Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 11/03/2009

  • Número del document EDU/0085/2009

  • Número de control 09057097

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5336

  • Data 11/03/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 20289

Afectacions
Afectacions passives (4)
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009.


Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques, establerts per la legislació i concretats per l'acció de govern. En aquest sentit, la subvenció no tan sols orienta, en un determinat sentit, l'activitat d'altres ens públics i entitats privades, d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos disponibles, segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o crear nous serveis.

Així, les línies de subvenció del Departament d'Educació, en les seves diferents modalitats, adreçades al conjunt dels agents de la comunitat educativa, són un instrument essencial per assolir les finalitats i els objectius de l'actual política educativa a Catalunya.

Tanmateix, l'aprovació anual d'unes bases generals i específiques per a cada un dels programes, i la publicació de les diferents convocatòries de forma dispersa al llarg de l'any, presenta algunes mancances que el converteixen en un sistema poc àgil i eficient, tant des del punt de vista de la gestió interna, com des del punt de vista de l'usuari del servei educatiu.

D'altra banda, les necessitats de planificació de les administracions públiques i l'obligació de garantir la publicitat, l'eficàcia, l'eficiència i la transparència, dins el marc normatiu establert per la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, i l'obligació d'aprovar un pla estratègic de subvencions, aconsella modificar el sistema tradicional de gestió de les subvencions.

Per contribuir a l'assoliment dels objectius el Departament d'Educació ha organitzat la seva activitat de foment en 5 línies d'actuació, en funció dels beneficiaris potencials que conformen la comunitat educativa, i que en són els centres educatius, el professorat, les famílies i l'alumnat, les diverses entitats i associacions i els ajuntaments. Dintre de cadascuna de les línies d'actuació, els diversos programes que les integren defineixen les diferents activitats i projectes que se subvencionen.

Amb la finalitat d'unificar els diversos programes que integren les línies d'actuació, mitjançant aquesta Ordre s'aproven les bases generals que regulen el procediment per a la concessió de les diverses subvencions que gestiona el Departament d'Educació per a l'any 2009, així com les bases específiques de les línies de subvenció i dels diferents programes que integren l'activitat de foment del Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions.

Amb aquesta proposta es pretenen assolir uns objectius bàsics envers el ciutadà, com són posar al seu abast tota la informació amb una única publicació, la qual cosa ha d'incrementar el marge de seguretat i permetre-li una planificació anticipada, i millorar les seves relacions amb l'Administració, evitant-li presentar documentació innecessària o ja presentada en d'altres convocatòries, i facilitant-li les relacions via telemàtica.

Per això, d'acord amb el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases generals que regulen el procediment per a la concessió de les diverses línies de subvenció que gestiona el Departament d'Educació, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 S'aproven les bases específiques dels diferents programes que integren les línies de subvenció que conformen l'activitat de foment del Departament d'Educació, les quals consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre. Quan les bases es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d'Educació, aquesta referència s'ha d'entendre realitzada al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el règim d'assumpció de funcions per part del Consorci d'Educació de Barcelona.

2.2 Les línies de subvenció regulades per aquesta Ordre són:

2.2.1 Línia de subvencions adreçada als centres educatius.

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN03).

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular (codi 221E EN04).

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009 (codi 221G EN07).

Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07).

Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221I EN07).

Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

Programa K. Subvencions a centres educatius d'educació secundària de Catalunya per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009 (codi 221K EN07).

2.2.2 Línia de subvencions adreçada al professorat.

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació (codi 222A EN07).

2.2.3 Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009 (codi 223A EN04).

2.2.4 Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 224A EN04).

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars (codi 224B EN04).

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles obertes al juny i/o setembre any 2009. (codi 224C EN04).

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 224E EN04).

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

2.2.5 Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles obertes al juny i/o setembre any 2009. (codi 225B EN04).

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 225D EN04).

Article 3

3.1 Es convoquen, per a l'any 2009, les línies de subvenció de tots els programes que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del conseller d'Educació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que estableixen els articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de març de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1 Objecte i principis generals del procediment

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions adreçades als centres educatius, al professorat, a les famílies i a l'alumnat, a les diverses entitats i associacions, i als ajuntaments, per a la realització d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació.

1.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, i s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

1.3 El període d'execució de l'activitat objecte de la subvenció és el de l'any de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria, sense perjudici del que estableixin les bases específiques de cada programa.

1.4 El procediment de convocatòria es tramita i resol pels òrgans del Departament d'Educació que siguin competents per raó de la matèria, d'acord amb la normativa organitzativa vigent en el moment de publicar-se la convocatòria.

.2 Beneficiaris

Poden optar a les subvencions dels diferents programes, en els termes previstos a les respectives bases específiques, els centres educatius, el professorat, les famílies i l'alumnat, les entitats i associacions, i els ajuntaments.

.3 Requisits dels beneficiaris

Sense perjudici del que estableixen les bases específiques per a cada programa, els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir els requisits establerts als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

.4 Sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és l'establert a l'article 3.2 d'aquesta Ordre, sense perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.

4.2 En el cas que estigui operatiu el procediment telemàtic, les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemàtica, tal com preveuen les bases específiques de cada programa, i davant de l'òrgan que s'hi estableixi.

4.3 Les sol·licituds també es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

4.4 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació, sense perjudici del que disposen les bases específiques de cada programa:

a) Declaració jurada on es faci constar que no es perceben altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades. En cas contrari, detall de les altres fonts de finançament de l'activitat.

b) Declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a la comprovació d'ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributaries amb l'Estat i la pròpia Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen per ser beneficiari de la subvenció.

d) Declaració responsable de donar compliment a les obligacions contingudes als articles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que els siguin exigibles.

e) Declaració conforme s'està al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

4.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

4.6 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

4.7 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comportarà l'exclusió del sol·licitant.

.5 Obligacions generals dels beneficiaris i control

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, d'acord amb el que preveuen les bases generals i específiques.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuï l'òrgan concedent i aportar tota la informació que li sigui requerida a l'efecte.

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un termini màxim de quatre anys.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixin el Departament d'Educació, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

g) Complir, si s'escau, els requisits de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades mitjançant aquesta convocatòria.

h) Informar l'òrgan concedent de la subvenció de qualsevol contracte o conveni signat, per a la gestió de l'activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada.

i) Presentar a l'òrgan competent les propostes de canvi que es puguin produir o es produeixin en l'activitat o el projecte subvencionat. Aquestes propostes hauran d'anar acompanyades de memòries justificatives. La proposta es considerarà desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos des de la data d'entrada de la proposta en el Departament d'Educació.

j) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100 % del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'art. 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

k) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

l) Fer pública la col·laboració del Departament d'Educació en la documentació que generin els programes subvencionats, fent-hi constar l'expressió: .Amb el suport del Departament d'Educació..

.6 Comissió i criteris de valoració

6.1 La Comissió de valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar, i la seva composició s'estableix a les bases específiques de cada programa.

6.2 La Comissió de valoració té les funcions d'aplicar les bases, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària establerts a les bases específiques, resoldre incidències, si n'hi ha, i elaborar les propostes de resolució corresponents.

6.3 Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Les bases específiques determinen l'òrgan competent i el termini màxim per tramitar i resoldre la convocatòria.

7.2 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s'hi poden interposar, els òrgans davant els quals es poden interposar, i dels terminis per fer-ho.

7.3 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

.8 Publicació de la resolució

Sens perjudici del que disposen les bases específiques dels diferents programes, la resolució de concessió es fa pública al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als dels serveis territorials corresponents, així com a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen al DOGC.

.9 Import, justificació i abonament

9.1 La resolució que atorga la subvenció determina l'import que se subvenciona, i si amb l'aportació se subvenciona una quantitat independent de l'import total del programa i activitat, o un percentatge del cost.

9.2 L'ens gestor tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que hagi rebut o pugui rebre el beneficiari per a l'activitat subvencionada, de manera que la suma de les quantitats atorgades no podrà superar en cap cas el 100 % del cost de l'activitat subvencionada.

9.3 La quantitat atorgada es pagarà quan, a judici de l'òrgan gestor, s'hagi justificat adequadament l'aplicació del total a l'activitat subvencionada, en els termes que estableixen les bases específiques de cada programa i sens perjudici del que preveuen aquestes bases generals.

9.4 El termini per justificar el compliment de l'obligació s'estableix a les bases específiques de cada programa.

9.5 Per poder concórrer a les convocatòries següents, cal haver efectuat la justificació corresponent del que es va obtenir en exercicis anteriors.

.10 Nul·litat, anul·labilitat, revocació i reintegrament

10.1 L'òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció en els supòsits previstos per l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comporta l'obligació de retornar les quantitats rebudes.

10.2 Són causes de revocació de la subvenció les previstes a l'article 37 de la Llei 30/2003, de 17 de desembre, general de subvencions i a l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.3 La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part dels beneficiaris d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció poden donar lloc a la revocació de l'import atorgat.

10.4 Quan el beneficiari de la subvenció concedida no justifiqui la totalitat de la despesa, s'entendrà que la resolució de concessió resta parcialment sense efecte en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l'incompliment de la seva finalitat.

10.5 L'òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions descrites a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. El procediment de reintegrament es tramitarà d'acord amb el que preveu l'article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb les adaptacions que corresponguin.

.11 Caràcter de les subvencions

11.1 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

11.2 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

.12 Control

El Departament d'Educació pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

Annex 2

Bases específiques

Línia de subvencions adreçada als centres educatius

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN 03).

.1 Objecte

1.1 Aquestes subvencions tenen per objecte l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres educatius de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies, pel servei prestat durant el curs escolar 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres que atenguin infants de zero a tres anys d'edat i que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats pel Departament d'Educació per impartir el primer cicle de l'educació infantil.

b) Estar constituïts legalment com a entitats sense ànim de lucre.

c) El director i el personal educador dels centres sol·licitants han d'estar en qualsevol cas en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

d) No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.340.000,00 euros, dels quals 2.800.000,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs 2009-2010, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/480000600/421A, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2010, és de 6.540.000,00 euros.

3.2 El mòdul de subvenció per al curs escolar 2009-2010 és de 800,00 euros per alumne/curs. En el cas que més del 25% dels alumnes escolaritzats a la llar d'infants tinguin un grau de disminució superior al 65%, el mòdul de subvenció que s'aplicarà a tots els alumnes de la llar d'infants serà de 1.500,00 euros per alumne/curs. No obstant això, es podran disminuir aquests mòduls, en el cas que l'import màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició dels interessats en els serveis territorials del Departament d'Educació, o a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació, des de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2009.

4.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificat del titular del centre de la relació de l'alumnat matriculat en el mes de setembre de 2009, especificant el nombre d'alumnat nascut l'any 2009, el nascut l'any 2008 i el nascut l'any 2007.

b) Relació nominal del personal del centre especificant qui són els tutors de les diferents aules, juntament amb la fotocòpia compulsada dels títols acadèmics.

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat titular del centre, que deixin constància de la manca d'ànim de lucre de l'entitat.

d) Fotocòpia compulsada del document que acredita la capacitat legal del representant de l'entitat.

e) En el supòsit que més del 25% dels alumnes escolaritzats a la llar d'infants tinguin un grau de disminució superior al 65%, s'haurà d'aportar el certificat que ho acrediti.

Els centres que han presentat en anteriors convocatòries la documentació prevista als apartats c) i d) anteriors, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut més de 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració del titular del centre sol·licitant, comunicant que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, i on s'indiqui la convocatòria en què la van presentar.

La Inspecció d'Educació emetrà un informe que acrediti les dades d'escolarització que constin a les sol·licituds.

4.4 Els centres han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

5.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2009.

5.3 Un cop transcorregut aquest termini, si no ha recaigut resolució expressa, s'entén que la sol·licitud és desestimada.

.6 Obligacions dels centres beneficiaris

Sense perjudici del que estableix la base general 5, l'obtenció d'aquests ajuts comporta per al centre beneficiari les obligacions següents:

a) Complir els requisits que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

b) Repercutir íntegrament la subvenció als pares dels alumnes escolaritzats en els centres subvencionats.

.7 Justificació

7.1 Les quantitats concedides pel Departament d'Educació en concepte de subvenció es justificaran durant el mes de juny de 2010, mitjançant l'aportació de la declaració signada del pare, mare o tutor/a legal de l'alumnat beneficiari de la subvenció, d'acord amb el model previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio i un certificat del titular del centre on consti el cost del servei d'escolarització, desglossant despeses de personal i despeses de funcionament.

