Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Instrucció

  • Data del document 07/05/2008

  • Número de control 08140143

  • Organisme emissor Consell de l'Audiovisual de Catalunya

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 5146

  • Data 05/06/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 43410

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 62/2008, de 7 de maig, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.


1. Per l'Acord 118/2007, de 25 d'abril, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en endavant, CAC) va acordar aprovar el text del Projecte d'instrucció general pel qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, i sotmetre el text de la disposició a informació pública pel termini de vint dies.

2. Mitjançant un Edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4892, de 28.5.2007, es va sotmetre el text de la disposició a informació pública.

El 17 d'octubre de 2007, l'Àrea Jurídica va emetre l'informe corresponent a la valoració de les al·legacions formulades en aquesta fase.

3. Per l'Acord 256/2007, de 17 d'octubre, el Ple del CAC va acordar aprovar el text del Projecte d'instrucció general esmentat amb les modificacions corresponents a la fase d'informació pública; trametre el text de la disposició a l'Institut Català de les Dones perquè n'emetés l'informe preceptiu sobre l'impacte de gènere i, emès aquest informe i incorporat a l'expedient, trametre l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora, perquè n'emetés l'informe preceptiu, d'acord amb l'article 8.2.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

4. El 16 de novembre de 2007, l'Institut Català de les Dones va emetre l'informe sobre l'impacte de gènere.

5. Mitjançant un ofici de 28 de novembre de 2007, es va trametre l'expedient i el text del Projecte d'instrucció general al president de la Generalitat de Catalunya per tal que sol·licités el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (en endavant, CJA).

El 13 de desembre de 2007, va entrar en la CJA la petició de dictamen formulada.

6. El 13 de març de 2008, el Ple de la CJA va aprovar el Dictamen 49/08 sobre el Projecte d'instrucció general pel qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

En virtut d'aquest dictamen i de la valoració efectuada pel Consell, s'ha considerat pertinent:

1r. Modificar l'exposició de motius, l'apartat 2 de l'article 2, l'article 3 i la disposició transitòria única del Projecte d'instrucció general.

2n. Suprimir la lletra b de l'article 1 i la disposició derogatòria única del Projecte d'instrucció general.

3r. Inserir un nou article 2 al Projecte d'instrucció general.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb l'article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha adoptat els següents

Acords

.1 Aprovar la Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

.2 Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com el text íntegre de la Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Josep M. Carbonell i Abelló

President

Dolors Comas d'Argemir i Cendra

Consellera secretària

INSTRUCCIÓ

general pel qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya

Exposició de motius

L'article 82 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix el Consell de l'Audiovisual de Catalunya com l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada amb plena independència del Govern de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions.

Així ho estableix la Llei 22/2005, de 20 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, que consagra el Consell com la instància principal d'exercici de les funcions administratives sobre el sector audiovisual i, per tant, la mateixa Llei considera convenient que sigui el Consell l'organisme responsable del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Per aquest motiu, l'article 119 conté el mandat legal exprés que ha de ser el Consell de l'Audiovisual de Catalunya qui ha de portar un Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, que ha de ser públic i l'organització i les normes de funcionament del qual s'han d'establir mitjançant una Instrucció general.

A més del contingut mínim que estableix la Llei, l'article 119 autoritza que puguin constar en el Registre altres dades i informacions que determini la mateixa Instrucció general.

Un cop establertes les consideracions anteriors, cal manifestar que el Registre ha de complir una doble finalitat: d'una banda, facilitar la tasca del Consell en el sentit que li ha de permetre desenvolupar les seves atribucions mitjançant l'ordenació i la sistematització de la informació, tant descriptiva com nominal, relativa al sector i, de l'altra, permetre l'accés dels ciutadans a aquesta informació.

D'aquesta manera, es dota el sector d'un instrument eficaç i capaç de garantir una transparència, que es considera un aspecte substancial del manteniment del principi de pluralisme que consagra la Constitució.

Finalment, es té en compte tant l'evolució de la tecnologia com el mandat legal establert per a les administracions públiques per tal que emprin, sempre que els sigui possible i en funció de la disponibilitat tecnològica, els mitjans telemàtics necessaris que agilitin la seva relació amb els ciutadans en l'àmbit dels procediments administratius. Per tant, el Consell té la voluntat que el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya incorpori de forma gradual les eines tecnològiques adients, que han d'evolucionar en conseqüència i, per això, la disposició addicional única de la Instrucció general recull expressament aquesta previsió.

En virtut de tot això, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, després d'escoltar els sectors afectats i sotmetre-la a informació pública i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, adopta la Instrucció general següent.

Article 1

Objecte de la Instrucció general

Aquesta Instrucció general crea i regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 119 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA).

