Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.


Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques, establerts per la legislació i concretats per l'acció de govern. Així, la subvenció no tan sols orienta, en un determinat sentit, l'activitat d'altres ens públics i entitats privades, d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos disponibles, segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o crear nous serveis.

En aquest sentit, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, es fa ressò al llarg del seu articulat del sistema públic de beques i ajuts per a l'estudi amb objectius tan diversos com són compensar les desigualtats econòmiques i socials, incentivar l'estudi, procurar la participació de les famílies en el procés educatiu i impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació pedagògica i curricular, així com la promoció professional del personal docent i els professionals d'atenció educativa, o bé promoure la realització d'activitats complementàries i extraescolars, més enllà de l'horari lectiu.

Així, les línies de subvencions del Departament d'Educació, en les seves diferents modalitats, adreçades al conjunt dels agents de la comunitat educativa, són un instrument essencial per assolir les finalitats i els objectius de l'actual política educativa a Catalunya.

Tanmateix, l'aprovació anual d'unes bases generals i específiques per a cada un dels programes, i la publicació de les diferents convocatòries de manera dispersa al llarg de l'any, presenta algunes mancances que el converteixen en un sistema poc àgil i eficient, tant des del punt de vista de la gestió interna com des del punt de vista de l'usuari del servei educatiu.

D'altra banda, les necessitats de planificació de les administracions públiques i l'obligació de garantir la publicitat, l'eficàcia, l'eficiència i la transparència, dins el marc normatiu establert per la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, i l'obligació d'aprovar un pla estratègic de subvencions, aconsellen modificar el sistema tradicional de gestió de les subvencions.

Per contribuir a l'assoliment dels objectius el Departament d'Educació ha organitzat la seva activitat de foment en cinc línies d'actuació, en funció dels beneficiaris potencials que conformen la comunitat educativa, i que són els centres educatius, el professorat, les famílies i l'alumnat, les diverses entitats i associacions i els ajuntaments. Dintre de cadascuna de les línies d'actuació, els diversos programes que les integren defineixen les diferents activitats i projectes que se subvencionen.

Amb la finalitat d'unificar els diversos programes que integren les línies d'actuació, mitjançant aquesta Ordre s'aproven les bases generals que regulen el procediment per a la concessió de les diverses subvencions que gestiona el Departament d'Educació, així com les bases específiques de les línies de subvencions i projectes, i dels diferents programes que integren l'activitat de foment del Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria pública corresponent a l'any 2010.

Amb aquesta proposta es pretenen assolir uns objectius bàsics envers el ciutadà, com són posar al seu abast tota la informació amb una única publicació, la qual cosa ha d'incrementar el marge de seguretat i permetre-li una planificació anticipada, i millorar les seves relacions amb l'Administració, evitant-li presentar documentació innecessària o ja presentada en ¡altres convocatòries, i facilitant-li les relacions via telemàtica.

En aquest sentit, per avançar en aquesta direcció de millora, el Departament d'Educació incrementa significativament en la convocatòria d'enguany el nombre de programes de subvencions que es poden sol·licitar electrònicament, amb la qual cosa contribueix a l'impuls de l'administració electrònica i dóna compliment al Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

Per això, d'acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases generals que regulen el procediment per a la concessió de les diverses línies de subvencions i projectes que gestiona el Departament d'Educació, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 S'aproven les bases específiques dels diferents programes que integren les línies de subvencions i projectes que conformen l'activitat de foment del Departament d'Educació, les quals consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

2.2 Les línies de subvencions i projectes regulades per aquesta Ordre són les següents:

2.2.1 Línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius.

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN03).

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals (codi 221E EN04).

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països (codi 221G EN07).

Programa H. Selecció de projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221H EN07).

Programa I. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221I EN07).

Programa J. Subvencions a centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària per a l'aprenentatge actiu d'idiomes (codi 221J EN07).

2.2.2 Línia de subvencions adreçada al professorat.

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per a altres activitats de formació (codi 222A EN07).

2.2.3 Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars (codi 223A EN04).

2.2.4 Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 224A EN04).

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars (codi 224B EN04).

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 224C EN04).

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 224E EN04).

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

2.2.5 Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 225B EN04).

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat del de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 225D EN04).

Article 3

3.1 Es convoquen, per a l'any 2010, les línies de subvencions i projectes de tots els programes que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 4

Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d'Educació, aquesta referència s'ha d'entendre realitzada al Consorci d'Educació de Barcelona pel que fa al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de funcions per part del Consorci esmentat.

Article 5

Els programes adreçats als centres educatius de titularitat del Departament d'Educació no tenen el tractament de subvenció.

Article 6

Els programes de subvencions Escoles Obertes, codi 225B EN04 i codi 224C EN04, adreçats a ajuntaments i a associacions de mares i pares d'alumnat, respectivament, que figuren en aquesta convocatòria estan previstos en el procés obert de coresponsabilització en l'àmbit educatiu que han iniciat el Departament d'Educació i els ajuntaments. Per aquest motiu, per a aquells ajuntaments que l'any 2010 signin un conveni de coresponsabilització amb el Departament d'Educació en el qual figuri el programa Escoles Obertes la setmana de vacances escolars de febrer o març de 2011, es detraurà, dels imports assignats a cadascun d'ambdós programes, el muntant corresponent a cinc dies de l'import total percebut l'any anterior per l'ajuntament signant i les AMPA del municipi per tal d'incorporar-lo al conveni, tot minorant la consignació assignada a les respectives partides d'aquesta convocatòria. Si escau, l'ajuntament i les AMPA del municipi quedaran exclosos de la participació en aquests programes per a aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de març de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1 Objecte i principis generals del procediment

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions i projectes adreçats als centres educatius, al professorat, a les famílies i a l'alumnat, a les diverses entitats i associacions, i als ajuntaments, per a la realització d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació.

1.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, i s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

1.3 El període d'execució de l'activitat objecte de la subvenció és el de l'any de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria, sens perjudici del que estableixin les bases específiques de cada programa.

1.4 El procediment de convocatòria es tramita i resol pels òrgans del Departament d'Educació que siguin competents per raó de la matèria, d'acord amb la normativa organitzativa vigent en el moment de publicar-se la convocatòria.

.2 Beneficiaris

Poden optar a les subvencions i els projectes dels diferents programes, en els termes previstos a les respectives bases específiques, els centres educatius, el professorat, les famílies i l'alumnat, les entitats i associacions, i els ajuntaments.

.3 Requisits dels beneficiaris

3.1 Sens perjudici del que estableixen les bases específiques per a cada programa, quan els beneficiaris siguin centres educatius de titularitat privada o de titularitat municipal, o bé ajuntaments, hauran de complir, en tot cas, els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits establerts als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No percebre, el personal directiu de l'entitat, remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració, siguin manifestament desproporcionades. A aquests efectes, s'entén per personal directiu aquell que exercita funcions executives i d'administració.

f) Els centres educatius de titularitat privada i els ajuntaments amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'haver adoptat els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

3.2 Sens perjudici del que estableixin les bases específiques per a cada programa, quan els beneficiaris siguin entitats sense ànim de lucre, associacions de mares i pares d'alumnat o d'altres associacions, hauran de complir, a més dels requisits establerts a la base 3.1 anterior, els següents:

a) Estar legalment constituïdes i, si escau, inscrites en el registre corresponent, o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la subvenció, la inscripció en el registre esmentat haurà d'estar formalitzada definitivament.

b) Complir l'obligació, si escau, de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

3.3 Sens perjudici del que estableixin les bases específiques per a cada programa, quan el beneficiari sigui el professorat, haurà de complir els requisits establerts a la base 3.1 anterior, llevat dels esmentats a les lletres c), e) i f).

3.4 Per la naturalesa de la subvenció i l'especialitat del col·lectiu subvencionat, quan el beneficiari sigui l'alumnat, no haurà d'acreditar el compliment del requisit de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

.4 Sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és el que estableix l'article 3 d'aquesta Ordre, sens perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.

4.2 En el cas que estigui operatiu el procediment telemàtic, les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica, tal com preveuen les bases específiques de cada programa.

4.3 Les sol·licituds també es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

4.4 A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar, quan escaigui segons el beneficiari de la subvenció, la documentació següent, sens perjudici del que disposen les bases específiques de cada programa:

a) Declaració jurada on es faci constar que no es perceben altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades. En cas contrari, detall de les altres fonts de finançament de l'activitat.

b) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a la comprovació d'ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la mateixa Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen ser beneficiari de la subvenció.

d) Declaració responsable de donar compliment a les obligacions contingudes als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que els siguin exigibles.

e) Declaració responsable del fet que s'està al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Fotocòpia compulsada del CIF o NIF de l'entitat i dels seus estatuts registrats en el registre corresponent, o sol·licitud d'inscripció, si s'escau.

Les entitats i associacions que han presentat aquesta documentació en anteriors convocatòries no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut més de cinc anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació es pot substituir per una declaració de l'ens sol·licitant que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, i on s'indiqui el procediment en què la van presentar.

g) Declaració responsable del fet que l'entitat compleix l'obligació, si escau, de presentar els comptes anuals en el registre corresponent.

h) Declaració responsable que abasti les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat, el compromís de donar publicitat a aquestes remuneracions en la memòria que s'adjunta als estats comptables, el compromís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva esmentada, i el compliment de les regles establertes pels apartats a, b, c i d de l'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Quan l'entitat sol·licitant sigui un ajuntament es podrà substituir la concreció expressa de les remuneracions del seu personal directiu per una referència expressa al lloc on aquestes retribucions s'han fet públiques.

i) Declaració responsable del fet que s'han adoptat les mesures oportunes per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

4.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen els apartats anteriors es requerirà la persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils, improrrogable, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

4.6 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

4.7 Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, les persones sol·licitants donen el seu consentiment al Departament d'Educació per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin a altres departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

4.8 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l'exclusió del sol·licitant.

.5 Obligacions generals dels beneficiaris i control

Sens perjudici del que disposen les bases específiques de cada programa, són obligacions dels beneficiaris de la subvenció:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, d'acord amb el que preveuen les bases generals i específiques.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, i aportar tota la informació que els sigui requerida a l'efecte.

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un termini de quatre anys.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixin el Departament d'Educació, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

g) Complir, si s'escau, els requisits de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades.

h) Informar l'òrgan concedent de la subvenció de qualsevol contracte o conveni signat, per a la gestió de l'activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada.

i) Presentar a l'òrgan competent les propostes de canvi que es puguin produir o es produeixin en l'activitat o el projecte subvencionat. Aquestes propostes hauran d'anar acompanyades de memòries justificatives. La proposta es considerarà desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos des de la data d'entrada de la proposta al Departament d'Educació.

j) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100% del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

k) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

l) Fer pública la col·laboració del Departament d'Educació en la documentació que generin els programes subvencionats, fent-hi constar l'expressió .Amb el suport del Departament d'Educació..

m) Respectar la intimitat de les persones que, si s'escau, participin en el programa, així com mantenir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades dels usuaris obtingudes durant l'execució del programa subvencionat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.

.6 Comissió i criteris de valoració

6.1 La Comissió de valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar, i la seva composició s'estableix a les bases específiques de cada programa.

6.2 La Comissió de valoració té les funcions d'aplicar les bases, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària establerts a les bases específiques, resoldre incidències, si n'hi ha, i elaborar les propostes de resolució corresponents.

6.3 Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Les bases específiques determinen l'òrgan competent i el termini màxim per tramitar i resoldre la convocatòria, el qual no podrà excedir en cap cas els sis mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.2 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s'hi poden interposar, els òrgans davant els quals es poden interposar i els terminis per fer-ho.

7.3 Sempre que sigui possible, la resolució evitarà contenir dades de caràcter personal, eliminant la connexió entre la dada i la persona interessada. Quan això no sigui possible, les resolucions que continguin dades de caràcter personal inclouran la informació de manera que no permeti associar el nom i els cognoms de la persona interessada amb el DNI o qualsevol altre document identificatiu.

7.4 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, o dins el termini màxim per resoldre que estableixin les bases específiques, si n'és un altre.

.8 Publicació de la resolució

Sens perjudici del que disposen les bases específiques dels diferents programes, la resolució de concessió es fa pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als dels serveis territorials corresponents, així com a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen al DOGC.

.9 Import, justificació i abonament

9.1 La resolució que atorga la subvenció determina l'import que se subvenciona, i si amb l'aportació se subvenciona una quantitat independent de l'import total del programa i activitat, o un percentatge del cost.

9.2 L'ens gestor tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que hagi rebut o pugui rebre el beneficiari per a l'activitat subvencionada, de manera que la suma de les quantitats atorgades no podrà superar en cap cas el 100% del cost de l'activitat subvencionada.

9.3 La quantitat atorgada es pagarà quan, a judici de l'òrgan gestor, s'hagi justificat adequadament l'aplicació del total a l'activitat subvencionada, en els termes que estableixen les bases específiques de cada programa i sens perjudici del que preveuen aquestes bases generals.

9.4 El termini per justificar el compliment de l'obligació s'estableix a les bases específiques de cada programa.

9.5 Per poder concórrer a les convocatòries següents, cal haver efectuat la justificació corresponent del que es va obtenir en exercicis anteriors.

.10 Nul·litat, anul·labilitat, revocació i reintegrament

10.1 L'òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció en els supòsits previstos per l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comporta l'obligació de retornar les quantitats rebudes.

10.2 Són causes de revocació de la subvenció les previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.3 La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part dels beneficiaris d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció poden donar lloc a la revocació de l'import atorgat.

10.4 Quan el beneficiari de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la despesa, s'entendrà que la resolució de concessió resta parcialment sense efecte en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l'incompliment de la seva finalitat.

10.5 L'òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions descrites a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. El procediment de reintegrament es tramitarà d'acord amb el que preveu l'article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb les adaptacions que corresponguin.

.11 Caràcter de les subvencions i projectes

11.1 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

11.2 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

.12 Control

El Departament d'Educació pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

Annex 2

Bases específiques

Línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN03).

.1 Objecte

1.1 Aquestes subvencions tenen per objecte l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres educatius de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies, pel servei prestat durant el curs escolar 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres que atenguin infants de zero a tres anys d'edat i que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats pel Departament d'Educació per impartir el primer cicle de l'educació infantil.

b) Estar constituïts legalment com a entitats sense ànim de lucre.

c) El director i el personal educador dels centres sol·licitants han d'estar en qualsevol cas en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

d) No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.000.000,00 d'euros, dels quals 2.700.000,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs 2010-2011, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/480000600/421A dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2011, és de 6.300.000,00 euros.

3.2 L'import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits.

El mòdul de subvenció per al curs escolar 2010-2011 és de 800,00 euros per alumne/curs. En el cas que més del 25% dels alumnes escolaritzats a la llar d'infants tinguin un grau de disminució superior al 65%, el mòdul de subvenció que s'aplicarà a tots els alumnes de la llar d'infants serà de 1.500,00 euros per alumne/curs.

No obstant això, es podran disminuir aquests mòduls, en el cas que l'import màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició de les persones interessades als serveis territorials del Departament d'Educació, o a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació, des de l'1 de juliol fins al 15 de juliol de 2010.

4.3 A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificat del titular del centre de la relació de l'alumnat matriculat, on s'especifiqui el nombre d'alumnes nascuts l'any 2010, els nascuts l'any 2009 i els nascuts l'any 2008.

b) Certificat del titular del centre de la relació nominal del personal especificant-ne les titulacions.

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat titular del centre que deixin constància de la manca d'ànim de lucre de l'entitat.

d) Fotocòpia compulsada del document que acredita la capacitat legal del representant de l'entitat.

e) En el supòsit que més del 25% dels alumnes escolaritzats a la llar d'infants tinguin un grau de disminució superior al 65%, s'haurà d'aportar el certificat que ho acrediti.

Els centres que han presentat en anteriors convocatòries la documentació prevista als apartats c) i d) anteriors no l'han de tornar a presentar si les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració del titular del centre sol·licitant en què es comuniqui que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, i on s'indiqui la convocatòria en què la van presentar.

La Inspecció d'Educació emetrà un informe que acrediti les dades d'escolarització que constin a les sol·licituds.

4.4 Els centres han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

5.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2010.

.6 Obligacions dels centres beneficiaris

Sens perjudici del que estableixen les base generals, l'obtenció d'aquests ajuts comporta per als centres beneficiaris les obligacions següents:

a) Complir els requisits que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

b) Repercutir íntegrament la subvenció als pares dels alumnes escolaritzats en els centres subvencionats.

.7 Justificació

Les quantitats concedides pel Departament d'Educació en concepte de subvenció es justificaran durant el mes de juny de 2011, mitjançant l'aportació de la declaració signada del pare, mare o tutor/a legal de l'alumnat beneficiari de la subvenció, d'acord amb el model previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio i un certificat del titular del centre on consti el cost del servei d'escolarització, desglossant despeses de personal i despeses de funcionament, i els ingressos que ha generat l'activitat.

Les declaracions s'han de presentar en el mateix ordre que hagi seguit el centre en la relació d'alumnes presentada per a la sol·licitud de la subvenció.

.8 Pagament

8.1 Un cop resolta aquesta convocatòria, es tramitarà el pagament d'una bestreta per un import total màxim de 2.700.000,00 euros, distribuït entre tots els centres beneficiaris. Atesa la naturalesa dels beneficiaris, no és necessària la presentació de garanties.

8.2 El pagament de la resta de la subvenció es tramitarà un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat.

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament del cost de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs escolar 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats d'educació especial de Catalunya que prestin el servei de menjador, esbarjo i/o transport.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.929.518,10 euros, dels quals 1.972.560,17 euros corresponen al període setembre-desembre del curs escolar 2010-2011, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/488000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2011, és de 3.956.957,93 euros.

L'import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

4.2 El termini per presentar les sol·licituds és des de l'1 de juliol fins al 15 de juliol de 2010.

4.3 Els sol·licitants han d'incloure a la sol·licitud les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

.5 Criteris de valoració

La valoració de les subvencions es farà d'acord amb els criteris següents, en funció del tipus de monitor i considerant la fracció resultant, per tal de mantenir la proporció:

5.1 Monitors de menjador:

a) Alumnes als quals cal donar el menjar: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 6 alumnes.

5.2 Monitors d'esbarjo:

a) Centres que realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 8 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 10 hores a la setmana d'1 monitor per cada 8 alumnes.

A aquests efectes, cal tenir present que el període de descans entre les classes del matí i les de la tarda és superior a 1 hora.

5.3 Monitors de transport:

a) Alumnes sense mobilitat o amb greus dèficits motors: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana de 2 monitors per cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 15 alumnes.

La subvenció per a aquests monitors s'atorgarà sempre que es transportin un mínim de 15 alumnes. Si el grup d'alumnes que utilitzen el mateix servei de transport està format tant per alumnes amb greus dèficits motors com per altres alumnes, se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana de 2 monitors per cada 15 alumnes, sempre que aquest grup inclogui com a mínim a 4 alumnes amb greus dèficits motors o sense mobilitat.

En el cas que els monitors de transport siguin contractats pels corresponents consells comarcals, els centres no podran sol·licitar la subvenció per aquest concepte.

La Inspecció d'Educació emetrà un informe sobre el nombre d'alumnat que consti a la sol·licitud i que afecti aquests criteris de valoració.

5.4 Es podran disminuir els mòduls indicats, en el cas que l'import màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

6.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2010.

.7 Obligacions dels centres beneficiaris

7.1 Sens perjudici del que estableixen les bases generals, l'obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l'obligació d'aplicar la totalitat dels imports de la subvenció a minorar les quotes repercutides a les famílies, per a la prestació dels serveis de menjador, esbarjo i transport, i l'obligació de mantenir adscrit a aquests serveis exclusivament el personal monitor que es deriva de la subvenció atorgada.

