Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2011

  • Número del document ENS/0651/2011

  • Número de control 11059041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 5836

  • Data 14/03/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 15335

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/651/2011, de 28 de febrer, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un institut de Palafolls.


D'acord amb la sol.licitud presentada pel consell escolar de l'Institut per atribuir-li una nova denominació específica, s'ha instruït l'expedient corresponent.

Havent-se comprovat que la sol·licitud compleix els requisits que exigeix l'article 5 de l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),

Resolc:

—1 Atribuir a l'institut de Palafolls, codi 08061099, ubicat al Camí de la Ciutadella, s/n, comarca del Maresme, la denominació específica Font del Ferro.

—2 Aquesta Resolució s'inscriurà en el registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de febrer de 2011

P. D. (Resolució EDU/3193/2008, DOGC de 31.10.2008)

Jordi Roig i Viñals

Director general de Centres Públics

(11.059.041)

 

Amunt