Les declaracions s'han de presentar en el mateix ordre que hagi seguit el centre en la relació d'alumnes presentada per a la sol·licitud de la subvenció.

.8 Pagament

8.1 Un cop resolta aquesta convocatòria, és tramitarà el pagament d'una bestreta, no essent necessària la presentació de cap garantia, per un import total màxim de 2.800.000,00 euros, distribuït entre tots els centres beneficiaris.

8.2 El pagament de la resta de subvenció es tramitarà un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat.

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

.1 Objecte

1.1 És l'objecte de les subvencions el finançament del cost de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs escolar 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats d'educació especial de Catalunya que prestin el servei de menjador, esbarjo i/o transport.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir els requisits establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.743.995,45 euros, dels quals 1.889.459,14 euros corresponen al període setembre-desembre del curs escolar 2009-2010, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/488000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2010, és de 3.854.536,31 euros.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds de subvenció es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició dels interessats en els serveis territorials del Departament d'Educació, o a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació, des de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2009.

4.3 Els sol·licitants hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació prevista a la base general 4.4.

.5 Criteris de valoració

La valoració de les subvencions es farà d'acord amb els següents criteris, en funció del tipus de monitor i considerant la fracció resultant, per tal de mantenir la proporció:

5.1 Monitors de menjador:

a) Alumnes als quals cal donar el menjar: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 6 alumnes.

5.2 Monitors d'esbarjo:

a) Centres que realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 8 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 10 hores a la setmana d'1 monitor per cada 8 alumnes.

A aquests efectes, cal tenir present que el període de descans entre les classes del matí i les de la tarda és superior a 1 hora.

5.3 Monitors de transport:

a) Alumnes sense mobilitat o amb greus dèficits motors: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana de 2 monitors per cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana d'1 monitor per cada 15 alumnes.

La subvenció per a aquests monitors s'atorgarà sempre que es transportin un mínim de 15 alumnes. Si el grup d'alumnes que utilitzen el mateix servei de transport està format tant per alumnes amb greus dèficits motors, com per altres alumnes, se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana de 2 monitors per cada 15 alumnes, sempre que aquest grup inclogui com a mínim a 4 alumnes amb greus dèficits motors o sense mobilitat.

En el cas que els monitors de transport siguin contractats pels corresponents consells comarcals, els centres no podran sol·licitar la subvenció per aquest concepte.

La Inspecció d'Educació emetrà un informe sobre les dades de deficiències motrius de l'alumnat que consti a la sol·licitud i que afectin a aquests criteris de valoració.

5.4 Es podran disminuir els mòduls indicats, en el cas que l'import màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

6.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2009.

6.3 Un cop transcorregut aquest termini, si no ha recaigut cap resolució expressa, s'entén que la sol·licitud és desestimada.

.7 Obligacions dels centres beneficiaris

7.1 La concessió de la subvenció comporta per al centre beneficiari l'obligació d'aplicar la totalitat dels imports de la subvenció a minorar les quotes repercutides a les famílies, per la prestació dels serveis de menjador, esbarjo i transport, i l'obligació de mantenir adscrit a aquests serveis exclusivament el personal monitor que es deriva de la subvenció atorgada.

7.2 Durant el mes de març de 2010, els centres educatius hauran de presentar a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu una còpia compulsada dels documents TC1, TC2 i nòmines fins al mes de febrer inclòs, del personal contractat pel propi centre o en el seu cas, del contracte subscrit amb l'empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com còpia compulsada de les factures abonades a aquesta empresa fins aquell mes.

En el supòsit que de la documentació presentada es desprengui l'existència d'indicis racionals d'impossibilitat de justificar la totalitat de la subvenció atorgada, es procedirà a la suspensió cautelar dels pagaments mensuals, d'acord amb l'article 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant resolució motivada.

.8 Justificació

8.1 Els titulars dels centres beneficiaris justificaran la destinació correcta de la subvenció abans del 31 d'octubre de 2010, mitjançant certificació de l'acta de la sessió del consell escolar del centre en la qual s'han aprovat els comptes on es faran constar les següents dades:

Declaració conforme la subvenció percebuda s'ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades.

Relació del personal que ha prestat aquest servei, amb indicació del nom, dedicació horària corresponent i el total íntegre retribuït, així com de l'entitat que té encomanada la realització del servei (centre educatiu, associació de mares i pares etc.), especificant si el servei es presta directament per aquesta entitat o si està contractat a una empresa de serveis.

Cost del servei, desglossat pels diferents conceptes que integren el cost total.

Import de la quota abonada mensualment, per cada alumne, per la prestació de cadascun dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel centre, per la prestació de cadascun dels serveis.

8.2 Als efectes de tota la documentació esmentada, els titulars dels centres utilitzaran el model de certificat previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

Juntament amb el certificat esmentat, els titulars dels centres aportaran el corresponent a les despeses de funcionament del curs 2009-2010.

.9 Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu, en concepte de bestreta, en pagaments mensuals conjuntament amb les despeses de funcionament del concert educatiu, no essent necessària la prestació de garanties.

A aquests efectes, el Departament d'Educació tramitarà els pagaments de l'import de la subvenció al titular del centre beneficiari, mitjançant la domiciliació bancària que aquest tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

.1 Objecte

1.1 És l'objecte d'aquestes subvencions facilitar l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, de l'alumnat estranger que s'ha incorporat, des de setembre de l'any 2007, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, en els ensenyaments de cicles mitjà i superior d'educació primària i en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

1.2 El període subvencionat és el corresponent al curs escolar 2009-2010, i la subvenció es destinarà a finançar la retribució d'hores de professorat de suport de l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats de Catalunya que compleixin els següents requisits:

a) Tenir subscrit concert per als ensenyaments als quals s'ha incorporat l'alumnat estranger (l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, o ambdues).

b) No percebre finançament del Departament d'Educació o d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques, per la mateixa finalitat.

c) No disposar per resolució del director general competent, de professorat addicional a pagament delegat per donar suport a l'alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu, llevat del cas en què els centres tinguin més de 35 alumnes que s'hagin incorporat des de setembre de l'any 2007, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles mitjà i superior d'educació primària i els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

d) Tenir un mínim de 9 alumnes que s'hagin incorporat, des de setembre de l'any 2007, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles mitjà i superior d'educació primària i els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

e) Disposar d'un pla d'acollida i d'integració per a tot l'alumnat.

f) Adequar els projectes de centre a la nova realitat sociolingüística i sociocultural.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.896.000,00 euros, dels quals 474.000,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs 2009-2010, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2010, és d'1.422.000,00 euros.

3.2 La subvenció que s'atorgarà a cada centre dependrà del nombre d'alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu que tingui el centre en els ensenyaments de cicles mitjà i superior d'educació primària i de l'educació secundària obligatòria, d'acord amb l'escalat següent:

Entre 9 i 15 alumnes: 12.000,00 euros.

Més de 15 alumnes: 18.000,00 euros.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds de subvenció es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició dels interessats en els serveis territorials del Departament d'Educació, o a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació, des de l'1 de setembre fins al 26 de setembre de 2009.

4.3 Els sol·licitants hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació prevista a la base general 4.4.

4.4 La Inspecció d'educació emetrà un informe sobre els apartats 2.d), 2.e) i 2.f) d'aquest Programa.

.5 Criteris de preferència

La selecció dels centres beneficiaris s'efectuarà, si escau, en funció del criteri de preferència de la major proporció d'alumnat que s'hagi incorporat al centre des del setembre de l'any 2007.

.6 Resolució de la convocatòria

6.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

6.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2009.

6.3 Un cop transcorregut aquest termini, si no ha recaigut resolució expressa, s'entén que la sol·licitud és desestimada.

.7 Obligacions dels centres beneficiaris

Sense perjudici del que estableix la base general 5, l'obtenció d'aquests ajuts comporta per al centre beneficiari les obligacions següents:

a) Dur a terme l'acollida i la integració de l'alumnat de nova incorporació de forma totalment gratuïta.

b) Organitzar i dur a terme cursos de suport per a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, amb una durada mínima de 150 hores, destinats a l'alumnat indicat, amb els requisits establerts en l'apartat següent.

c) El personal que imparteix aquests cursos ha de tenir la titulació de mestre o llicenciat i ha de disposar del certificat de nivell C de català, previst en l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística.

.8 Justificació

8.1 Un cop hagi finalitzat el curs escolar i en tot cas, abans del 15 de juliol de 2010, els centres justificaran la subvenció atorgada pel Departament d'Educació mitjançant l'aportació de la documentació següent:

a) Còpia compulsada de les nòmines i documents TC1 i TC2 del personal contractat pel propi centre per dur a terme l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana.

b) En el cas que aquest servei es contracti amb empreses, caldrà aportar una còpia compulsada de les corresponents factures i còpia compulsada dels documents acreditatius del pagament d'aquestes.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta aquesta convocatòria, el Departament d'Educació tramitarà el pagament d'una bestreta per un import total màxim de 474.000,00 euros distribuït entre tots els centres beneficiaris i en funció del mòdul de subvenció atorgat, no essent necessària la prestació de cap garantia.

9.2 Un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat, es tramitarà el pagament de la resta de la subvenció.

A aquests efectes, el Departament d'Educació tramitarà els pagaments de l'import de la subvenció al titular del centre beneficiari, mitjançant la domiciliació bancària que aquest tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

.1 Objecte

1.1 És l'objecte d'aquestes subvencions finançar el cost de les activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, matriculat en centres privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i d'educació especial.

1.2 El període subvencionat és el que correspon al curs escolar 2009-2010.

1.3 Als efectes d'aquesta convocatòria es considera que un alumne té necessitats educatives específiques si disposa de la corresponent resolució d'escolarització del director dels serveis territorials establerta a l'article corresponent de la resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats de Catalunya que compleixin els següents requisits:

a) Tenir concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i/o d'educació especial.

b) Tenir en el conjunt dels ensenyaments objecte de la convocatòria un nombre d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides superior al nombre d'unitats que el centre tingui concertades corresponents als ensenyaments objecte d'aquesta convocatòria, o alternativament, tenir en els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle un nombre d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides igual o superior al doble d'unitats que el centre tingui concertades en aquests ensenyaments.

En el cas dels centres d'educació especial, el nombre mínim d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides ha de ser superior a la tercera part del nombre d'unitats concertades.

c) No tenir subscrit un contracte-programa amb el Departament d'Educació.

2.2 Els centres que sol·licitin l'ajut han de complir també els requisits establerts a la base general 3.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.498.000,00 euros, dels quals 2.200.000,00 euros corresponen al període setembre-desembre del curs escolar 2009-2010, i van a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009. La resta de l'import, que correspon al període gener-agost de l'any 2010, és de 4.298.000,00 euros.

3.2 La subvenció que s'atorgarà a cada centre dependrà del nombre total d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, d'acord amb els següents mòduls:

a) per a cada alumne d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària i d'educació especial, el mòdul és de 600,00 euros alumne/curs.

b) per a cada alumne d'educació secundària obligatòria, el mòdul és de 300,00 euros alumne/curs.

No obstant això, es podrà disminuir l'import dels mòduls en el cas que l'import màxim destinat a la convocatòria no permeti atendre al total de possibles beneficiaris.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds de subvenció es formularan mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició dels interessats en els serveis territorials del Departament d'Educació, o a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de subvencions podran presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació, des de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2009.

Del dia 7 al dia 21 de gener de 2010, si no s'ha exhaurit la dotació pressupostària prevista a la base 3 per a l'exercici de 2010, s'obrirà un segon període de presentació de sol·licituds per tal de recollir les que puguin correspondre a alumnat incorporat al centre amb posterioritat al 15 de setembre de 2009.

4.3 Els sol·licitants hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació prevista a la base general 4.4, i les corresponents resolucions d'escolarització dels directors dels serveis territorials.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en el director general de Recursos del Sistema Educatiu la competència per resoldre aquesta convocatòria.

5.2 El termini per resoldre aquesta convocatòria finalitza el 15 de desembre de 2009, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i el 30 d'abril de 2010, en el cas de les sol·licituds presentades durant el segon període.

