Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes.


Exposició de motius

L'article 144, apartat 2, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'espais naturals, la competència exclusiva que, respectant allò que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya.

La Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes, té per objecte l'establiment d'un règim específic per conservar i protegir la flora i la fauna del medi marí de les illes Medes i de llur entorn, i per evitar-ne la destrucció, el deteriorament o la desfiguració de l'hàbitat natural.

La Llei 19/1990, en el seu article 5, determina la necessitat d'aprovar un pla que garanteixi l'equilibri ecològic de les àrees protegides de les illes Medes. Aquest Pla ha de regular l'activitat pesquera professional i les característiques dels usos turístics i esportius, i a més ha de concretar les mesures de protecció i les dotacions econòmiques que han de garantir el compliment dels seus objectius.

El Decret 215/1999, de 27 de juliol, va aprovar les normes generals del Pla per a la conservació de les àrees protegides de les illes Medes per al període 1999-2002. La vigència d'aquestes normes ha estat prorrogada en dues ocasions pel Decret 59/2003 i pel Decret 234/2004.

Aquest marc normatiu es limita a establir el cens de les embarcacions de pesca professional i a regular les activitats econòmiques que tenen com a escenari la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Històricament, els plans d'ús han deixat de banda tot allò que fa referència a la gestió d'aquest espai, a la recerca i a la difusió dels innombrables valors del seu patrimoni natural, i també la importància d'una gestió sostenible que permeti la conservació i/o recuperació dels seus sistemes naturals.

A més, el Conveni per a la protecció de la mar Mediterrània envers la contaminació, adoptat a Barcelona el 16 de febrer de 1975, i posteriorment el Conveni per la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània, adoptat a Barcelona el mes de juny de 1996, i les seves esmenes, i també el Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica en la Mediterrània, obliguen a protegir, preservar i gestionar, entre d'altres objectius, les zones que siguin incloses en aquest marc de protecció.

L'àrea protegida de les illes Medes forma part dels llocs inclosos en la llista de zones especialment protegides d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM), des de desembre de 2001.

Aquesta pertinença determina, entre d'altres obligacions, establir mesures de conservació i millora del patrimoni natural d'aquestes zones, i també adoptar mesures de planificació, ordenació, supervisió i vigilància, i aprovar un pla de gestió en un termini de tres anys des de la seva inclusió en la llista.

L'actual àrea protegida de les illes Medes forma part de l'espai de la xarxa Natura 2000 anomenat el Montgrí-illes Medes, amb codi ES5120016, d'acord amb la Directiva d'hàbitats (Directiva 92/43/CEE), i està inclosa al Pla d'espais d'interès natural.

Atès que la Llei 19/1990 fixa en el seu article 5 la necessitat d'aprovar un pla que garanteixi l'equilibri ecològic de l'àrea protegida, es considera que l'instrument de planificació que dóna resposta a aquesta necessitat és el pla rector d'ús i gestió.

Per tant, és en aquest marc normatiu en el que s'ha redactat el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes per un període de quatre anys a partir de la seva aprovació.

El Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, ha estat informat favorablement per Acord del Consell Assessor de l'àrea protegida de les illes Medes en la sessió de data 16 de febrer de 2006.

En la tramitació del Decret s'ha donat audiència als ens locals afectats, s'ha sotmès la proposta a informació pública i s'han sol·licitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, els informes preceptius, inclosos els del Consell Assessor de l'àrea protegida i el Consell de Protecció de la Natura.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació

S'aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes.

Article 2

Contingut del Pla

El Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes està integrat per: a) la memòria justificativa, b) la memòria econòmica, c) l'annex cartogràfic de les memòries i d) el document normatiu que s'incorpora com annex d'aquest Decret. La resta de documentació que forma part d'aquest Pla rector es podran consultar a través de la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: www.gencat.cat/mediamb.

Article 3

Consell Assessor

3.1 L'àrea protegida de les illes Medes té un Consell Assessor amb la composició següent:

a) Per l'Administració de la Generalitat:

La persona titular de la direcció general competent en matèria de medi natural, que actuarà com a president/a.

Dos representants del departament competent en matèria de medi ambient.

Un representant del departament competent en matèria de pesca marítima.

Un representant del departament competent en matèria de ports i costes.

Un representant del departament competent en matèria de turisme.

Un representant del departament competent en matèria de cultura.

Un representant del departament competent en matèria d'esports.

b) Per l'Administració local:

Dos representants de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Un representant de la Diputació de Girona.

Un representant del Consell Comarcal del Baix Empordà.

c) Pel sector de la pesca professional:

Un representant de la Confraria de Pescadors de l'Estartit.

d) Pel sector turístic:

Un representant dels creuers marítims amb presència a les illes Medes.

Un representant dels centres turístics de submarinisme amb seu a l'Estartit.

Un representant del Club Nàutic de l'Estartit.

e) Pel sector esportiu:

Un representant de la Federació Catalana de Pesca Esportiva.

Un representant de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.

f) Pels experts en ciències marítimes:

Un representant de la comunitat universitària i els centres de recerca.

Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

Un representant dels grups conservacionistes i de defensa de la natura.

Dues personalitats que, per la seva activitat professional, científica o cultural, s'hagin distingit per la defensa de les illes Medes.

3.2 Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:

a) Emetre informes sobre els projectes de plans i de normes que afectin les àrees protegides; aquests informes són preceptius.

b) Elaborar propostes d'actuació per a les àrees protegides.

c) Assessorar el departament competent en matèria de medi ambient sobre les qüestions que aquest li sotmeti relatives a les àrees protegides.

3.3 El Consell Assessor compta amb una Comissió Permanent presidida per un representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi ambient i integrada per:

Un representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de pesca marítima.

Un representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de costes.

Un representant de l'Administració Local.

Un representant del sector de la pesca professional.

Dos representants del sector turístic, un dels quals serà necessàriament dels centres turístics de busseig.

Un representant del sector esportiu.

Dos experts en ciències marítimes.

Disposició transitòria

Les acreditacions temporals dels centres d'immersió que actualment operen a l'àrea protegida de les illes Medes, mantindran la seva vigència fins a la data en que siguin efectives les noves autoritzacions per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom i sense mitjans de respiració artificial a l'àrea protegida de les illes Medes previstes en aquest Pla.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents:

Decret 215/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aproven les normes generals del Pla per a la conservació de les àrees protegides de les illes Medes per al període 1999-2002.

Decret 234/2004, de 16 de març, pel qual es prorroga la vigència de les normes generals del Pla per a la conservació de les àrees protegides de les illes Medes.

Disposicions finals

Primera

Aquest Decret i el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes entren en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Segona

La titulació mínima necessària per realitzar activitats d'immersió amb escafandre autònom que s'esmenta a l'article 14.5 del document normatiu serà exigible a partir d'un any de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Tercera

El conseller de Medi Ambient i Habitatge pot modificar els annexos 1 i 6 del document normatiu del Pla rector d'ús i gestió, si s'escau.

Barcelona, 11 de novembre de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Document normatiu del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes

ÍNDEX

Capítol I. Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

Article 2. Definicions

Article 3. Finalitats

Article 4. Àmbit territorial

Article 5. La gestió de l'àrea protegida de les illes Medes

Article 6. Vigència

Capítol II. Criteris de gestió

Article 7. Criteris generals

Article 8. Conservació de la flora i la fauna

Article 9. Criteris específics en la conservació de la flora, la fauna i els hàbitats

Article 10. Normes de protecció

Article 11. Ús públic i visites

Article 12. Formació i educació ambiental

Article 13. Relacions amb l'entorn i difusió

Capítol III. Règim d'usos

Secció primera. Activitat d'immersió amb escafandre autònom

Article 14. Disposicions generals de l'activitat d'immersió amb escafandre autònom

Article 15. Llicències per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom realitzada per usuaris particulars a la zona estrictament protegida

Article 16. Autorització per a centres d'immersió per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes i la llicència per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom realitzada a través d'aquests centres

Article 17. Amarrament de les embarcacions utilitzades per a les activitats d'immersió amb escafandre autònom

Secció segona. Embarcacions de creuers

Article 18. Transport de viatgers, realitzat per embarcacions de creuer, a la zona estrictament protegida