7.2 Durant el mes de març de 2011, els centres educatius hauran de presentar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una còpia compulsada dels documents TC1 i TC2 i les nòmines fins al mes de febrer, inclòs, del personal contractat pel mateix centre o, si s'escau, del contracte subscrit amb l'empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com una còpia compulsada de les factures abonades a aquesta empresa fins a aquell mes.

En el supòsit que de la documentació presentada se'n desprengui l'existència d'indicis racionals d'impossibilitat de justificar la totalitat de la subvenció atorgada, es procedirà a la suspensió cautelar dels pagaments mensuals, d'acord amb l'article 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant resolució motivada.

.8 Justificació

8.1 Els titulars dels centres beneficiaris justificaran la destinació correcta de la subvenció abans del 31 d'octubre de 2011, mitjançant certificació de l'acta de la sessió del consell escolar del centre en la qual s'han aprovat els comptes, i on es faran constar les dades següents:

Declaració del fet que la subvenció percebuda s'ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades.

Relació del personal que ha prestat aquest servei, amb indicació del nom, la dedicació horària corresponent i el total íntegre retribuït, així com de l'entitat que té encomanada la realització del servei (centre educatiu, associació de mares i pares, etc.), on s'especifiqui si el servei es presta directament per aquesta entitat o si està contractat a una empresa de serveis.

Cost del servei, desglossat pels diferents conceptes que integren el cost total.

Import de la quota abonada mensualment, per cada alumne, per a la prestació de cadascun dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel centre per a la prestació de cadascun dels serveis.

8.2 Als efectes de tota la documentació esmentada, els titulars dels centres utilitzaran el model de certificat previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

8.3 Juntament amb el certificat esmentat, els titulars dels centres aportaran el corresponent a les despeses de funcionament del curs 2010-2011.

.9 Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu, en concepte de bestreta, en pagaments mensuals conjuntament amb les despeses de funcionament del concert educatiu, i no serà necessària la prestació de garanties atesa la naturalesa dels beneficiaris.

A aquests efectes, el Departament d'Educació tramitarà els pagaments de l'import de la subvenció al titular del centre beneficiari, mitjançant la domiciliació bancària que aquest tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és facilitar l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana de l'alumnat estranger que s'ha incorporat, des de setembre de l'any 2008, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, en els ensenyaments de cicles mitjà i superior d'educació primària i en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

1.2 El període subvencionat és el corresponent al curs escolar 2010-2011, i la subvenció es destinarà a finançar la retribució d'hores de professorat de suport de l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats de Catalunya que compleixin els requisits següents:

a) Tenir subscrit concert per als ensenyaments als quals s'ha incorporat l'alumnat estranger (l'educació primària, l'educació secundària obligatòria o ambdues).

b) No percebre finançament del Departament d'Educació, d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat.

c) No disposar, per resolució del director general competent, de professorat addicional a pagament delegat per donar suport a l'alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu, llevat del cas en què els centres tinguin més de 35 alumnes que s'hagin incorporat des de setembre de l'any 2008 per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles mitjà i superior d'educació primària i els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

d) Tenir un mínim de 9 alumnes que s'hagin incorporat, des de setembre de l'any 2008, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles mitjà i superior d'educació primària i els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

e) Disposar d'un pla d'acollida i d'integració per a tot l'alumnat.

f) Adequar els projectes de centre a la nova realitat sociolingüística i sociocultural.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut també han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.602.000,00 euros, dels quals 400.500,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs 2010-2011, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2011, és d'1.201.500,00 euros.

3.2 La subvenció que s'atorgarà a cada centre dependrà del nombre d'alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu que tingui el centre en els ensenyaments de cicles mitjà i superior d'educació primària i de l'educació secundària obligatòria, d'acord amb l'escalat següent:

Entre 9 i 15 alumnes: 12.000,00 euros.

Més de 15 alumnes: 18.000,00 euros.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

4.2 El termini de presentació de sol·licituds és des de l'1 de juliol fins al 15 de juliol de 2010.

4.3 Els sol·licitants han d'incloure a la sol·licitud les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

4.4 La Inspecció d'Educació emetrà un informe sobre els apartats d), e) i f) de la base específica 2.1 d'aquest Programa.

.5 Criteris de preferència

La selecció dels centres beneficiaris s'efectuarà, si escau, en funció del criteri de preferència de la major proporció d'alumnat que s'hagi incorporat al centre des del setembre de l'any 2008.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

6.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2010.

.7 Obligacions dels centres beneficiaris

Sens perjudici del que estableixen les bases generals, l'obtenció d'aquests ajuts comporta per al centre beneficiari les obligacions següents:

a) Dur a terme l'acollida i la integració de l'alumnat de nova incorporació de manera totalment gratuïta.

b) Organitzar i dur a terme cursos de suport per a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, amb una durada mínima de 150 hores, destinats a l'alumnat indicat, amb els requisits establerts a l'apartat següent.

c) El personal que imparteix aquests cursos ha de tenir la titulació de mestre o llicenciat i ha de disposar del certificat de nivell C de català, previst a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística.

.8 Justificació

Un cop hagi finalitzat el curs escolar i, en tot cas, abans del 15 de juliol de 2011, els centres justificaran la subvenció atorgada pel Departament d'Educació mitjançant l'aportació de la documentació següent:

a) Còpia compulsada de les nòmines i els documents TC1 i TC2 del personal contractat pel mateix centre per dur a terme l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana.

b) En el cas que aquest servei es contracti amb empreses, caldrà aportar una còpia compulsada del contracte subscrit i de les corresponents factures, i una còpia compulsada dels documents acreditatius del pagament d'aquestes.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta aquesta convocatòria, el Departament d'Educació tramitarà el pagament d'una bestreta per un import total màxim de 400.500,00 euros distribuït entre tots els centres beneficiaris i en funció del mòdul de subvenció atorgat, i no serà necessària la prestació de cap garantia atesa la naturalesa dels beneficiaris.

9.2 Un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat, es tramitarà el pagament de la resta de la subvenció.

A aquests efectes, el Departament d'Educació tramitarà els pagaments de l'import de la subvenció al titular del centre beneficiari, mitjançant la domiciliació bancària que aquest tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és finançar el cost de les activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, matriculat en centres privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i d'ensenyaments bàsics obligatoris d'educació especial.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs escolar 2010-2011.

1.3 Als efectes d'aquesta convocatòria es considera que un alumne té necessitats educatives específiques si disposa de la corresponent resolució d'escolarització del director dels serveis territorials establerta a la corresponent resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats de Catalunya que compleixin els requisits següents:

a) Tenir concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i/o d'ensenyaments bàsics obligatoris d'educació especial.

b) Tenir en el conjunt dels ensenyaments objecte de la convocatòria un nombre d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides superior al nombre d'unitats que el centre tingui concertades corresponents als ensenyaments objecte d'aquesta convocatòria.

En el cas dels centres d'educació especial, el nombre mínim d'alumnes d'ensenyaments bàsics obligatoris amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides ha de ser superior a la tercera part del nombre d'unitats concertades.

c) No tenir subscrit un contracte-programa amb el Departament d'Educació.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.000.500,00 euros, dels quals 2.210.500,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs escolar 2010-2011, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010. La resta de l'import, que correspon a la resta del curs escolar, és de 4.790.000,00 euros.

3.2 L'import total es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, i la subvenció que s'atorgarà a cada centre dependrà del nombre total d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, d'acord amb els mòduls següents:

a) Per a cada alumne d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària i d'ensenyaments bàsics obligatoris d'educació especial, el mòdul és de 600,00 euros alumne/curs.

b) Per a cada alumne d'educació secundària obligatòria, el mòdul és de 300,00 euros alumne/curs.

No obstant això, es podrà disminuir l'import dels mòduls en el cas que l'import màxim destinat a la convocatòria no permeti atendre el total de possibles beneficiaris.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

4.2 El termini de presentació de sol·licituds és des de l'1 de juliol fins al 15 de juliol de 2010.

Del dia 7 al dia 21 de gener de 2011, si no s'ha exhaurit la dotació pressupostària prevista a la base específica 3 d'aquest Programa per a l'exercici de 2011, s'obrirà un segon període de presentació de sol·licituds per tal de recollir les que puguin correspondre a alumnat incorporat al centre amb posterioritat.

4.3 Els sol·licitants han d'incloure a la sol·licitud les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

5.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2010, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i el 30 d'abril de 2011, en el cas de les sol·licituds presentades durant el segon període.

.6 Obligacions dels centres beneficiaris

L'atorgament de la subvenció comporta per al titular del centre beneficiari l'obligació de prestar les activitats complementàries a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides de manera totalment gratuïta.

.7 Justificació

La subvenció es justificarà, en tots dos casos, durant el mes de maig de 2011 mitjançant l'aportació del certificat de l'acta del consell escolar del centre, en el qual constaran les dades següents:

Declaració de la titularitat del centre segons la qual les activitats complementàries s'han desenvolupat pel que fa a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides de manera totalment gratuïta, d'acord amb el model previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio. La declaració haurà d'incloure la relació nominal de l'alumnat, en el mateix ordre que el seguit a la sol·licitud.

.8 Pagament

8.1 En el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període i un cop atorgada aquesta subvenció, el Departament d'Educació tramitarà el pagament d'una bestreta, per un import total màxim de 2.210.500,00 euros distribuït entre tots els centres beneficiaris, i no serà necessària la prestació de garanties.

8.2 Un cop presentada la justificació, es tramitarà el pagament de la resta de la subvenció, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i de la totalitat de la subvenció, en el cas de les sol·licituds presentades durant el segon període.

En qualsevol cas, els pagaments s'efectuaran a través de la domiciliació bancària que el centre tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals (codi 221E EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és regular i fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la conservació i la reutilització del material, i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material curricular i de continguts digitals mitjançant el sistema de préstec, a partir de la participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs 2010-2011.

1.3 Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per llibre de text i material curricular i de continguts digitals:

a) Llibres i altre material imprès: aquell que té caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i els criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.

b) Altre material curricular i de continguts digitals: aquell que té caràcter no fungible i que contribueix a desenvolupar els continguts establerts als currículums. S'hi inclou el material d'elaboració pròpia dels centres educatius, sempre que també tingui un caràcter durador i sigui per a la utilització per part de l'alumnat.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de Catalunya públics i privats sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació primària i/o educació secundària obligatòria.

2.2 Els centres de titularitat privada i els de titularitat municipal han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Compromís de participació dels centres educatius

3.1 La participació en aquest Programa ha de comptar, per a aquells centres que en vulguin iniciar la implantació, amb el compromís explícit del consell escolar del centre de participar-hi per un període mínim de tres cursos escolars, tant en el cas de l'educació primària com en el de l'educació secundària obligatòria. No obstant això, els centres hauran de presentar anualment, en cada convocatòria, la corresponent sol·licitud.

3.2 La participació en aquest Programa ha de suposar un estalvi per a les famílies en el cost per aquest concepte. En aquest sentit, els centres educatius els han de comunicar la relació de llibres de text i material curricular i de continguts digitals adquirits amb la dotació del Programa, i que han minorat el cost que suposa per a elles.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import d'11.663.049,00 euros, dels quals 7.738.920,00 euros aniran a càrrec del crèdit EN04 D/226000800/4250; 3.424.129,00 euros, a càrrec del crèdit EN04 D/480000100/4250, i 500.000,00 euros, a càrrec del crèdit EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

4.2 La distribució referida al paràgraf anterior es pot modificar en funció de les sol·licituds estimades.

4.3 Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es concediran als centres educatius en funció de la matrícula corresponent als ensenyaments de l'etapa de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria, i a raó de fins a 25,00 euros per alumne, tant a l'educació primària com a l'educació secundària obligatòria, llevat dels cursos que participin en el Programa de llibres de text amb format digital (eduCAT1X1).

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Els centres educatius de titularitat privada i els de titularitat municipal han d'incorporar a la sol·licitud les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4

.6 Criteris de valoració

6.1 Per a la valoració dels projectes es constituirà una comissió central de llibres de text i material curricular i de continguts digitals, amb la composició que estableix la base específica 10.1 d'aquest Programa.

6.2 La comissió, per a la valoració dels projectes dels centres que es presenten per primera vegada, tindrà en compte els criteris següents:

a) Que els centres estiguin ubicats en entorns especialment desfavorits.

b) Que els centres estiguin participant en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació.

c) La qualitat del projecte.

6.2 La comissió valorarà la memòria presentada pels centres que ja tenen implantat el Programa i en proposarà, si s'escau, la continuïtat.

.7 Comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals

A cada centre educatiu, i en el si del consell escolar, es constituirà una comissió de seguiment i gestió de llibres de text que s'encarregarà de la gestió i la supervisió del Programa.

Aquesta comissió estarà integrada, com a mínim, pels membres següents:

a) El/la president/a del consell escolar, o la persona en qui delegui, que actuarà com a president/a.

b) Un/a professor/a.

c) Dos pares o mares d'alumnat, dels quals com a mínim un/a serà membre de l'associació de mares i pares d'alumnes, en el cas que estigui constituïda.

d) Un/a alumne/a, en el cas dels centres que imparteixin ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

e) El/la secretari/ària del centre educatiu, que actuarà com a secretari/ària.

.8 Adquisició i vigència del material

8.1 Els centres educatius podran adquirir els llibres de text i el material curricular i de continguts digitals en els proveïdors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, els centres educatius donaran d'alta aquests llibres en l'inventari del centre i duran a terme el préstec, que es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals consideri més adient per al bon funcionament del Programa, d'acord amb les directrius del consell escolar.

8.2 Els centres educatius han de diversificar els llibres de text i material curricular i de continguts digitals que s'adquireixin amb aquestes dotacions per tal d'avançar progressivament cap a la gratuïtat dels llibres de text.

8.3 Els llibres de text i material curricular i de continguts digitals adquirits amb càrrec als fons públics seran propietat del centre educatiu corresponent. L'alumnat restarà obligat al seu bon ús i conservació, i a tornar-los al centre en finalitzar el curs, per tal que siguin revisats amb l'objecte de determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.

8.4 Els llibres de text tindran una vigència d'utilització mínima de tres cursos escolars.

.9 Conservació i reposició del material

En el supòsit que s'incompleixi l'obligació de conservació, la comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text i material curricular i de continguts digitals deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En el cas que no es reposi, suposarà la renúncia de l'alumne/a a participar en el Programa per al curs següent, i s'exigirà el reintegrament del cost d'aquest material als pares, mares o tutors/es legals.

.10 Resolució de la convocatòria

10.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió central de llibres de text i material curricular i de continguts digitals, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El subdirector general d'Ordenació Curricular.

c) Un director o una directora d'un centre que imparteixi ensenyaments d'educació primària i un director o una directora d'un centre que imparteixi ensenyaments d'educació secundària obligatòria, nomenats per la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

d) Dos representants de les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius públics.

e) Dos representants de federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats.

f) La subdirectora general d'Inspecció Educativa.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

10.2 La comissió central de llibres de text i material curricular i de continguts digitals s'encarregarà d'avaluar les sol·licituds presentades, proposar els centres beneficiaris en ordre de prelació i elevar una proposta de resolució a la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

Així mateix, aquesta comissió podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

10.3 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

10.4 Es donarà publicitat a la resolució en els llocs previstos a les bases generals.

.11 Complementarietat de les dotacions

Els centres beneficiaris de les dotacions d'aquest Programa, així com el seu alumnat, podran participar en les convocatòries de subvencions que, amb la mateixa finalitat (adquisició de llibres de text i material curricular i de continguts digitals), convoquin altres administracions públiques o la mateixa Generalitat, o ens públics o privats, sempre que l'import de les subvencions concurrents no superi el cost de l'activitat subvencionada.

.12 Justificació de les subvencions

12.1 Els centres beneficiaris han de justificar la despesa realitzada en l'adquisició de llibres de text i material curricular i de continguts digitals davant els serveis territorials del Departament d'Educació que els corresponguin, com a data límit, el 12 de novembre de 2010.

12.2 Els centres educatius del Departament d'Educació han d'aportar la documentació següent:

a) Certificat del/de la president/a del consell escolar del fet que s'ha aprovat la despesa, amb detall de les factures o comprovants conformats i acreditació que els ingressos i les despeses derivats de l'activitat estan reflectits en la comptabilitat del centre, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

b) Memòria valorativa de l'experiència, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

c) Relació dels integrants de la comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.

12.3 Els centres educatius de titularitat municipal han d'aportar la documentació següent:

a) Relació de despeses, la qual ha de contenir la relació de factures a càrrec del centre, on s'especifiquin el número, la data, la identificació fiscal del proveïdor, el concepte, l'import i la data de pagament respectius.

b) Certificat del secretari interventor de l'ajuntament on s'especifiqui la despesa ocasionada i a càrrec de quina partida del pressupost municipal ha estat imputada, o certificat del/de la president/a del consell escolar del fet que es va aprovar la despesa, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

c) Memòria valorativa de l'experiència, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

d) Relació dels integrants de la comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.

12.4 Els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han d'aportar la documentació següent:

a) Certificat de l'acord del consell escolar on s'aprovin els comptes respecte de la quantitat percebuda de l'Administració per aquest concepte, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

b) Relació de despeses, la qual ha de contenir la relació de factures a càrrec del centre, on s'especifiquin el número, la data, la identificació fiscal del proveïdor, el concepte, l'import i la data de pagament respectius.

c) Memòria valorativa de l'experiència, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

d) Relació dels integrants de la comissió de seguiment i gestió de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.

12.5 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.13 Abonament de les subvencions

13.1 Als centres del Departament d'Educació, la quantitat corresponent els serà abonada en un sol lliurament a l'inici del curs escolar 2010-2011, un cop resolta la convocatòria, al compte corrent pel qual cada centre percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament, i l'hauran d'incorporar al pressupost del centre.

Aquests centres han d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades i gestionar-les d'acord amb el que preveuen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

13.2 Pel que fa als centres municipals i els de titularitat privada, les dotacions els seran abonades en dos lliuraments, el primer, en concepte de bestreta per un import equivalent al 80%, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia, un cop resolta la convocatòria, i el segon, del 20% restant, un cop s'efectuï la justificació que preveu l'anterior base reguladora.

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la participació de l'alumnat de grups escolars de música o dansa de centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya en intercanvis o trobades amb formacions similars d'altres centres i escoles de Catalunya, o de fora de Catalunya, per tal d'afavorir l'extensió de l'educació musical i de la dansa i proporcionar oportunitats per a una formació artística de qualitat.

1.2 Se subvencionen els intercanvis i les trobades realitzats durant el curs 2009-2010.

1.3 Les subvencions aniran destinades únicament a cobrir part de les despeses de transport.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions d'aquest Programa els centres educatius i les escoles de Catalunya que imparteixin ensenyaments que no siguin superiors.

2.2 Les escoles i els centres educatius de titularitat privada i els de titularitat municipal han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Requisits dels intercanvis i de les trobades

Els desplaçaments s'han d'ajustar a les condicions següents:

a) Han d'estar aprovats pel consell escolar en els centres públics i les escoles públiques, i per la titularitat en els centres privats i les escoles privades.

b) Poden tenir una durada variable, no superior a una setmana.

c) Cada grup d'alumnes ha d'estar acompanyat durant el viatge i l'estada per professorat del centre o de l'escola sol·licitant, i/o pel/per la director/a de la formació que realitzi la trobada o intercanvi. La ràtio mínima alumnat/acompanyant és la que estableixen les instruccions d'inici de curs.

d) Els intercanvis de durada no superior a un dia es consideren trobades.

e) Els intercanvis i les trobades a l'estranger han d'estar coberts per una pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos pel desplaçament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 La despesa màxima prevista és de 80.000,00 euros, dels quals 28.000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240; 30.000,00 euros, a càrrec de la partida D/460000100/4240, i els 22.000,00 euros restants es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4240 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres i escoles.

