial i legislació

Llicenciatura en administració i direcció d'empreses (finances)

Annex 2

Titulacions que s'eliminen de la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010

AL Alemany

Llicenciatura humanitats +

Kleines deutches splachdiplom

GroBes deutches splachdiplom

Zentral MittelStufe Prüfung

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura pedagogia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura en periodisme +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura en psicologia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura en psicopedagogia +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura en ciències de la informació (periodisme) +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia) +

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

AN Anglès

Llicenciatura en traducció i interpretació

Llicenciatura humanitats +

Proficiency in english

Certificat nivell avançat anglès (EOI)

Certificat d'aptitud en anglès (EOI)

FR Francès

Llicenciatura humanitats +

Certificat nivell avançat francès (EOI)

Certificat d'aptitud en francès (EOI)

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

IT Italià

Llicenciatura en filologia romànica (filologia anglesa)

Llicenciatura humanitats +

Certificat nivell avançat italià (EOI)

Certificat d'aptitud en italià (EOI)

LC Llengua catalana i literatura

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-anglès-italià)

Llicenciatura en traducció i interpretació (català-francès-anglès)

Annex 3

S'esmena el nom d'una especialitat docent que consta a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, tal com s'indica a continuació:

“814 Dibuix artístic i color”

S'esmena per:

“814 Tècniques de gravat i estampació”

(11.165.078)

 

Amunt