Secció tercera. Activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial

Article 19. Obtenció de l'autorització per a centres d'immersió per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió sense mitjans de respiració artificial a la zona estrictament protegida de les illes Medes i la llicència per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial realitzada a través d'aquests centres

Article 20. Amarrament de les embarcacions utilitzades per realitzar itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial

Secció quarta. Investigació

Article 21. Activitats d'investigació

Secció cinquena. Pesca

Article 22. L'activitat pesquera professional

Article 23. La pesca recreativa

Article 24. La pesca submarina

Secció sisena. Altres activitats

Article 25. Activitats ludicoesportives

Article 26. Informes preceptius a l'àrea protegida de les illes Medes

Article 27. Sistema de punts d'amarrament

Capítol IV. Procediment d'autorització

Article 28. Procediment per obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

Article 29. Valoració de les sol·licituds

Article 30. Resolució

Capítol V. Incompliments de l'autorització

Article 31. Suspensió i retirada de l'autorització

Article 32. Incompliments de l'autorització

Annexos

Annex 1. Relació dels punts d'amarrament d'embarcacions a la zona estrictament protegida de les illes Medes

Annex 2. Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup A realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

Annex 3. Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup B realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

Annex 4. Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

Annex 5. Característiques dels arts de pesca professional

Annex 6. Localització dels punts d'amarrament

Annex 7. Ruta de navegació per a embarcacions de creuer

Capítol I

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes és consolidar la protecció de l'àrea protegida de les illes Medes mitjançant una gestió adequada d'acord amb el règim jurídic establert per la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

1.2 Aquest Pla estableix la regulació dels usos turístics, recreatius, esportius, educatius i científics, i també de la pesca professional en l'àrea protegida de les illes Medes. El Pla també estableix els límits de la freqüentació de la zona i la planificació de les actuacions que cal realitzar durant la seva vigència.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquest Pla, s'entén per:

a) Centre d'immersió: empresa que es dedica a realitzar activitats de transport de persones usuàries per a l'exercici d'activitats d'immersió amb escafandre autònom i/o d'activitats d'educació ambiental, anomenades itineraris submarins comentats, que comporten una activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial.

b) Immersionista: persona que fa immersió sense mitjans de respiració artificial.

c) Submarinista o bussejador/bussejadora: persona que fa immersió amb escafandre autònom.

d) Autorització: acte administratiu en virtut del qual s'habilita un centre d'immersió a efectuar la seva activitat a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

e) Llicència: permís d'obligada obtenció, atorgat per la Direcció General del Medi Natural en aplicació de l'article 4b de la Llei 19/1990, per poder realitzar immersions a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

f) Punts d'amarrament: aquells punts situats a la zona estrictament protegida de les illes Medes identificats per boies de diferents colors i utilitzats per a l'amarrament de diferent tipus d'embarcacions a fi d'evitar-ne l'ancoratge, atès que les àncores poden malmetre els fons marins.

Article 3

Finalitats

El Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les illes Medes té com a finalitats:

a) Assegurar la conservació i la restauració dels recursos naturals i també el manteniment dels processos característics de la biota, i reduir i eliminar els impactes generats per activitats i actuacions incompatibles amb el caràcter del medi de l'àrea protegida de les illes Medes.

b) Desenvolupar les línies bàsiques per establir una utilització sostenible de l'àrea protegida de les illes Medes, tot ordenant-ne les visites de manera compatible amb la conservació d'aquest espai.

c) Fomentar el desenvolupament sostenible del municipi implicat i integrar la població de la zona en les activitats generades per l'àrea protegida de les illes Medes.

d) Fer compatible la protecció de la natura i la conservació dels recursos naturals amb el desenvolupament socioeconòmic que es realitzi a l'àrea protegida de les illes Medes.

e) Promoure l'educació, la divulgació i el coneixement dels valors naturals i ecològics.

f) Promoure la investigació i el desenvolupament d'estudis del medi natural marí, i també els relacionats amb les activitats antròpiques.

g) Potenciar la relació amb la resta d'espais naturals protegits d'àmbit marí, ja sigui en l'àmbit internacional, nacional o autonòmic.

Article 4

Àmbit territorial

L'àmbit territorial del Pla rector d'ús i gestió de les illes Medes és l'àrea protegida de les illes Medes i la zona estrictament protegida previstes a l'article 2 de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

Article 5

La gestió de l'àrea protegida de les illes Medes

La gestió de l'àrea protegida de les illes Medes, la duu a terme el Servei de Parcs de la Direcció General del Medi Natural.

Article 6

Vigència

El Pla rector d'ús i gestió té una vigència de quatre anys a partir de la seva entrada en vigor.

Capítol II

Criteris de gestió

Article 7

Criteris generals

Les actuacions que es duen a terme a l'àrea protegida de les illes Medes han de tenir en compte els criteris següents:

a) La prevalença de la conservació dels valors i dels processos naturals.

b) El menor grau possible d'intensitat, extensió i durada en l'afectació dels recursos naturals.

c) L'aplicació del principi de prevenció en la presa de decisions.

d) L'adopció del principi de conservació en tota actuació relativa a la gestió de l'àrea protegida.

e) La col·laboració en l'assoliment de les finalitats del Pla entre els diferents agents que desenvolupen la seva activitat econòmica a l'àrea protegida de les illes Medes i el Servei de Parcs, com a gestor de l'àrea.

f) La implantació progressiva de sistemes normalitzats de qualitat ambiental, tant en els serveis que es presten com en la gestió mateixa de l'àrea protegida.

Article 8

Conservació de la flora i la fauna

La gestió de la flora i la fauna marina de l'àrea protegida ha de tenir en compte els objectius següents:

a) L'augment del grau de coneixement sobre la composició i l'estat o situació de la fauna i la flora de l'àrea protegida.

b) L'obtenció de la informació necessària per conèixer l'evolució de les poblacions d'espècies d'atenció prioritària.

c) La proposició d'actuacions destinades a la conservació i la millora de la diversitat de la fauna, la flora i els hàbitats.

d) El suport, mitjançant informació científica i tècnica, a les actuacions promogudes pel Servei de Parcs, com a gestor de l'àrea.

e) La divulgació dels valors de la fauna i la flora de l'àrea protegida entre els agents socials implicats en la seva conservació.

f) Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de residus i sanejament.

Article 9

Criteris específics en la conservació de la flora, la fauna i els hàbitats

Específicament, amb l'objecte de preservar els processos naturals, mantenir la diversitat biològica de l'àrea protegida i restaurar-ne els sistemes naturals, se segueixen els principis següents:

a) La minimització dels impactes humans en la dinàmica natural de les comunitats i de les poblacions de la fauna i la flora de l'espai.

b) La prevenció de l'erosió física, provocada per activitats antròpiques, de la biomassa de les plantes i dels animals sèssils.

c) La fixació de la capacitat de càrrega de l'espai.

d) La detecció d'espècies que no són pròpies de l'àrea protegida.

Article 10

Normes de protecció

Activitats prohibides a l'àrea protegida i a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

10.1 Activitats prohibides a l'àrea protegida de les illes Medes

Les activitats prohibides a l'àrea protegida de les illes Medes són les que estableix l'article 3 de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

10.2 Activitats prohibides a la zona estrictament protegida de les illes Medes

Les activitats prohibides a la zona estrictament protegida de les illes Medes són les que estableixen els articles 3 i 4 de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes. També queda prohibit l'ús d'aletes d'apnea, el subministrament a la fauna de qualsevol tipus d'aliment i la realització de qualsevol tipus d'activitat entre la posta i la sortida del sol, tret d'aquelles que siguin autoritzades per la Direcció General del Medi Natural a través del Servei de Parcs amb finalitats d'investigació.

Article 11

Ús públic i visites

11.1 Els usos que estableix el Pla s'han d'adaptar a les característiques naturals de l'àrea protegida, a la disponibilitat dels mitjans i de les infraestructures controlades pel Servei de Parcs, a la seva capacitat d'acollida, a la demanda existent i a la seva evolució previsible.