4.2 Es concediran subvencions pels imports que a continuació s'indiquen, en funció de l'àmbit territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 600,00 euros.

Dins el territori espanyol: fins a 1.200,00 euros.

Dins el territori europeu: fins a 2.400,00 euros.

El nombre d'ajuts concedits a un mateix centre o escola per activitats realitzades en territori europeu i en territori espanyol serà com a màxim d'un, i de dos quan els intercanvis o trobades es realitzin a Catalunya. En qualsevol cas, l'import total màxim que es podrà atorgar en concepte de subvenció a un mateix centre o escola és de 3.000,00 euros.

4.3 L'import de la convocatòria es repartirà entre tots els centres i les escoles que compleixin els requisits, dintre dels imports màxims establerts en la base específica anterior i fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds s'han d'adreçar al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, i s'han de presentar d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Declaració jurada de la persona que exerceix la direcció del centre o escola en què es faci constar que abans de la realització de l'intercanvi o trobada es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi el desplaçament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant a l'estranger en els termes establerts a la base específica 3 d'aquest Programa.

b) Pressupost de despeses ocasionades pel transport a la localitat i/o el país que es visita. Cal adjuntar pressupost de l'empresa de transport o de l'agència de viatges, o document similar.

c) Proposta d'activitats. Cal especificar els següents aspectes per a cada activitat:

Descripció de l'activitat (intercanvi/trobada).

Nombre d'alumnat que hi participarà i característiques dels grups.

Modalitat d'allotjament.

Mitjà de transport utilitzat.

Despesa total del transport necessari, segons el pressupost adjunt.

Calendari del viatge: data de sortida i data d'arribada.

Professor/a responsable.

Professorat acompanyant.

En el cas dels intercanvis, cal també especificar:

Nom del centre d'acolliment.

Adreça.

Població.

País.

Telèfon.

Modalitat d'acolliment.

Data, nom i signatura del/de la director/a del centre o escola.

d) Els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària i/o secundària han d'aportar també còpia compulsada de l'acta de la sessió del consell escolar en què el centre hagi pres el compromís de dur a terme l'intercanvi o la trobada, o bé certificat del/de la secretari/ària del centre que ho acrediti.

e) En el cas dels centres i les escoles que tenen com a titular una corporació local, a la sol·licitud hi cal fer constar el vistiplau del representant de la corporació.

5.4 Els centres i les escoles de titularitat privada i els de titularitat municipal han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4. En ambdós casos faran constar el codi del centre en el full de la sol·licitud.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió, formada pels membres següents:

La subdirectora general d'Ensenyaments Artístics i Especialitzats, que actuarà com a presidenta, o la persona en qui delegui.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa, o la persona en qui delegui.

Un/a representant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM).

Un/a representant de l'Associació d'Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya (EMIPAC).

Un/a representant de l'Associació de les Escoles de Dansa autoritzades (AEDA).

Un/a representant de l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya (AEMCAT).

Com a mínim, un/a tècnic/a de la Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics i Especialitzats, que actuarà com a secretari/ària.

6.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres i les escoles participants i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.7 Justificació

7.1 Els centres i escoles beneficiaris han d'acreditar davant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del 15 d'octubre de 2010, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determina la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit.

7.2 La justificació s'ha de presentar dins el termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins el termini. En vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats pot concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

7.3 La justificació ha de contenir la documentació següent:

a) Informe del/de la director/a del centre o de l'escola perceptora de la subvenció del fet que la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, és a dir, a les despeses corresponents a transport. Aquest informe ha d'incloure una breu descripció de les actuacions dutes a terme, objecte de subvenció, indicant les sortides realitzades, l'àmbit territorial i l'import corresponent al transport.

b) Relació numerada, sumada, datada i signada de les factures i dels documents de pagament corresponents a les despeses de transport produïdes en la realització de l'intercanvi o la trobada, en la qual s'indiqui: NIF, nom del creditor, data de la factura, concepte, import i data de pagament.

c) Pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3 d'aquest Programa.

7.4 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

7.5 Els models per presentar les justificacions s'enviaran als centres juntament amb la notificació de la resolució de la convocatòria.

.8 Pagament

8.1 Un cop resolta la convocatòria i notificada la resolució, el Departament d'Educació lliurarà als beneficiaris una bestreta del 70% de la quantitat concedida. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats beneficiàries.

8.2 El pagament del 30% restant es realitzarà un cop s'hagi justificat la subvenció, amb la presentació prèvia de la documentació justificativa de les despeses efectuades.

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països (codi 221G EN07).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és que l'alumnat de l'ensenyament secundari postobligatori realitzi pràctiques en empreses o institucions ubicades en altres països, amb la finalitat que conegui la seva realitat sociolaboral i pugui practicar l'idioma del país d'acollida, i també que guanyi en experiències en la seva especialització.

1.2 Les estades s'han de realitzar durant l'any 2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions d'aquest Programa els centres públics i privats de Catalunya que tenen alumnat matriculat en cicles formatius i batxillerat que vulgui realitzar pràctiques en empreses o institucions d'altres països, i que tingui coneixements a nivell de conversa d'anglès o de l'idioma del país a visitar. El coneixement de l'idioma s'acredita mitjançant les avaluacions realitzades pel professorat de llengua estrangera de l'alumnat que forma el grup.

2.2 També poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres abans esmentats que formin part d'un programa o projecte europeu subvencionat per la Unió Europea de característiques similars a l'objecte d'aquesta convocatòria.

2.3 Els centres privats i els centres de titularitat municipal han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Requisits de les estades

3.1 Les estades s'han d'organitzar entre grups d'alumat dels centres sol·licitants i de centres estrangers que ofereixin formació en nivells equivalents, empreses o institucions.

3.2 Els centres docents receptors s'han de comprometre a fer possible l'acolliment de l'alumnat i a facilitar les empreses per a la realització de les pràctiques.

3.3 Les estades de l'alumnat tindran una durada de 15 dies, com a mínim.

3.4 Es preveu la possibilitat d'estades individuals, sempre que les característiques del centre o de la zona ho justifiquin i que, en tot cas, formin part d'un projecte pedagògic supervisat i presentat pel centre on estiguin matriculats aquests alumnes.

3.5 Per a la realització de les estades s'ha d'elaborar un projecte pedagògic, a desenvolupar d'acord amb el centre estranger, que estigui relacionat amb la programació i l'especialitat que cursa l'alumnat.

3.6 Les estades han d'estar cobertes per una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de possibles danys a tercers, i la malaltia, accidents personals i invalidesa, i l'assistència sanitària i repatriació de l'alumnat i del professorat acompanyant.

3.7 En cap supòsit la realització de les pràctiques no comportarà relació laboral o administrativa.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import inicial de 850.000,00 euros, a càrrec de la partida D/480000900/4250 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010, ampliable fins a un import total d'1.093.860,00 euros, condicionat a la incorporació de partides finalistes provinents de projectes europeus presentats pel Departament d'Educació i aprovats en el marc del Programa d'aprenentatge permanent (Leonardo da Vinci i Erasmus).

4.2 De l'import total es destinarà un mínim de 50.000,00 euros a finançar projectes en regions amb les quals el Departament d'Educació té establerts acords de col·laboració per a la promoció d'accions en l'àmbit de la formació professional.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds, subscrites pel director o per la directora del centre, s'han d'adreçar al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, i s'han de presentar d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

S'ha de presentar una sol·licitud per a cada projecte.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud de subvenció cal adjuntar-hi la documentació següent:

a) Projecte pedagògic amb els objectius de l'estada i la programació de les activitats a realitzar en el qual s'especifiquin, com a mínim, els punts següents:

a.1) Breu referència sobre l'oferta educativa i el PEC (projecte educatiu del centre) del centre que sol·licita la subvenció, i les característiques socials i econòmiques del seu entorn.

a.2) Tractament de les llengües al centre i, en concret, pel que fa a l'alumnat objectiu de l'estada.

a.3) Objectius i contingut específics de l'estada a l'estranger dins del programa general del curs, així com els resultats que s'esperen obtenir.

a.4) Programa pedagògic per a la preparació de l'alumnat de Catalunya per participar en l'estada en el qual s'especifiquin les activitats encaminades a apropar-los a la realitat del país a visitar.

a.5) Programa d'activitats a desenvolupar en el país d'acollida.

a.6) Mètodes de seguiment i avaluació previstos de l'estada formativa i les activitats en empreses de l'alumnat català a l'estranger on consti quines eines i documents han estat utilitzats (quadern de seguiment de pràctiques a l'estranger, convenis, documents Europass, etc.)

a.7) Descripció del centre estranger d'acollida.

a.8) En el cas que hi hagi reciprocitat i intercanvi d'alumnat amb el centre soci, programa de l'estada dels estudiants estrangers a Catalunya.

b) Escrit on consti:

b.1) Criteris i procediment de selecció de l'alumnat.

b.2) Programació de la preparació lingüística en llengua estrangera.

c) Escrit del director o de la directora del centre català en què accepta el compromís de realitzar les activitats que comporti l'estada.

d) Compromís formal d'acceptació de les activitats que comporta l'acolliment dels joves i l'organització del programa a desenvolupar, signat pel director o per la directora de l'entitat, centre docent o empresa estrangera.

e) Pressupost de l'estada, que ha d'incloure:

e.1) Despeses de viatge de l'alumnat i del professorat acompanyant, per separat.

e.2) Despeses de manutenció i allotjament de l'alumnat i del professorat acompanyant, per separat.

e.3) Despeses de les activitats a desenvolupar en el país d'acollida i que estiguin relacionades amb el que s'ha descrit en el projecte pedagògic.

e.4) Despeses de preparació lingüística, si s'escau (només de l'alumnat).

e.5) Pla de finançament de les despeses de viatge, allotjament, manutenció i activitats a desenvolupar en el país d'acollida.

f) En el cas que el grup d'alumnat formi part d'un programa o projecte europeu, cal especificar l'import de la subvenció rebuda de la Unió Europea.

g) Certificat del secretari o de la secretària del centre segons el qual el projecte d'estada ha estat autoritzat pel consell escolar del centre.

5.4 Els centres de titularitat privada i els de titularitat municipal han d'adjuntar també:

a) Les dades bancàries del centre, amb indicació del NIF, banc, oficina, codi i número de compte.

b) El compromís del director del centre del fet que subscriurà una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de possibles danys a tercers, i la malaltia, accidents personals i invalidesa, i l'assistència sanitària i repatriació de l'alumnat i del professorat acompanyant.

c) La documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

6.1 La comissió de selecció donarà prioritat a les sol·licituds corresponents a projectes de més llarga durada i als que incloguin alumnes de formació professional i/o batxillerat que hagin de cursar la matèria d'estada en empresa.

6.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

a) Qualitat del projecte pedagògic i adequació del pressupost, en funció de les necessitats de formació de l'alumnat i de les possibilitats del centre: màxim 30 punts.

b) Realització del projecte en règim de reciprocitat, acollint un grup d'alumnat estranger tot i que no sigui en el mateix curs acadèmic: màxim 10 punts.

c) Modalitat d'allotjament en règim familiar: màxim 10 punts.

d) Entorn socioeconòmic del centre: màxim 10 punts.

e) Utilització del document Mobilitat-Europass: màxim 15 punts.

f) Realització de l'estada en regions d'acollida que hagin signat acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Gal·les (UK), Llenguadoc-Rosselló (FR), Migdia-Pirineus (FR), Piemont (IT), Roine-Alps (FR), Toscana (IT)): màxim 10 punts.

g) Recollir el valor afegit de les accions de mobilitat transnacional en el projecte educatiu del centre (PEC): màxim 15 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Programes i Recursos, que actuarà com a president.

El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional.

La subdirectora general de la Inspecció d'Educació.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

Un/a tècnic/a del Servei de Programes Internacionals de Formació Professional.

La cap del Servei de Programes Internacionals de Formació Professional, que actuarà com a secretària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants, i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

7.4 L'atorgament d'aquesta subvenció comporta, si escau, la concessió de permisos i substitucions del professorat acompanyant adscrit a centres dependents del Departament d'Educació.

.8 Justificació

8.1 En el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, i no més tard del 15 de desembre de 2010, el centre docent ha de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la documentació justificativa següent:

a) Un certificat del director o de la directora del centre aprovatori dels comptes, en què es facin constar els ingressos i les despeses de l'activitat, l'import de la subvenció concedida i la correcta aplicació dels fons a la finalitat subvencionada, i que l'import total de la quantitat rebuda i les despeses realitzades han estat degudament comptabilitzats en el pressupost del centre.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les pràctiques i activitats realitzades, que ha d'incloure:

b.1) Dades definitives del soci d'acollida.

b.2) Dades de l'alumnat participant.

b.3) Autorització del pare, mare o tutor/a, en cas d'alumnat menor d'edat.

b.4) Dades de les empreses d'acollida.

b.5) Calendari i pla d'activitats dut a terme al país d'acollida.

b.6) Valoració general de l'experiència.

En cas de reciprocitat, i si es disposa d'aquesta informació, caldrà incloure a més:

b.7) Dades de l'alumnat estranger participant.

b.8) Dades de les empreses de Catalunya on els estudiants estrangers faran les pràctiques.

c) Una relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

d) Els centres de titularitat privada i els de titularitat municipal, document justificatiu de la subscripció de la pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 5.4 d'aquest Programa.

8.2 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta la convocatòria, el Departament d'Educació lliurarà als centres beneficiaris una bestreta del 85% de la quantitat concedida per a la realització de l'estada. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats.

9.2 Una vegada justificada la subvenció concedida, el Departament d'Educació lliurarà als centres el 15% restant.

.10 Certificació

La coordinació del projecte se certificarà a efectes d'activitat d'innovació educativa a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Programa H. Selecció de projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221H EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest Programa és seleccionar 65 projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, que tinguin per objecte dinamitzar la biblioteca escolar com a eina bàsica i habitual d'aprenentatge i de coneixement en el centre educatiu, per al desenvolupament del currículum i per al foment de l'hàbit lector, en el marc del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Educació per a la millora de les biblioteques escolars.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest Programa els centres que imparteixin ensenyaments d'educació infantil, educació primària i/o educació secundària, els centres que imparteixin ensenyaments d'educació especial i els centres de formació de persones adultes, de titularitat del Departament d'Educació, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

2.2 Els centres de titularitat municipal i els privats en règim de concert han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

2.3 No es podran acollir a aquesta convocatòria els centres educatius amb projectes que hagin estat seleccionats per formar part del Programa d'innovació de biblioteca escolar .puntedu. a l'empara d'alguna de les anteriors convocatòries públiques del Departament d'Educació, ni els centres que ja han rebut del Departament d'Educació finançament per dur a terme actuacions en biblioteca escolar en l'àmbit d'un projecte per a la millora de la qualitat del centre.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) Han d'estar integrats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Han de formar part del projecte educatiu i del projecte lingüístic del centre i, per tant, estar aprovats pel claustre de professorat i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit per tres anys.

c) S'han d'iniciar el curs 2010-2011, amb una durada de tres cursos escolars.

3.2 Quant a l'estructura del contingut dels projectes caldrà seguir les indicacions explicitades a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio. En tot cas, hauran de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

3.3 Cada centre educatiu pot presentar com a màxim un projecte.

3.4 Es determinarà una persona responsable del projecte, que ha de tenir preferentment destinació definitiva en el centre. En tot cas, la direcció del centre ha de vetllar pel desenvolupament del projecte i garantir-ne la continuïtat durant els tres cursos escolars.

3.5 Per ser seleccionat caldrà que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte.

.4 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 130.000,00 euros, dels quals 104.000,00 euros van a càrrec de la posició pressupostària D/226003700/4230, 22.000,00 euros van a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, i els 4.000,00 euros restants van a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4230 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general de Planificació i Entorn, d'acord amb el formulari que es troba disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, tal i com preveu l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

a) Un exemplar de la proposta del projecte de biblioteca escolar .puntedu. que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a la base específica 3.1 d'aquest Programa.

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del consell escolar del centre o consell del centre, en el cas dels centres de formació de persones adultes, en què s'aprovi el projecte i la previsió inicial de la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat de garantir la continuïtat durant els tres cursos acadèmics de durada del projecte.

d) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas que el projecte impliqui més d'un centre educatiu, haurà de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme a cada centre.

5.4 Els centres participants de titularitat municipal i els centres privats en règim de concert han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

5.5 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica s'haurà d'imprimir, signar, segellar i presentar juntament amb la documentació indicada, a l'atenció del cap o de la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents, als llocs previstos a les bases generals.

.6 Criteris de valoració

6.1 Per a la selecció de les sol·licituds els projectes es valoraran fins a un màxim de 20 punts d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) El grau d'integració del projecte de biblioteca escolar .puntedu. en el projecte educatiu del centre: fins a un màxim de 4 punts.

b) La planificació d'activitats del foment de la lectura i d'ús i tractament de la informació: fins a un màxim de 3 punts.

c) La planificació del funcionament de la comissió de biblioteca i de la participació de la comunitat educativa: fins a un màxim de 3 punts.

d) La planificació d'activitats de cooperació amb les biblioteques dels centres educatius de la zona, els serveis educatius i la biblioteca pública: fins a un màxim de 3 punts.

e) La implicació en el projecte dels diversos centres docents d'una mateixa zona educativa, independentment del nivell educatiu: fins a un màxim d'1 punt.

f) La planificació d'actuacions per a l'actualització del fons documental, la seva organització i difusió: fins a un màxim de 2 punts.

g) La formació en aquesta matèria de la persona coordinadora de la biblioteca escolar .puntedu.: fins a un màxim de 2 punts.

h) L'experiència en dinamització de la biblioteca escolar de la persona coordinadora de la biblioteca escolar .puntedu.: fins a un màxim de 2 punts.

6.2 Per a ser seleccionats, els projectes hauran d'haver estat valorats amb un mínim de 9 punts.

.7 Procés de selecció dels projectes

7.1 Per seleccionar els projectes es constituirà, a cadascun dels serveis territorials, una comissió territorial formada per les persones següents, designades pel director o per la directora dels serveis territorials:

a) El president o presidenta de la comissió, designat o designada d'entre un membre de la Inspecció Educativa de la zona o el cap o la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

b) Vocals:

Dos representants dels directors o de les directores de centres de l'àmbit territorial, un o una de l'educació primària i un o una de l'educació secundària els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria.

Un/a representant de les direccions dels serveis educatius de l'àmbit territorial.

Un tècnic o una tècnica de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

Un/a representant dels referents territorials de biblioteques escolars.

7.2 Cada comissió de zona estudiarà, valorarà i puntuarà els projectes presentats que compleixin els requisits d'aquestes bases, per la qual cosa podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. Un cop aprovada la selecció, i sempre abans del 15 de maig de 2010, els serveis territorials enviaran a la comissió central una relació prioritzada dels projectes amb la valoració corresponent, d'acord amb els criteris i els barems de puntuació especificats a la base específica 6.

7.3 Per resoldre la convocatòria es crearà una comissió central, la qual formularà la corresponent proposta de resolució al director general de Planificació i Entorn, partint de les prioritats territorials i amb criteris de proporcionalitat territorial, si escau. La comissió central estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Llengües i Entorn, que actuarà com a president.

La subdirectora general d'Inspecció Educativa.

El cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.

El cap del Servei d'Immersió i Ús de la Llengua, que actuarà com a secretari.

7.4 La comissió central podrà sol·licitar l'assessorament d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes de biblioteca escolar .puntedu..

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en el director general de Planificació i Entorn la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió central.

8.2 El termini màxim per resoldre aquest Programa és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.9 Recursos assignats i justificació

9.1 Els centres educatius els projectes dels quals resultin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros i els altres recursos previstos a la base específica 9.3 d'aquest Programa.