Article 2

Àmbit d'aplicació de la Instrucció general

1. Resten subjectes al que estableix aquesta Instrucció general els prestadors de serveis de comunicació audiovisual a què fa referència l'article 2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.

2. De conformitat amb el que estableix l'article 1.b) de la Llei esmentada, s'entén per .prestador de serveis de comunicació audiovisual. la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial del servei de ràdio o televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per una tercera persona.

Article 3

Naturalesa del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya

1. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya és públic, té caràcter declaratiu i funciona d'acord amb el que estableix aquesta Instrucció general.

2. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya té caràcter administratiu, és de naturalesa autonòmica, únic en el seu àmbit territorial i depèn del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que n'és l'òrgan responsable.

Article 4

Finalitat del Registre

El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya té com a finalitat posar a disposició del Consell de l.Audiovisual de Catalunya la informació descriptiva i nominal referida als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, les incidències i els canvis que afectin el contingut del seu títol habilitant, així com les decisions administratives del Consell en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures que legalment n'afecten el compliment i les altres dades i informacions que determina aquesta Instrucció general.

El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya ha de servir per mantenir actualitzada i ordenada la informació global sobre el sector audiovisual que conté i garantir-ne la difusió activa i sistematitzada al conjunt de la societat.

Article 5

Estructura del Registre

1. El Registre està constituït per les inscripcions registrals referides als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya d'acord amb el que estableix aquesta Instrucció general. Cada prestador té vinculades les inscripcions registrals que fan referència a cadascun dels títols habilitants dels quals sigui titular, diferenciats individualment, així com als serveis que desenvolupa d'acord amb la comunicació prèvia corresponent. Consten al Registre, d'acord amb les previsions que conté aquesta Instrucció general, tant les inscripcions relatives al prestador i als serveis que desenvolupa, com les dades circumstancials relatives a les inscripcions esmentades.

2. En el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya hi ha de constar:

a) les dades relatives als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que concreta l'article 7 d'aquesta Instrucció general;

b) les incidències i els canvis que afectin el contingut de les llicències, i també el règim de la prestació dels serveis de comunicació audiovisual sotmesos a comunicació prèvia;

c) les decisions adoptades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures establerts legalment;

d) la descripció dels continguts que constitueixen els serveis de comunicació audiovisual objecte de l'activitat.

3. A l'efecte d'incloure-ho en el Registre, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual es classifiquen en:

a) Prestadors públics de serveis de radiodifusió sonora.

b) Prestadors privats de serveis de radiodifusió sonora.

c) Prestadors públics de serveis de televisió.

d) Prestadors privats de serveis de televisió.

e) Prestadors de serveis de comunicació audiovisual que prestin serveis mitjançant tecnologies diferents que l'espectre radioelèctric.

Article 6

Tipus d'inscripcions

Les inscripcions poden ser d'alta, complementàries i de baixa.

Són inscripcions d'alta aquelles que resulten de l'atorgament d'un títol habilitant per a la prestació d'un servei de comunicació o de la notificació d'una comunicació prèvia.

Són inscripcions complementàries:

a) aquelles que modifiquen o complementen les inscripcions d'alta;

b) aquelles que fan referència a les dades que expressen les lletres b, c i d de l'apartat 2 de l'article 4 d'aquesta Instrucció general.

Són inscripcions de baixa aquelles que recullen l'extinció del títol habilitant per a la prestació d'un servei de comunicació audiovisual.

Article 7

Registre de documents

1. S'inscriuen en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya els documents rebuts per mitjans telemàtics, quan l'estat d'informatització del registre i el tipus de document ho permetin, i els documents presentats en suport paper, els quals es digitalitzen de forma segura per generar el document electrònic corresponent.

Els documents registrats en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya s'incorporen en l'expedient que, en cada cas, és procedent tramitar.

2. Els documents originals en suport paper, amb caràcter general, romanen custodiats a l'arxiu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Article 8

Inscripció d'alta

1. El Consell practica d'ofici la inscripció d'alta abans que transcorri un mes des que es va formalitzar l'adjudicació del títol habilitant per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual.

2. En la inscripció d'alta s'hi consignen les dades i la documentació següents:

a) En relació amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual:

- Quan es tracti d'una persona física: el nom i els cognoms o la raó social de la persona titular, el sexe, el seu número o codi d'identificació fiscal, la nacionalitat i el domicili professional o social.

- Quan es tracti d'una persona jurídica: les dades relatives a la seva inscripció en el registre mercantil o en el registre administratiu que correspongui; el número d'identificació fiscal, els estatuts socials, el domicili social i la composició dels seus òrgans de govern i d'administració.