11.2 Específicament, l'ús turístic ha de proporcionar una alta qualitat dels serveis destinats al gaudi dels valors de la zona i a l'educació ambiental. Amb aquestes finalitats, s'ha de donar prioritat a les actuacions següents:

a) L'orientació a les persones visitants i la prestació d'una informació personalitzada sobre les opcions d'ús públic.

b) L'oferiment de serveis interpretatius que mostrin a les persones visitants el significat natural i cultural de l'àrea protegida de les illes Medes i del seu entorn.

c) El desenvolupament de programes d'educació i interpretació ambientals destinats a l'entorn de l'àrea protegida de les illes Medes.

d) La creació de serveis indispensables per organitzar i controlar l'ús públic de l'àrea protegida, de manera que es combina la millor experiència per a la persona visitant i la màxima protecció dels recursos.

e) La senyalització informativa i interpretativa dels llocs d'interès per a les persones visitants i adequada per a l'espai.

Article 12

Formació i educació ambiental

Les activitats de formació i educació ambiental són aquelles dutes a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, per altres administracions públiques i/o per empreses que tenen l'educació ambiental com a objectiu prioritari i tenen com a finalitat divulgar la importància del patrimoni natural de l'àrea protegida de les illes Medes, en coordinació amb el Servei de Parcs.

Article 13

Relacions amb l'entorn i difusió

Per aconseguir una coordinació eficaç en l'administració de l'àrea protegida i per poder promoure la cooperació i participació de la societat, el Servei de Parcs ha d'actuar en els aspectes següents:

a) Controlar el compliment de la normativa de protecció de l'àrea protegida a fi de mantenir la compatibilitat entre el desenvolupament sostenible i la preservació dels valors naturals.

b) Implantar un sistema de relació permanent i fluid amb els agents locals, orientat a la millor consecució dels seus objectius.

c) Divulgar la importància dels valors de l'àrea protegida i els beneficis indirectes generats per la seva existència, i prestar una atenció prioritària a la població escolar.

d) Promoure l'estudi i el coneixement socioeconòmic i cultural de l'entorn de l'àrea protegida en el marc del seu desenvolupament sostenible. Aquest estudi ha d'integrar la perspectiva de gènere perquè tots els programes destinats a aquesta àrea responguin a les necessitats i exigències de les dones i els homes de l'entorn i es defineixin mitjançant mètodes participatius apropiats amb els grups i les associacions de dones del territori.

e) Desenvolupar mesures i línies d'actuació per implicar l'Administració local, les entitats, les empreses públiques i privades i el públic en general en la defensa i la protecció dels valors de l'àrea protegida.

Capítol III

Règim d'usos

Secció primera

Activitat d'immersió amb escafandre autònom

Article 14

Disposicions generals de l'activitat d'immersió amb escafandre autònom

14.1 La pràctica de la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes requereix l'obtenció d'una llicència específica atorgada per la Direcció General del Medi Natural.

L'expedició de la llicència per practicar immersió amb escafandre autònom comporta l'acreditament de la taxa en el moment en què se sol·licita, tal com preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

14.2 L'atorgament d'aquesta llicència no eximeix de la sol·licitud d'aquelles autoritzacions que s'hagin d'obtenir de conformitat amb la normativa vigent per a la pràctica d'aquesta activitat.

14.3 El nombre màxim de llicències diàries per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom és de 446, de les quals 50 es reserven a usuaris/usuàries particulars i les 396 restants es destinen a les persones usuàries que practiquen l'activitat a través de centres d'immersió que disposen d'autorització a tal efecte.

14.4 En casos excepcionals, i per motius de protecció degudament fonamentats, el nombre màxim de llicències establert en l'apartat anterior pot ser objecte de reducció o privació temporal, una vegada s'hagi escoltat el Consell Assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

14.5 A fi de realitzar les activitats d'immersió amb escafandre autònom, cal disposar, com a titulació mínima, de la de bussejador esportiu de segona classe, segons la qualificació oficial que estableix l'Ordre d'1 de juny de 2000 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment d'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de l'ensenyament de submarinisme de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de submarinisme d'esbarjo; o el seu equivalent internacional.

Article 15

Llicències per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom realitzada per usuaris particulars a la zona estrictament protegida

15.1 Per practicar la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes, els/les usuaris/usuàries particulars han de disposar de la llicència corresponent, vàlida per un dia.

El mateix dia que es vol practicar la immersió, abans de cada sortida, l'usuari/la usuària particular ha de presentar, davant les dependències del Servei de Parcs a l'Estartit, l'original o la còpia confrontada de la documentació següent:

DNI o passaport.

Documentació acreditativa del títol d'immersió corresponent.

Assegurança d'immersió (número de pòlissa i companyia que la subscriu) o llicència federativa en vigor.

Documentació de l'embarcació utilitzada per al desplaçament a la zona d'immersió.

Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual, per a la realització de procediments de valoració de gènere.

15.2 L'atorgament de la llicència correspon a la Direcció General del Medi Natural, si es compleixen els requisits de l'apartat anterior i no se supera el nombre de llicències diàries o qualsevol altra disposició que contingui aquest Pla, i comporta l'autorització per a l'amarrament de l'embarcació. En la llicència individual, ha de constar el dia, el punt d'amarrament d'acord amb la relació establerta als annexos 1 i 6 del document normatiu, les condicions d'amarrament, la franja horària, la identificació de l'embarcació, i el nom i el DNI o el número de passaport de la persona usuària.

15.3 L'expedició de la llicència individual per a usuaris/usuàries particulars per practicar la immersió amb escafandre autònom comporta l'acreditació de la taxa en el moment en què se sol·licita la llicència, tal com preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

Article 16

Autorització dels centres d'immersió per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes i llicència per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom realitzada a través d'aquests centres

16.1 Els centres d'immersió han d'obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes. El procediment d'obtenció d'aquesta autorització es defineix al capítol IV del document normatiu.

16.2 L'obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes comporta el dret d'amarrament de les embarcacions que transporten persones usuàries en un dels punts que amb aquesta finalitat es troben distribuïts a la zona estrictament protegida de les illes Medes i que descriuen els annexos 1 i 6 del document normatiu.

16.3 Els centres d'immersió que disposin d'autorització han de presentar a les dependències del Servei de Parcs emplaçades a l'Estartit, el mateix dia que volen exercir l'activitat, abans de cada sortida i per cada dia d'activitat, la sol·licitud de la llicència per a les persones usuàries que transporten. L'expedició d'aquesta llicència comporta l'acreditament de la taxa en els termes que preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

Per a la sol·licitud de la llicència, s'ha de presentar un imprès normalitzat degudament emplenat, en què ha de constar la informació següent:

Pel que fa al centre d'immersió:

Nom del centre d'immersió.

Identificació de l'embarcació amb què es traslladen les persones usuàries i nom i cognoms del patró/la patrona de l'embarcació.

Dia, hora i punt d'amarrament on es fa l'activitat d'immersió amb escafandre autònom.

Relació dels noms i cognoms dels monitors/les monitores, si escau.

De cada usuari o usuària que fa l'activitat d'immersió amb escafandre autònom:

Relació del DNI o passaport, el nom i el cognom dels/de les usuaris/usuàries, el sexe i, si escau, el nombre d'acompanyants.

Documentació acreditativa del títol d'immersió corresponent.

Assegurança, individual o col·lectiva, d'immersió amb escafandre autònom (número de pòlissa i companyia que la subscriu) per a cada persona usuària que efectuarà l'activitat d'immersió o llicència federativa en vigor.

Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual, per a la realització de procediments de valoració de gènere.

16.4 La llicència de les persones usuàries per a practicar immersió s'ha de portar a bord de l'embarcació mentre es realitzi l'activitat i s'ha de presentar quan sigui requerida pels membres del Personal del Servei de Parcs i/o pels agents de l'autoritat.

Article 17

Amarrament de les embarcacions utilitzades per a les activitats d'immersió amb escafandre autònom

17.1 Les embarcacions que transporten persones que disposen de llicència per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom només poden amarrar al punt d'amarrament que s'assigna a la llicència esmentada i en el dia i hora que aquesta específica.

17.2 Les circumstàncies meteorològiques adverses no comporten en cap cas la possibilitat d'incrementar el nombre d'embarcacions o d'immersions en aquells punts d'amarrament no afectats per la meteorologia adversa. En aquest supòsit, regeix el que especifica als annexos 2 i 3 del document normatiu.