9.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre ha d'anar destinada al finançament de despeses corrents o fungibles, o bé a despeses de serveis o actuacions educatives i específiques directament vinculades a la realització del projecte. En qualsevol cas seran despeses destinades al desenvolupament del projecte. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

9.3 La selecció d'un projecte comporta també la dotació dels recursos següents a partir del curs 2010-2011:

a) Formació específica del professorat responsable de la dinamització del projecte. S'entén que aquesta formació té caràcter institucional i es realitzarà en el marc de la zona dels serveis educatius.

b) Materials didàctics.

c) Accés al programa informàtic per a la gestió de la biblioteca.

9.4 Així mateix, en la mesura que les disponibilitats econòmiques ho permetin, als centres educatius de titularitat del Departament d'Educació amb projecte seleccionat se'ls assignaran els punts de catàleg necessaris per posar a la seva disposició l'equipament informàtic imprescindible per dur a terme el projecte.

9.5 Als efectes d'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considera un únic centre.

9.6 Les dotacions econòmiques es fan efectives de la manera següent:

a) Centres educatius de titularitat del Departament d'Educació: la dotació econòmica es fa efectiva en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. Aquests centres han d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades i gestionar-les d'acord amb el que preveuen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

El centre ha de justificar l'aplicació de la dotació econòmica al projecte seleccionat mitjançant la presentació, juntament amb la memòria global de les actuacions realitzades prevista a la base específica 10.d), de la documentació següent:

Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

b) Centres educatius de titularitat municipal i privats en règim de concert: el Departament d'Educació lliura, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria, sense que sigui necessària la presentació de garanties. La resta de l'import es lliura amb la presentació prèvia per part del centre de la documentació justificativa per la totalitat de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat, que tot seguit s'explicita:

Informe-memòria del titular del centre segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitza el 15 de desembre de 2010.

Els centres han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

Per les característiques i la naturalesa dels centres educatius, no es considera necessària la prestació de garanties.

.10 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius amb projecte seleccionat adquireixen els compromisos específics següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin tant en el marc de la zona dels serveis educatius com en general.

b) Amb la finalitat que el projecte s'integri en el projecte del centre, cadascun dels cursos escolars que duri la seva implantació, el centre explicitarà en la programació general anual les activitats a dur a terme.

c) Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte, els centres educatius valoraran la incidència del Programa i incorporaran al projecte educatiu i al projecte curricular, en el marc de la seva autonomia de centre, els aspectes del Programa que decideixin consolidar.

d) En acabar el projecte, i abans del 30 de setembre de 2013, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades, adreçada a la Inspecció dels serveis territorials corresponents.

.11 Seguiment del projecte de biblioteca escolar .puntedu.

La Inspecció Educativa supervisarà el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació de les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es farà arribar a la Direcció General de Planificació i Entorn per tal que faci la valoració definitiva i prengui les decisions que corresponguin.

.12 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els tres cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i als centres participants en el projecte d'innovació per procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran a aquest efecte.

Programa I. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221I EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest Programa és seleccionar 300 projectes en el marc del pla experimental en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres que tinguin per objecte donar un nou impuls a l'ensenyament i l'aprenentatge d'una tercera o quarta llengua, amb l'objectiu de millorar-ne la competència lingüística general, incidint de manera especial en la llengua oral.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest Programa els centres que imparteixin ensenyaments d'educació infantil i primària, i d'educació secundària de Catalunya, de titularitat del Departament d'Educació, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

2.2 Els centres de titularitat municipal i els privats en règim de concert han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

2.3 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte vigent el curs 2010-2011, seleccionat a l'empara de convocatòries anteriors.

2.4 Així mateix, els centres que hagin participat a l'empara dels plans experimentals de llengües estrangeres 2005-2008, 2006-2009 o 2007-2010 només poden acollir-se a aquesta convocatòria si presenten un projecte de modalitat diferent o amb blocs de continguts diferents dels presentats amb anterioritat.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'emmarcar en el projecte lingüístic del centre.

b) S'han d'aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit per tres anys.

c) S'han d'iniciar durant el curs 2010-2011, i han de tenir una durada de tres cursos escolars.

d) S'han d'ajustar a alguna de les modalitats que consten a la base específica 4 d'aquest Programa.

3.2 L'equip directiu del centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els tres cursos escolars.

En els centres de titularitat pública, la persona responsable de la coordinació i desenvolupament del projecte ha de tenir destinació definitiva en el centre i ha de formar part de l'equip de professorat que apliqui el projecte a l'aula. En tot cas, cal que el director o la directora del centre garanteixi el compromís de continuïtat del projecte.

En els centres privats en règim de concert, en el cas que la persona responsable de la implantació del projecte a l'aula no tingui contractació indefinida, cal que el titular del centre garanteixi el compromís de continuïtat del projecte.

3.3 Per ser seleccionat, cal que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat a desenvolupar el projecte, tenint també en compte l'exigència de titulació que estableix la base específica 4 d'aquest Programa per a algunes modalitats.

3.4 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 fulls, amb l'estructura següent:

1. Portada del projecte, en què consti:

a) Nom del centre.

b) Codi del centre.

c) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del projecte.

d) Llengua estrangera implicada en el projecte.

e) Assignatura i blocs de continguts impartits en el cas d'àrees no lingüístiques.

2. Títol, idioma i breu síntesi del projecte.

3. Descripció del projecte:

a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

b) Objectius.

c) Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum.

d) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

e) Descripció de la metodologia que s'empra en la pràctica docent, acompanyada de materials que l'exemplifiquin, amb menció expressa, si s'escau, de metodologies AICLE (per a anglès, CLIL; per a francès, EMILE).

f) Temporització de les actuacions a dur a terme els tres cursos escolars.

g) Criteris i indicadors d'avaluació de l'alumnat i del pla de treball.

4. Altres centres educatius implicats en el projecte, si escau: nom i codi del/s centre/s.

.4 Modalitats dels projectes

4.1 Els centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil i primària han de presentar un projecte que, a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest Programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents de llengua estrangera curricular:

Modalitat a): la introducció de la llengua estrangera a segon curs de segon cicle d'educació infantil amb una dedicació de 2 hores setmanals.

Modalitat b): la impartició de la llengua estrangera a l'educació primària (3 hores setmanals) amb una sessió de mig grup, en tots els nivells, per reforçar la llengua oral.

Modalitat c): l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació mitjana mínima d'una hora setmanal.

El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell acreditat de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat d): la introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació d'1,5 hores setmanals o amb projectes integrats de durada equivalent.

Els projectes que es presentin han d'incloure també l'ús de la llengua estrangera en activitats generals del centre.

4.2 Els centres que imparteixen ensenyaments d'educació secundària han de presentar un projecte que, a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest Programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents, en relació amb la llengua anglesa, francesa, italiana o alemanya:

Modalitat a): l'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera amb un mínim de 35 hores.

El projecte s'ha de dur a terme en estreta col·laboració entre el professorat de llengües estrangeres i el de les àrees implicades, garantint la coordinació i el suport lingüístic de l'especialista, si escau. El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat b): el treball per projectes: ensenyament/aprenentatge significatiu de la llengua estrangera com a instrument per accedir a altres àrees del coneixement.

Modalitat c): la millora de la competència comunicativa general de l'alumnat amb especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció oral en una de les llengües estrangeres curriculars del centre.

.5 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 600.000,00 euros, dels quals 500.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/226003700/4230; 86.000,00 euros, a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, i els 14.000,00 euros restants aniran a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4230 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

.6 Sol·licituds, documentació i termini

6.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general de Planificació i Entorn, d'acord amb el formulari que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com preveu l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

6.3 A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Dos exemplars de la proposta del projecte de llengües estrangeres que es preveu dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del consell escolar en la qual s'aproven el projecte de llengües estrangeres i la previsió inicial de la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat de garantir la continuïtat durant els tres cursos acadèmics de durada del projecte. En el cas dels centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil i primària, relació del professorat amb destinació definitiva al centre que, tot i ocupar un lloc de treball diferent, té la capacitació, titulació o habilitació suficient per impartir la llengua estrangera, i manifesta estar disposat a impartir-ne la docència en el marc del pla experimental presentat.

d) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas de les ZER, haurà de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme a cada centre.

e) En el cas dels centres que presentin un projecte per a l'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera, acreditació de coneixement de l'idioma, amb equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, per part del professorat implicat en l'experiència (excepte el de llengües estrangeres). En el cas dels centres que presentin un projecte d'introducció de la llengua estrangera al segon cicle d'educació infantil, hauran d'acreditar el nivell lingüístic del professorat implicat.

6.4 Els centres participants de titularitat municipal i els privats en règim de concert han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

6.5 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica s'haurà d'imprimir, signar, segellar i presentar, juntament amb la documentació esmentada, a l'atenció del/de la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials que correspongui, als llocs de presentació de sol·licituds que preveuen les bases generals.

.7 Criteris de valoració

7.1 Tenen prioritat els centres que no hagin estat mai beneficiaris d'una convocatòria del pla experimental de llengües estrangeres, i els centres que tenen aprovat un pla d'autonomia de centres o un pla de millora.

7.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte, a més del criteri de prioritat esmentat al punt anterior, els criteris següents:

a) Qualitat i coherència del projecte presentat i relació amb altres projectes i accions de millora en què participi el centre (fins a 35 punts).

b) Adequació dels objectius i continguts del projecte a les propostes detallades a la base específica 4 d'aquest Programa (fins a 30 punts).

c) Disponibilitat i compromís escrit de participar en el projecte, per part d'altres professors amb la capacitació acreditada per impartir la llengua estrangera que treballen en el centre, en llocs de treball diferents del de l'àrea de llengua estrangera (fins a 20 punts).

d) Implicació en el projecte d'un grup de centres educatius d'una mateixa entitat territorial o zona educativa o de tots els centres educatius públics que conformen una zona escolar rural (fins a 15 punts).

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en el director general de Planificació i Entorn la competència per resoldre aquesta convocatòria, tenint en compte les prioritats territorials, i a proposta de les comissions territorials que es crearan a l'efecte, formades pels següents membres, o les persones en qui deleguin:

El director o la directora dels serveis territorials, que actuarà com a president/a.

L'inspector o la inspectora en cap dels serveis territorials.

Dos representants dels directors o de les directores de centres de la zona, un/a d'educació primària i un/a d'educació secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel director o per la directora dels serveis territorials.

El/la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, o la persona vinculada a l'àmbit de les llengües estrangeres en qui deleguin, que actuarà com a secretari o secretària.

8.2 No se seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

8.3 Cada comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i elevarà al director general de Planificació i Entorn una relació prioritzada i avaluada dels projectes que compleixin els requisits. Així mateix, podrà demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

8.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.5 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.9 Recursos assignats i justificació

9.1 Els centres educatius els projectes dels quals resultin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros, i els altres recursos previstos a la base específica 9.3.

9.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada al finançament de despeses corrents o fungibles, o bé a despeses de serveis o actuacions educatives i específiques per a l'impuls de la llengua estrangera. En qualsevol cas seran despeses destinades al desenvolupament del projecte. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

9.3 La selecció d'un projecte comportarà també la dotació dels recursos següents a partir del curs 2010-2011:

Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic.

Priorització en l'assignació d'auxiliars de conversa.

Si escau, ajustament dels llocs de treball del professorat dels centres que imparteixen ensenyaments d'educació infantil i primària dels quals sigui titular el Departament d'Educació, d'acord amb els criteris generals de confecció de plantilles dels centres educatius, de les titulacions o habilitacions del professorat i del professorat disposat a desenvolupar el projecte.

9.4 Als efectes d'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considera un únic centre.

9.5 Les dotacions econòmiques es fan efectives de la manera següent:

a) Centres educatius de titularitat del Departament d'Educació: la dotació econòmica es fa efectiva en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. Aquests centres han d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades i gestionar-les d'acord amb el que preveuen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

El centre ha de justificar l'aplicació de la dotació econòmica al projecte seleccionat mitjançant la presentació, juntament amb la memòria global de les actuacions realitzades prevista a la base 10.c), de la documentació següent:

Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

b) Centres educatius privats en règim de concert o de titularitat municipal: el Departament d'Educació lliura, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria, sense que sigui necessària la presentació de garanties. La resta de l'import es lliura prèvia presentació per part del centre de la documentació justificativa per la totalitat de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat, que tot seguit s'explicita:

Informe-memòria del titular del centre segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitza el 15 de desembre de 2010.

Els centres han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

Per les característiques i la naturalesa dels centres educatius, no es considera necessària la presentació de garanties.

.10 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius que en resultin beneficiaris adquireixen els compromisos següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin. Així mateix, es comprometen a facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament dels projectes disposi d'una hora setmanal coincident dins del seu horari de permanència al centre.

b) Enviar una síntesi anual de les activitats realitzades al director o a la directora dels serveis territorials corresponents, en finalitzar el primer i el segon curs d'implantació del projecte, juntament amb la relació del professorat participant, que s'incorporarà a l'aplicació pertinent per a la certificació d'innovació educativa d'acord amb el que s'estableixi en el seu moment.

c) Un cop finalitzats els tres cursos, el centre educatiu realitzarà l'avaluació del pla, i incorporarà al projecte educatiu i al projecte curricular del centre aquells aspectes que decideixi consolidar. Així mateix, abans del 30 de setembre de 2013, els centres educatius seleccionats hauran de presentar la memòria global de les activitats realitzades.

d) Permetre la publicació i la difusió per part del Departament d'Educació dels materials que s'hagin elaborat en el desenvolupament dels projectes objecte d'aquesta convocatòria, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

e) Els autors, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar els materials sempre que es faci menció expressa que formen part d'un projecte d'innovació en el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres impulsat des del Departament d'Educació.

.11 Seguiment dels projectes

La Inspecció Educativa supervisarà el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació a les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es farà arribar a la Direcció General de Planificació i Entorn per tal que faci la valoració definitiva i prengui les decisions que correspongui.

.12 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els tres cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i als centres participants en el projecte d'innovació per procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran a aquest efecte.

Programa J. Subvencions a centre educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària per a l'aprenentatge actiu d'idiomes (codi 221J EN07).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és la realització d'activitats d'aprenentatge actiu en els països respectius dels idiomes que, com a llengua estrangera, s'imparteixen dins dels ensenyaments reglats en els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació secundària, de titularitat del Departament d'Educació, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària de titularitat del Departament d'Educació, municipal i de titularitat privada en règim de concert.

2.2 El centres de titularitat municipal i els de titularitat privada han de complir també els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Requisits dels viatges, les estades i els grups

Els viatges i el règim de sol·licituds s'ajustaran a les condicions següents:

a) Els viatges tindran una durada de dues setmanes, amb una pernoctació mínima de 13 nits en el lloc de destinació.

b) Aquests viatges s'han de realitzar dins del període comprès entre el 10 de juny i el 30 de setembre de 2010.

c) Les sol·licituds es presentaran per a grups d'alumnat que cursi algun dels ensenyaments següents:

Primer cicle d'educació secundària obligatòria.

Segon cicle d'educació secundària obligatòria.

Primer de batxillerat.

Cicles formatius que imparteixin llengua estrangera com a part obligatòria del currículum.

d) Els grups han d'estar constituïts per alumnat del mateix curs o nivell educatiu i, en el cas de l'ESO, del mateix cicle, en nombre no inferior a 15. Dos centres d'una mateixa comarca o municipi es poden agrupar per constituir un grup només en el cas que cap dels dos centres arribi al nombre mínim d'alumnes requerit. L'ajut es determinarà en funció d'una quantitat per alumne/a en concepte de borsa. En cap cas el nombre de borses que constitueix l'ajut no podrà ser superior al nombre d'alumnes que integren el grup.

e) Cada grup d'alumnes estarà acompanyat durant el viatge i l'estada per dos o més professors/es del centre o centres sol·licitants. El/la professor/a coordinador/a del projecte, que és qui imparteix l'idioma en el centre, haurà d'acompanyar el grup durant la seva estada i serà el responsable dels aspectes educatius generals i d'organització del viatge. Si el grup està constituït per alumnat de dos centres, ha d'haver-hi un coordinador responsable per centre. El/la coordinador/a ha de tenir plaça definitiva al centre, excepte en aquells casos en què el centre no disposi de professorat definitiu adscrit de la llengua estrangera per a la qual s'opta a aquests ajuts. En aquest cas, es valorarà la garantia de continuïtat del projecte, per determinar la viabilitat de l'excepció.

El professorat al qual sigui d'aplicació podrà acollir-se a la convocatòria que es publica anualment al DOGC per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral d'educació especial dels centres educatius del Departament d'Educació, per a activitats educatives realitzades fora dels centres.

f) L'allotjament es podrà fer en modalitats diferents, a criteri del grup sol·licitant:

Acolliment familiar.

Centre d'educació condicionat per a sojorn.

Alberg juvenil autoritzat.

Altres.

g) Els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i del professorat acompanyant han d'estar coberts per una pòlissa d'assegurança.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 736.260,00 euros, dels quals 613.660,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240; 17.000,00 euros, a càrrec de la partida D/460000100/4240, i els 105.600,00 euros restants es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4240 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

4.2 Els ajuts als centres es concretaran en funció de la quantitat assignada per alumne en concepte de borsa. La quantitat assignada per alumne oscil·larà entre els 450,00 euros i els 1.500,00 euros, segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre.

4.3 Les subvencions aniran destinades a les despeses directament derivades del viatge: activitats d'aprenentatge, desplaçaments, assegurança, allotjament, manutenció i visites i excursions complementàries (entrades i similars).

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general de Planificació i Entorn, d'acord amb el formulari que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l'acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi pres el compromís de dur a terme el projecte pedagògic presentat, que conclourà amb el lliurament d'una memòria pedagògica, d'acord amb la base específica 10 d'aquest Programa. Aquesta còpia, expedida pel/per la secretari/ària, durà el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

b) Declaració jurada del/de la director/a del centre en la qual constarà que abans del viatge es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i el professorat acompanyant, en els termes establerts a la base específica 3 d'aquest Programa.

c) Calendari del viatge amb indicació de les dates de sortida i de tornada, mitjà de transport que s'utilitzarà i modalitat d'allotjament que es preveu.

d) Nom del professorat coordinador i acompanyant, especialitat o matèria que imparteixen i situació administrativa en què es troben en el centre, la qual s'ha d'acreditar en el cas dels centres municipals, dels centres privats concertats i dels gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant un certificat del/de la director/a del centre que indiqui el tipus de contracte i la seva durada.

e) Declaració jurada del/de la director/a del centre en la qual constarà que abans del viatge es demanarà l'autorització dels pares o mares o tutors/es per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.

f) Pressupost de despeses desglossat segons els conceptes següents:

Activitats d'aprenentatge.

Desplaçaments.

Assegurança.

Allotjament i manutenció.

Visites i excursions complementàries (entrades i similars).

S'hi ha d'indicar el cost global per alumne/a i el cost global per grup. En aquest pressupost han d'estar incloses les despeses corresponents al professorat coordinador i acompanyant.

g) Informe sobre el tipus de curs o activitat d'aprenentatge que seguirà l'alumnat a l'estranger, que haurà de tenir una continuïtat o estar vinculat amb el projecte pedagògic presentat al concurs.

h) El projecte pedagògic objecte d'aquest concurs, elaborat per l'alumnat, producte de les activitats d'aprenentatge que han ajudat a assolir els objectius pedagògics del nivell corresponent, haurà de ser elaborat en la llengua d'aprenentatge, i es pot presentar en diferents formats electrònics, en un CD-ROM, DVD o PenDrive, amb diverses tipologies textuals, com ara llibre, revista, enregistrament, etc. En cas que l'alumnat hagi realitzat una part del treball en format tridimensional, aquest només es podrà presentar en suport electrònic en el format escollit.

5.4 Els centres de titularitat municipal i els de titularitat privada en règim de concert han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

5.5 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica s'haurà d'imprimir, signar, segellar i presentar, juntament amb la documentació esmentada, al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, a la seu central del Departament d'Educació o als seus serveis territorials.