- Quan es tracti d'una administració pública: les dades d'identificació fiscal, la seu i la composició dels seus òrgans de govern.

Així mateix, i amb independència de la naturalesa jurídica dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, s'hi han d'inscriure les dades següents:

- La denominació comercial del prestador de serveis de comunicació audiovisual.

- El domicili designat a efectes de notificacions i el nom i altres dades personals del/de la representant legal, si escau.

b) En relació amb les dades de la xarxa o del servei de comunicació que es pretengui explotar:

- La descripció de la tipologia de la programació.

- El tipus de títol que té adjudicat, amb expressió de la zona de servei, del programa i del canal múltiple assignat així com de les característiques tècniques d'emissió associades, fent-hi constar, com a mínim, la ubicació de l'emplaçament o emplaçaments autoritzats per als centres emissors amb indicació de les coordenades i la denominació habitual d'aquests llocs, la potència radiada aparent màxima autoritzada, l'altura efectiva de l'antena o antenes i els seus diagrames de radiació, la ubicació dels centres de producció o estudis i les característiques tècniques dels mètodes de transmissió entre aquests centres i els centres emissors o entre centres emissors.

- Els paràmetres que se li adjudiquin per facilitar, entre d'altres, la identificació del programa.

- La data d'adjudicació, la data de signatura del contracte i la data d'inici i de finalització del còmput del període de vigència del títol.

- En el cas que el servei portador-difusor l'hagi de prestar una entitat altra que el concessionari mateix, justificació que aquesta entitat disposa de l'oportuna llicència individual d'acord amb el que disposa la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

Cal aportar la documentació justificativa de les concessions de domini públic radioelèctric inherents a la prestació del servei, la resolució d'aprovació del projecte tècnic corresponent del prestador de serveis i la data de l'autorització d'inici de les emissions i, si escau, l'autorització per emetre amb tecnologia analògica, amb expressió de la resolució o l'acord i la seva data, de la durada autoritzada i de les característiques tècniques d'aquesta emissió.

3. Totes les dades que s'expressen en aquest article han d'estar degudament justificades per mitjà de còpies acarades dels documents originals. Aquesta documentació queda dipositada en el Registre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Article 9

Declaració d'inscripció en el Registre

Una vegada s'ha practicat la inscripció d'alta, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de notificar al prestador inscrit les dades que hi consten registrades, a l'efecte que puguin ser utilitzades en la seva activitat i en les relacions amb el Registre.

Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, en qualsevol moment posterior, el prestador de serveis de comunicació audiovisual pot sol·licitar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya que emeti una declaració normalitzada que en confirmi la inscripció en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya. Aquesta declaració detalla les circumstàncies en què la persona titular té dret a prestar els serveis de comunicació audiovisual.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya emet les declaracions normalitzades en el termini màxim de deu dies des que es presenta la sol·licitud en el Registre general del Consell.

Article 10

Modificació de les dades inscrites

1. Una vegada s'ha practicat la primera inscripció, qualsevol acte o fet que suposi modificar o ampliar alguna de les dades que han de ser objecte d'inscripció, tant en relació amb la persona titular com amb la prestació del servei, ha de ser comunicat per la persona titular al Registre en el termini d'un mes, a partir del moment que es produeix l'acte modificatiu, mitjançant una sol·licitud adreçada al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar amb la documentació que acrediti les dades al·legades, la qual queda dipositada en el Registre.

2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, la persona titular resta obligat a sol·licitar la inscripció de qualsevol dada o modificació que no consti en el Registre.

3. Les sol·licituds de modificació i d'ampliació de les inscripcions registrals es tramiten d'acord amb el procediment que descriu l'article 10 d'aquesta Instrucció general.

4. No obstant el que estableixen els apartats 1 i 2 d'aquest article, el Registre practica d'ofici les inscripcions que deriven d'autoritzacions administratives que afecten les dades objecte d'inscripció. A aquest efecte, els serveis que tramiten les autoritzacions tenen l'obligació de comunicar al Registre les resolucions dictades degudament acompanyades de la documentació acreditativa necessària, mitjançant una còpia autenticada, la qual queda dipositada en el Registre.

5. No s'inscriu cap acte que requereixi autorització prèvia sense que hi consti aquest requisit.

Article 11

Procediment d'inscripció a instància de part

1. Qualsevol sol·licitud d'inscripció de dades s'ha de presentar d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció i la documentació que s'hi adjunta, es tramita l'expedient d'inscripció corresponent.

3. A la vista de la sol·licitud i de la documentació rebudes, el Consell pot practicar les comprovacions que cregui pertinents. En el cas que la inscripció no es pugui efectuar per insuficiència de les dades o els documents aportats, s'ha de requerir la persona interessada que la complementi en el termini de deu dies hàbils, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la indicació que si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició.