Secció segona

Embarcacions de creuer

Article 18

Transport de viatgers, realitzat per embarcacions de creuer, a la zona estrictament protegida

18.1 La zona de navegació utilitzada per les embarcacions de creuer per realitzar l'activitat de visió submarina és la fixada entre la zona del Portitxol a la Meda Petita fins al cementiri de la Meda Gran, passant per davant del Freuetó, segons la ruta fixada a l'annex 7 del document normatiu.

18.2 Aquestes embarcacions només es poden amarrar al punt d'amarrament senyalitzat mitjançant una boia bicònica de color verd situada en el lloc que, a tal efecte, indica el Servei de Parcs com a gestor de l'àrea protegida de les illes Medes.

18.3 Les embarcacions dedicades al transport de passatgers han de disposar de totes aquelles autoritzacions que calgui obtenir de conformitat amb la normativa vigent per a la pràctica d'aquesta activitat.

18.4 El passatge d'aquestes embarcacions en cap cas pot baixar de l'embarcació per prendre un bany a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Secció tercera

Activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial

Article 19

Autorització dels centres d'immersió per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial a la zona estrictament protegida de les illes Medes i llicència per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial realitzada a través d'aquests centres

19.1 La immersió sense mitjans de respiració artificial es realitza en el marc de l'activitat anomenada Itinerari Submarí Comentat, que és una activitat d'educació ambiental consistent a observar el fons marí. Comporta obligatòriament una sessió teòrica prèvia sobre la diversitat i els valors d'aquest espai, impartida per personal tècnic coneixedor del medi marí, i la inclusió d'una sessió en què s'indica l'ús correcte del material que cal utilitzar (ulleres, tub i peus d'ànec).

19.2 Els centres d'immersió han d'obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió sense mitjans de respiració artificial a la zona estrictament protegida de les illes Medes. El procediment d'obtenció d'aquesta autorització es defineix al capítol IV del document normatiu.

19.3 L'obtenció de l'autorització comporta el dret d'amarrament de les embarcacions que transporten persones usuàries als punts que amb aquesta finalitat es troben instal·lats a la zona estrictament protegida de les illes Medes i que descriuen els annexos 1 i 6 del document normatiu.

19.4 S'estableix un màxim de 400 llicències per dia, que són gestionades pels centres d'immersió que disposen d'autorització, emeses a aquest efecte per la Direcció General del Medi Natural.

19.5 Els centres d'immersió que disposin d'autorització han de presentar a les dependències del Servei de Parcs a l'Estartit, el mateix dia que volen exercir l'activitat, abans de cada sortida i per cada dia d'activitat, la sol·licitud de la llicència per a les persones usuàries que transporten. L'expedició d'aquesta llicència comporta l'acreditament de la taxa en els termes que preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

Per a la sol·licitud de la llicència cal presentar un imprès normalitzat degudament emplenat en què ha de constar la informació següent:

Pel que fa al centre d'immersió:

Nom del centre d'immersió.

Identificació de l'embarcació amb què es traslladen les persones usuàries i nom i cognoms del patró o la patrona de l'embarcació.

Dia, hora i punt d'amarrament on es fa l'activitat.

Relació dels noms i cognoms dels monitors i les monitores.

De cada usuari o usuària que realitza l'activitat d'immersió sense mitjans de respiració artificial:

Relació del DNI o passaport, del nom i del cognom dels/de les usuaris/usuàries, el sexe i, si escau, el nombre d'acompanyants.

Les dades esmentades en aquest article podran facilitar-se i publicar-se de manera genèrica, als efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual, per a la realització de procediments de valoració de gènere.

19.6 Cada sortida es realitza amb un màxim de 32 persones i un/a guia per a cada grup de 8 que els acompanya en tot el recorregut.

19.7 Cada participant ha de disposar, a més del material propi per a l'observació del fons marí, d'elements d'ajut a la flotabilitat.

19.8 La llicència de les persones usuàries per a practicar immersió s'ha de portar a bord de l'embarcació mentre es realitzi l'activitat i s'ha de presentar quan sigui requerida pels membres del Personal del Servei de Parcs i/o pels agents de l'autoritat.

Article 20

Amarrament de les embarcacions utilitzades per realitzar itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial

20.1 Les embarcacions que transporten persones que disposen de llicència per a la pràctica d'immersió sense mitjans de respiració artificial només poden amarrar al punt d'amarrament que s'assigna a la llicència esmentada i en el dia i hora que aquesta específica.

20.2 Les circumstàncies meteorològiques adverses no comporten en cap cas la possibilitat d'incrementar el nombre d'embarcacions simultàniament en aquells punts d'amarrament no afectats per la meteorologia adversa. En aquest supòsit, la Direcció General del Medi Natural, a través del Servei de Parcs com a gestor de l'àrea protegida de les illes Medes, distribueix en franges horàries les boies no afectades per la meteorologia adversa.

Secció quarta

Investigació

Article 21

Activitats d'investigació

21.1 La Direcció General del Medi Natural, a través del Servei de Parcs, promou les activitats d'investigació que tenen com a objectiu l'estudi de l'evolució del patrimoni natural de l'àrea protegida de les illes Medes, els resultats de les quals han de ser aplicables a la gestió de l'àrea i han de tenir alguna de les finalitats següents:

a) Proporcionar informació bàsica per a la gestió i la presa de decisions.

b) Desenvolupar estratègies per evitar o minimitzar els impactes negatius del conjunt de les activitats que tenen lloc a la zona.

c) Determinar les causes objectives dels problemes detectats en el maneig dels recursos de la zona i aportar solucions per a la seva eradicació o minimització.

d) Dissenyar alternatives de recuperació i desenvolupar mètodes de restauració de recursos alterats per causes antròpiques.

e) Conèixer els ecosistemes, els seus components, el seu estat i la seva funcionalitat amb l'objectiu de mantenir o recuperar un estat de conservació favorable.

21.2 Les activitats d'investigació promogudes per entitats externes es regeixen per les normes següents:

a) L'entitat externa interessada en la realització d'una activitat d'investigació ha de presentar un projecte d'investigació on ha d'indicar la finalitat, els objectius, el mètode i el pla de treball, el programa de finançament, la composició i l'experiència de l'equip de treball, i també el lloc i l'època de l'any en què s'ha de realitzar. S'hauran d'adjuntar, si s'escau, els informes o les autoritzacions exigits per la normativa vigent.

b) L'autorització del projecte d'investigació correspon a la Direcció General del Medi Natural a través del Servei de Parcs, sens perjudici d'altres autoritzacions exigibles d'acord amb el marc legal existent, i comporta el compliment, en la seva execució, de les condicions establertes per aquest Servei en el plec de condicions redactat a aquest efecte.

c) La Direcció General del Medi Natural pot autoritzar, per motius degudament justificats, la realització d'activitats d'investigació entre la posta i la sortida del sol a les entitats externes que presentin un programa de visita. Aquesta autorització, que pot ser individual o per grups, ha d'especificar la ruta per on s'ha de transitar i les condicions per fer-ho.

d) En qualsevol moment de la investigació, la Direcció General del Medi Natural pot sol·licitar informació sobre els resultats obtinguts per l'entitat externa, i, en qualsevol cas, és obligatòria la presentació d'un informe anual sobre el desenvolupament de l'activitat autoritzada.

e) La finalització de l'activitat d'investigació s'ha de comunicar a la Direcció General del Medi Natural mitjançant la presentació d'un informe final que constati els resultats de la investigació. Juntament amb aquest informe, s'ha de lliurar una còpia dels treballs realitzats o publicats.

f) La Direcció General del Medi Natural ha de comunicar a la Comissió Permanent del Consell Assessor de l'àrea protegida de les illes Medes la finalització de l'activitat d'investigació, i també els resultats obtinguts.

g) En qualsevol moment, per incompliment de la normativa aplicable o de les condicions establertes, la Direcció General del Medi Natural pot retirar l'autorització per a la realització de l'activitat d'investigació.