.6 Criteris de valoració

En l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els aspectes següents:

a) La qualitat del projecte, en funció del grau de participació de l'alumnat: fins a 25 punts.

b) La relació i la continuïtat del treball a l'aula amb el projecte i el programa que es vol desenvolupar en el país d'acollida: fins a 20 punts.

c) La implicació i el treball conjunt amb un o més centres educatius en el país de destinació, vinculats al projecte presentat i a les accions d'aprenentatge actiu de l'idioma realitzades per l'alumnat: fins a 15 punts.

d) L'aportació curricular d'altres àrees, la metodologia intercurricular, transversal o integrada d'aprenentatges de continguts i llengua, amb incorporació de propostes AICLE/CLIL/EMILE: fins a 15 punts.

e) L'adequació econòmica als objectius educatius del projecte: 15 punts

f) La tipologia escolar i la prioritat dels centres sol·licitants: fins a 5 punts.

g) El fet de no haver gaudit d'aquest ajut en els darrers 3 anys: fins a 5 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general de Planificació i Entorn la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora formada pels següents membres, o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Llengües i Entorn, que actuarà com a president.

Dos/dues tècnics/ques docents dels serveis educatius, relacionats amb llengües estrangeres.

Dos/dues tècnics/ques de la Subdirecció General de Formació, relacionats amb llengües estrangeres.

Dos/dues tècnics/ques de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, un/a dels/de les quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 La comissió valorarà els projectes d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base específica 6 d'aquest Programa i ordenarà les sol·licituds segons la puntuació obtinguda, fins a arribar al límit de la dotació pressupostària destinada a la concessió dels ajuts.

7.3 La comissió trametrà la proposta de resolució al director general de Planificació i Entorn en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos comptat des de l'endemà de la finalització del termini per presentar sol·licituds.

7.5 La resolució de la convocatòria es notificarà a les persones interessades i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Una vegada efectuat el viatge, és responsabilitat de la direcció del centre la seva justificació, que ha d'incloure la documentació següent:

a) Escrit de tramesa que indiqui la documentació que s'hi adjunta.

b) Certificat del fet que el consell escolar del centre ha aprovat els comptes relatius al viatge, amb indicació de l'import total d'ingressos i despeses i de la data d'aprovació. En aquest certificat també cal fer-hi constar el nombre d'alumnat que ha participat en el viatge. Aquest certificat ha d'anar expedit pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

c) Relació detallada de les factures o comprovants de les despeses realitzades i del seu pagament, signada pel/per la secretari/ària i pel/per la director/a del centre. En aquesta relació les factures han d'estar agrupades segons els conceptes consignats en el pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF, el nom del creditor, el concepte de la despesa, l'import i la data de pagament. No es poden imputar altres despeses que les previstes en el pressupost.

d) Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

e) Certificat del secretari del centre on consti que tant els ingressos com les despeses derivades de la realització del viatge s'han comptabilitzat en la comptabilitat del centre.

f) Llista nominal, edat i sexe de l'alumnat que integra el grup.

g) Autorització dels pares o mares o tutors/es legals per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.

h) Informe d'incidències de modificació de gestió o d'activitats no realitzades, si s'escau.

i) Pòlissa d'assegurança contractada per cobrir els desplaçaments i les estades a l'estranger de l'alumnat i el professorat acompanyant.

8.2 La justificació de la destinació dels ajuts a les actuacions per a les quals s'han concedit i del compliment dels requisits s'ha de realitzar davant la Direcció General de Planificació i Entorn abans del 15 d'octubre de 2010.

8.3 La memòria pedagògica prevista a la base específica 10 d'aquest Programa s'ha de presentar entre els dies 1 i 14 de març de 2011 al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). Juntament amb la memòria, s'ha de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat, que serà incorporat a l'aplicació d'innovació en el seu moment, per tramitar la certificació corresponent.

8.4 La justificació s'ha de presentar dins del termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini. En vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general de Planificació i Entorn pot concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta la convocatòria, el Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 90% de les quantitats concedides. El pagament de la bestreta no es farà necessàriament efectiu abans de l'inici del viatge, per la qual cosa els centres hauran de preveure aquesta eventualitat. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats.

9.2 El 10% restant es lliurarà un cop presentada la justificació que preveuen aquestes bases.

.10 Memòria

10.1 El grup d'alumnat elaborarà una memòria que recollirà el projecte realitzat durant l'estada al país estranger, i que ha de ser la continuïtat del projecte inicial presentat al concurs. La memòria pot tenir qualsevol dels formats esmentats a la base específica 5.3.h) d'aquest Programa.

10.2 Juntament amb la memòria, s'ha de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat.

.11 Custòdia dels projectes i de les memòries

11.1 El Departament d'Educació es reserva el dret a difondre i/o publicar els treballs realitzats prenent en consideració la seva qualitat i originalitat.

11.2 Els centres que no hagin estat seleccionats podran recollir els seus projectes al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, durant els sis mesos següents a la resolució de la convocatòria.

11.3 Els projectes presentats pels centres que hagin estat seleccionats romandran en dipòsit a la Subdirecció General de Llengües i Entorn i es podran recollir fins al juny de 2011. A partir d'aquella data, el Departament d'Educació no es farà càrrec de la custòdia dels projectes que no s'hagin recollit.

.12 Activitat d'innovació educativa

Aquesta activitat té la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat emetrà el certificat corresponent al professor coordinador del projecte i al professorat acompanyant, un cop s'hagi presentat la memòria. La direcció del centre incorporarà les dades del professorat que hi hagi participat, a l'aplicació corresponent per a la certificació d'activitat d'innovació, d'acord amb les orientacions anuals emeses a aquest efecte.

Línia de subvencions adreçada al professorat

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per a altres activitats de formació (codi 222A EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions al professorat per al finançament de les despeses per desplaçament originades per la seva participació en diferents activitats de formació de professorat, realitzades durant el curs 2008-2009, en el marc del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i el Departament d'Educació per al Pla de suport a la implantació de la LOE.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Pot sol·licitar aquestes subvencions el professorat no universitari de Catalunya que compleixi els requisits que li siguin d'aplicació establerts a la base general 3 i que es trobi en alguna de les situacions següents:

a) Estar en servei actiu amb destinació en centres educatius públics de nivell no universitari.

b) Estar en servei actiu en un centre educatiu privat en règim de concert i que estigui en nòmina de pagament delegat.

c) Estar en servei actiu en serveis educatius.

d) Estar en servei actiu en cossos d'inspecció educativa.

.3 Requisits de les activitats

3.1 Les activitats subvencionables són les esmentades a continuació:

a) Activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, realitzades dins del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d'Educació o pels diferents instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats de Catalunya.

b) Cursos de llengües estrangeres realitzats en les diferents escoles oficials d'idiomes (EOI) de Catalunya.

c) Altres activitats de formació realitzades dins del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d'Educació o pels instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats de Catalunya.

3.2 En tot cas, les activitats han d'haver finalitzat abans de l'1 de setembre de 2009.

3.3 No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sol·licitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

.4 Import i partida pressupostària

La despesa prevista és de 100.000,00 euros, dels quals 90.000,00 euros van a càrrec de la posició pressupostària D/226001100/4260, i els 10.000,00 euros restants van a càrrec de la posició pressupostària D/480000100/4260 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010. Aquest import és ampliable fins a un màxim de 200.000,00 euros, dels quals 95.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/226001100/4260 i 5.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/480000100/4260 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010, condicionat a la incorporació del romanent de l'ingrés finalista corresponent al Pla de suport a la implantació de la LOE de 2009.

Aquesta distribució podrà ser modificada en funció de les sol·licituds estimades i del pressupost disponible.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s'ha de presentar una sol·licitud, adreçada al director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, segons el model que es troba a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials, i també a Internet, a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 Cal emplenar una sol·licitud per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut.

5.3 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, tal com preveu l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.4 A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació següent:

a) En el cas de desplaçaments en transport públic: originals dels justificants de les despeses.

b) En el cas de desplaçaments fora del territori espanyol en transport privat: originals dels justificants de les despeses de gasolina i autopistes.

c) En el cas del professorat de centres municipals: certificat de la direcció del centre en què es faci constar que la persona sol·licitant estava en actiu durant el curs 2008-2009 i que ho està durant el curs 2009-2010.

d) Per als cursos de llengües estrangeres realitzats en les diferents escoles oficials d'idiomes, caldrà aportar també una fotocòpia compulsada del certificat d'assistència expedit per l'escola oficial d'idiomes corresponent o, quan no se'n tingui, document amb la qualificació obtinguda.

5.5 Les persones interessades han d'adjuntar també la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

6.1 La quantia de cadascun dels ajuts es fixarà individualment segons la tipologia i la durada de l'activitat, així com el lloc on es realitzi. En tot cas es tindran en compte els criteris regulats en aquesta base.

6.2 L'import total dels ajuts concedits a un mateix beneficiari no podrà superar els 800,00 euros. Per a una determinada activitat no es podran concedir més de 270,00 euros.

6.3 Els ajuts no cobriran en cap cas el 100% de la despesa, i el percentatge es determinarà en funció de l'activitat realitzada, de l'import total destinat a aquesta convocatòria i de les sol·licituds admeses.

No es concediran ajuts quan:

1. El nombre total de quilòmetres recorreguts durant tota l'activitat sigui inferior a 400.

2. Els costos del transport públic siguin inferiors a 24,00 euros.

3. Els desplaçaments siguin dins la mateixa població del centre de treball o de residència de la persona sol·licitant.

En cas que el sol·licitant hagi realitzat més d'una activitat en els mateixos dies i en la mateixa població, es computarà només un desplaçament per a totes.

Per al càlcul de l'ajut per desplaçament dins el territori espanyol en transport privat es tindrà en compte el quilometratge.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió constituïda pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Formació del Personal Docent.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/ada pel director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

Dues persones tècniques de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, designades pel director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, una de les quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció farà pública, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials, la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Així mateix, es publicarà una llista de defectes en la documentació presentada per tal que puguin ser esmenats.

7.3 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució d'aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

7.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

.8 Justificació

L'aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificarà mitjançant els documents esmentats a la base específica 5.4 d'aquest Programa.

.9 Pagament

Els ajuts es faran efectius en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria.

Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars (codi 223A EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar que l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics participi en les convivències escolars organitzades pels centres educatius durant el curs 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Pot sol·licitar aquestes subvencions l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics, llevat dels de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que hagi participat en les convivències escolars organitzades pel seu centre. Excepcionalment, pot sol·licitar també aquestes subvencions l'alumnat amb malalties cròniques greus que no tingui autonomia per fer front a les seves necessitats sanitàries.

.3 Requisits de les convivències

Les convivències escolars han de complir els requisits següents:

a) Les ha d'organitzar l'equip educatiu corresponent, d'acord amb les necessitats específiques de l'alumnat.

b) La durada no pot ser inferior a dos dies ni superior a set.

c) Han de tenir lloc obligatòriament abans del dia 30 de juny de l'any d'acabament del curs escolar.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions fins a un import màxim de 251.000,00 euros, amb càrrec al crèdit EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 L'alumnat ha de presentar la sol·licitud al centre educatiu, d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

5.2 Els centres, mitjançant el formulari electrònic disponible a http://www.gencat.cat/educacio, han de trametre les dades de les sol·licituds de l'alumnat al Departament d'Educació, juntament amb la resta de dades i informació que estableixen aquestes bases específiques.

5.3 El termini de tramesa de les sol·licituds i de la documentació corresponent per part dels centres educatius és a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al 2 de juliol de 2010.

5.4 La sol·licitud tramesa pels centres ha d'incorporar la informació següent:

a) Certificat justificatiu de la realització de les convivències, en el qual s'especificarà el lloc i les dates en què s'han realitzat, i la relació de l'alumnat amb necessitats educatives especials que ha presentat sol·licitud de subvenció i ha participat en les convivències, fent constar el tipus de deficiència o disminució que pateix.

En aquest imprès s'inclourà la declaració segons la qual no s'ha rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol organisme o entitat pública.

b) Certificat del/de la director/a del centre públic, o bé del/de la titular del centre privat, amb la relació detallada de les despeses i dels ingressos de l'activitat.

c) Declaració del/de la director/a del centre segons la qual es disposa de l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es legals per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

5.5 Les sol·licituds que els centres educatius rebin del seu alumnat quedaran arxivades a disposició del Departament d'Educació.

.6 Criteris de valoració

La quantitat de la subvenció s'obtindrà distribuint el pressupost màxim entre el nombre total de dies de convivències que han realitzat el total d'alumnes amb necessitats educatives especials que han participat en aquestes convivències, i en qualsevol cas, mai serà superior als 30,00 euros per dia.

En aquest sentit, es computarà com una subvenció un dia de convivències per a cada alumne, amb el límit de dies, mínim i màxim, establert en la base específica 3 d'aquest Programa.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) La cap del Servei de d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

c) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

d) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

e) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 En el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que el centre rebi l'ingrés, el centre educatiu ha de trametre a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació la justificació de la subvenció.

8.2 A la justificació s'hi ha adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Escrit de tramesa, amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Relació d'alumnat beneficiari, en la qual els pares, mares o tutors/es legals acreditin haver rebut l'import de la subvenció, en l'imprès normalitzat que es troba a disposició a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

c) Memòria de la realització de les convivències en què es detallin els objectius i les activitats que s'han dut a terme en relació amb el tipus de deficiència de l'alumnat.

.9 Pagament

9.1 L'abonament de les subvencions es farà directament als centres educatius un cop resolta la convocatòria. Posteriorment el centre ha de justificar la realització de l'activitat en el temps i la forma previstos a la base anterior.

9.2 Les quantitats s'ingressaran al compte corrent en què cada centre percep les dotacions econòmiques per despeses de funcionament o, si no n'hi ha, en aquell que s'indiqui a la sol·licitud.

9.3 Pel que fa als centres educatius la gestió dels quals té encomanada el Departament d'Educació, aquesta assignació de fons haurà de ser comptabilitzada degudament pels centres, i es troba sotmesa al que estableixen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i el Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació.

Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 224A EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, gestionades durant el curs 2010-2011 per les associacions de mares i pares d'alumnat, i en el finançament de les quals participin les famílies.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments.

Les sol·licituds que, si s'escau, presentin els ajuntaments en el Programa 225A prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnat referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran a minorar el cost de les activitats extraescolars de manera universal.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquesta subvenció les associacions de mares i pares d'alumnat, llevat de les de la ciutat de Barcelona, de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris.

No poden sol·licitar-la les associacions de centres que formin part d'un pla educatiu d'entorn, on la gestió correspondrà a l'ajuntament.

2.2 Les entitats que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits que els siguin d'aplicació previstos a la base general 3.

.3 Característiques de les activitats i requisits dels monitors i monitores

3.1 Cap de les activitats subvencionades no podrà formar part del Pla català de l'esport.

3.2 Les activitats subvencionades han d'implicar un temps actiu per als nens i les nenes que possibiliti la realització d'activitats socioeducatives lúdiques, artístiques o esportives i d'altres que tinguin per finalitat continuar la formació de l'alumnat, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.3 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.4 Han d'estar aprovades pel consell escolar als centres educatius públics, i pels titulars als centres educatius privats concertats.

3.5 Han d'estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de les activitats extraescolars davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.6 Han d'estar gestionades per les associacions de mares i pares d'alumnat.

3.7 S'han de dur a terme als locals i els espais dels centres educatius que determinin les direccions dels centres, o les titularitats, en el cas dels centres privats concertats, llevat de les activitats específiques que necessàriament s'hagin de realitzar fora del recinte escolar. Es poden realitzar activitats compartides per alumnat de més d'un centre educatiu.

En cas que l'activitat es dugui a terme fora del mateix centre caldrà adaptar la pòlissa d'assegurances perquè prevegi aquesta contingència.

3.8 S'han de dur a terme en un calendari que comprengui la totalitat del curs escolar i en un horari que comenci després de l'activitat lectiva del dia escolar.

3.9 El nombre de monitors/es ha de ser d'un per activitat subvencionable i, en qualsevol cas, serà necessària la presència d'un mínim de dos/dues monitors/es per a la realització d'una única activitat.

3.10 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, hauran d'estar en possessió d'algun dels diplomes i títols següents: diploma de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.11 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions l'import d'1.428.500,00 euros, dels quals 714.250,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat per a l'any 2010, i els 714.250,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost de 2011.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri de les sol·licituds estimades del Programa 225A.

4.3 L'import de la subvenció serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'activitats corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit serà de 860,00 euros per a la primera o única activitat, i de com a màxim 430,00 euros més per a cada una de les restants activitats que s'organitzin a cada centre.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà per via telemàtica, a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

5.2 El període de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2.

5.3 Les entitats participants han d'incloure a la sol·licitud:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 3.5 d'aquest Programa.

c) El pressupost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

.6 Activitats subvencionables

6.1 Té la consideració d'activitat subvencionable, als efectes d'aquest ajuts, aquella en què hi hagi un grup d'entre 12 i 20 alumnes inscrits i que tingui una durada mínima de 50 hores repartides durant el curs escolar. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, als centres educatius i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents a l'activitat per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. Igualment, es considerarà un mòdul amb un mínim de 6 assistents en aquells centres que hagin iniciat les activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnat matriculat.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat de la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La documentació justificativa s'ha de presentar als serveis territorials respectius abans del 29 de juliol de 2011, mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació.

Els serveis territorials respectius revisaran la documentació presentada i podran requerir, si escau, la documentació necessària amb l'objecte de completar l'expedient. Així mateix, els serveis territorials proposaran el pagament, indicant la quantitat a liquidar o, si escau, l'inici del procediment de revocació de la subvenció atorgada.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar la documentació original o fotocòpia compulsada següent:

a) Escrit de tramesa amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del/de la president/a de l'entitat segons la qual els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, i que es compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció, d'acord amb les bases.

c) Memòria descriptiva de les activitats. Ha d'incloure una relació detallada de les activitats realitzades i de la totalitat d'ingressos i despeses de les activitats al llarg del curs, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i el número de factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

d) Certificat d'assistència de l'alumnat beneficiari de cada activitat, d'acord amb el model normalitzat que estarà a disposició a la pàgina web del Departament d'Educació. L'associació de mares i pares d'alumnat haurà disposar de l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

e) Certificat segons el qual cap de les activitats subvencionades ha format part del Pla català de l'esport.

f) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.5 d'aquest Programa.

g) Certificat que acrediti que l'entitat està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

h) Justificants de la despesa, en funció dels casos següents:

h.1) Si l'activitat la presten persones contractades directament per l'associació, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la Seguretat Social.

h.2) Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada, en el concepte, activitats extraescolars, així com el nom i el NIF de l'AMPA. La factura ha de tenir els requisits que preveu la normativa d'aplicació.

h.3) Es podrà justificar fins a un màxim d'un 15% de la subvenció concedida en concepte de materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats extraescolars, dels quals caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on constin de manera detallada el nom i el NIF de l'AMPA. La factura ha de tenir els requisits que preveu la normativa d'aplicació.

.9 Pagament

L'import de la subvenció es farà efectiu en dos pagaments, ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud. El primer pagament consistirà en una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida, no serà necessària la prestació de cap garantia, i es tramitarà, un cop resolta la convocatòria, durant el primer quadrimestre del curs escolar. Es farà un segon pagament per la resta de l'import concedit, i es lliurarà un cop la subvenció hagi estat justificada correctament, d'acord amb la base anterior.

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars (codi 224B EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la realització d'actuacions amb finalitats educatives, relacionades amb la inclusió escolar i social d'alumnat i persones adultes amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, en l'àmbit territorial de Catalunya, no subvencionades en altres convocatòries del Departament d'Educació.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius socials l'atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i que duguin a terme actuacions a favor de la inclusió escolar i social de l'alumnat i persones adultes o dels seus familiars.