5.3 Un cop transcorreguts aquests terminis, si no ha recaigut cap resolució expressa, s'entén que la sol·licitud és desestimada.

.6 Obligacions dels centres beneficiaris

L'atorgament de la subvenció comporta per al titular del centre beneficiari l'obligació de prestar les activitats complementàries a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides de forma totalment gratuïta.

.7 Justificació

La subvenció es justificarà, en tots dos casos, durant el mes de maig de 2010 mitjançant aportació del certificat de l'acta del consell escolar del centre, en el qual constaran les següents dades:

Declaració de la titularitat del centre conforme les activitats complementàries s'han desenvolupat pel que fa a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides de forma totalment gratuïta, d'acord amb el model previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio. La declaració haurà d'incloure la relació nominal de l'alumnat, en el mateix ordre seguit a la sol·licitud.

.8 Pagament

8.1 En el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període i un cop atorgada aquesta subvenció, el Departament d'Educació tramitarà el pagament d'una bestreta, per un import total màxim de 2.200.000,00 euros distribuït entre tots els centres beneficiaris, no essent necessària la prestació de garanties.

8.2 Un cop presentada la justificació, es tramitarà el pagament de la resta de la subvenció, en el cas de les sol·licituds presentades durant el primer període, i de la totalitat de la subvenció, en el cas de les sol·licituds presentades durant el segon període.

En qualsevol cas, els pagaments s'efectuaran a través de la domiciliació bancària que el centre tingui establerta per al seu concert educatiu.

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular (codi 221E EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és regular i fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material, i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material curricular mitjançant el sistema de préstec, a partir de la participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular durant el curs 2009-2010.

1.2 Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per llibre de text i material curricular:

a) El material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.

b) Aquell altre material curricular no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts establerts als currículums, inclòs aquell material d'elaboració pròpia dels centres educatius, sempre que també tingui un caràcter durador i sigui per a la utilització per part de l'alumnat.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de Catalunya públics i privats sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació primària i/o educació secundària obligatòria.

2.2 Quan els beneficiaris siguin centres educatius de titularitat privada i de titularitat municipal, han de complir els requisits que s'estableixen a la base general 3.

.3 Compromís de participació

3.1 La participació en aquest Programa haurà de comptar, per aquells centres que en vulguin iniciar la seva implantació, amb el compromís explícit del consell escolar del centre de participar-hi per un període mínim de tres cursos escolars, tant en el cas de l'educació primària com en el de l'educació secundària obligatòria. Amb tot, els centres hauran de presentar anualment, en cada convocatòria, la corresponent sol·licitud.

3.2 La participació en aquest Programa haurà de suposar un estalvi en el cost per aquest concepte per a les famílies. En aquest sentit, els centres educatius comunicaran a les famílies beneficiàries la relació de llibres de text i material curricular adquirits amb la dotació del Programa i que han minorat el cost en llibres de text a les famílies.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions als centres l'import de 9.405.900,00 euros, dels quals 5.738.900,00 euros aniran a càrrec del crèdit EN04 D/226000800/4250, 1.667.000,00 euros a càrrec del crèdit EN04 D/480000100/4250, i 2.000.000,00 euros a càrrec del crèdit EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009, depenent si els destinataris de la subvenció són centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, o bé de titularitat privada o municipal, respectivament.

4.2 La distribució referida al paràgraf anterior es pot modificar en funció de les sol·licituds estimades.

4.3 Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es concediran als centres educatius en funció de la matrícula corresponent als ensenyaments de l'etapa de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria i a raó de fins a 25 euros per alumne, tant a l'educació primària com a l'educació secundària obligatòria.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:

5.3.1 En el cas dels centres que ja tenen implantat el Programa de reutilització de llibres i que durant cursos anteriors han rebut una dotació econòmica del Departament d'Educació amb aquesta finalitat, cal que adjuntin a la sol·licitud:

a) Memòria del Consell Escolar valorativa de l'experiència, d'acord amb el model que es troba disponible a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

b) Relació dels integrants de la Comissió de Seguiment i gestió de llibres de text.

5.3.2 En el cas dels centres que vulguin iniciar la implantació del Programa, cal que adjuntin a la sol·licitud:

a) Compromís del Consell Escolar previst a la base específica 3.

b) Projecte en el qual faran constar els objectius, procediments, cursos i nombre total de l'alumnat que hi participarà.

c) Relació de llibres i material curricular.

d) Pressupost aproximat de la despesa prevista, així com la corresponent aportació de les famílies per a aquesta finalitat.

e) La relació dels integrants de la Comissió de Seguiment i gestió de llibres de text.

5.4 Els centres educatius de titularitat municipal i els privats sufragats amb fons públics han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació prevista en la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

6.1 Per a la valoració dels projectes dels centres que es presenten per primera vegada, la Comissió central de llibres de text tindrà en compte els criteris següents:

a) Que estiguin ubicats en entorns especialment desfavorits.

b) Que estiguin participant en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació.

c) La qualitat del projecte.

6.2 La comissió valorarà la memòria presentada pels centres que ja tenen implantat el Programa i en proposarà, si s'escau, la seva continuïtat.

.7 Comissió de seguiment i gestió de llibres de text

A cada centre educatiu, i en el si del consell escolar, es constituirà una comissió de seguiment i gestió de llibres de text que s'encarregarà de la gestió i supervisió del Programa.

Aquesta comissió estarà integrada, com a mínim, pels membres següents:

a) President/a del consell escolar, o persona en qui delegui, qui actuarà com a president/a.

b) Un/a professor/a.

c) Dos pares o mares d'alumnat, dels quals com a mínim un/a serà membre de l'associació de mares i pares d'alumnes.

d) Un/a alumne/a, en el cas dels centres que imparteixin l'educació secundària obligatòria.

e) El/La secretari/ària del centre educatiu, qui actuarà com a secretari/ària.

.8 Adquisició i vigència del material

Els centres educatius podran adquirir els llibres de text i el material curricular en els proveïdors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, els centres educatius donaran d'alta aquests llibres en l'inventari del centre i duran a terme el préstec, que es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text consideri més adient per al bon funcionament del Programa, d'acord amb les directrius del consell escolar.

Els centres educatius que apliquin el Programa en cursos consecutius hauran de diversificar els llibres de text que s'adquireixin amb aquestes dotacions per tal d'avançar progressivament cap a la gratuïtat dels llibres de text.

Els llibres de text adquirits amb càrrec als fons públics seran propietat del centre educatiu corresponent. L'alumnat restarà obligat al bon ús i conservació dels llibres de text lliurats i a tornar-los al centre en finalitzar el curs, perquè siguin revisats per determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.

Els llibres de text tindran una vigència d'utilització mínima de tres cursos escolars.

.9 Conservació i reposició del material

En el supòsit que s'incompleixi l'obligació de conservació, la comissió de seguiment i gestió de llibres de text, adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En cas contrari, suposarà la renúncia de l'alumne/a a participar en el Programa per al curs següent, i s'exigirà el reintegrament del cost d'aquest material als pares, mares o tutors/es legals.

.10 Resolució de la convocatòria

10.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió central de llibres de text, que estarà formada pels membres següents o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El subdirector general d'Ordenació Curricular.

c) Un director o una directora d'un centre d'educació primària i un director o una directora d'un centre d'educació secundària, nomenats per la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

d) Dos representants de les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius públics.

e) Dos representants de federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats.

f) La subdirectora general d'Inspecció Educativa.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

10.2 Funcions de la Comissió central de llibres de text.

Els membres d'aquesta comissió s'encarregaran d'avaluar les sol·licituds presentades, proposar els centres beneficiaris en ordre de prelació, i elevar una proposta de resolució a la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa.

Així mateix, aquesta comissió podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

10.3 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

10.4 La resolució de la convocatòria es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.11 Complementarietat de les dotacions

Els centres beneficiaris de les dotacions d'aquest Programa, així com el seu alumnat, podran participar en les convocatòries de subvencions que, amb la mateixa finalitat (adquisició de llibres de text), convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que l'import de les subvencions concurrents no superi el cost de l'activitat subvencionada.

.12 Justificació de les subvencions

Els centres beneficiaris han de justificar la despesa realitzada en l'adquisició de llibres de text i material curricular, davant dels serveis territorials del Departament d'Educació que els corresponguin, abans del 13 de novembre de 2009.

12.1 Els centres educatius del Departament d'Educació han d'aportar la següent documentació: certificat del/de la president/a del consell escolar conforme s'ha aprovat la despesa, amb detall de les factures o comprovants conformats i acreditació que els ingressos i despeses derivades de l'activitat estan reflectits en la comptabilitat del centre.

12.2 Els centres educatius de titularitat municipal han d'aportar la següent documentació:

a) Relació de despeses, la qual ha de contenir la relació de factures a càrrec del centre, especificant el número, la data, la identificació fiscal del proveïdor, el concepte, l'import i la data de pagament respectius.

b) Certificat del secretari interventor de l'Ajuntament on s'especifiqui la despesa ocasionada així com a càrrec de quina partida del pressupost municipal ha estat imputada o certificat del/de la president/a del consell escolar conforme es va aprovar la despesa.

12.3 Els centres educatius privats sostinguts amb fons públics han d'aportar la següent documentació:

a) Certificat de l'acord del consell escolar on s'aprovin els comptes respecte de la quantitat percebuda de l'Administració per aquest concepte.

b) Relació de despeses, la qual ha de contenir la relació de factures a càrrec del centre, especificant el número, la data, la identificació fiscal del proveïdor, el concepte, l'import i la data de pagament respectius.

12.4 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.13 Abonament de les subvencions

El Departament d'Educació tramitarà el pagament de la dotació econòmica que correspongui a cada centre, abans de l'inici del curs escolar 2009-2010.

13.1 Als centres públics del Departament d'Educació la quantitat corresponent els serà abonada en un sol lliurament al compte corrent pel qual cada centre percep les dotacions econòmiques per a despeses de funcionament i l'hauran d'incorporar al pressupost del centre.

Aquesta assignació de fons als centres està sotmesa al que estableix l'Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació.

13.2 Pel que fa als centres de titularitat privada i municipal les dotacions els seran abonades en dos lliuraments, el primer en concepte de bestreta per un import equivalent al 80 %, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia, un cop resolta la convocatòria, i el segon, del 20% restant, un cop s'efectuï la justificació que preveu l'anterior base reguladora.

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la participació de l'alumnat de grups escolars de música o dansa de centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya, en intercanvis o trobades amb formacions similars d'altres centres i escoles de Catalunya, o de fora de Catalunya, per tal d'afavorir l'extensió de l'educació musical i de la dansa, i proporcionar oportunitats per a una formació artística de qualitat.

Es subvencionen els intercanvis i trobades realitzats durant el curs 2008-2009.

Les subvencions aniran destinades únicament a cobrir part de les despeses de transport.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions d'aquest programa els centres educatius i les escoles de Catalunya que imparteixin ensenyaments que no siguin superiors.

2.2 Les escoles i els centres educatius de titularitat privada i els de titularitat municipal han de complir els requisits establerts a la base general 3.

.3 Requisits dels intercanvis i de les trobades

Els desplaçaments s'han d'ajustar a les condicions següents:

a) Han d'estar aprovats pel consell escolar en els centres públics i escoles públiques, i per la titularitat en els centres privats i escoles privades.

b) Poden tenir una durada variable, no superior a una setmana.

c) Cada grup d'alumnes ha d'estar acompanyat durant el viatge i l'estada per professorat del centre o de l'escola sol·licitant, i/o pel/per la director/a de la formació beneficiària de la subvenció.

d) Els intercanvis de durada no superior a un dia es consideraran com a trobades.

e) Els intercanvis i les trobades a l'estranger han d'estar coberts per una pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos pel desplaçament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 La despesa màxima prevista és de 80.000,00 euros, dels quals 28.000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240, 30.000,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4240, i els 22.000,00 euros restants es finançaran amb càrrec de la partida pressupostària D/482000100/4240 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

4.2 Es concediran subvencions pels imports que a continuació s'indiquen, en funció de l'àmbit territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 600,00 euros.

Dins el territori espanyol: fins a 1.200,00 euros.

Dins el territori europeu: fins a 2.400,00 euros.