Secció cinquena

Pesca

Article 22

L'activitat pesquera professional

22.1 La regulació i gestió de l'activitat pesquera professional serà desenvolupada per l'Administració pesquera competent, i s'ha d'encaminar al manteniment de l'activitat existent d'una manera compatible amb la conservació de l'àrea marina protegida de les illes Medes, sempre que no suposi un impacte significatiu en els hàbitats i les espècies de l'espai.

22.2 Dins l'àrea protegida de les illes Medes definida a l'article 2.1 de la Llei 19/1990, la pesca professional només es pot realitzar amb tremall i amb palangre, amb les característiques (nombre de peces de tremall, llum de la malla i nombre i mida dels hams dels palangres) previstes a l'annex 5 del document normatiu.

Dins la zona estrictament protegida definida a l'article 2.2 de l'esmentada Llei, la pesca professional és prohibida.

22.3 La Direcció General de Pesca i Acció Marítima ha d'elaborar el cens d'embarcacions professionals que poden pescar a l'àrea protegida de les illes Medes d'acord amb la normativa vigent.

Article 23

La pesca recreativa

23.1 La regulació i gestió de l'activitat pesquera recreativa serà desenvolupada per l'Administració pesquera competent, i s'ha d'encaminar al manteniment de l'activitat existent d'una manera compatible amb la conservació de l'àrea marina protegida de les illes Medes, sempre que no suposi un impacte significatiu en els hàbitats i les espècies de l'espai.

23.2 No obstant això, a l'àrea protegida de les illes Medes només es permet la pesca recreativa amb una sola canya per llicència, d'acord amb la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

23.3 A la zona estrictament protegida de les illes Medes és prohibida la pesca recreativa, d'acord amb la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

Article 24

La pesca submarina

Tant a l'àrea protegida com a la zona estrictament protegida de les illes Medes és prohibida la pesca submarina.

Secció sisena

Altres activitats

Article 25

Activitats ludicoesportives

25.1 Les activitats ludicoesportives, com els concursos de fotografia o vídeo submarí o qualsevol altra que es vol desenvolupar a l'àrea protegida de les illes Medes, requereixen l'autorització expressa de la Direcció General del Medi Natural a través del Servei de Parcs, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades amb una anticipació mínima d'un mes abans de la data prevista per a la realització de l'activitat. La Direcció General del Medi Natural ha d'autoritzar a través del Servei de Parcs, si s'escau, les activitats esmentades en les condicions més favorables per a la protecció de l'àrea protegida.

25.2 Les activitats ludicoesportives que comporten immersió han d'obtenir prèviament la llicència d'immersió per a usuaris/usuàries particulars, l'expedició de la qual comporta l'acreditació de la taxa en el moment en què se sol·licita la llicència tal com preveu el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions que normativament es puguin introduir en aquesta matèria.

25.3 Les activitats ludicoesportives gestionades directament pel Servei de Parcs s'han de realitzar en les condicions i amb els mitjans humans i materials que determina l'autorització corresponent.

Article 26

Informes preceptius a l'àrea protegida de les illes Medes

El Servei de Parcs emetrà un informe preceptiu previ a l'atorgament per part de l'òrgan competent de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, moviments de terra o explotacions de recursos naturals a l'interior o l'exterior de l'àrea protegida de les illes Medes que puguin afectar-la.

Article 27

Sistema de punts d'amarrament

27.1 Els punts preestablerts per a l'amarrament d'embarcacions destinades al desenvolupament de les activitats i els usos regulats en aquest Pla s'identifiquen als annexos 1 i 6 del document normatiu.

27.2 El nombre i la ubicació de cada punt d'amarrament és establert als annexos 1 i 6 del document normatiu i pot ser revisat pel Servei de Parcs de la Direcció General del Medi Natural, sempre que les condicions de conservació del patrimoni natural així ho requereixin, amb l'informe previ de l'Administració competent en matèria de costes i una vegada s'hagi escoltat el Consell Assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

27.3 Aquests punts d'amarrament no s'utilitzen simultàniament, sinó que el Servei de Parcs, com a gestor de l'àrea protegida de les illes Medes, segons les condicions meteorològiques existents i les condicions establertes en aquest Pla rector d'ús i gestió, en determina l'ocupació.

Capítol IV

Procediment d'autorització

Article 28

Procediment per obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió realitzada per centres d'immersió a la zona estrictament protegida

28.1 Els diferents centres d'immersió poden optar a l'autorització per la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup A, l'autorització per la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup B i/o a l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial.

28.2 Per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom s'estableixen dos grups de serveis als quals poden optar els diferents centres d'immersió, atenent els principis i les característiques que s'estableixen a l'annex 2 pel grup A i a l'annex 3 pel grup B

28.3 Per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial s'estableix un sol grup de serveis, als quals poden optar els diferents centres d'immersió, atenent als principis i les característiques que s'estableixen a l'annex 4.

28.4 El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'entrada en vigor del Pla rector d'ús i gestió. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que s'indica a l'annex 2, quan es vol obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup A, de la documentació que s'indica a l'annex 3, quan es vol obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup B i de la documentació que s'indica a l'annex 4 quan es vol obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial.

Article 29

Valoració de les sol·licituds

29.1 Les sol·licituds presentades són valorades per una mesa col·legiada que consta dels següents membres:

a) Dos representants de la Direcció General del Medi Natural.

b) Un representant dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

c) Un representant de l'Assessoria Jurídica del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

d) Un representant del Consell Assessor de l'àrea protegida de les illes Medes.

29.2 Els membres de la Mesa Col·legiada seran nomenats pel/per la director/a general del Medi Natural a proposta de cadascun dels organismes esmentats.

Presidirà la Mesa la persona designada pel/per la director/a general del Medi Natural a aquest efecte.

29.3 Actuarà com a secretari/ària de la Mesa un/a funcionari/ària de la Direcció General de Medi Natural, qui s'encarregarà d'estendre les actes a les sessions i de fer les convocatòries de la Mesa.

29.4 Són funcions de la Mesa Col·legiada:

Valorar tota la documentació presentada pels centres d'immersió, a partir dels barems indicats en els annexos 2, 3 i 4 per a l'obtenció de l'autorització per a la realització de les activitats pròpies, que són la immersió amb escafandre autònom i sense mitjans de respiració artificial, a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Elaborar l'informe de valoració.

Article 30

Resolució

La resolució de l'atorgament de l'autorització dels centres d'immersió a l'àrea protegida de les illes Medes correspon al/la director/a general del Medi Natural a proposta de la Mesa Col·legiada. Aquesta resolució indica la data a partir de la qual són efectives les autoritzacions, que tenen la mateixa vigència que aquest Pla.

Capítol V

Incompliments de l'autorització

Article 31

Suspensió i retirada de l'autorització

31.1 L'incompliment pels centres d'immersió de qualsevol de les condicions contingudes en l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom o sense mitjans de respiració artificial pot donar lloc a la seva suspensió o retirada definitiva, amb audiència prèvia al centre afectat.

31.2 Correspon al/la director/a general del Medi Natural acordar la suspensió o retirada de l'autorització prèvia instrucció del procediment corresponent en el qual cal donar audiència al centre afectat.

31.3 Els incompliments poden comportar:

Una suspensió de l'autorització per un màxim de 6 dies en cas d'incompliments lleus.

Una suspensió de l'autorització per un màxim de 40 dies en cas d'incompliments greus.

La retirada definitiva de l'autorització en cas d'incompliments molt greus.

Article 32

Incompliments de l'autorització

32.1 Es consideren incompliments lleus:

a) No respectar, les embarcacions i els submarinistes, l'horari de visita establert.

b) Utilitzar torxes o bengales submarines a la zona estrictament protegida.

c) Navegar a més velocitat de la màxima permesa.

d) La manca, a bord de l'embarcació, de la llicència d'immersió durant el temps de desenvolupament de l'activitat o, la no presentació d'aquesta quan li sigui requerida pel personal del Servei de Parcs emplaçat a treballar a l'àrea protegida de les illes Medes i/o els agents de l'autoritat.

e) El canvi del punt d'amarrament assignat.

f) L'ús d'aletes d'apnea dins la zona estrictament protegida de les illes Medes.

g) El subministrament a la fauna de qualsevol tipus d'aliment, per atreure-la amb finalitats recreatives.

