Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/09/2010

  • Número del document GAP/3098/2010

  • Número de control 10245043

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5727

  • Data 04/10/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 72154

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAP/3098/2010, de 3 de setembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de l'entitat municipal descentralitzada de Picamoixons.


El dia 17 de setembre de 2009, la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons va acordar iniciar un expedient d'adopció de l'escut heràldic de la seva entitat municipal descentralitzada.

Aquesta Entitat va assumir com a escut un que consisteix en un fons d'argent (blanc) amb un pi de sinople (verd clar), senyal més antic emprat a la localitat, i dos rocs de sable (negre), en referència a la paraula “molló” relacionada amb l'extracció de pedra que ha existit al territori.

La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

En sessió de 10 de juny de 2010, la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons va aprovar l'escut heràldic local amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

En data 18 de juny de 2010, l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons va trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques una certificació de l'acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu, on figura, entre altres documents, una memòria-informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta i la seva representació gràfica.

El 29 de juny de 2010, la Direcció General d'Administració Local va emetre informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya i a les normes heràldiques.

Finalment, el 30 de juliol de 2010, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Entitat Municipal Descentralitzada, ja que hi figura un pi de sinople, senyal parlant de la població que apareix ja en un segell d'inici del segle XIX, i perquè incorpora dos rocs de sable en memòria de la primera denominació del poble: Rocabruna.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans,

Resolc:

—1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de l'entitat municipal descentralitzada de Picamoixons, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat: d'argent, un pi de sinople acostat de dos rocs de sable.

—2 Inscriure l'escut de l'entitat municipal de Picamoixons en el Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, l'ens local interessat pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot formular requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar contra aquesta Resolució recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de setembre de 2010

Carles Bassaganya i Serra

Director general d'Administració Local

Annex

Escut de l'entitat municipal descentralitzada de Picamoixons

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(10.245.043)

 

Amunt