El nombre d'ajuts concedits a un mateix centre o escola per activitats realitzades en territori europeu i en territori espanyol serà com a màxim d'un, i de dos quan els intercanvis o trobades es realitzin a Catalunya. En qualsevol cas, l'import total màxim que es podrà atorgar en concepte de subvenció a un mateix centre o escola és de 3.000,00 euros.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds s'han d'adreçar al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Es presentaran d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web: http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com s'estableix en l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Declaració jurada de la persona que exerceix la direcció del centre o escola, en què es faci constar que abans de la realització de l'intercanvi o trobada es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi el desplaçament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant a l'estranger.

b) Pressupost de despeses ocasionades pel transport a la localitat i/o el país que es visita. Cal adjuntar pressupost de l'empresa de transport o de l'agència de viatges, o document similar.

c) Proposta d'activitats. Cal especificar els següents aspectes per a cada activitat:

Descripció de l'activitat (intercanvi/trobada).

Nombre d'alumnat que hi participaran i característiques dels grups.

Modalitat d'allotjament.

Mitjà de transport utilitzat.

Despesa total del transport necessari, segons el pressupost adjunt.

Calendari del viatge: data de sortida i data d'arribada.

Professor/a responsable.

Professorat acompanyant.

En el cas dels intercanvis, cal també especificar:

Nom del centre d'acolliment.

Adreça.

Població.

País.

Telèfon.

Modalitat d'acolliment.

Data, nom i signatura del/de la director/a del centre o escola.

d) Els centres d'ensenyament primari i secundari han d'aportar també còpia compulsada de l'acta de la sessió del Consell Escolar en què el centre hagi pres el compromís de dur a terme l'intercanvi o la trobada, o bé certificat del/de la secretari/ària del centre que ho acrediti.

e) En el cas dels centres i escoles que tenen com a titular una corporació local, a la sol·licitud cal fer constar el vistiplau del representant de la corporació.

5.4 Els centres i les escoles de titularitat privada i els de titularitat municipal han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els següents aspectes:

a) L'interès de la proposta d'activitats, i la seva relació amb els objectius curriculars de la música i la dansa.

b) L'acolliment familiar com a modalitat d'allotjament.

c) No haver obtingut un altre ajut en convocatòries anteriors.

d) La tipologia escolar dels centres i les escoles sol·licitants.

e) Les característiques concretes i l'estabilitat del grup escolar de música o dansa.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora, formada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

La subdirectora general d'Ensenyaments Artístics i Especialitzats que actuarà com a presidenta.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

Un representant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM).

Un representant de l'Associació d'Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya (EMIPAC).

Un representant de l'Associació de les Escoles de Dansa autoritzades (AEDA).

Un representant del Consell Català de la Música de Catalunya.

Un tècnic/a de la Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics i Especialitzats que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres i escoles participants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Els centres i escoles beneficiàries han d'acreditar davant la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, no més tard del 16 d'octubre de 2009, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determina la resolució de concessió, i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit.

8.2 La justificació cal presentar-la dins del termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini. A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats pot concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

8.3 La justificació ha de contenir la documentació següent:

a) Informe del/de la director/a del centre o de l'escola perceptors de la subvenció, conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, és a dir, a les despeses corresponents a transport. Aquest informe ha d'incloure una breu descripció de les actuacions dutes a terme, objecte de subvenció, indicant les sortides realitzades, àmbit territorial i import corresponent al transport.

b) Relació numerada, sumada, datada i signada de les factures i dels documents de pagament corresponents a les despeses de transport produïdes en la realització de l'intercanvi o la trobada, en la qual s'indiqui: NIF, nom del creditor, data de la factura, concepte, import i data de pagament.

c) Pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.

8.4 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

8.5 Els models per presentar les justificacions s'enviaran als centres juntament amb la notificació de la resolució de la convocatòria.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta i notificada la resolució, el Departament d'Educació lliurarà als beneficiaris una bestreta del 70% de la quantitat concedida. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats beneficiàries.

9.2 El pagament del 30% restant es realitzarà un cop s'hagi justificat la subvenció, amb la presentació prèvia de la documentació justificativa de les despeses efectuades.

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat, que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009 (codi 221G EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és que l'alumnat de l'ensenyament secundari postobligatori realitzi pràctiques en empreses o institucions ubicades en altres països, amb la finalitat que conegui la seva realitat sociolaboral i pugui practicar l'idioma del país d'acollida i també que guanyi en experiències en la seva especialització.

Les estades o intercanvis s'han de realitzar durant l'any 2009.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions d'aquest programa els centres públics i privats de Catalunya que tenen alumnes matriculats a cicles formatius i batxillerat, que vulguin realitzar pràctiques en empreses o institucions d'altres països i que tinguin coneixements a nivell de conversa d'anglès o de l'idioma del país a visitar. El coneixement de l'idioma s'acreditarà mitjançant les avaluacions realitzades pel professorat de llengua estrangera dels alumnes que formen el grup.

2.2 També poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres abans esmentats, que formin part d'un programa o projecte europeu subvencionat per la Unió Europea, de característiques similars a l'objecte d'aquesta convocatòria.

2.3 Els beneficiaris d'aquestes subvencions han de complir els requisits establerts a la base general 3.

.3 Requisits de les estades o intercanvis

3.1 Les estades o intercanvis s'han d'organitzar entre grups d'alumnes dels centres sol·licitants i centres estrangers que ofereixin formació en nivells equivalents, empreses o institucions.

3.2 Els centres docents receptors s'han de comprometre a fer possible l'acolliment dels alumnes i a facilitar les empreses per a la realització de les pràctiques.

3.3 Les estades dels alumnes tindran una durada de 15 dies com a mínim.

3.4 Es preveu la possibilitat d'estades o intercanvis individuals, sempre que les característiques del centre o de la zona ho justifiquin i que, en tot cas, formin part d'un projecte pedagògic supervisat i presentat pel centre on estiguin matriculats aquests alumnes.

3.5 Per a la realització de les estades o intercanvis s'ha d'elaborar un projecte pedagògic, a desenvolupar d'acord amb el centre estranger, que estigui relacionat amb la programació i l'especialitat que cursen els alumnes.

3.6 En cap supòsit la realització de les pràctiques no comportarà relació laboral o administrativa.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquests ajuts un import inicial de 850.000,00 euros, a càrrec de la partida D/480000900/4250, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009, ampliable fins a un import total d'1.072.800,00 euros, condicionat a la incorporació de partides finalistes provinents de projectes europeus presentats pel Departament d'Educació i aprovats en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent (Leonardo da Vinci i Erasmus).

4.2 Les subvencions esmentades cobriran fins a un màxim del 80% de les despeses derivades de la realització de les estades o intercanvis.

4.3 De l'import total es destinarà un mínim de 50.000,00 euros a finançar projectes amb regions amb les quals el Departament d'Educació té establerts acords de col·laboració per a la promoció d'accions en l'àmbit de la formació professional.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds, subscrites pel director o per la directora del centre, s'han d'adreçar al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats i es presentaran d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Els centres docents han de presentar una sol·licitud per a cada projecte.

5.3 A la sol·licitud de subvenció cal adjuntar la següent documentació:

a) Projecte pedagògic amb els objectius de l'estada o intercanvi i la programació de les activitats a realitzar en el qual s'especifiquin, com a mínim, els següents punts:

a.1) Breu referència sobre l'oferta educativa i el PEC (Projecte Educatiu del Centre) del centre que sol·licita la subvenció i les característiques socials i econòmiques del seu entorn.

a.2) Tractament de les llengües al centre i en concret pel que fa a l'alumnat objectiu de l'estada o intercanvi.

a.3) Objectius i contingut específics de l'estada a l'estranger dins del programa general del curs, així com els resultats que s'esperen obtenir.

a.4) Programa pedagògic per a la preparació de l'alumnat de Catalunya per participar en l'estada o intercanvi, en el qual s'especifiquin les activitats encaminades a apropar-los a la realitat del país a visitar.

a.5) Calendari de les activitats a desenvolupar en el país d'acollida.

a.6) Mètodes de seguiment i avaluació previstos de l'estada formativa i les activitats en empreses de l'alumnat català a l'estranger on constin quines eines i documents han estat utilitzats (quadern de seguiment de pràctiques a l'estranger, convenis, documents Europass, etc.)

a.7) Descripció del centre estranger d'acollida.

a.8) En el cas que hi hagi reciprocitat i intercanvi d'alumnat amb el centre soci, programa de l'estada dels estudiants estrangers a Catalunya amb indicació tant de les empreses on realitzaran les pràctiques com dels sistemes per fer-ne el seguiment, així com els sistemes d'informació d'alumnat estranger sobre l'àrea geogràfica on estarà ubicat, els llocs on es realitzaran les pràctiques, les propostes d'activitats, visites, recepció, etc.

b) Escrit on consti:

b.1) Criteris de selecció de l'alumnat.

b.2) Elaboració dels materials d'informació.

b.3) Classes de reforç de llengua estrangera (programació).

b.4) Horari de les activitats de preparació lingüística i cultural.

c) Escrit del director o de la directora del centre en què accepta el compromís de realitzar les activitats que comporti l'estada o intercanvi.

d) Compromís formal d'acceptació de les activitats que comporta l'acolliment dels joves i l'organització del programa a desenvolupar, signat pel director o per la directora de l'entitat, centre docent o empresa estrangera.

e) Relació del professorat acompanyant on consti: nom i cognoms, DNI, passaport o NIE i especialitat o matèria que imparteix.

f) Pressupost de l'estada o intercanvi, que ha d'incloure:

f.1) Despeses de viatge de l'alumnat.

f.2) Despeses de viatge del professorat acompanyant.

f.3) Despeses de manutenció i allotjament.

f.4) Despeses per les activitats a desenvolupar en el país d'acollida i que estiguin relacionades amb el que s'ha descrit en el projecte pedagògic.

f.5) Pla de finançament de les despeses de viatge, allotjament, manutenció i activitats a desenvolupar en el país d'acollida.

g) En el cas que el grup d'alumnat formi part d'un programa o projecte europeu, cal especificar l'import de la subvenció rebuda de la Unió Europea.

h) Certificat del secretari o de la secretària del centre conforme el projecte d'estada o intercanvi ha estat autoritzat pel Consell Escolar del centre.

5.4 Els centres de titularitat privada han d'adjuntar també:

a) Les dades bancàries del centre, amb indicació del NIF, banc, oficina, codi i número de compte.

b) El compromís del director del centre conforme subscriurà una pòlissa (assistència en viatge, accidents etc.) que cobreixi el viatge i l'estada a l'estranger del grup.

c) La documentació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

6.1 La comissió de selecció donarà prioritat a les sol·licituds corresponents a projectes de més llarga durada i als que incloguin alumnes de Formació Professional.

6.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:

a) Qualitat del projecte pedagògic i adequació del pressupost, en funció de les necessitats de formació de l'alumnat i de les possibilitats del centre: màxim 30 punts.

b) Realització del projecte en règim de reciprocitat, acollint un grup d'alumnat estranger tot i que no sigui en el mateix curs acadèmic: màxim 10 punts.

c) Modalitat d'allotjament en règim familiar: màxim 10 punts.

d) Entorn socioeconòmic del centre: màxim 10 punts.

e) Utilització del document Mobilitat-Europass: màxim 15 punts.

f) Realització de l'estada en regions d'acollida que hagin signat acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: màxim 10 punts.

g) Recollir el valor afegit de les accions de mobilitat transnacional en el Projecte Educatiu de Centre (PEC): màxim 15 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Programes i Recursos que actuarà com a president.

El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional.

La subdirectora general de la Inspecció d'Educació.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

Un tècnic/a del Servei de Programes Internacionals de Formació Professional.

La cap del Servei de Programes Internacionals de Formació Professional, que actuarà com a secretària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants, i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

7.4 L'atorgament d'aquesta subvenció comporta, si escau, la concessió de permisos i substitucions del professorat acompanyant adscrit a centres dependents del Departament d'Educació.

.8 Justificació

8.1 En el termini d'un mes des de la finalització de l'estada o intercanvi, i no més tard del 15 de desembre de 2009, el centre docent ha de trametre a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la documentació justificativa següent:

a) Un certificat del director o de la directora del centre, aprovatori dels comptes, en què es faci constar els ingressos i despeses de l'activitat, l'import de la subvenció concedida i la correcta aplicació dels fons a la finalitat subvencionada i que l'import total de la quantitat rebuda i les despeses realitzades han estat degudament comptabilitzades en el pressupost del centre.

b) Una memòria (màxim 25 fulls) de les pràctiques i activitats realitzades, que ha d'incloure:

b.1 Dades definitives del soci d'acollida.

b.2 Dades de l'alumnat participant.

b.3 Autorització del pare, mare o tutor/a, en cas d'alumnat menor d'edat.

b.4 Dades de les empreses d'acollida.

b.5 Calendari i pla d'activitats dut a terme al país d'acollida.

b.6 Valoració general de l'experiència.