32.2 Es consideren incompliments greus:

a) Fondejar embarcacions.

b) Abocar al mar qualsevol tipus de residus i de deixalles que puguin causar una afecció al medi.

c) Realitzar immersió a la zona estrictament protegida de les illes Medes sense la corresponent llicència.

d) La prestació del servei contravenint l'autorització de que disposa.

e) La reiteració en més de dos incompliments lleus que han estat advertits anteriorment.

f) La falsedat en les dades de les persones usuàries del servei que es comuniquen al Servei de Parcs.

32.3 Es considera incompliment molt greu:

La reiteració en incompliment greu o la continuïtat en situació d'incompliment sense adoptar les mesures correctores per reparar la situació.

Annex 1

Relació dels punts d'amarrament d'embarcacions a la Zona Estrictament Protegida de les Illes Medes

1. Punts d'amarrament d'embarcacions:

A continuació, es relaciona el sistema de punts d'amarrament establert:

- Boies de color groc: amarrament d'embarcacions dels centres d'immersió dedicats al transport de persones usuàries per a la pràctica d'immersió amb escafandre.

- Boies bicòniques de color groc: amarrament d'embarcacions dels usuaris/les usuàries particulars que vulguin practicar la immersió amb escafandre autònom a la Zona Estrictament Protegida de les Illes Medes.

- Boies de color vermell: amarrament d'embarcacions menors de 9 m d'eslora d'usuaris/ usuàries particulars que no realitzin activitats d'immersió.

- Boies de color blanc: amarrament d'embarcacions majors de 9 m d'eslora d'usuaris/ usuàries particulars que no realitzin activitats d'immersió.

- Boies de color verd: amarrament d'embarcacions dels centres d'immersió dedicats al transport de passatgers per a la pràctica dels itineraris submarins comentats que comporten una immersió sense mitjans de respiració artificial.

- Boia bicònica de color verd, destinada a l'amarrament d'embarcacions dedicades al transport de passatgers a la Zona Estrictament Protegida de les Illes Medes.

2. Identificació dels punts d'amarrament segons les activitats a desenvolupar

2.1 Punts d'amarrament d'usuaris/àries particulars per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom:

Identificació: boies bicòniques de color groc

Boia

Zona

Boia

Zona

P1

el Salpatxot

P6

la Vaca

P2

el Medellot

P7A o P7B

Dofí Nord o Dofí Sud*

P3

la Pedra de Déu

P8

Tascó Gros

P4

la Pota del Llop

P9

Carall Bernat

P5

punta de la Galera

P10

Ferranelles

* No utilitzables de manera simultània.

2.2 Punts d'amarrament dels centres d'immersió per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom:

Identificació: boies cilíndriques de color groc

Boia

Zona

Boia

Zona

C1

el Salpatxot

C6

la Vaca

C2

el Medellot

C7A o C7B

Dofí Nord o Dofí Sud*

C3

la Pedra de Déu

C8

Carall Bernat

C4

la Pota del Llop

C9

Tascó Petit

   

C10

Ferranelles

* No utilitzables de manera simultània.

2.3 Punts d'amarrament per a la pràctica dels itineraris submarins comentats:

Identificació: boies de color verd

Boia

Zona

Boia

Zona

I1

el Salpatxot

I4

Embarcador de la Meda Gran

I2

l'Embarcador del Francès

I5

el Furió

I3

roca de l'Hermínia

   

2.4 Punt d'amarrament dels creuers amb activitat de transport de passatgers.

Identificació: boia bicònica de color verd identificada amb les inicials Cr.

2.5 Punts d'amarrament per a les embarcacions d'usuaris/usuàries particulars:

- 75 boies bicòniques de color vermell per a embarcacions amb una eslora inferior als 9 m.

- 15 boies bicòniques de color blanc per a embarcacions d'eslora superior als 9 m.

Aquests punts d'amarrament es distribueixen a les zones següents:

- Zona nord: la Coetera

- Zona sud: Meda Gran i Meda Petita.

3. Màxim d'immersions per punt d'amarrament:

A cada punt d'amarrament destinat a la pràctica d'immersió amb escafandre autònom es poden realitzar un màxim de 50 immersions diàries. Aquest llindar no es pot sobrepassar en cap cas.

Annex 2

Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup A realitzada per centres d'immersió a la Zona Estrictament Protegida

1. Principis i característiques per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup A realitzat per centres d'immersió.

- Cadascun dels centres d'immersió que disposi de l'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre de places que en cap cas pot cedir a altres centres d'immersió quan l'alliberament de places és fruit d'un procés sancionador.

- El grup A d'immersió amb escafandre autònom disposa de 300 places diàries. La distribució de places dins de cada grup és proporcional entre els centres d'immersió que obtinguin l'autorització, amb un màxim de 50 places diàries per a cada centre d'immersió que disposi d'autorització.

- Cada centre d'immersió té assignats diàriament dos punts d'amarrament, un per a la franja horària de matí i un altre per la franja horària de tarda.

- La Direcció General del Medi Natural, a través del Servei de Parcs, disminueix a la meitat el nombre màxim de places diàries per centre d'immersió en cas de mal temps, és a dir, un màxim de 25 immersions/dia i se li assigna un únic punt d'amarrament a la franja horària de matí o de tarda.

El/la guies han de vetllar per la protecció del patrimoni natural i garantir la seguretat dels visitants. Entre d'altres funcions, els/les guies han de:

- Donar informació precisa sobre les característiques de l'indret que es visita: tipus de fons, comunitats que s'hi podran observar, fragilitat.

- Evitar l'ús de material inadequat per a l'assoliment dels objectius de conservació de l'espai.

- Evitar el fregament amb el fons per un llastat inadequat.

- Evitar els cops etzibats pels peus d'ànec o per altres mitjans de propulsió.

- Evitar l'ús de la fauna fixada com a mitjà de tracció contra els corrents.

- Garantir que les persones visitants guarden la distància de seguretat envers les comunitats de les coves i del coral·ligen.

- Garantir que no es capturen, manipulen ni molesten els organismes.

- Evitar les pràctiques de donar menjar als peixos (feeding).

2. Documentació acreditativa:

a) Documentació acreditativa de la personalitat de l'empresari

- Persona física: DNI o passaport, NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil.

- Persona jurídica: escriptura de constitució i, si s'escau, de modificació inscrites al registre mercantil quan aquest requisit sigui exigible; altrament, acreditació de la capacitat d'obrar mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional que contingui les normes per les quals se'n regula l'activitat, inscrites si s'escau en el registre oficial corresponent.

- L'objecte social ha de contenir imprescindiblement el desenvolupament d'activitats de transport marítim de passatgers i l'activitat de centre o escola d'immersió amb escafandre autònom.

b) Documentació acreditativa del compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social

- Document acreditatiu de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i de l'últim rebut de l'impost.

- Certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a través de les intervencions territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i de les intervencions delegades als departaments, acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

c) Documentació acreditativa per a l'exercici de l'activitat

- Autorització de l'empresa com a centre d'immersió emesa per l'Administració competent.

- Autorització de funcionament com a centre d'immersió emesa per la Capitania Marítima, a comptar des de la publicació del Decret d'aprovació del Pla rector d'ús i gestió en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Rol de despatx de les embarcacions adscrites al servei i/o despatx per temps amb tripulació múltiple (si s'escau) i còpia de les titulacions de les tripulacions.

- Certificat conforme les embarcacions tenen una velocitat mínima de govern igual o menor als 3 nusos de velocitat.

- Documentació conforme es compleix la normativa en matèria de seguretat, balisament i control de la contaminació, o, si de cas hi manca, declaració jurada.

- Autorització per a la prestació de serveis de transport de passatgers emesa per la Direcció General de Ports i Transports.

- Autorització d'embarcament, desembarcament i amarrament al port base corresponent.

- Documentació que acrediti la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat de centre d'immersió o similar.

- Documentació que acrediti la vigència de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.

- Documentació que acrediti que es disposa d'un Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

d) Acreditació de la solvència tècnica del centre d'immersió

1) Documentació acreditativa dels mitjans humans:

- Relació del personal amb l'empresa, DNI i alta a la Seguretat Social.

- Assegurances d'accident dels treballadors.

- Tècnic/a coneixedor/a del medi marí: titulació i currículum, experiència demostrable en el desenvolupament d'activitats educatives i pedagògiques en el medi marí.