2.2 També poden sol·licitar les subvencions les associacions de mares i pares d'alumnat de centres d'educació especial o de centres educatius ordinaris públics o privats amb unitats d'educació especial o unitats de suport a l'educació especial, constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de mares i pares d'alumnes (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).

2.3 Les entitats i associacions participants han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Tipus d'activitats subvencionables

3.1 Les subvencions per a actuacions a favor d'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars s'atorguen exclusivament per a la realització de les activitats següents:

a) Les activitats de sensibilització i difusió adreçades a l'alumnat que tinguin per objectiu fomentar i facilitar la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus. No seran objecte de subvenció les activitats pròpies d'un centre educatiu, ni les activitats d'escolarització o rehabilitació dels infants i adolescents amb discapacitats, les quals, d'altra banda, ja disposen d'altres fonts de finançament.

b) Les activitats d'informació i formació adreçades a la comunitat educativa que tinguin com a objectiu la sensibilització de la societat sobre la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials (conferències, jornades, seminaris i escola de pares, entre d'altres), excepte les activitats adreçades únicament a professionals de l'educació.

c) Les publicacions amb un contingut clarament educatiu (llibres, revistes, pàgines web), adreçades a la comunitat educativa, i que com a mínim es publiquin en català, excepte les publicacions pròpies dels centres educatius.

Per a aquest tipus d'actuacions, únicament es pot demanar subvenció per a un màxim de dues activitats.

3.2 Les subvencions per a actuacions a favor de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, s'atorguen exclusivament per a la realització d'activitats educatives orientades a afavorir el desenvolupament de la seva autonomia personal i habilitats laborals.

En cap cas no seran objecte d'aquesta subvenció les despeses de funcionament ni el material inventariable.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 485.000,00 euros, dels quals 185.000,00 euros es destinen a actuacions vinculades a l'alumnat, i els 300.000,00 euros restants, a actuacions vinculades a les persones adultes.

Ambdós imports es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/482000100/4240 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

L'import corresponent a cadascuna de les actuacions es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, d'acord amb el que preveu la base específica 6 d'aquest Programa.

La distribució dels imports inicials entre ambdues actuacions es pot variar en funció de les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris de valoració de les sol·licituds que estableixen aquestes bases.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà preferentment per via telemàtica, a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

La persona sol·licitant ha d'identificar l'associació amb el número que li va ser assignat pel Registre d'associacions del Departament de Justícia.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Les entitats i associacions han d'incloure a la sol·licitud:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació establertes a la base general 4.4.

b) La proposta de l'activitat o les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, amb el contingut següent:

Nom de l'activitat i ordre de prioritat, en cas que se sol·liciti subvenció per a més d'una activitat.

Objectius que es pretenen assolir.

Descripció de l'activitat: en què consisteix l'activitat; incidència en la millora de la inclusió escolar i social d'alumnat i persones adultes amb necessitats educatives especials.

Destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre previst de participants.

Dates de realització i durada de l'activitat.

Pressupost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació de la previsió d'ingressos i despeses desglossats per conceptes. No es poden imputar costos propis per a la realització d'activitats. Cal tenir present que la justificació posterior de la subvenció s'ha de fer d'acord amb aquest pressupost presentat.

.6 Criteris de valoració

6.1 La comissió de selecció analitzarà les propostes de les actuacions i puntuarà les sol·licituds presentades fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) La prioritat atorgada per l'entitat, fins a un màxim de 10 punts.

b) Els objectius que es pretenen assolir: l'adequació a les finalitats i l'objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 30 punts.

c) El contingut i la durada de l'activitat, fins a un màxim de 20 punts.

d) El vessant educatiu de l'activitat, fins a un màxim de 10 punts.

e) La incidència en la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials, fins a un màxim de 10 punts.

f) Els destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre previst de participants, fins a un màxim de 20 punts.

6.2 Un cop s'hagin valorat totes les sol·licituds presentades i s'hagi determinat l'import subvencionable de cada activitat, s'aplicarà amb caràcter general, i d'acord amb la puntuació obtinguda, el percentatge més alt possible sobre l'import subvencionable, fins a repartir la totalitat del crèdit disponible.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta de la comissió avaluadora, integrada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

La cap del Servei d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

La cap del Servei de Diversificació Curricular.

Un/a tècnic/a del Servei d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les entitats i associacions beneficiàries han de presentar la justificació abans del 30 de setembre de 2010 a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar l'original dels documents següents:

a) Escrit de tramesa amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del/de la president/a de l'entitat segons la qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la realització de les activitats per a les quals s'ha concedit.

c) Memòria de les actuacions subvencionades on consti la relació d'activitats realitzades i el nombre de participants en cada cas.

d) Relació detallada i numerada de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquest pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament. Atès que la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

Per les activitats previstes en la base específica 3.2 d'aquest Programa, en el cas que es justifiquin despeses de personal, cal presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'ha d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la Seguretat Social.

e) Documents justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació esmentada al punt d) anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa, lliurats a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatius que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

f) Declaració del/de la president/a de l'entitat o associació en què es faci constar les quanties dels ingressos obtinguts per les activitats subvencionades i l'origen d'aquests. En el cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

g) En el cas que l'activitat subvencionada sigui una publicació, cal presentar-ne un exemplar.

h) Certificat que acrediti que l'entitat o l'associació està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

.9 Pagament

L'import concedit es farà efectiu en dos pagaments: el primer, en concepte de bestreta i fins al 50% de l'import atorgat, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de prestar cap tipus de garantia, i el segon, per l'import restant, es tramitarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb el que estableixen les bases d'aquest Programa.

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 224C EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, és l'organització de les Escoles Obertes el juny i/o setembre de 2010 i/o el febrer/març de 2011, com a activitats socioeducatives per als nois i noies, als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments.

Les sol·licituds que, si s'escau, presentin els ajuntaments en el Programa 225B prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnat referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat. Tampoc tindran efectes les sol·licituds presentades per les AMPA en el cas que els ajuntaments hagin signat, l'any 2010, un conveni de coresponsabilització amb el Departament d'Educació, en els termes que estableix l'article 6 d'aquesta Ordre.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran a minorar la quota a càrrec de les famílies pel servei prestat durant el curs 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions totes les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, de centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o d'educació primària.

2.2 Les associacions que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 L'activitat subvencionada es realitzarà durant els següents períodes:

a) Els dies laborables del mes de juny (exclosos els dissabtes) i, excepcionalment, del mes de juliol de 2010, quan sigui continuïtat del mes de juny, posteriors a la data de finalització del curs 2009-2010.

b) Els dies laborables del mes de setembre (exclosos els dissabtes) anteriors a l'inici del curs 2010-2011.

c) Els dies laborables (exclosos els dissabtes) de la setmana de vacances escolars del mes de febrer/març de 2011.

La subvenció pot demanar-se per prestar el servei durant un o diversos períodes però, en qualsevol cas, s'haurà de prestar durant tot el període subvencionat.

3.2 L'activitat subvencionada es prestarà en un horari de quatre hores, com a mínim, per dia. Aquesta actuació no inclou la prestació de servei de menjador, el qual queda, en tot cas, fora del contingut de l'activitat subvencionada.

3.3 Ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives i culturals, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.4 Ha d'estar coberta per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.6 L'activitat s'ha d'aprovar pel consell escolar del centre en el cas dels centres educatius públics, i per la titularitat en el cas dels centres privats concertats.

3.7 S'ha de dur a terme en els locals i els espais del centre educatiu que determini la direcció del centre, o la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.8 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar la proporció suficient amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.9 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei els diplomes i títols següents: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, diploma de director de lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.10 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 800.000,00 euros, dels quals 300.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010, i els 500.000,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent de l'any 2011.

L'import previst per a l'any 2010 es destina a la subvenció de les activitats realitzades durant els períodes de juny i setembre, i l'import corresponent al 2011 es destina a subvencionar les realitzades durant el període de febrer/març.

4.2 Aquesta quantitat pot ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri un cop estimades les sol·licituds del Programa 225B.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 280,00 euros per a les activitats organitzades durant els mesos de juny, juliol i setembre, i de 350,00 euros per a les activitats organitzades el mes de febrer/març.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà per via telemàtica, a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

La persona sol·licitant ha d'identificar l'associació de mares i pares d'alumnat amb el número que li va ser assignat pel Registre d'associacions del Departament de Justícia.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds per participar en els períodes de juny i/o setembre és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

El termini de presentació de les sol·licituds per participar en el període de febrer/març és de l'1 al 29 d'octubre de 2010, ambdós inclosos.

5.3 Les associacions de mares i pares d'alumnat han d'incloure a la sol·licitud:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

c) El pressupost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup d'entre 12 i 20 assistents constituirà un mòdul subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions; a partir de 21 se'n consideraran dos, i tres en el cas de més de 40. En el període de febrer/març es podran concedir altres mòduls per cada grup de 20 alumnes a partir de 41. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnat matriculat. En aquests casos el límit serà d'un mòdul per centre.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de dos mesos quant a les sol·licituds presentades durant el primer període de presentació de sol·licituds, i de tres mesos pel que fa a les sol·licituds presentades durant el segon període. En ambdós casos, el termini per resoldre comença a comptar a partir de l'endemà de la finalització dels terminis respectius de presentació de sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La justificació s'ha de presentar als serveis territorials respectius fins al 30 de juliol de 2010 per a les activitats realitzades al juny/juliol, fins al 29 d'octubre de 2010 per al servei prestat durant el mes de setembre, i fins al 31 de març de 2011 per al servei prestat durant el mes de febrer/març.

Els serveis territorials respectius revisaran la documentació presentada i podran requerir, si escau, la documentació necessària amb l'objecte de completar l'expedient. Així mateix, els serveis territorials proposaran el pagament, indicant la quantitat a liquidar o, si escau, l'inici del procediment de revocació de la subvenció atorgada.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Escrit de tramesa amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del/de la president/a de l'associació de mares i pares d'alumnat segons la qual els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, que es compleixen els requisits per ser beneficiàries de la subvenció d'acord amb les bases, i si l'entitat ha percebut algun altre ingrés o subvenció per a la mateixa finalitat.

c) Memòria descriptiva de l'activitat. Ha d'incloure una relació detallada de les activitats realitzades i de la totalitat d'ingressos i despeses de l'activitat, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i el número de factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

d) Certificat de l'alumnat assistent a l'activitat, amb indicació dels noms i cognoms i la data de naixement, amb l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors legals per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.4 d'aquest Programa.

f) Certificat que acrediti que l'associació està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

g) Justificants de la despesa realitzada, en funció dels casos següents:

Si l'activitat la presten persones contractades directament per l'associació de mares i pares d'alumnat, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la Seguretat Social.

Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es i el/s corresponent/s justificant/s de pagament on consti de manera detallada en el concepte l'activitat d'Escoles Obertes, així com el nom i el NIF de l'associació de mares i pares d'alumnat. La factura ha de tenir els requisits que estableix la normativa.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en un pagament pel que fa a l'activitat del mes de juny, un altre pel que fa a la del mes de setembre, i un altre pagament per l'activitat referida al mes de febrer/març, els quals s'ingressaran en el compte bancari de titularitat de l'associació de mares i pares d'alumnat que s'indiqui a la sol·licitud, un cop presentada degudament la justificació a què fa referència la base específica anterior.

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la realització d'activitats i ajudar al funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i a les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris de Catalunya, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

1.2 Les activitats i despeses de funcionament finançades són les realitzades durant l'any 2010.

1.3 No són objecte d'aquesta convocatòria les activitats següents:

a) Aquelles que impliquen la participació de l'alumnat i no han estat aprovades pel consell escolar.

b) Les ja subvencionades per una altra convocatòria d'aquest Departament o d'un altre ens públic.

c) Aquelles que consisteixin en classes regulars addicionals.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris de Catalunya, tant d'ensenyaments de règim ordinari com de règim especial.

2.2 Queden excloses d'aquesta convocatòria les associacions de mares i pares d'alumnat constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).

2.3 Les entitats participants han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Modalitats de subvenció

Hi ha dues modalitats de subvencions: la primera, amb l'objecte de fomentar la realització d'activitats, i la segona, per tal de contribuir al funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i de les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 380.000,00 euros, dels quals 350.000,00 euros es destinen a les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i els 30.000,00 euros restants, a les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat.

Ambdós imports es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/482000100/4240 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

La distribució dels imports podrà ser variada en funció de les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris de valoració de les sol·licituds que estableixen les bases d'aquest Programa.

4.2 Pel que fa a la primera modalitat de subvenció, l'import de cada activitat subvencionada serà de fins a un màxim del 80% del cost de l'activitat.

4.3 Per a la segona modalitat, l'import de la subvenció serà de fins al 60% de les despeses de funcionament pressupostades i fins a una quantia màxima de 60.000,00 euros per beneficiari.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Totes les entitats participants han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

5.3.1 Si la subvenció se sol·licita per al finançament de despeses de funcionament, s'ha d'adjuntar també la documentació següent:

Pressupost detallat d'ingressos i despeses del funcionament de l'entitat de l'exercici pressupostari actual, amb el detall dels costos propis per als quals se sol·licita la subvenció:

Personal (sous, Seguretat Social, etc.).

Subministraments (aigua, llum, telèfon, etc.).

Lloguers d'instal·lacions, maquinari, etc.

Compra de material fungible.

A aquest efecte, es considera material fungible o no inventariable aquell la durada del qual sigui previsiblement inferior a l'any o, si és superior, que el seu import, en cas de material d'oficina, no superi els 150,00 euros, o els 300,00 euros per a material informàtic no inventariable.

Altres costos degudament especificats.

No es computaran els béns que suposin una inversió.

5.3.2 Si la subvenció se sol·licita per a la realització d'activitats, s'ha d'adjuntar també la documentació següent:

Pla d'activitats: descripció de l'activitat o de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció. Per a cadascuna de les activitats cal adjuntar una memòria (màxim tres fulls), en la qual, com a mínim, s'especifiquin els punts següents:

Nom de l'activitat.

Pressupost clar i definit de l'activitat, amb indicació de la previsió d'ingressos i despeses desglossada per conceptes. No es podran imputar costos propis per a la realització de les activitats. Cal tenir present que la posterior justificació de la subvenció s'haurà de fer d'acord amb aquest pressupost.

Objectius que es pretenen assolir.

Destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre de participants.

Dates de realització de l'activitat i mecanismes d'avaluació de cada un dels blocs d'activitats.

En el cas de sol·licitar subvenció per a més d'una activitat, caldrà indicar l'ordre de prioritat. El nombre de les activitats subvencionades estarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.

.6 Criteris de valoració

6.1 La comissió de valoració atorgarà a les sol·licituds presentades per a la realització d'activitats fins a un màxim de 40 punts, segons els criteris següents:

a) L'àmbit d'actuació territorial de l'entitat: en funció de si és tot Catalunya o bé un territori més reduït, fins a 4 punts.

b) L'índex de representativitat de cada entitat (membres que integren l'entitat i nombre de persones associades): aquest índex es determinarà, en el cas de les confederacions, atenent el nombre de federacions que les agrupen; en el cas de les federacions, atenent el d'associacions que les integren, i en el cas de les associacions d'alumnat, es computarà pel nombre d'alumnes associats de nivells no universitaris. En la determinació d'aquest índex només es consideraran les entitats que estiguin inscrites en el registre corresponent.

La puntuació serà d'acord amb els barems següents:

Fins a 100 associacions federades: 1 punt.

Entre 101 i 300 associacions federades: 2 punts.

Entre 301 i 500 associacions federades: 3 punts.

Més de 500 associacions federades: 6 punts.

c) Proposta d'activitats presentada, fins a 20 punts. Aquesta proposta pot consistir en les activitats següents:

c.1) Dinamitzar l'associacionisme en tots els centres educatius del territori.

c.2) Assessorar sobre l'associacionisme i la participació en els centres educatius.

c.3) Estimular la participació en els òrgans de govern dels centres, com el consell escolar. A aquests efectes, es prendrà en consideració el nombre de representants obtinguts en les últimes eleccions, que haurà de ser certificat per la mateixa associació.

c.4) Organitzar activitats de formació i d'informació que estimulin l'actualització de les famílies, despertin inquietuds i fomentin valors.

c.5) Promoure i millorar la convivència escolar (preferentment amb programes contra la violència, la xenofòbia i el racisme, a favor de la pau, la tolerància, la igualtat i el medi ambient). També fomentar el desenvolupament integral de la persona i la igualtat entre els gèneres.

c.6) Fomentar i facilitar l'educació inclusiva de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

c.7) Fomentar l'equitat en les famílies de l'alumnat del centre.

c.8) Fomentar valors d'interculturalitat, articulant actuacions de socialització per afavorir la integració d'alumnat estranger o de minories ètniques i culturals i les seves famílies en la comunitat escolar i en l'entorn. També fomentar la participació de les mares i els pares de l'alumnat immigrant i de minories ètniques i/o culturals, o bé la participació del mateix alumnat.

c.9) Fomentar la convergència de l'àmbit familiar, l'educatiu i el comunitari.

c.10) Orientar i donar suport a les famílies per desenvolupar la seva responsabilitat educativa.

c.11) Realitzar trobades en les quals es constitueixin taules rodones i grups de treball per exposar i intercanviar experiències, fomentar la participació dels pares, etc.

Així mateix, en la materialització de les activitats, es valoraran els aspectes següents:

c.12) La realització d'activitats arreu de Catalunya, i en especial en sectors geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi habitualment.

c.13) La utilització del català normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

c.14) La infraestructura d'organització i serveis de l'entitat.

d) Altres criteris objectius, fins a 10 punts. Aquests criteris objectius estan referits als aspectes següents:

d.1) Activitats i publicacions editades l'any anterior, valorant-ne el nombre, la qualitat i el rigor dels temes tractats, la tirada i la periodicitat.

d.2) Viabilitat i qualitat del projecte o pla d'activitats per al qual se sol·licita la subvenció i de la projecció que pugui tenir en l'entorn de la comunitat educativa.

d.3) Desenvolupament, si s'escau, del pla d'activitats subvencionades pel Departament d'Educació el curs anterior, en termes de nombre d'activitats realitzades i percentatge de participants, d'acord amb la memòria presentada.

d.4) Caràcter innovador de les actuacions proposades.

d.5) Projectes i actuacions amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de dones i homes en la composició de les juntes directives de les associacions.

6.2 La comissió de valoració puntuarà les sol·licituds presentades per al finançament de despeses de funcionament fins a un màxim de 10 punts, segons els criteris següents:

a) L'àmbit d'actuació territorial de l'entitat: en funció de si és tot Catalunya o bé un territori més reduït, fins a 4 punts.

b) L'índex de representativitat de cada entitat (membres que integren l'entitat i nombre de persones associades): aquest índex es determinarà, en el cas de les confederacions, atenent el nombre de federacions que les agrupen, i en el cas de les federacions, atenent el d'associacions que les integren. En la determinació d'aquest índex només es consideraran les entitats que estiguin inscrites en el registre corresponent.

La puntuació serà d'acord amb els barems següents:

Fins a 100 associacions federades: 1 punt.

Entre 101 i 300 associacions federades: 2 punts.

Entre 301 i 500 associacions federades: 3 punts.