En cas de reciprocitat, caldrà incloure a més:

b.7 Dades de l'alumnat estranger participant.

b.8 Dades de les empreses de Catalunya on els estudiants estrangers faran les practiques.

c) Una relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, especificant per a cadascuna d'elles: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

8.2 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta la convocatòria, el Departament d'Educació procedirà a lliurar als centres beneficiaris una bestreta del 85% de la quantitat concedida per a la realització de l'estada o intercanvi. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats.

9.2 Una vegada justificada la subvenció concedida, el Departament d'Educació lliurarà als centres el 15% restant.

.10 Certificació

La coordinació del projecte se certificarà a efectes d'innovació educativa a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar projectes d'innovació educativa que es desenvolupin durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011 (per bé que poden comptar amb accions relacionades dutes a terme els dos cursos escolars anteriors) amb l'objectiu que la innovació esdevingui un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social planteja.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil i primària, i d'educació secundària de Catalunya, de titularitat municipal i privats en règim de concert, els quals han de complir els requisits establerts a la base general 3.

.3 Requisits dels projectes i del professorat dels centres que hi participen

3.1 Els projectes dels centres sol·licitants s'han de presentar d'acord amb el contingut que consta a la base específica 3.4 i han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'emmarcar en el Pla d'Actuació del centre.

b) S'han d'aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

c) No se seleccionaran projectes que s'hagin seleccionat en d'altres convocatòries precedents.

d) Poden recollir actuacions iniciades els dos cursos escolars precedents a la realització del projecte objecte de sol·licitud.

e) S'han d'emmarcar en una de les línies prioritàries següents:

L'educació inclusiva.

El treball en les competències bàsiques i les seves metodologies.

Altres projectes de caràcter transversal.

3.2 L'equip directiu del centre ha de garantir la continuïtat del projecte.

3.3 Per ser seleccionat, cal que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat a desenvolupar el projecte.

3.4 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 6 fulls, amb l'estructura següent:

1. Portada del projecte, en què consti:

a) Nom del centre.

b) Codi del centre.

c) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del projecte.

2. Títol i breu síntesi del projecte.

3. Descripció del projecte.

a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

b) Objectius i aspectes a consolidar (referits als que figuren a la base específica 3.1.e) d'aquest programa).

c) Alumnat destinatari (cicles, nivells, grups, etc.).

d) Temporització de les actuacions a dur a terme en els dos cursos escolars i les dutes a terme en els dos cursos escolars precedents.

e) Criteris i indicadors d'avaluació del projecte en general.

5. Pressupost del projecte.

.4 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 40.000,00 euros, dels quals 33.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, i els 7.000,00 euros restants aniran a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, una vegada hagi estat habilitada per la transferència de crèdit corresponent a l'expedient 15/2009.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general d'Innovació, d'acord amb el formulari que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:

a) Proposta del projecte d'innovació educativa que es preveu dur a terme (elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a la base específica 3.4 d'aquest Programa).

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del Consell Escolar en la qual s'aprova el projecte d'innovació educativa i la previsió de la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat, de garantir la continuïtat del projecte.

d) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu.

5.4 Els centres participants han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

5.5 Tota la documentació es pot lliurar bé en paper junt a la sol·licitud, o bé en format pdf, conjuntament amb la sol·licitud telemàtica.

5.6 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la, segellar-la i presentar-la, a l'atenció del/de la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials que correspongui, als llocs de presentació de sol·licituds que preveuen les bases generals.

.6 Criteris de valoració

6.1 Tenen prioritat els projectes que suposen l'aplicació de tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el seu desenvolupament.

6.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de prioritat següents referits al centre:

El percentatge d'alumnat procedent de la immigració.

El percentatge de superació escolar dels alumnes.

El percentatge d'abandonament escolar dels alumnes.

Aquells centres amb professorat que tingui certificats d'innovació expedits l'any 2008.

Els centres que pertanyin a zones educatives.

6.3 Quant al projecte, es valorarà la qualitat i coherència del projecte presentat i relació amb altres projectes i accions de millora en què participi el centre tenint en compte els següents elements (fins a 20 punts):

Objectius de millora de l'aprenentatge de les competències bàsiques.

Aspectes a millorar sobre aquests objectius.

Procediments per assolir la millora dels indicadors dels objectius.

Els indicadors i criteris d'avaluació del projecte i dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes.

Els indicadors de la consolidació en la cultura de centre del projecte innovador.

Pressupost de les actuacions previstes al projecte.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria a proposta de la comissió que es crearà a l'efecte, formada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació Permanent i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

El subdirector general de Llengua i Cohesió Social.

Un subdirector general o una subdirectora general de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, designat o designada pel director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

La subdirectora general de la Inspecció Educativa.

El subdirector general d'Ordenació Curricular.

La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat.

La cap del Servei d'Innovació i Recerca Educativa, que actuarà com a secretària.

7.2 No se seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

7.3 La comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i elevarà al director general d'Innovació una relació prioritzada i avaluada dels projectes que reuneixin els requisits. Així mateix, podrà demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

7.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.5 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Dotació econòmica i altres recursos

8.1 Els centres educatius els projectes dels quals resultin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 7.000,00 euros, en funció del pressupost presentat, de la disponibilitat pressupostària i dels projectes seleccionats.

8.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada al finançament de despeses corrents vinculades amb la realització del projecte d'innovació, o bé vinculades amb actuacions iniciades els dos cursos escolars precedents, relacionades amb el projecte seleccionat. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

8.3 La selecció d'un projecte comportarà la participació del professorat del centre en una activitat formativa per a la implementació del projecte d'innovació.

.9 Justificació

9.1 El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitzarà el 15 de desembre de 2009.

Per les característiques i la naturalesa dels centres educatius, no es considera necessari prestació garanties.

9.2 Per justificar la subvenció, el centre beneficiari ha d'aportar la següent documentació:

a) Informe-memòria del titular del centre conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

b) Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, especificant per a cadascuna d'elles: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

9.3 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.10 Pagament

El Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà amb la presentació prèvia per part del centre de la documentació justificativa de la despesa realitzada i pagada vinculada a la realització del projecte seleccionat.

.11 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius que en resultin beneficiaris adquireixen els compromisos següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant dos cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin.

b) Introducció de la relació del professorat participant en l'aplicatiu de certificació d'innovació i de les activitats en què han participat cadascun dels docents, relació que serà supervisada per la inspecció educativa.

c) Un cop finalitzats els dos cursos, el centre educatiu realitzarà l'avaluació del pla, i incorporarà al projecte educatiu i al projecte curricular del centre aquells aspectes que decideixi consolidar. Així mateix els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global i una avaluació de l'assoliment i la consolidació de les activitats realitzades, en finalitzar els dos cursos d'activitat.

d) Els centres elaboraran en suport digital els materials que se'n derivin de l'aplicació de la innovació durant la durada del projecte i seran lliurats al Departament d'Educació, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

e) Els centres, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar els esmentats materials.

f) Els centres han d'esmentar que es tracta d'un projecte d'innovació educativa seleccionat pel Departament d'Educació en qualsevol publicació o difusió dels resultats del projecte.

g) Els centres col·laboraran en la difusió dels resultats del projecte que el Departament d'Educació faci.

.12 Seguiment dels projectes

Els serveis educatius i la Inspecció Educativa faran un seguiment dels projectes d'innovació objecte d'aquesta convocatòria.

La Inspecció Educativa supervisarà el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació a les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i el grau de participació del professorat implicat i la consolidació dels aspectes innovadors determinats en el projecte.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es farà arribar a la Direcció General d'Innovació, per tal que faci la valoració definitiva i prengui les decisions que correspongui.

.13 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els dos cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicatiu de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i al centre participants en el projecte d'innovació per a procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran amb aquest efecte.

Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221I EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar 13 projectes de Biblioteca Escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, que tinguin per objecte dinamitzar la biblioteca escolar com a eina bàsica i habitual d'aprenentatge i de coneixement en el centre educatiu per al desenvolupament del currículum i per al foment de l'hàbit lector, en el marc del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i el Departament d'Educació per a la millora de les biblioteques escolars.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil, primària i secundària, els centres d'educació especial i els centres de formació de persones adultes, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert, els quals han de complir els requisits establerts a la base general 3.

2.2 No es podran acollir a aquesta convocatòria els centres educatius amb projectes que hagin estat seleccionats per formar part del programa d'innovació de Biblioteca escolar .puntedu. a l'empara d'alguna de les anteriors convocatòries públiques del Departament d'Educació, ni els centres que ja han rebut del Departament d'educació finançament per dur a terme actuacions en biblioteca escolar en l'àmbit d'un projecte per a la millora de la qualitat del centre.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) Que el projecte de biblioteca escolar .puntedu. estigui integrat en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Que el projecte formi part del projecte educatiu i del projecte lingüístic de centre i, per tant, estigui aprovat pel claustre de professorat i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit per a tres anys.

c) Que el projecte s'iniciï el curs 2009-2010, amb una durada de tres cursos escolars.

3.2 Quant a l'estructura del contingut dels projectes caldrà seguir les indicacions explicitades a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio. En tot cas, hauran de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

3.3 Cada centre educatiu pot presentar com a màxim un projecte.

3.4 Es determinarà una persona responsable del projecte que ha de tenir preferentment destinació definitiva en el centre. En tot cas, la direcció del centre ha de vetllar pel desenvolupament del projecte i garantir la seva continuïtat durant els tres cursos escolars.

3.5 Per a ser seleccionat caldrà que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte.

.4 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 26.000,00 euros, dels quals 22.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, i els 4.000,00 euros restants aniran a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, una vegada hagi estat habilitada per la transferència de crèdit corresponent a l'expedient 15/2009.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud adreçada al director general d'Innovació. El formulari de sol·licitud està disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio, als serveis territorials del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona i als serveis educatius.

Per tal d'agilitar el procés, la sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica, sempre que sigui possible. La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la i presentar-la juntament amb la documentació indicada a la base específica 5.3 d'aquest programa, a l'atenció del cap o de la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents, o a qualsevol dels llocs previstos a la base general 4.3.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, tal i com preveu l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.3 A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

a) Un exemplar de la proposta del projecte de biblioteca escolar .puntedu. que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a la base específica 3.1 d'aquest Programa.

b) Certificat de l'acta de la sessió del consell escolar del centre o consell de centre, en el cas dels centres de formació de persones adultes, en què s'aprovi la participació en la convocatòria i la previsió de la destinació de la dotació econòmica.

c) En el cas que el projecte es vulgui dur a terme amb la implicació d'altres centres educatius, caldrà presentar un document de conformitat de la direcció de cadascun d'ells.

5.4 Els centres participants han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

Per a la selecció de les sol·licituds els projectes es valoraran fins a un màxim de 20 punts d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) El grau d'integració del projecte de Biblioteca escolar .puntedu. al Projecte Educatiu de Centre, fins a un màxim de 3 punts.

b) La planificació d'activitats del foment de la lectura i d'ús i tractament de la informació, fins a un màxim de 3 punts.

c) La planificació del funcionament de la comissió de biblioteca i de la participació de la comunitat educativa, fins a un màxim de 3 punts.

d) La planificació d'activitats de cooperació amb les biblioteques dels centres educatius de la zona, els serveis educatius i la biblioteca pública, fins a un màxim de 3 punts.

e) La implicació en el projecte dels diversos centres docents d'una mateixa zona educativa, independentment del nivell educatiu, fins a un màxim de 2 punts.

f) La planificació d'actuacions per a l'actualització del fons documental, la seva organització i difusió, fins a un màxim de 2 punts.

g) La formació en aquesta matèria de la persona coordinadora de la biblioteca escolar .puntedu., fins a un màxim de 2 punts.

h) L'experiència en dinamització de la biblioteca escolar de la persona coordinadora de la biblioteca escolar .puntedu., fins a un màxim de 2 punts.