- Monitors/es o guies:

- Qualificació bàsica en primers auxilis vigent.

- Qualificació en primers auxilis amb oxigen per a accidents d'immersió vigent.

- Títol de bussejador monitor esportiu.

2) Documentació acreditativa dels mitjans materials:

Nombre, característiques i documentació, dotació i capacitat dels vaixells.

3) Documentació acreditativa de la capacitat tècnica i formativa de l'empresa, i de l'aplicació de pràctiques sostenibles.

És indispensable per a la valoració de la solvència tècnica del centre d'immersió la presentació de la documentació justificativa.

3. Valoració de la solvència tècnica

(Puntuació màxima = 20 punts)

Per obtenir l'autorització per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom, s'exigeix una puntuació mínima de 7 punts als centres d'immersió.

   

Puntuació

Valoració

Puntuació

màxima

Capacitat tècnica de l'empresa

   

Experiència de l'empresa en activitats

   

subaquàtiques

0,1 punt/any

2,5 punts

Experiència dels monitors / instructors

0,1 punt / temporada

 

a la Zona Estrictament Protegida de les

(1 temporada equival

 

Illes Medes (fix i/o fix discontinu)

a 8 mesos)

2,5 punts

Capacitat formativa

   

Cursos realitzats per monitors / instructors

0,1 punt /

 
 

10 h de formació

2,5 punts

Coneixement pràctic de submarinisme

0,1 punt /

 
 

100 h d'immersió

2,5 punts

Inclusió de l'educació ambiental en els

0,25 punts /

 

productes oferts

curs amb educació

 
 

ambiental (mínim

 
 

25 alumnes per sessió

 
 

i 30 minuts de durada)

2,5 punts

Material d'educació ambiental editat

0,2 punts /

 

i validat prèviament pel Servei de Parcs

producte d'educació

 
 

ambiental

2 punts

Pràctiques sostenibles

   

Gestió de grups de submarinisme

1 punt

 

Desenvolupament d'un Protocol

   

de Bones Pràctiques

1 punt

 

ISO 9000

1,5 punts

 

ISO 14001 o Reglament EMAS

2 punts

 

Infraccions

   

Infracció lleu

- 2 punts

 

Infracció greu

- 4 punts

 

Infracció molt greu

- 6 punts

 

Annex 3

Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom del grup B realitzada per centres d'immersió a la Zona Estrictament Protegida

1. Principis i característiques per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom del grup B realitzat per centres d'immersió.

- Cadascun dels centres d'immersió que disposi de l'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre de places que en cap cas pot cedir a altres centres d'immersió quan l'alliberament de places és fruit d'un procés sancionador.

- El grup B d'immersió amb escafandre autònom disposa de 96 places diàries. La distribució de places dins de cada grup és proporcional entre els centres d'immersió que disposin d'autorització, amb un màxim de 24 places diàries per a cada centre.

- Cada grup de 6 persones va obligatòriament amb un/a guia i cada sortida es pot fer amb un màxim de dos grups de 6 persones, i, per tant, amb 2 guies.

- Cada centre d'immersió té assignats diàriament dos punts d'amarrament, un per a la franja horària de matí i un altre per la franja horària de tarda.

- La Direcció General del Medi Natural, a través del Servei de Parcs, disminueix a la meitat el nombre màxim de places diàries per centre d'immersió en cas de mal temps, és a dir, un màxim de 12 immersions/dia i se li assigna un únic punt d'amarrament a la franja horària de matí o de tarda.

Els/les guies han de vetllar per la protecció del patrimoni natural i garantir la seguretat dels visitants. Entre d'altres funcions, els/les guies han de:

- Donar informació precisa sobre les característiques de l'indret que es visita: tipus de fons, comunitats que s'hi podran observar, fragilitat.

- Evitar l'ús de material inadequat per a l'assoliment dels objectius de conservació de l'espai.

- Evitar el fregament amb el fons per un llastat inadequat.

- Evitar els cops etzibats pels peus d'ànec o per altres mitjans de propulsió.

- Evitar l'ús de la fauna fixada com a mitjà de tracció contra els corrents.

- Garantir que les persones visitants guarden la distància de seguretat envers les comunitats de les coves i del coral·ligen.

- Garantir que no es capturen, manipulen ni molesten els organismes.

- Evitar les pràctiques de donar menjar als peixos (feeding).

2. Documentació acreditativa:

a) Documentació acreditativa de la personalitat de l'empresari

- Persona física: DNI o passaport, NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil.

- Persona jurídica: escriptura de constitució i, si s'escau, de modificació inscrites al registre mercantil quan aquest requisit sigui exigible; altrament, acreditació de la capacitat d'obrar mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional que contingui les normes per les quals se'n regula l'activitat, inscrites si s'escau en el registre oficial corresponent.

- L'objecte social ha de contenir imprescindiblement el desenvolupament d'activitats de transport marítim de passatgers i l'activitat de centre o escola d'immersió amb escafandre autònom.

b) Documentació acreditativa del compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social

- Document acreditatiu de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i de l'últim rebut de l'impost.

- Certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a través de les intervencions territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i de les intervencions delegades als departaments, acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

c) Documentació acreditativa per a l'exercici de l'activitat

- Autorització de l'empresa com a centre d'immersió emesa per l'Administració competent.

- Autorització de funcionament com a centre d'immersió emesa per la Capitania Marítima, a comptar des de la publicació del Decret d'aprovació del Pla rector d'ús i gestió en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Rol de despatx de les embarcacions adscrites al servei i/o despatx per temps amb tripulació múltiple (si s'escau) i còpia de les titulacions de les tripulacions.

- Certificat conforme les embarcacions tenen una velocitat mínima de govern igual o menor als 3 nusos de velocitat.

- Documentació conforme es compleix la normativa en matèria de seguretat, balisament i control de la contaminació, o, si de cas hi manca, declaració jurada.

- Autorització per a la prestació de serveis de transport de passatgers emesa per la Direcció General de Ports i Transports.

- Autorització d'embarcament, desembarcament i amarrament al port base corresponent.

- Documentació que acrediti la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat de centre d'immersió o similar.

- Documentació que acrediti la vigència de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.

- Documentació que acrediti que es disposa d'un Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

d) Acreditació de la solvència tècnica del centre d'immersió

1) Documentació acreditativa dels mitjans humans:

- Relació del personal amb l'empresa, DNI i alta a la Seguretat Social.

- Assegurances d'accident dels treballadors.

- Tècnic/a coneixedor/a del medi marí: titulació i currículum, experiència demostrable en el desenvolupament d'activitats educatives i pedagògiques en el medi marí.

- Monitors/es o guies:

- Qualificació bàsica en primers auxilis vigent.

- Qualificació en primers auxilis amb oxigen per a accidents d'immersió vigent.

- Títol de bussejador monitor esportiu.

2) Documentació acreditativa dels mitjans materials:

Nombre, característiques i documentació, dotació i capacitat dels vaixells.

3) Documentació acreditativa de la capacitat tècnica i formativa de l'empresa, i de l'aplicació de pràctiques sostenibles.

És indispensable per a la valoració de la solvència tècnica del centre d'immersió la presentació de la documentació justificativa.

3. Valoració de la solvència tècnica

(Puntuació màxima = 20 punts)

Per obtenir l'autorització per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom, s'exigeix una puntuació mínima de 7 punts als centres d'immersió.