Més de 500 associacions federades: 6 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora, integrada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les entitats beneficiàries hauran de justificar davant la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, fins al 30 de novembre de 2010, que han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determina la concessió de la subvenció i que l'import s'ha destinat a l'actuació per a la qual s'ha concedit.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar l'original dels documents següents:

a) Escrit de tramesa, on s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del president de l'entitat segons la qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la realització de l'activitat o activitats per a les quals s'ha concedit.

c) Relació detallada i numerada de les despeses, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquell pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament.

d) Documents originals justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurats a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatius que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

e) Relació dels ingressos de cada activitat. En cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

f) Memòria de les actuacions desenvolupades objecte de subvenció, on consti la relació d'activitats realitzades i el nombre de participants en cada cas. En el cas que la subvenció hagi estat concedida per a despeses de funcionament, a la memòria caldrà descriure les activitats desenvolupades, on consti la relació d'activitats que hagin generat les despeses de funcionament objecte de subvenció.

g) Certificat que acrediti que l'entitat està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

.9 Pagament

El pagament de les subvencions es realitzarà en dos lliuraments: el primer, en concepte de bestreta i pel 40% de l'import concedit, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de prestar cap tipus de garantia, i el segon, pel 60% restant, es tramitarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb les bases específiques d'aquest Programa.

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en els centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 224E EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat és l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària i/o l'educació especial.

1.2 L'import de la subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei per a tot l'alumnat que s'hi aculli, durant el curs escolar 2010-2011.

1.3 Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments en el Programa 225D. En els casos en què l'associació de mares i pares d'alumnat d'un determinat centre no estigui constituïda, la subvenció es pot sol·licitar mitjançant la convocatòria esmentada.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions totes les associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que organitzin el servei d'acollida matinal en els termes que estableixen aquestes bases.

2.2 Les associacions sol·licitants han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 El servei ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives, la lectura i l'ús de la biblioteca o altres instal·lacions del centre, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.2 Ha d'oferir-se durant tots els dies lectius del calendari escolar.

3.3 S'ha de dur a terme en el mateix centre educatiu, en els locals i espais de lleure que determini la direcció del centre, en el cas dels centres educatius públics, o el titular, en el cas dels centres privats concertats.

3.4 Ha d'estar cobert per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament del servei d'acollida matinal d'infants davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 S'ha d'aprovar pel consell escolar en els centres educatius públics i per la titularitat en els centres educatius privats concertats.

3.6 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en les activitats.

3.7 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar proporció amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.8 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei el diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, el de director de lleure infantil i juvenil, el títol de tècnic superior en animació sociocultural, el de tècnic superior en integració social, el de tècnic superior en educació infantil i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.9 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions l'import d'1.800.000,00 euros, dels quals 724.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat per a l'any 2010, i els 1.076.000,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost de 2011.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri de les sol·licituds estimades del Programa 225D.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00 euros per curs.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les associacions de mares i pares d'alumnat presentaran la sol·licitud per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio). La persona sol·licitant ha d'identificar l'associació amb el número que li va ser assignat pel Registre d'associacions del Departament de Justícia.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Les associacions de mares i pares d'alumnat han d'incloure a la sol·licitud:

a) Les declaracions que els sigui d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

c) El pressupost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup de 12 a 20 infants constituirà un mòdul subvencionable; de 21 a 40 se'n consideraran dos, i tres si en té més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participi, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en el termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

6.4 Es podrà subvencionar un màxim de tres mòduls per a cada centre educatiu, tret dels centres que s'acullin a les excepcions recollides anteriorment. En aquests casos el límit serà d'un mòdul per centre.

6.5 Si el servei d'acollida es presta en el mateix centre per més d'una associació de mares i pares d'alumnat, les subvencions es distribuiran de manera proporcional al nombre d'alumnat beneficiari del servei d'acollida matinal realitzat per cadascuna de les associacions.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les associacions beneficiàries han de presentar la justificació de la subvenció abans del 29 de juliol de 2011 als serveis territorials del Departament d'Educació.

Els serveis territorials respectius revisaran la documentació presentada i podran requerir, si escau, la documentació necessària amb l'objecte de completar l'expedient. Així mateix, els serveis territorials proposaran per a cada cas el pagament, indicant la quantitat a liquidar o, si escau, l'inici del procediment de revocació de la subvenció atorgada.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Escrit de tramesa, amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del/de la president/a de l'associació de mares i pares d'alumnat segons la qual els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, i que es compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció, d'acord amb les bases d'aquest Programa.

c) Memòria descriptiva del servei. Ha d'incloure una relació detallada de la totalitat d'ingressos i despeses de l'activitat al llarg del curs, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i el número de factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

d) Certificat d'assistència, detallat per mesos, de l'alumnat assistent al servei d'acollida matinal durant el curs, amb indicació dels noms i cognoms, amb l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.4.

f) Certificat que acrediti que l'associació està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

g) Justificants de la despesa, en funció dels casos següents:

g.1) Si el servei d'acollida el presten persones contractades directament per l'associació de mares i pares d'alumnat, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la Seguretat Social.

g.2) Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada en el concepte el servei d'acollida matinal, així com el nom i el NIF de l'AMPA. La factura ha de tenir els requisits que preveu la normativa d'aplicació.

g.3) Es podrà justificar fins a un màxim d'un 15% de la subvenció en concepte de materials necessaris per al correcte desenvolupament del servei d'acollida matinal, dels quals caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on constin de manera detallada el nom i el NIF de l'AMPA.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en dos pagaments ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud, prèvia justificació de la prestació del servei i del compliment dels requisits.

El primer pagament, en concepte de bestreta, serà de fins a un 40% de la subvenció atorgada, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia, i es tramitarà dins del primer quadrimestre del curs escolar, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb aquestes bases.

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions dins l'àmbit de la formació permanent en alguna de les tres modalitats següents, en funció del tipus d'activitats realitzades i dels destinataris dels ajuts:

Modalitat d'ajut A: activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari organitzades per associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

Modalitat d'ajut B: activitats de formació permanent relacionades amb l'aprenentatge de llengües estrangeres adreçades al professorat de nivell no universitari i organitzades per associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

Modalitat d'ajut C: despeses de funcionament, informació i difusió efectuades per les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants per tal de fomentar la vida associativa i afavorir la tasca de renovació pedagògica i les iniciatives que duen a terme aquests col·lectius.

1.2 Les actuacions objecte de subvenció són les realitzades durant el curs 2009-2010. Part d'aquestes actuacions estan cofinançades en virtut dels acords establerts en el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Comunitat Autònoma de Catalunya per al Pla de suport a la implantació de la LOE.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Modalitats d'ajut A i B.

Poden optar a aquests ajuts, en els termes que estableixen aquestes bases, les associacions i organitzacions professionals constituïdes únicament per ensenyants i les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

En qualsevol cas, en queden excloses les entitats titulars de centres educatius.

2.2 Modalitat d'ajut C.

Poden optar a aquests ajuts, en els termes que estableixen aquestes bases, les associacions i organitzacions professionals constituïdes únicament per ensenyants.

2.3 Totes les entitats participants han de complir els requisits que els siguin d'aplicació previstos a la base general 3.

2.4 Les entitats que sol·licitin les modalitats d'ajut A i B han de tenir entre els seus objectius estatutaris la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat de nivell no universitari.

.3 Modalitats d'ajut i requisits

3.1 Modalitats d'ajut A i B.

Les activitats de formació permanent per a les quals es pot sol·licitar l'ajut han de consistir en algun d'aquests supòsits:

a) Cursos, seminaris o grups de treball.

b) Congressos, jornades o simposis.

c) Conferències, taules rodones, debats i intercanvis d'experiències, sempre que es duguin a terme de manera aïllada i no s'englobin dins d'una activitat formativa més àmplia.

Les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants poden demanar subvenció per als diferents supòsits descrits. Pel que fa a les entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, només poden demanar subvenció per als supòsits b) i c) anteriors.

A més, totes les activitats han de complir els requisits següents:

a) Anar adreçades a professorat de nivell no universitari de centres educatius de Catalunya.

b) Dur-se a terme fora de l'horari de permanència del professorat en el centre.

c) En els cursos i seminaris, han de participar-hi un mínim de 10 docents en actiu. En els grups de treball, un mínim de 5 docents en actiu.

d) Ser complementàries de l'oferta programada pel Departament d'Educació d'acord amb els objectius del Pla marc de formació permanent 2005-2010.

3.2 Modalitat d'ajut C.

Els conceptes pels quals es pot sol·licitar l'ajut són aquells derivats de les despeses de funcionament, informació i difusió.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import inicial de 601.400,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària EN07 D/482000100/4260 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010, ampliable fins a un import total de 700.000,00 euros, condicionat a la generació de partides finalistes provinents del Pla de suport per a la implantació de la LOE.

Als ajuts de les modalitats A i B es destinarà un import inicial de 541.400,00 euros, ampliable fins a un import total de 640.000,00 euros, condicionat a la generació de partides finalistes provinents del Pla de suport per a la implantació de la LOE. D'aquest import total, com a màxim 98.600,00 euros aniran destinats a la modalitat B.

Un cop estudiades totes les sol·licituds i la seva adequació als objectius de la convocatòria, s'aplicarà amb caràcter general el percentatge més elevat possible sobre l'import sol·licitat, sempre que no se sobrepassi la diferència entre ingressos i despeses del pressupost del conjunt d'activitats.

Als ajuts de la modalitat C es destinarà un import de 60.000,00 euros per subvencionar el conjunt d'entitats que compleixen els requisits. El percentatge mínim de concessió serà del 50% de l'import sol·licitat, sempre que el nombre de sol·licituds i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Les quantitats assignades als diferents tipus d'ajuts es podran redistribuir fins exhaurir la totalitat de l'import destinat a la convocatòria, en funció del nombre de sol·licituds.

.5 Sol·licitud, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

5.3 Totes les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que els sigui d'aplicació prevista a la base general 4.4.

5.4 En funció de la modalitat d'ajut sol·licitat, també cal adjuntar la documentació següent:

a) Modalitats d'ajut A i B. Activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari:

a.1) Pressupost detallat d'ingressos i despeses del conjunt d'activitats. Cal indicar: les despeses de docència, les generals (materials, organització, divulgació, infrastructura, etc.) i les de desplaçament en el cas de professorat formador, conferenciants i ponents. També cal indicar els ingressos: matrícula i altres ajuts.

a.2) En el cas de les escoles d'estiu cal aportar una relació dels codis d'activitats introduïdes en la base de dades de l'aplicació de Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació (GTAF). Amb aquesta informació el Departament d'Educació procedirà al reconeixement de les activitats segons la normativa vigent (Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat, modificada per l'Ordre de 30 de setembre de 1997).

a.3) En el cas d'activitats diferents de les escoles d'estiu cal aportar un dossier per a cada activitat en què s'indiqui:

El nom de l'activitat.

La descripció i els objectius de l'activitat.

En el cas de grups de treball, la descripció del treball que es durà a terme, els materials que s'elaboraran, si s'escau, el resultat que s'espera obtenir, la metodologia de treball que se seguirà, els mecanismes de control del treball de cada membre del grup i l'avaluació que es farà de la tasca desenvolupada i del producte final.

La durada.

Les dates de realització.

El lloc de realització.

L'horari.

El nivell educatiu del professorat al qual s'adreça.

El nombre de docents en actiu que es preveu que hi participin.

El nom, els cognoms i la titulació acadèmica dels formadors, conferenciants i ponents.

La descripció dels mètodes i mecanismes previstos per a l'avaluació o valoració.

No cal lliurar el dossier esmentat si el Departament d'Educació ja ha reconegut prèviament aquestes activitats, bé a través de l'aplicació de Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació (GTAF), o mitjançant un dossier previ (Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat, modificada per l'Ordre de 30 de setembre de 1997). En aquest cas només caldrà adjuntar una fotocòpia de l'annex de cada una de les resolucions de reconeixement corresponents.

b) Modalitat d'ajut C. Despeses de funcionament, informació i difusió:

b.1) Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'entitat de l'exercici pressupostari actual.

b.2) Informe de la programació anual d'activitats de l'entitat durant el curs objecte de la convocatòria.

b.3) Pressupost de les despeses de funcionament, informació i difusió per a les quals se sol·licita ajut.

.6 Criteris de valoració

Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents, en funció de la modalitat d'ajut sol·licitat:

6.1 Modalitats d'ajut A. Activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari :

a) Les metodologies de treball a l'aula amb continguts digitals. L'ús de pissarres digitals i ordinadors portàtils.

b) Les temàtiques que tracten sobre l'escola inclusiva, didàctiques de les àrees i matèries curriculars, ús didàctic de les TIC a l'aula i millora personal i desenvolupament professional dels docents.

c) La proposta que atén alguna necessitat formativa no coberta pel Pla de formació permanent.

d) Les activitats que es realitzen en zones on no hi ha possibilitat de més oferta formativa o en comarques allunyades dels grans nuclis urbans en què el professorat té especial dificultat de desplaçament.

6.2 Modalitat d'ajut B. Activitats de formació permanent relacionades amb l'aprenentatge de llengües estrangeres adreçades al professorat de nivell no universitari:

a) Les temàtiques que tracten de continguts metodològics sobre l'aprenentatge de les llengües estrangeres.

b) Les temàtiques que tracten la impartició de continguts curriculars en una llengua estrangera (AICLE).

c) Les temàtiques que desenvolupen les competències del professorat en una llengua estrangera.

6.3 Modalitat d'ajut C. Despeses de funcionament, informació i difusió:

a) El nombre d'ensenyants que integren l'associació.

b) El volum anual de les activitats que realitza l'entitat.

c) L'àmbit territorial d'actuació de l'entitat.

d) La qualitat de les accions d'informació i difusió presentades.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora, integrada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Formació del Personal Docent.

La cap del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa.

Dos/dues tècnics/tècniques de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 La comissió avaluadora podrà demanar a les entitats sol·licitants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

7.3 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4 La resolució de la convocatòria es notificarà als sol·licitants, i s'hi donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les entitats beneficiàries han d'acreditar davant la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, no més tard del 30 de setembre de 2010, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determini la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit. Si per motius excepcionals no es pot acreditar dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit abans que finalitzi el termini previst, amb la indicació dels motius que impedeixen presentar aquesta justificació.

En vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat podrà concedir-ne l'ampliació.

8.2 Per justificar els ajuts concedits per qualsevol de les tres modalitats, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent:

a) Escrit de tramesa, en el qual s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Informe del president de l'entitat segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a l'objecte per al qual s'ha concedit.

c) Relació detallada, sumada i numerada de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquest pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom del creditor, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament. Atès que la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

d) Documents originals justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurats a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatius que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

e) Relació dels ingressos. En el cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

f) Fotocòpia de cadascun dels documents justificatius indicats al punt d) i de les relacions indicades als punts c) i e) d'aquesta base.

g) Certificat que acrediti que l'entitat està al corrent en l'obligació de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

8.3 En el cas de les modalitats d'ajut A i B, per a activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari, s'ha de presentar també la documentació següent:

a) Actes dels assistents i dels formadors o ponents de les activitats realitzades, en què es farà constar per a cada persona: nom, cognoms, número de DNI i centre docent on treballa.

b) Memòria pedagògica de les activitats objecte de la subvenció que inclogui una valoració d'acord amb l'avaluació efectuada.

Si es tracta d'activitats que formen part d'una escola d'estiu, el Departament d'Educació facilitarà un guió dels punts que cal incloure en la memòria esmentada al punt anterior. En el moment de lliurar la memòria s'han de tenir bloquejades les activitats a l'aplicació de Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació (GTAF).

8.4 En el cas de la modalitat d'ajut C, per a despeses de funcionament, informació i difusió, s'ha d'adjuntar també una memòria explicativa de les activitats dutes a terme que han generat les despeses objecte de subvenció.

.9 Pagament

El pagament de les subvencions es realitzarà en dos períodes: el 80% de l'import concedit es tramitarà un cop resolta definitivament la convocatòria, en concepte de bestreta, i el 20% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat l'ajut d'acord amb el que estableixen les bases.

Ateses les característiques de les entitats beneficiàries, no es considera necessària la prestació de garanties.

Línia de subvencions adreçada als ajuntaments

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social als centres educatius sostinguts amb fons públics, llevat dels de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, gestionades durant el curs 2010-2011 pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares d'alumnes, i en el finançament de les quals participin les famílies.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de mares i pares d'alumnat.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran a minorar el cost de l'activitat per a l'alumnat que s'hi aculli i amb un tractament especial i directe pel que fa a les famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides, mitjançant la concessió de subvencions individuals.

.2 Modalitats de subvenció

Les subvencions als ajuntaments objecte d'aquesta convocatòria tindran dues modalitats, compatibles entre si.

2.1 La primera modalitat, els ajuntaments la destinaran íntegrament a minorar el cost de les activitats extraescolars de manera universal.

Les sol·licituds que, si s'escau, presentin els ajuntaments prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat en el Programa 224A.

2.2 La segona modalitat, els ajuntaments la destinaran a la concessió de subvencions individualitzades a les famílies d'alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participin en activitats subvencionades en la primera modalitat d'aquest Programa o en la del Programa 224A.

2.2.1 Els ajuntaments han de seleccionar l'alumnat d'aquesta modalitat de subvenció individual mitjançant un procediment de concurrència pública que respecti els principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb els criteris que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent que facin a l'efecte.

2.2.2 Les famílies que es vulguin acollir a la segona modalitat de subvenció han d'acreditar haver tingut, en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar inferior als imports que figuren a l'escalat següent, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros.

Famílies de tres membres: 22.820,00 euros.

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros.

Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros.

Famílies de sis membres: 34.241,00 euros.

Famílies de set membres: 37.576,00 euros.

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros.

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable.

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

Als efectes d'aquesta convocatòria, la renda de les famílies s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

2.2.3 Els ajuntaments podran baremar i ordenar les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels criteris següents:

a) La capacitat econòmica.

b) Que es tracti d'infants en acolliment.

c) Que l'infant, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans tinguin una discapacitat reconeguda.

d) Que es tracti d'una família nombrosa.

e) Que es tracti d'una família monoparental.

f) Aquells altres que estableixi l'ajuntament en el procediment públic de selecció que faci a l'efecte.

Correspon a cada corporació local la valoració d'aquestes circumstàncies d'acord amb el que estableixi el procediment de concurrència.

.3 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

3.1 Poden sol·licitar la primera modalitat de subvenció els ajuntaments que organitzin activitats extraescolars en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya del municipi respectiu, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris. En el cas que el centre formi part d'un pla educatiu d'entorn, l'activitat haurà de comptar amb l'acord de la comissió local del pla educatiu d'entorn.

3.2 La segona modalitat de subvenció la poden sol·licitar els ajuntaments de municipis amb centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris i que hagin resultat subvencionats per la primera modalitat de subvenció d'aquest Programa, o quan les associacions de mares i pares d'alumnat d'aquells centres hagin obtingut subvenció en el Programa 224A.

3.3 Els ajuntaments han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.4 Característiques de les activitats i requisits dels monitors i de les monitores

4.1 Cap de les activitats subvencionades no podrà formar part del Pla català de l'esport ni dels plans educatius d'entorn.

4.2 Les activitats subvencionades han d'implicar un temps actiu per als nens i les nenes que possibiliti la realització d'activitats socioeducatives lúdiques, artístiques o esportives i d'altres que tinguin per finalitat continuar la formació de l'alumnat, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

4.3 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

4.4 Han d'estar aprovades pel consell escolar als centres educatius públics, i pels titulars als centres educatius privats concertats.

4.5 Han d'estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de les activitats extraescolars davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

4.6 Les activitats han d'estar gestionades pels ajuntaments.

4.7 L'activitat s'ha de dur a terme als locals i els espais dels centres educatius que determinin les direccions dels centres, o les titularitats, en el cas dels centres privats concertats, llevat de les activitats específiques que necessàriament s'hagin de realitzar fora del recinte escolar. Es poden realitzar activitats compartides per alumnes de més d'un centre educatiu.

En cas que l'activitat es dugui a terme fora del mateix centre caldrà adaptar la pòlissa d'assegurances perquè prevegi aquesta contingència.

4.8 S'ha de prestar en un calendari que comprengui la totalitat del curs escolar i en un horari que comenci després de l'activitat lectiva del dia escolar.