.7 Procés de selecció dels projectes

7.1 Per seleccionar els projectes es constituirà, a cadascun dels serveis territorials, una comissió territorial formada per les cinc persones següents, designades pel director o per la directora dels serveis territorials:

a) El president o presidenta de la comissió, designat o designada d'entre un membre de la Inspecció Educativa de la zona o el cap o la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent

b) Vocals:

Dos representants dels directors o de les directores de centres de l'àmbit territorial, un o una de primària i un o una de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria.

Un representant de les direccions dels serveis educatius de l'àmbit territorial.

Un tècnic o una tècnica de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

7.2 Cada comissió de zona estudiarà, valorarà i puntuarà els projectes presentats que compleixin els requisits d'aquestes bases, per la qual cosa podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns. Un cop aprovada la selecció, i sempre abans del 15 de maig de 2009, els serveis territorials enviaran a la comissió central una relació prioritzada dels projectes amb la valoració corresponent, d'acord amb els criteris i els barems de puntuació especificats a la base específica 6.

7.3 Per a resoldre la convocatòria es crearà una comissió central, la qual formularà la corresponent proposta de resolució al director general d'Innovació, partint de les prioritats territorials i amb criteris de proporcionalitat territorial, si escau. La comissió central estarà formada pels membres següents, o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Llengües i Entorn, que actuarà com a president.

La subdirectora general d'Inspecció Educativa.

El cap del Servei de Coordinació dels Serveis Educatius.

El cap del Servei d'Immersió i Ús de la Llengua, que actuarà com a secretari.

7.4 La comissió central podrà sol·licitar l'assessorament d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes de biblioteca escolar .puntedu..

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió central.

8.2 El termini màxim per resoldre aquest programa és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.9 Dotació econòmica i altres recursos

9.1 Els projectes de biblioteca escolar .puntedu. que resultin seleccionats en aquesta convocatòria comportaran la dotació, amb destinació a cadascun dels centres educatius seleccionats, a partir del curs 2009-2010, dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat responsable de la dinamització del projecte. La formació es desenvolupa durant els tres anys d'implementació del projecte. S'entén que aquesta formació té caràcter institucional i es realitzarà en el marc de la zona dels serveis educatius.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 2.000,00 euros.

d) Accés al programa informàtic per a la gestió de la biblioteca.

9.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada a despeses corrents directament vinculades amb la realització del projecte seleccionat. No s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

.10 Justificació

10.1 El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitzarà el 15 de desembre de 2009.

10.2 Els centres educatius justificaran l'aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada presentant la següent documentació:

a) Informe-memòria del titular del centre conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

b) Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, especificant per a cadascuna d'elles: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

10.3 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.11 Pagament de la dotació econòmica

El Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà amb la presentació prèvia per part del centre de la documentació prevista a la base específica 10, justificativa de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat.

Per les característiques i la naturalesa dels centres educatius, no es considera necessari la prestació de garanties.

.12 Compromisos dels centres seleccionats

A més de les obligacions generals dels beneficiaris, detallades a la base general 5, els centres educatius que en resultin beneficiaris adquireixen els compromisos específics següents:

a) Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte durant tres cursos escolars i a participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin tant en el marc de la zona dels serveis educatius com en general.

b) Amb la finalitat que el projecte s'integri en el projecte del centre, cadascun dels cursos escolars que duri la seva implantació, el centre explicitarà en la Programació general anual les activitats a dur a terme.

c) Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte, als centres educatius beneficiaris s'avaluarà la incidència del programa i s'incorporaran al Projecte educatiu i al Projecte curricular dels centres aquells aspectes del programa que decideixin consolidar.

d) En acabar el projecte, i abans del 30 de setembre de 2012, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades, adreçada a la Inspecció dels serveis territorials corresponents.

.13 Seguiment del projecte de Biblioteca escolar .puntedu.

Els serveis educatius de cada zona assessoraran els centres seleccionats, coordinats per la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent, corresponent.

L'inspector o la inspectora del centre supervisarà el desenvolupament dels projectes dels centres educatius durant els tres cursos escolars de la seva implantació i n'emetrà un informe. A partir de tots els informes emesos, la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa dels centres.

La Direcció General d'Innovació farà el seguiment de l'evolució dels projectes, amb la col·laboració dels tècnics dels serveis educatius, dels formadors que participin en la formació del professorat durant la realització del projecte, i amb les aportacions de la inspecció d'Educació.

Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquest programa és seleccionar 100 projectes en el marc del pla experimental en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres, que tinguin per objecte donar un nou impuls a l'ensenyament i l'aprenentatge d'una tercera o quarta llengua, amb l'objectiu de millorar-ne la competència lingüística general, incidint de manera especial en la llengua oral.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden participar en aquest programa els centres d'educació infantil i primària, i d'educació secundària de Catalunya, de titularitat municipal i privats en règim de concert, els quals han de complir els requisits establerts a la base general 3.

2.2 No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte vigent el curs 2009-2010, seleccionat a l'empara de convocatòries anteriors.

2.3 Així mateix, els centres que hagin participat a l'empara del Pla experimental de llengües estrangeres 2005-2008 i 2006-2009, només podran acollir-se a aquesta convocatòria si presenten un projecte de modalitat diferent o amb blocs de continguts diferents als presentats amb anterioritat.

.3 Requisits dels projectes i del professorat que hi participa

3.1 Els projectes han de tenir les característiques següents:

a) S'han d'emmarcar en el projecte lingüístic del centre.

b) S'han d'aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit per a tres anys.

c) S'han d'iniciar durant el curs 2009-2010, i han de tenir una durada de tres cursos escolars.

d) S'han d'ajustar a alguna de les modalitats que consten a la base específica 4 d'aquest programa.

3.2 L'equip directiu del centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els tres cursos escolars:

En els centres de titularitat pública, la persona responsable de la coordinació i desenvolupament del projecte ha de tenir destinació definitiva en el centre i ha de formar part de l'equip de professorat que apliqui el projecte a l'aula. En tot cas, cal que el director o la directora del centre garanteixi el compromís de continuïtat del projecte.

En els centres privats en règim de concert, en el cas que la persona responsable de la implantació del projecte a l'aula no tingui contractació indefinida, cal que el titular del centre garanteixi el compromís de continuïtat del projecte.

3.3 Per ser seleccionat, cal que el centre compti amb suficient professorat preparat i disposat a desenvolupar el projecte, tenint també en compte l'exigència de titulació que estableix la base específica 4 per a algunes modalitats.

3.4 El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 fulls, amb l'estructura següent:

1. Portada del projecte, en què consti:

a) Nom del centre.

b) Codi del centre.

c) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del projecte.

d) Llengua estrangera implicada en el projecte.

e) Assignatura i blocs de continguts impartits en el cas d'àrees no lingüístiques.

2. Títol, idioma i breu síntesi del projecte.

3. Descripció del projecte:

a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre.

b) Objectius.

c) Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum.

d) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

e) Descripció de la metodologia que s'empra en la pràctica docent, acompanyada de materials que l'exemplifiqui, amb menció expressa si és el cas, de metodologies AICLE (per anglès CLIL, per francès EMILE).

f) Temporització de les actuacions a dur a terme en els tres cursos escolars.

g) Criteris i indicadors d'avaluació de l'alumnat i del pla de treball.

4. Altres centres educatius implicats en el projecte, si escau: Nom i codi del/s centre/s.

.4 Modalitats dels projectes

4.1 Els centres d'educació infantil i primària han de presentar un projecte que, a més a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents de llengua estrangera curricular:

Modalitat a): La introducció de la llengua estrangera a segon curs de segon cicle d'educació infantil amb una dedicació de 2 hores setmanals.

Modalitat b): La impartició de la llengua estrangera a l'educació primària (3 hores setmanals) amb una sessió de mig grup, en tots els nivells per reforçar la llengua oral.

Modalitat c): L'ensenyament i l'aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació mitjana mínima d'una hora setmanal.

El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell acreditat de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat d): La introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior de l'educació primària amb una dedicació d'1,5 hores setmanals o amb projectes integrats de durada equivalent.

Els projectes que es presentin han d'incloure també l'ús de la llengua estrangera en activitats generals del centre.

4.2 Els centres d'educació secundària han de presentar un projecte que, a més a més de complir els requisits concretats a la base específica 3 d'aquest programa, s'emmarqui en una de les modalitats següents, en relació amb la llengua anglesa, francesa, italiana o alemanya:

Modalitat a): L'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera amb un mínim de 35 hores.

El projecte s'ha de dur a terme en estreta col·laboració entre el professorat de llengües estrangeres i el de les àrees implicades, garantint la coordinació i el suport lingüístic de l'especialista si escau. El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell de competència equivalent al certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Modalitat b): El treball per projectes: ensenyament/aprenentatge significatiu de la llengua estrangera com a instrument per accedir a altres àrees del coneixement.

Modalitat c): La millora de la competència comunicativa general de l'alumnat amb especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció oral en una de les llengües estrangeres curriculars del centre.

.5 Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista és de 200.000,00 euros, dels quals 170.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, i els 30.000,00 euros restants aniran a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4230, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, una vegada hagi estat habilitada per la transferència de crèdit corresponent a l'expedient 15/2009.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

.6 Sol·licituds, documentació i termini

6.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general d'Innovació, d'acord amb el formulari que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

6.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:

a) Dos exemplars de la proposta del projecte de llengües estrangeres que es preveu dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a la base específica 3.4 d'aquest Programa.

b) Certificat de l'acta de la sessió del claustre i del Consell Escolar en la qual s'aproven el projecte de llengües estrangeres i la previsió inicial de la destinació de l'assignació econòmica prevista.

c) Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat, de garantir la continuïtat durant els tres cursos acadèmics de durada del projecte. En el cas dels centres d'educació infantil i primària, relació del professorat amb destinació definitiva al centre que, tot i ocupar un lloc de treball diferent, té la capacitació, titulació o habilitació suficient per a impartir la llengua estrangera, i manifesta estar disposat a impartir-ne la docència en el marc del Pla experimental presentat.

d) Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu.

e) En el cas dels centres que presentin un projecte per a l'ensenyament i l'aprenentatge de tots o alguns dels continguts d'una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera, acreditació de coneixement de l'idioma, amb equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, per part del professorat implicat en l'experiència (excepte del de llengües estrangeres). En el cas dels centres que presentin un projecte d'introducció de la llengua estrangera al segon cicle d'educació infantil, hauran d'acreditar el nivell lingüístic del professorat implicat.

6.4 Els centres participants han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

6.5 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la, segellar-la i presentar-la, juntament amb la documentació esmentada, a l'atenció del/de la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials que correspongui, als llocs de presentació de sol·licituds que preveuen les bases generals.

.7 Criteris de valoració

7.1 Tenen prioritat els centres que no hagin estat mai beneficiaris d'una convocatòria del Pla experimental de llengües estrangeres.

7.2 Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte, a més a més del criteri de prioritat esmentat al punt anterior, els criteris següents:

a) Qualitat i coherència del projecte presentat i relació amb altres projectes i accions de millora en què participi el centre (fins a 35 punts).

b) Adequació dels objectius i continguts del projecte a les propostes detallades a la base específica 4 d'aquest programa (fins a 30 punts).

c) Disponibilitat i compromís escrit de participar en el projecte, per part d'altres professors amb la capacitació acreditada per impartir la llengua estrangera, que treballen en el centre, en llocs de treball diferents del de l'àrea de llengua estrangera (fins a 20 punts).

d) Implicació en el projecte d'un grup de centres educatius d'una mateixa entitat territorial o zona educativa o de tots els centres educatius públics que conformen una zona escolar rural (fins a 15 punts).

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, tenint en compte les prioritats territorials, i a proposta de les comissions territorials que es crearan a l'efecte, formades pels següents membres o persones en qui deleguin:

El director o la directora dels serveis territorials, que actuarà com a president/a.

L'inspector o la inspectora en cap dels serveis territorials.

Dos representants dels directors o de les directores de centres de la zona, un/a de primària i un/a de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel director o per la directora dels serveis territorials.

El/la cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials, o persona vinculada a l'àmbit de les llengües estrangeres en qui deleguin, que actuarà com a secretari o secretària.