   

Puntuació

Valoració

Puntuació

màxima

Capacitat tècnica de l'empresa

   

Experiència de l'empresa en activitats

   

subaquàtiques

0,1 punt/any

2 punts

Personal tècnic coneixedor del medi marí

0,5 punts /

 
 

titulació específica

2 punts

Experiència dels monitors / instructors

0,1 punt / temporada

 

a la Zona Estrictament Protegida de les

(1 temporada equival

 

Illes Medes (fix i/o fix discontinu)

a 8 mesos)

2 punts

Capacitat formativa

   

Cursos realitzats per monitors / instructors

0,1 punt /

 
 

10 h de formació

2 punts

Coneixement pràctic del medi marí

0,1 punt / 100 h treball

 
 

al medi marí

2 punts

Coneixement pràctic de submarinisme

0,1 punt /

 
 

100 h d'immersió

2 punts

Inclusió de l'educació ambiental en els

0,25 punts /

 

productes oferts

curs amb educació

 
 

ambiental (mínim 25

 
 

alumnes per sessió

 
 

i 30 minuts de durada)

2 punts

Material d'educació ambiental editat

0,2 punts /

 

i validat prèviament pel Servei

producte d'educació

 

de Parcs

ambiental

2 punts

Pràctiques sostenibles

   

Gestió de grups de submarinisme

1 punt

 

Desenvolupament d'un Protocol

   

de Bones Pràctiques

1 punt

 

ISO 9000

1 punt

 

ISO 14001 o Reglament EMAS

1 punt

 

Infraccions

   

Infracció lleu

- 2 punts

 

Infracció greu

- 4 punts

 

Infracció molt greu

- 6 punts

 

Annex 4

Obtenció de l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial realitzada per centres d'immersió a la Zona Estrictament Protegida.

1. Principis i característiques per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial realitzat per centres d'immersió.

Aquesta activitats està destinada a l'observació responsable del fons marí, per la qual cosa ha d'anar acompanyada d'una sessió teòrica prèvia sobre la diversitat de l'espai, impartida per personal tècnic coneixedor del medi marí, i també d'una sessió en què s'indica l'ús correcte del material a utilitzar.

- Cada centre d'immersió que disposa d'autorització realitza la gestió d'un determinat nombre de places que en cap cas pot cedir a altres centres d'immersió quan l'alliberament de places sigui fruit d'un procés sancionador.

- La distribució de les 400 places diàries es fa de manera proporcional entre els centres d'immersió que disposen d'autorització, amb un màxim de 32 places per sortida de cada centre autoritzat. El Servei de Parcs assigna a cada centre d'immersió un punt d'amarrament diari.

- Els/les guies, que han d'acompanyar el grup en cada sortida, han de vetllar per la protecció del patrimoni natural i garantir la seguretat dels visitants. Així, entre d'altres funcions, han de:

- Donar informació sobre les característiques de l'indret que es visita: tipus de fons, comunitats que s'hi podran observar, fragilitat, etc.

- Evitar l'ús de material inadequat per a l'assoliment dels objectius de conservació de l'espai.

- Evitar que s'etzibin cops amb els peus d'ànec, i també que es produeixi qualsevol contacte amb el fons i les parets de roca.

- Garantir que no es capturen, manipulen, malmeten ni molesten els organismes, ni tampoc no és dóna cap tipus d'aliment als peixos.

2. Documentació acreditativa.

a) Documentació acreditativa de la personalitat de l'empresari

- Persona física: DNI o passaport, NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil.

- Persona jurídica: escriptura de constitució i, si s'escau, de modificació inscrites al registre mercantil quan aquest requisit sigui exigible; altrament, acreditació de la capacitat d'obrar mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional que contingui les normes per les quals se'n regula l'activitat, inscrites si s'escau en el registre oficial corresponent.

- L'objecte social ha de contenir imprescindiblement el desenvolupament d'activitats de transport marítim de passatgers i l'activitat de centre o escola d'immersió amb escafandre autònom.

b) Documentació acreditativa del compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social

- Document acreditatiu de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i de l'últim rebut de l'impost.

- Certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a través de les intervencions territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i de les intervencions delegades als departaments, acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

- Certificat positiu emès per l'òrgan competent que acrediti que l'empresa és al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

c) Documentació acreditativa per a l'exercici de l'activitat

- Autorització de l'empresa com a centre d'immersió emesa per l'Administració competent.

- Autorització de funcionament com a centre d'immersió emesa per la Capitania Marítima, a comptar des de la publicació del Decret d'aprovació del Pla rector d'ús i gestió en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Rol de despatx de les embarcacions adscrites al servei i/o despatx per temps amb tripulació múltiple (si s'escau) i còpia de les titulacions de les tripulacions.

- Certificat conforme les embarcacions tenen una velocitat mínima de govern igual o menor als 3 nusos de velocitat.

- Documentació conforme es compleix la normativa en matèria de seguretat, balisament i control de la contaminació o, si de cas hi manca, declaració jurada.

- Autorització per a la prestació de serveis de transport de passatgers emesa per la Direcció General de Ports i Transports.

- Autorització d'embarcament, desembarcament i amarrament al port base corresponent.

- Documentació que acrediti la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat de centre d'immersió o similar.

- Documentació que acrediti la vigència de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.

- Documentació que acrediti que es disposa d'un Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

d) Acreditació de la solvència tècnica del centre d'immersió.

1) Documentació acreditativa dels mitjans humans:

- Relació del personal amb l'empresa, DNI i alta a la Seguretat Social.

- Assegurances d'accident dels treballadors.

- Tècnic/a coneixedor/a del medi marí: titulació i currículum, experiència demostrable en el desenvolupament d'activitats educatives i pedagògiques en el medi marí.

- Monitors/es o guies:

- Qualificació bàsica en primers auxilis vigent.

2) Documentació acreditativa dels mitjans materials:

Nombre, característiques i documentació, dotació i capacitat dels vaixells.

3) Documentació acreditativa de la capacitat tècnica i formativa de l'empresa, i de l'aplicació de pràctiques sostenibles.

És indispensable per a la valoració de la solvència tècnica del centre d'immersió la presentació de la documentació.

3. Valoració de la solvència tècnica

(Puntuació màxima = 20 punts)

Per a l'obtenció de l'autorització per a la pràctica de la immersió sense mitjans de respiració artificial, s'exigeix una puntuació mínima de 7 punts als centres d'immersió.

   

Puntuació

Valoració

Puntuació

màxima

Capacitat tècnica de l'empresa

   

Experiència de l'empresa en activitats

   

subaquàtiques

0,1 punt / any

2 punts

Personal tècnic coneixedor del medi marí

0,5 punts /

 
 

titulació específica

2 punts

Experiència dels monitors / instructors

0,1 punt / temporada

 

(fix i/o fix discontinu)

(1 temporada

 
 

equival a 8 mesos)

2 punts

Capacitat formativa

   

Cursos realitzats per monitors / instructors

0,1 punt /

 
 

10 h de formació

2,5 punts

Coneixement pràctic del medi marí

0,1 punt / 100 h treball

 
 

al medi marí

2,5 punts

Inclusió de l'educació ambiental en els

0,25 punts /

 

productes oferts

curs amb educació

 
 

ambiental (mínim 25

 
 

alumnes per sessió i

 
 

30 minuts de durada)

2,5 punts

Material d'educació ambiental editat

0,2 punts /

 

i validat prèviament pel Servei de Parcs

producte d'educació

 
 

ambiental

2 punts

Pràctiques sostenibles

   

Gestió de grups

1 punt

 

Desenvolupament d'un

   

Protocol de Bones Pràctiques

1 punt

 

ISO 9000

1 punt

 

ISO 14001 o Reglament EMAS

1,5 punts

 

Infraccions

   

Infracció lleu

- 2 punts

 

Infracció greu

- 4 punts

 

Infracció molt greu

-6 punts

 

Annex 5

Característiques dels arts de pesca professional

Els vaixells inclosos al cens han d'exercir la pesca professional a l'Àrea Protegida d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Tremall

Longitud màxima de la peça: 60 m.

Nombre màxim de peces: 20 unitats.

Llum de la malla: interior 40 mm, exterior 200 mm.

Palangre

Nombre màxim de palangrons: 5 unitats.

Longitud màxima del palangró: 1.500 mm.

Nombre màxim d'hams: 250 unitats.

Mida dels hams: llarg 3,55 + -0,35 cm; ample 1,30 + -0,13 cm.

Annex 6

Localització dels punts d'amarrament

6.1 Distribució dels punts d'amarrament per a centres d'immersió per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom (C)

6.2 Distribució dels punts d'amarrament per a usuaris particulars per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom (P)

6.3 Distribució dels punts d'amarrament per a la pràctica dels itineraris submarins comentats (I) i per als creuers de transport de passatgers (Cr)

6.4 Distribució global dels punts d'amarrament

 

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 7

Ruta de navegació per a embarcacions de creuer

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(08.310.053)

 

Amunt