4.9 El nombre de monitors/es serà d'un per activitat subvencionable i, en qualsevol cas, serà necessària la presència d'un mínim de dos monitors per a la realització d'una única activitat.

4.10 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, hauran d'estar en possessió d'algun dels diplomes i títols següents: diploma de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

4.11 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.5 Import i partida pressupostària

5.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions l'import d'1.928.500,00 euros, dels quals 714.250,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 del pressupost de l'any 2010, i el 1.214.250,00 euros restant, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost de 2011.

L'import assenyalat per al 2010 es destina íntegrament a la primera modalitat de subvenció, per a la minoració del cost de les activitats de manera universal. Pel que fa al 2011, es destinaran 714.250,00 euros a la primera modalitat de subvenció i 500.000,00 euros a la segona modalitat, per a la concessió de subvencions individualitzades que suposin un ajut a les famílies d'alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides.

5.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri un cop estimades les sol·licituds del Programa 224A.

5.3 L'import de la subvenció corresponent a la primera modalitat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'activitats corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit serà de 860,00 euros per a la primera o única activitat, i de com a màxim 430,00 euros més per cada una de les restants activitats que s'organitzin a cada centre.

5.4 L'import de la subvenció corresponent a la segona modalitat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'alumnes corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada alumne/a i activitat serà de 100,00 euros. Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que estigui matriculat en centres d'educació especial o en centres ordinaris que participin en processos d'inclusió serà de com a màxim 150,00 euros per alumne/a i activitat.

En cap cas aquesta subvenció podrà ser superior al cost de l'activitat suportat per la família.

.6 Sol·licituds, documentació i termini

6.1 Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis electrònics corresponents, degudament signats, disponibles a l'Extranet de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat (http://www.eacat.net), també accessible des de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

6.2 El període de presentació de les sol·licituds per participar en la primera modalitat de subvenció és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 3.2.

Les sol·licituds que presenten els ajuntaments han d'incloure:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 4.5 d'aquest Programa.

c) La declaració sobre el certificat de l'acord adoptat sobre la subvenció per l'òrgan competent de l'ajuntament, expedit d'acord amb la legislació vigent.

6.3 El període de presentació de sol·licituds per participar en la segona modalitat de subvenció és del 4 al 28 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Per a aquesta modalitat d'ajut, els ajuntaments han d'incloure a la sol·licitud les declaracions previstes a la base específica 9.3 d'aquest Programa.

.7 Activitats subvencionables

7.1 Té la consideració d'activitat subvencionable, als efectes d'aquests ajuts, aquella en què hi hagi un grup d'entre 12 i 20 alumnes inscrits i que tingui una durada mínima de 50 hores repartides durant el curs escolar. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

7.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

7.3 De manera excepcional, als centres educatius i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents a l'activitat per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. Igualment, es considerarà un mòdul amb un mínim de 6 assistents en aquells centres que hagin iniciat les activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumat matriculat.

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

d) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

e) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

8.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització de cada un dels terminis de presentació de les sol·licituds.

8.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.9 Justificació

9.1 La documentació justificativa s'ha de presentar mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació.

9.2 Per a la primera modalitat de subvenció, el termini de presentació de la documentació justificativa finalitza el dia 29 de juliol de 2011. L'escrit de tramesa de la justificació ha d'adjuntar l'original dels documents següents:

a) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament on consti:

Que la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, on es reflecteixin les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de participants en cadascuna d'aquestes.

La contractació de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 4.5 d'aquest Programa.

Que cap de les activitats subvencionades està finançada per un pla educatiu d'entorn o pel Pla català de l'esport.

b) Certificat de la intervenció de l'ajuntament acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

9.3 Per a la segona modalitat de subvenció el termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el dia 28 de gener de 2011. La justificació consistirà en un certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament en el qual s'acrediti que l'alumnat beneficiari s'ha seleccionat mitjançant convocatòria de concurs públic d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores. Així mateix, al certificat hi ha de constar la relació de l'alumnat beneficiari, el nom de l'activitat en què participa i el cost a càrrec de les famílies per la participació en l'activitat.

.10 Pagament

10.1 La primera modalitat de subvenció s'abonarà en dos pagaments, ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud. El primer pagament consistirà en una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida per tal de minorar-ne el cost de manera universal; no serà necessària la prestació de cap garantia, i es tramitarà durant el primer quadrimestre del curs escolar. Es farà un segon pagament per la resta de l'import concedit, i es lliurarà un cop la subvenció hagi estat justificada correctament, d'acord amb la base anterior.

10.2 Pel que fa a la segona modalitat de subvenció, el pagament es farà en una única transferència una vegada s'hagi presentat la documentació justificativa, d'acord amb la base anterior.

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 225B EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions als ajuntaments és l'organització de les Escoles Obertes al juny i/o setembre de 2010 i/o el febrer/març de 2011, com a activitats socioeducatives per als nois i per a les noies, als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de mares i pares d'alumnes.

Les sol·licituds que, si s'escau, presentin els ajuntaments prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat en el Programa 224C.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies pel servei prestat durant el curs 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions tots els ajuntaments, exceptuant l'Ajuntament de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, per als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària del municipi respectiu.

2.2 No poden participar en aquesta convocatòria els ajuntaments que l'any 2010 hagin signat un conveni de coresponsabilització amb el Departament d'Educació, en els termes que estableix l'article 6 d'aquesta Ordre.

2.3 Els ajuntaments han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 L'activitat subvencionada es realitzarà durant els següents períodes:

a) Els dies laborables del mes de juny (exclosos els dissabtes) i, excepcionalment, del mes de juliol de 2010, quan sigui continuïtat de l'activitat del mes de juny, posteriors a la data de finalització del curs 2009-2010.

b) Els dies laborables del mes de setembre (exclosos els dissabtes) anteriors a l'inici del curs 2010-2011.

c) Els dies laborables (exclosos els dissabtes) de la setmana de vacances escolars del mes de febrer/març de 2011.

La subvenció pot demanar-se per prestar el servei durant un o diversos períodes però, en qualsevol cas, s'haurà de prestar durant tot el període subvencionat.

3.2 L'activitat subvencionada es prestarà en un horari de quatre hores, com a mínim, per dia. Aquesta actuació no comporta la prestació de servei de menjador, el qual queda en tot cas fora del contingut de l'activitat subvencionada.

3.3 Ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives i culturals, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.4 Ha d'estar coberta per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.6 L'activitat s'ha d'aprovar pel consell escolar del centre, en el cas dels centres educatius públics, i per la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.7 S'ha de dur a terme als locals i espais del centre educatiu que determini la direcció del centre, o la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.8 El nombre de monitors/es ha de ser, com a mínim, d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar la proporció suficient amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.9 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei els diplomes i títols següents: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, diploma de director de lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.10 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 500.000,00 euros, dels quals 200.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2010, i els 300.000,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent dels pressupostos de l'any 2011.

L'import previst per a l'any 2010 es destina a la subvenció de les activitats realitzades durant els períodes de juny i setembre, i l'import corresponent al 2011 es destina a subvencionar les realitzades durant el període de febrer/març.

4.2 Aquesta quantitat pot ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri, un cop estimades les sol·licituds del Programa 224C.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 280,00 euros per a les activitats organitzades durant els mesos de juny, juliol i setembre, i de 350,00 euros per a les activitats organitzades durant el mes de febrer/març.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis electrònics corresponents, degudament signats, disponibles a l'Extranet de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat (http://www.eacat.net), també accessible des de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds per participar en els períodes de juny i/o setembre és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

El termini de presentació de les sol·licituds per participar en el període de febrer/març és de l'1 al 29 d'octubre de 2010, ambdós inclosos.

5.3 Les sol·licituds que presenten els ajuntaments han d'incloure:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

c) La declaració sobre el certificat de l'acord adoptat sobre la subvenció per l'òrgan competent de l'ajuntament, expedit d'acord amb la legislació vigent.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup d'entre 12 i 20 assistents constituirà un mòdul subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions; a partir de 21 se'n consideraran dos, i tres en el cas de més de 40. En el període de febrer/març es podran concedir altres mòduls per cada grup de 20 alumnes a partir de 41. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats. En aquests casos el límit serà d'un mòdul per centre.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

d) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

e) Un/a representant de la Secretaria de Polítiques Educatives

f) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

g) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de dos mesos quant a les sol·licituds presentades durant el primer període de presentació de sol·licituds, i de tres mesos pel que fa a les sol·licituds presentades durant el segon període. En ambdós casos, el termini per resoldre comença a comptar a partir de l'endemà de la finalització dels terminis respectius de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La justificació s'ha de presentar als serveis territorials respectius fins al 30 de juliol de 2010, per a les activitats realitzades el juny/juliol; fins al 29 d'octubre de 2010, per al servei prestat durant el mes de setembre, i fins al 31 de març de 2011, per al servei prestat durant el mes de febrer/març.

Els serveis territorials respectius revisaran la documentació presentada i podran requerir, si escau, la documentació necessària amb l'objecte de completar l'expedient. Així mateix, els serveis territorials proposaran per a cada cas el pagament, indicant la quantitat a liquidar o, si escau, l'inici del procediment de revocació de la subvenció atorgada.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar la documentació original següent:

a) Certificat del/de la secretari/ària on consti:

Que la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, on es reflecteixin les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de participants en cadascuna d'aquestes.

La contractació de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.4 d'aquest Programa.

b) Certificat de la intervenció de l'ajuntament acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en un pagament pel que fa a l'activitat del mes de juny, un altre pel que fa a la del mes de setembre, i un altre pagament per l'activitat referida al mes de febrer/març, els quals s'ingressaran en el compte bancari de titularitat de l'ajuntament que s'indiqui a la sol·licitud, un cop presentada degudament la justificació a què fa referència la base específica anterior.

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és facilitar l'escolarització en llars d'infants de titularitat municipal de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota d'escolarització a càrrec de les famílies durant el curs 2010-2011.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions els ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, on la gestió d'aquestes subvencions correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, inscrites en el Registre de centres del Departament d'Educació, que tinguin escolaritzat alumnat que es trobi en condicions socioeconòmiques desfavorides.

2.2 Els ajuntaments han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

2.3 Els ajuntaments hauran de seleccionar l'alumnat que es trobi en una situació socioeconòmica desfavorida mitjançant un procediment de convocatòria pública que respecti els principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb els criteris que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria que l'ajuntament faci a l'efecte.

Tindran la consideració de procediment de concurrència pública, als efectes del que indica el paràgraf anterior, els mecanismes que tinguin establerts o estableixin els ajuntaments per dur a terme el procés de matriculació a les llars d'infants municipals i fixar la contraprestació a càrrec de les famílies, sempre que permeti determinar quin és l'alumnat que es troba en una situació socioeconòmica desfavorida.

2.4 Les corporacions locals que vulguin sol·licitar la subvenció no han de percebre finançament d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques pel mateix concepte.

2.5 Les famílies que es vulguin acollir a aquesta subvenció hauran d'acreditar no haver tingut, en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros.

Famílies de tres membres: 22.820,00 euros.

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros.

Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros.

Famílies de sis membres: 34.241,00 euros.

Famílies de set membres: 37.576,00 euros.

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros.

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable.

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

La renda de les famílies, als efectes d'aquestes subvencions, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

2.6 Els ajuntaments podran baremar i ordenar les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels criteris següents:

a) La capacitat econòmica.

b) Que es tracti d'infants en acolliment.

c) Que l'infant, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans tinguin una discapacitat reconeguda.

d) Que es tracti d'una família nombrosa.

e) Que es tracti d'una família monoparental.

f) Aquells altres que estableixi l'ajuntament en el procediment públic de selecció que efectuï a l'efecte.

Correspon a cada corporació local la valoració d'aquestes circumstàncies d'acord amb el que estableixi el procediment de concurrència.

2.7 La convocatòria efectuada en l'àmbit municipal podrà preveure la possibilitat d'efectuar la sol·licitud en dos terminis, per tal de fer possible l'atorgament d'aquestes subvencions a alumnat d'incorporació tardana i a l'alumnat matriculat a llars d'infants l'obertura de les quals es formalitzi amb posterioritat, d'acord amb el que estableix la base específica 4.2 d'aquest Programa.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 5.082.000,00 euros, dels quals 1.694.000,00 euros aniran a càrrec del crèdit EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, i els 3.388.000,00 restants, a càrrec de l'aplicació corresponent dels pressupostos per a l'any 2011.

3.2 Aquest import es distribuirà entre tots els ajuntaments sol·licitants de manera proporcional al nombre d'alumnes de cada municipi que compleixi els requisits per rebre la subvenció. En qualsevol cas, l'import màxim que s'atorgarà a cada ajuntament serà de 1.400,00 euros per alumne beneficiari per a les sol·licituds presentades dins del primer termini, i de 870,00 euros per alumne beneficiari per a les sol·licituds presentades dins del segon termini, atès que els efectes econòmics del segon termini tindran lloc, si s'escau, a partir del mes de gener de 2011.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis electrònics corresponents, degudament signats, disponibles a l'Extranet de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat (http://www.eacat.net), també accessible des de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

4.2 El primer període de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitza el 15 de setembre de 2010.

Els ajuntaments titulars de llars d'infants l'obertura de les quals es formalitzi amb posterioritat i d'aquelles que tinguin alumnat matriculat després de la finalització del termini a què fa referència el paràgraf anterior podran presentar les sol·licituds corresponents a aquestes situacions durant un segon període de presentació de sol·licituds comprès entre l'1 i el 25 de març de 2011, ambdós inclosos.

4.3 Les sol·licituds que presenten els ajuntaments han d'incloure:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) El certificat de l'acord adoptat sobre la subvenció per l'òrgan competent de l'ajuntament, expedit d'acord amb la legislació vigent.

c) El certificat del secretari de la corporació que acrediti que s'ha dut a terme la convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat beneficiari, d'acord amb les bases reguladores d'aquest Programa, i que el procediment emprat per seleccionar els beneficiaris ha respectat els principis de publicitat i concurrència.

d) El certificat del secretari de la corporació local que acrediti que s'ha resolt la convocatòria de concurs públic. El certificat haurà de fer referència al procediment seguit per tal de seleccionar l'alumnat beneficiari i determinarà, com a mínim, l'alumnat que compleix els requisits de la convocatòria i que pot resultar beneficiari de la subvenció i l'import anual que se li minora de la quota, i l'alumnat al qual li ha estat denegada la subvenció per no complir algun dels requisits exigits, amb l'especificació dels motius corresponents.

e) La declaració on consti el cost de la plaça escolar i el desglossament del seu finançament, amb l'especificació de la que abonen les famílies i de les altres finançades amb fons públics o privats.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) El president de la Comissió Mixta Departament d'Educació - Entitats Municipalistes, que actuarà com a president.

b) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat.

c) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

d) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

e) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

f) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

g) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de dos mesos i mig a comptar a partir de l'endemà de la finalització de cada un dels terminis de presentació de les sol·licituds.

5.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.6 Justificació

6.1 La documentació justificativa s'ha de presentar mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

6.2 El termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el dia 29 de juliol de 2011.

6.3 Els beneficiaris justificaran l'aplicació de les subvencions mitjançant la presentació de la documentació següent:

a) Certificat de la intervenció de l'ajuntament acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

b) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament en el qual consti la relació de l'alumnat beneficiari i els imports unitaris corresponents, i s'acrediti que s'ha efectuat la corresponent reducció de les quotes que abonen les famílies.

.7 Pagament

7.1 Pel que fa a les sol·licituds presentades dins el primer període dels dos previstos, el Departament d'Educació abonarà l'import de la subvenció en dos pagaments. El primer pagament constituirà una bestreta de fins al 40% de l'import total de la subvenció concedida; no serà necessària la prestació de cap garantia, i es farà efectiu durant el primer quadrimestre del curs 2010-2011, un cop resolta la convocatòria corresponent a aquest primer termini. El segon pagament, per l'import restant, es farà efectiu un cop s'hagi justificat correctament la subvenció d'acord amb la base anterior.

7.2 Pel que fa a les sol·licituds presentades dins del segon període, el pagament es farà efectiu, per la totalitat de la subvenció, un cop resolta la convocatòria i justificada correctament la subvenció, d'acord amb la base anterior.

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat del de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 225D EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions als ajuntaments és l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària i/o l'educació especial, i que no tenen constituïda l'associació de mares i pares d'alumnes o no es troba en funcionament.

1.2 L'import de la subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei per a tot l'alumnat que s'hi aculli, durant el curs escolar 2010-2011.

1.3 Amb caràcter general, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada directament a les associacions de mares i pares d'alumnes.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions els ajuntaments amb centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya del respectiu municipi que no tinguin constituïda l'associació de mares i pares d'alumnes o no es trobi en funcionament, llevat del de la ciutat de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, i que gestionin el servei d'acollida matinal en els termes que estableixen aquestes bases.

2.2 Els ajuntaments han de complir els requisits que els siguin d'aplicació establerts a la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 El servei ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives, la lectura i l'ús de la biblioteca o altres instal·lacions del centre, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.2 Ha d'oferir-se durant tots els dies lectius del calendari escolar.

3.3 S'ha de dur a terme en el mateix centre educatiu, en els locals i espais de lleure que determini la direcció del centre, en el cas dels centres educatius públics, o el titular, en el cas dels centres privats concertats.

3.4 Hi ha d'haver una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament del servei d'acollida matinal d'infants davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 S'ha d'aprovar pel consell escolar.

3.6 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en les activitats.

3.7 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar proporció amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.8 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei el diploma de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil, el de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil, el títol de tècnic superior en animació sociocultural, el de tècnic superior en integració social, el de tècnic superior en educació infantil i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.9 S'ha d'aplicar el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions l'import de 60.000,00 euros, dels quals 21.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 del pressupost de l'any 2010, i els 39.000,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost de 2011.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import que, si s'escau, sobri de les sol·licituds estimades del Programa 224E.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00 euros per curs.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis electrònics corresponents, degudament signats, disponibles a l'Extranet de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat (http://www.eacat.net), també accessible des de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Les sol·licituds que presenten els ajuntaments han d'incloure:

a) Les declaracions que els siguin d'aplicació previstes a la base general 4.4.

b) La declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil en els termes establerts a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

c) La declaració sobre el certificat de l'acord adoptat sobre la subvenció per l'òrgan competent de l'ajuntament, expedit d'acord amb la legislació vigent.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup de 12 a 20 infants constituirà un mòdul subvencionable; de 21 a 40 se'n consideraran dos, i tres si en té més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participi, de manera proporcional al que es preveu per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en el termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

6.4 Es podrà subvencionar un màxim de tres mòduls per a cada centre educatiu, tret dels centres que s'acullin a les excepcions recollides anteriorment. En aquests casos, el límit serà d'un mòdul per centre.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents, o les persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

d) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

e) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 Es donarà publicitat a la resolució als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Els ajuntaments han de presentar la justificació abans del 29 de juliol de 2011 als serveis territorials respectius del Departament d'Educació.

Els serveis territorials respectius revisaran la documentació presentada i podran requerir, si escau, la documentació necessària amb l'objecte de completar l'expedient. Així mateix, els serveis territorials proposaran per a cada cas el pagament, indicant la quantitat a liquidar o, si escau, l'inici del procediment de revocació de la subvenció atorgada.

8.2 A la justificació s'hi ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Escrit de tramesa, amb la relació de la documentació que s'adjunta.

b) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de centres i alumnes participants i el nombre dels monitors contractats a l'efecte.

c) Certificat de la intervenció de l'ajuntament acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en dos pagaments ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud, prèvia justificació de la prestació del servei i del compliment dels requisits.

El primer pagament, en concepte de bestreta, serà de fins a un 40% de la subvenció, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia, i es tramitarà dins del primer quadrimestre del curs escolar, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb la base específica anterior.

(10.048.149)

 

Amunt