8.2 No se seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

8.3 Cada comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i elevarà al director general d'Innovació una relació prioritzada i avaluada dels projectes que reuneixin els requisits. Així mateix, podrà demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

8.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.5 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.9 Dotació econòmica i altres recursos

9.1 Els centres educatius els projectes dels quals resultin seleccionats en aquesta convocatòria rebran una dotació econòmica màxima de 2.000,00 euros, i els altres recursos previstos a la base específica 9.3.

9.2 La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada al finançament de despeses corrents o fungibles, o bé a despeses de serveis o actuacions educatives i específiques per a l'impuls de la llengua estrangera. En qualsevol cas seran despeses destinades al desenvolupament del projecte. En cap cas no s'acceptaran despeses corresponents a l'adquisició de material inventariable.

9.3 La selecció d'un projecte comportarà també la dotació dels recursos següents:

Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic.

Priorització en l'assignació d'auxiliars de conversa.

.10 Justificació

10.1 El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitzarà el 15 de desembre de 2009.

10.2 Els centres educatius han de presentar la següent documentació justificativa:

a) Informe-memòria del titular del centre conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.

b) Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, especificant per a cadascuna d'elles: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

10.3 Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

.11 Pagament

El Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà amb la presentació prèvia per part del centre de la documentació següent justificativa de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat.

Per les característiques i la naturalesa dels centres educatius, no es considera necessari la prestació de garanties.

.12 Compromisos dels centres seleccionats

Els centres educatius que en resultin beneficiaris adquireixen els compromisos següents:

a) Donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars i participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin. Així mateix, es comprometen a facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament dels projectes disposi d'una hora setmanal coincident dins del seu horari de permanència al centre.

b) Enviar una síntesi anual de les activitats realitzades al director o a la directora dels serveis territorials corresponent, en finalitzar el primer i el segon curs d'implantació del projecte, juntament amb la relació del professorat participant que s'incorporarà a l'aplicatiu pertinent per a la certificació d'innovació educativa d'acord amb el que s'estableixi en el seu moment.

c) Un cop finalitzats els tres cursos, el centre educatiu realitzarà l'avaluació del pla, i incorporarà al projecte educatiu i al projecte curricular del centre aquells aspectes que decideixi consolidar. Així mateix, abans del 30 de setembre de 2012, els centres educatius seleccionats hauran de presentar la memòria global de les activitats realitzades.

d) Permetre la publicació i la difusió per part del Departament d'Educació dels materials que s'hagin elaborat en el desenvolupament dels projectes objecte d'aquesta convocatòria, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

e) Els autors, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar els materials sempre que es faci menció expressa que formen part d'un projecte d'innovació en el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres impulsat des del Departament d'Educació.

.13 Seguiment dels projectes

La Inspecció Educativa supervisarà el desenvolupament dels projectes, especialment pel que fa a l'aplicació a les aules, la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa, el qual es farà arribar a la Direcció General d'Innovació, per tal que faci la valoració definitiva i prengui les decisions que correspongui.

.14 Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i, a aquests efectes, la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, un cop finalitzats els tres cursos escolars de durada del projecte. Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius hauran d'introduir en l'aplicatiu de gestió d'activitats d'innovació (AGAI) les dades corresponents als docents i al centre participants en el projecte d'innovació per a procedir a la certificació, d'acord amb les instruccions i els terminis que s'establiran amb aquest efecte.

Programa K. Subvencions a centre educatius d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009 (codi 221K EN07).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és la realització d'activitats d'aprenentatge actiu en els països respectius dels idiomes que, com a llengua estrangera, s'imparteixen en els centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, municipals i privats en règim de concert, d'educació secundària de Catalunya, dins dels ensenyaments reglats.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, municipals i privats en règim de concert, d'educació secundària de Catalunya.

.3 Requisits dels viatges

Els viatges i el règim de sol·licituds s'ajustaran a les condicions següents:

a) Els viatges tindran una durada de dues setmanes, amb una pernoctació mínima de 13 nits en el lloc de destinació.

b) Aquests viatges s'han de realitzar dins del període comprès entre el 14 de juny i el 30 de setembre de 2009.

c) Les sol·licituds es presentaran per a grups d'alumnat que cursi algun dels ensenyaments següents:

Primer cicle d'educació secundària obligatòria.

Segon cicle d'educació secundària obligatòria.

Primer de batxillerat.

Cicles formatius que imparteixin llengua estrangera com a part obligatòria del currículum.

d) Els grups han d'estar constituïts per alumnat del mateix curs o nivell educatiu i, en el cas de l'ESO, del mateix cicle, en nombre no inferior a quinze. Dos centres d'una mateixa comarca o municipi es poden agrupar per constituir un grup, només en el cas que cap dels dos centres arribi al nombre mínim d'alumnes requerit. L'ajut es determinarà en funció d'una quantitat per alumne/a en concepte de borsa. En cap cas el nombre de borses que constitueix l'ajut no podrà ser superior al nombre d'alumnes que integren el grup.

e) Cada grup d'alumnes estarà acompanyat durant el viatge i l'estada per dos o més professors/es del centre o centres sol·licitants. El/La professor/a coordinador/a del projecte, que és qui imparteix l'idioma en el centre, haurà d'acompanyar el grup durant la seva estada i serà el responsable dels aspectes educatius generals i d'organització del viatge. Si el grup està constituït per alumnat de dos centres, ha d'haver-hi un coordinador responsable per centre. El/La coordinador/a ha de tenir plaça definitiva al centre, excepte en aquells casos en què el centre no disposi de professorat definitiu adscrit de la llengua estrangera per a la qual s'opta a aquests ajuts. Donat aquest cas, es valorarà la garantia de continuïtat del projecte, per determinar la viabilitat de l'excepció.

f) L'allotjament es podrà fer en modalitats diferents, a criteri del grup sol·licitant:

Acolliment familiar.

Centre d'educació condicionat per a sojorn.

Alberg juvenil autoritzat.

Altres.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 773.260,00 euros, dels quals 620.600,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240, 27.000,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4240 i els 125.660,00 euros restants es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4240 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

Aquests imports podran ser redistribuïts en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'una o altra tipologia de centres.

4.2 Els ajuts als centres es concretaran en funció de la quantitat assignada per alumne en concepte de borsa. La quantitat assignada per alumne oscil·larà entre els 450,00 euros i els 1.500,00 euros, segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre.

4.3 Les subvencions aniran destinades a les despeses directament derivades del viatge: activitats d'aprenentatge, desplaçaments, assegurança, allotjament, manutenció i visites i excursions complementàries (entrades i similars).

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud electrònica adreçada al director general d'Innovació, d'acord amb el formulari que es troba a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com s'estableix en l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

a) Còpia compulsada de l'acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi pres el compromís de dur a terme el projecte pedagògic presentat, que conclourà amb el lliurament d'una memòria pedagògica (veure punt 10). Aquesta còpia, expedida pel/per la secretari/ària, durà el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

b) Declaració jurada del/de la director/a del centre en la qual constarà que abans del viatge es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi el desplaçament i l'estada de l'alumnat i el professorat acompanyant a l'estranger.

c) Calendari del viatge amb indicació de les dates de sortida i de tornada, mitjà de transport que s'utilitzarà i modalitat d'allotjament que es preveu.

d) Nom del professorat coordinador i acompanyant, especialitat o matèria que imparteixen i situació administrativa en què es troben en el centre, la qual s'ha d'acreditar en el cas dels centres municipals, del Consorci de Barcelona, i privats concertats, mitjançant un certificat del/de la director/a del centre que indiqui el tipus de contracte i la seva durada.

e) Declaració jurada del/de la director/a del centre en la qual constarà que abans del viatge es demanarà l'autorització dels pares o mares o tutors/es per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.

f) Pressupost de despeses desglossat segons els conceptes següents:

Activitats d'aprenentatge.

Desplaçaments.

Assegurança.

Allotjament i manutenció.

Visites i excursions complementàries (entrades i similars).

S'hi ha d'indicar el cost global per alumne/a i el cost global per grup i els imports, en tot els casos, cal indicar-los en euros. Cal tenir present que en aquest pressupost han d'estar incloses les despeses corresponents al professorat coordinador i acompanyant. Aquest professorat, podrà acollir-se a la convocatòria .per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral d'educació especial, dels centres docents públics del Departament d'Educació per a activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar. que es publica al DOGC anualment.

g) Informe sobre el tipus de curs o activitats d'aprenentatge que seguirà l'alumnat a l'estranger, que hauran de tenir una continuïtat o estar vinculats amb el projecte pedagògic presentat al concurs.

h) El projecte pedagògic objecte d'aquest concurs, elaborat per l'alumnat, producte de les activitats d'aprenentatge que han ajudat a assolir els objectius pedagògics del nivell corresponent, haurà de ser elaborat en la llengua d'aprenentatge i es pot presentar en diferents formats electrònics en un CD-ROM, DVD o PenDrive, amb diverses tipologies textuals com ara llibre, revista, enregistrament, etc. En cas que l'alumnat hagi realitzat una part del treball en format tridimensional, aquest només es podrà presentar en suport electrònic en el format escollit.

5.4 Els centres de titularitat municipal i els de titularitat privada en règim de concert, han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

5.5 La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la, segellar-la i presentar-la, juntament amb la documentació esmentada, al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn en la seu central del Departament d'Educació o als seus serveis territorials.

.6 Criteris de valoració

En l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els aspectes següents:

a) La qualitat del projecte: fins a 30 punts.

b) La relació i la continuïtat del treball a l'aula amb el projecte i el programa que es vol desenvolupar en el país d'acollida: fins a 25 punts.

c) La implicació i el treball conjunt amb un o més centres educatius en el país de destinació, vinculats al projecte presentat i a les accions d'aprenentatge actiu de l'idioma realitzades per l'alumnat: fins a 20 punts.

d) L'aportació curricular d'altres àrees, la metodologia intercurricular, transversal o integrada d'aprenentatges de continguts i llengua, amb incorporació de propostes AICLE/CLIL/EMILE: fins a 15 punts.

e) La tipologia escolar i la prioritat dels centres sol·licitants: fins a 5 punts.

f) No haver gaudit d'aquest ajut en els darrers 3 anys: fins a 5 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora formada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Llengües i Entorn, que actuarà com a president.

Dos/dues tècnics/ques docents dels serveis educatius, relacionats amb llengües estrangeres.

Dos/dues tècnics/ques de la Subdirecció General de Formació, relacionats amb llengües estrangeres.

Dos/dues tècnics/ques de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, un/a dels/de les quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 A l'hora de valorar els projectes, la comissió avaluadora actuarà d'acord amb els criteris exposats al punt 6 d'aquesta resolució i ordenarà les sol·licituds segons la puntuació obtinguda, fins a arribar al límit de la dotació pressupostària destinada a la concessió dels ajuts.

7.3 La comissió trametrà la proposta de resolució al director general d'Innovació en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4 La resolució de la convocatòria es notificarà als interessats i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Una vegada efectuat el viatge, el/la director/a del centre es responsabilitzarà de presentar, a la Direcció General d'Innovació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), la justificació del viatge incloent la documentació següent:

a) Escrit de tramesa que indiqui la documentació que s'hi adjunta.

b) Certificat conforme el consell escolar del centre ha aprovat els comptes relatius al viatge, amb indicació de l'import total d'ingressos i despeses i de la data d'aprovació. En aquest certificat també cal fer constar el nombre d'alumnes que han participat en el viatge. Aquest certificat ha d'anar expedit pel/per la secretari/ària i amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

c) Relació detallada de les factures o comprovants de les despeses realitzades i del seu pagament, signada pel/per la secretari/a i pel/per la director/a del centre. En aquesta relació les factures han d'estar agrupades segons els conceptes consignats en el pressupost presentat en el moment de formular la sol·licitud. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, l'import, que s'indicarà en euros, i la data de pagament. No es poden imputar altres despeses que les previstes en el pressupost.

d) Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Educació, els documents de suport de la justificació de les subvencions a les quals fa referència aquesta base.

e) Certificat del secretari del centre on consti que, tant els ingressos com les despeses derivades de la realització del viatge, s'han comptabilitzat en la comptabilitat del centre.

f) Llista nominal, edat i sexe de l'alumnat que integra el grup.

g) Autorització dels pares o mares o tutors/es per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.

8.2 La justificació de la destinació dels ajuts a les actuacions per a les quals s'han concedit i del compliment dels requisits s'ha de realitzar davant la Direcció General d'Innovació abans del 16 d'octubre de 2009.