4. Una vegada conclòs l'expedient, es dicta resolució sobre la procedència de la inscripció. El termini màxim per adoptar la resolució és de sis mesos. El silenci administratiu té caràcter positiu.

5. No és procedent la inscripció en els casos següents:

a) Quan no s'aporten totes les dades i els documents que han de ser objecte d'inscripció.

b) Quan, ateses les comprovacions practicades pel Consell, les dades siguin inexactes.

c) Quan no concorren els requisits legals de capacitat de la persona titular de la llicència.

d) Quan, en el cas de persones jurídiques, en la constitució de l'entitat o en la modificació dels seus estatuts socials no es dóna compliment a normes o requisits legals.

6. La persona responsable del Registre practica la inscripció registral corresponent, si escau.

Article 12

Baixa de les inscripcions registrals

La persona encarregada del Registre practica d'ofici la baixa de la inscripció amb la tramitació prèvia de l'expedient de baixa corresponent en el qual es dóna audiència a la persona interessada, llevat del supòsit que la baixa sigui conseqüència directa de l'extinció del títol habilitant.

En tot cas, la inscripció de baixa ha d'expressar la data en què es produeix i la causa que la determina.

Article 13

Formularis

La sol·licitud per formalitzar inscripcions, comunicar modificacions de dades i la resta de comunicacions que preveu aquesta Instrucció general s'ha de realitzar d'acord amb els formularis normalitzats que es poden trobar al web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i s'ha d'acompanyar amb els documents acreditatius que corresponguin d'acord amb el que preveu aquesta Instrucció general.

Article 14

Accés a les dades del Registre i expedició de certificacions

1. Les inscripcions registrals que conté el Registre són de lliure accés per a qualsevol persona que ho sol·liciti, sense perjudici de la protecció de les dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent.

2. La consulta directa de les dades registrades es realitza mitjançant el web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

3. Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar certificacions de les dades inscrites. Les certificacions registrals són l'únic mitjà per acreditar fefaentment el contingut de les inscripcions registrals. L'expedició de certificacions a instància de part merita la taxa corresponent.

Article 15

Garanties per a la seguretat

El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya garanteix, mitjançant les mesures de seguretat i els mecanismes necessaris:

- la conservació dels documents electrònics emmagatzemats pel temps que les normes d'aplicació estableixen;

- la conservació dels documents electrònics sota les mesures generals de seguretat física i lògica del document de seguretat corresponent elaborat pel Consell;

- l'accés a la informació exclusivament per als fins que permet l'ordenament jurídic i pel personal autoritzat;

- la integritat dels documents, així com la de les còpies electròniques que puguin generar.

Així mateix, les dades personals que conté el Registre gaudeixen de la protecció i de la garantia que estableix la legislació vigent.

Article 16

Taxa d'inscripció i d'expedició de certificacions

De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant si tenen caràcter públic com privat, estan obligats a satisfer la taxa destinada a cobrir les despeses que ocasioni la inscripció i l'expedició de certificacions per part del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que anualment estableixi la Llei de pressupostos.

Article 17

Relacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb altres administracions públiques i autoritats reguladores

La coordinació i cooperació entre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i altres administracions públiques i autoritats reguladores s'ha de realitzar de conformitat amb el que estableix la normativa que sigui aplicable.

Disposició addicional única

Digitalització del Registre

El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya anirà incorporant de forma gradual, i a mesura que la tecnologia ho permeti, les eines tecnològiques necessàries per garantir la màxima eficàcia i seguretat jurídica en el funcionament. A aquest efecte, el Ple del Consell adoptarà els acords específics que ho facin possible.

Disposició transitòria única

Primera inscripció

En el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta Instrucció general, cal formalitzar la primera inscripció de les dades i informacions a què es refereix aquesta Instrucció general, respecte dels prestadors que tinguin el títol vigent.

Aquesta primera inscripció cal fer-la en dues fases:

- Primera fase: El Consell de l'Audiovisual de Catalunya formalitza les inscripcions d'alta incorporant-hi les dades obtingudes com a conseqüència de la seva activitat administrativa i les que consten en els expedients administratius tramesos pel Govern de la Generalitat de Catalunya;

- Segona fase: El Consell de l'Audiovisual de Catalunya notifica als prestadors de serveis de comunicació audiovisual el contingut de la inscripció practicada en la primera fase per tal que, en el termini que s'estableixi, puguin esmenar les dades inscrites, amb la presentació prèvia de la documentació que n'acrediti la modificació.

Disposició final

Entrada en vigor

La present Instrucció general entra en vigor l'endemà que hagi estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(08.140.143)

 

Amunt