8.3 La memòria pedagògica prevista en el punt 10 s'ha de presentar entre els dies 1 i 12 de març de 2010 al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn (Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona). Juntament amb la memòria, s'ha de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat, que serà incorporat a l'aplicatiu d'innovació en el seu moment, per a tramitar la certificació corresponent.

8.4 En tots els casos els centres han de justificar la totalitat de l'import concedit. En el cas que es justifiqui un import inferior, la subvenció es reduirà per l'import no justificat correctament.

8.5 La justificació cal presentar-la dins del termini previst a la convocatòria. Si per motius excepcionals no es pot fer dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini. A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general d'Innovació pot concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

.9 Pagament

9.1 Un cop resolta la convocatòria, el Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 90% de les quantitats concedides. No es considera necessària la prestació de garanties, ateses les característiques de les entitats.

9.2 El 10% restant es lliurarà un cop presentada la justificació prevista en aquestes bases.

.10 Memòria

10.1 El grup d'alumnat elaborarà una memòria que recollirà el projecte realitzat durant l'estada al país estranger, i que ha de ser la continuïtat del projecte inicial presentat al concurs. La memòria pot tenir qualsevol dels formats esmentats a l'apartat 5.3.h) d'aquestes bases.

10.2 Aquesta memòria s'ha de presentar al Servei de Llengües (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). Juntament amb la memòria, s'ha de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicació del professorat que hi ha participat.

.11 Custòdia dels projectes i de les memòries

11.1 El Departament d'Educació es reserva el dret a difondre i/o publicar els treballs realitzats prenent en consideració la seva qualitat i originalitat.

11.2 Els centres que no hagin estat seleccionats podran recollir els seus projectes al Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, durant els sis mesos següents a la resolució de la convocatòria.

11.3 Els projectes presentats pels centres que hagin estat seleccionats romandran en dipòsit a la Subdirecció General de Llengües i Entorn i es podran recollir fins al juny de 2010. A partir d'aquella data, el Departament d'Educació no es farà càrrec de la custòdia dels projectes que no s'hagin recollit.

.12 Activitat d'innovació educativa

Aquesta activitat té la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la Direcció General d'Innovació emetrà el certificat d'innovació educativa de participant al professorat acompanyant, i de coordinador al professorat responsable de coordinar el projecte, un cop s'hagi presentat la memòria. La direcció del centre incorporarà les dades del professorat que hi hagi participat, a l'aplicatiu corresponent per a la certificació d'activitat d'innovació, d'acord amb les orientacions anuals a tal efecte.

Línia de subvencions adreçada al professorat

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació (codi 222A EN07)

.1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions al professorat per a les despeses per desplaçament originades per la seva participació en diferents activitats de formació de professorat, realitzades durant el curs 2007-2008, en el marc del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i el Departament d'Educació per al Pla de suport a la implantació de la LOE.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Pot sol·licitar aquestes subvencions el professorat no universitari de Catalunya que compleixi els requisits generals establerts en aquesta Ordre i que es trobi en alguna de les situacions següents:

a) Estar en servei actiu amb destinació en centres educatius públics de nivell no universitari.

b) Estar en servei actiu en un centre educatiu privat en règim de concert i que estigui en nòmina de pagament delegat.

c) Estar en servei actiu en serveis educatius.

d) Estar en servei actiu en cossos d'inspecció educativa.

.3 Requisits de les activitats

3.1 Les activitats subvencionables són les esmentades a continuació:

a) Activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, realitzades dins del Pla de formació permanent, i organitzades directament pel Departament d'Educació o pels diferents instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats de Catalunya.

b) Cursos de llengües estrangeres realitzats en les diferents escoles oficials d'idiomes (EOI) de Catalunya.

c) Altres activitats de formació realitzades dins del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d'Educació o pels instituts de ciències de l'educació (ICE) de les universitats de Catalunya.

3.2 En tot cas, les activitats han d'haver finalitzat abans de l'1 de setembre de 2008.

3.3 No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sol·licitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

.4 Import i partida pressupostària

La despesa prevista és de 100.000,00 euros, dels quals 90.000,00 euros van a càrrec de la posició pressupostària D/226001100/4260 i els 10.000,00 euros restants van a càrrec de la posició pressupostària D/480000100/4260, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009. Aquest import és ampliable fins a un màxim de 270.000,00 euros, dels quals 170.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/226001100/4260 fons 042 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, condicionat a la generació de l'ingrés finalista corresponent al Pla de suport a la implantació de la LOE.

Aquesta distribució podrà ser modificada en funció de les sol·licituds estimades i del pressupost disponible.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Per prendre part en aquesta convocatòria s'ha de presentar una sol·licitud, adreçada al director general d'Innovació, segons el model que es troba a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials, i també a Internet, a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 Cal emplenar una sol·licitud per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut.

5.3 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, tal i com preveu l'article 3.2 d'aquesta Ordre.

5.4 A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

a) En el cas de desplaçaments en transport públic: originals dels justificants de les despeses.

b) En el cas de desplaçaments fora del territori espanyol en transport privat: originals dels justificants de les despeses de gasolina i autopistes.

c) En el cas del professorat de centres municipals: certificat de la direcció del centre en què es faci constar que la persona sol·licitant estava en actiu durant el curs 2007-2008 i que ho està durant el curs 2008-2009.

d) Per als cursos de llengües estrangeres realitzats en les diferents escoles oficials d'idiomes, caldrà aportar també una fotocòpia compulsada del certificat d'assistència expedit per l'escola oficial d'idiomes corresponent o, en el seu defecte, papereta amb la qualificació obtinguda.

5.5 Els interessats han d'adjuntar també la documentació prevista a la base general 4.4.

.6 Criteris de valoració

6.1 La quantia de cadascun dels ajuts es fixarà individualment segons la durada i el lloc on es realitzi l'activitat. En tot cas es tindran en compte els criteris regulats en aquesta base.

6.2 L'import total dels ajuts concedits a un mateix beneficiari no podrà superar els 800,00 euros. Per una determinada activitat no es podran concedir més de 270,00 euros.

6.3 Els ajuts no cobriran en cap cas el 100% de la despesa, i el percentatge es determinarà en funció de l'import total destinat a aquesta convocatòria i de les sol·licituds admeses.

No es concediran ajuts quan:

1. El nombre total de quilòmetres recorreguts durant tota l'activitat sigui inferior a 400.

2. Els costos del transport públic siguin inferiors a 24,00 euros.

3. Els desplaçaments siguin dins la mateixa població del centre de treball o de residència de la persona sol·licitant.

Per al càlcul de l'ajut per desplaçament dins el territori espanyol en transport privat es tindrà en compte el quilometratge.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió constituïda pels membres següents, o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Formació del Personal Docent.

La cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa.

El subdirector general de Planificació i Organització de la Formació Professional.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/ada pel director general d'Innovació.

Dues persones tècniques de la Direcció General d'Innovació, designades pel director general d'Innovació, una de les quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials la llista provisional de sol·licituds admeses, no admeses i excloses. Així mateix, es publicarà una llista de defectes en la documentació presentada per tal que puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista provisional davant la comissió de selecció, o bé esmenar, si escau, els defectes en la documentació presentada, durant un termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació als taulers d'anuncis esmentats.

7.3 Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució d'aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses, que es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials.

7.4 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

.8 Justificació

L'aplicació dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificarà mitjançant els documents esmentats a la base específica 5.4.

.9 Pagament

Els ajuts es faran efectius en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria.

Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009 (codi 223A EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar que l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics, participi en les convivències escolars organitzades pels centres educatius durant el curs 2008-2009.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

Pot sol·licitar aquestes subvencions l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics, llevat els de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que hagi participat en les convivències escolars organitzades pel seu centre. Excepcionalment, podrà sol·licitar també aquestes subvencions l'alumnat amb malalties cròniques greus que no tingui autonomia per a fer front a les seves necessitats sanitàries.

.3 Requisits de les convivències

Les convivències escolars hauran de complir els requisits següents:

a) Les haurà d'organitzar l'equip educatiu corresponent, d'acord amb les necessitats específiques de l'alumnat.

b) La durada no podrà ser inferior a dos dies ni superior a set.

c) Hauran de tenir lloc obligatòriament abans del dia 30 de juny de l'any d'acabament del curs escolar.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions fins a un import màxim de 251.000,00 euros, amb càrrec al crèdit EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds s'han de presentar al centre educatiu d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de tramesa de les sol·licituds i de la documentació corresponent per part dels centres educatius, és a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, i fins al 3 de juliol de 2009.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, a més a més de la documentació que preveu la base general 4.4, la documentació següent:

a) Certificat justificatiu de la realització de les convivències, que es formalitzarà en un imprès normalitzat, en el qual s'especificarà el lloc i les dates en què s'han realitzat les convivències, i la relació de l'alumnat amb necessitats educatives especials que ha presentat sol·licitud de subvenció i ha participat en les convivències, fent constar el tipus de deficiència o disminució que pateix.

En aquest imprès s'inclourà la declaració conforme no s'ha rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol organisme o entitat pública.

b) Certificat, que es formalitzarà en imprès normalitzat, del/de la director/a del centre amb la relació detallada de les despeses i dels ingressos de l'activitat.

c) Memòria de la realització de les convivències, en què es detallin els objectius i les activitats que s'han dut a terme en relació amb el tipus de deficiència de l'alumnat.

5.4 Els centres educatius rebran les sol·licituds del seu alumnat, les quals quedaran arxivades a disposició del Departament d'Educació.

.6 Criteris de valoració

La quantitat de la subvenció s'obtindrà distribuint el pressupost màxim entre el nombre total de dies de convivències que han realitzat el total d'alumnes amb necessitats educatives especials que han participat en aquestes convivències, i en qualsevol cas, mai serà superior als 30,00 euros per dia.

En aquest sentit, es computarà com una subvenció, un dia de convivències per a cada alumne, amb el límit de dies, mínim i màxim, establert en la base específica 3.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) La cap del Servei de d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

c) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

d) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

e) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als centres participants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

En el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà que el centre rebi l'ingrés, el centre educatiu haurà de trametre a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació la relació d'alumnes beneficiaris, en la qual els pares o tutors acreditin haver rebut l'import de la subvenció, en l'imprès normalitzat que es troba a disposició a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

.9 Pagament

9.1 L'abonament de les subvencions es farà directament als centres educatius, prèvia justificació de la realització de l'activitat d'acord amb la documentació prevista.

9.2 Les quantitats s'ingressaran al compte corrent en què cada centre percep les dotacions econòmiques per despeses de funcionament o, en el seu defecte, en aquell que s'indiqui a la sol·licitud.

9.3 Pel que fa als centres educatius la gestió dels quals té encomanada el Departament d'Educació, aquesta assignació de fons haurà de ser comptabilitzada degudament pels centres i es troba sotmesa al que estableix l'Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació.

Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya (codi 224A EN04)

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social, als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, gestionades durant el curs 2009-2010 pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares d'alumnes, i en el finançament de les quals participin les famílies.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada als ens locals.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran a minorar el cost de les activitats extraescolars de manera universal.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquesta subvenció les associacions de mares i pares d'alumnes, de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, llevat dels centres que formin part d'un Pla Educatiu d'Entorn, on la gestió correspondrà a l'ajuntament.

Les sol·licituds presentades pels ajuntaments en el programa 225A prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat.

2.2 Els sol·licitants han de complir els requisits que estableix la base general 3.

2.3 A més a més dels requisits establerts a la base 3, les associacions de mares i pares d'alumnes han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'associacions o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la resolució, la inscripció en l'esmenta't registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

.3 Característiques de les activitats i requisits dels monitors i monitores

3.1 Cap de les activitats subvencionades no podrà formar part del Pla Català de l'Esport.

3.2 Les activitats subvencionades han d'implicar un temps actiu per als nens i les nenes que possibiliti la realització d'activitats socioeducatives lúdiques, artístiques o esportives i d'altres que tinguin per finalitat continuar la formació de l'alumnat, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.3 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.4 Han d'estar aprovades pel consell escolar als centres educatius públics, i pels titulars als centres educatius privats concertats.

3.5 Han d'estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de les activitats extraescolars davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.6 Les activitats han d'estar gestionades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

3.7 L'activitat s'ha de dur a terme als locals i els espais dels centres educatius que determinin les direccions dels centres, o les titularitats, en el cas dels centres privats concertats, llevat de les activitats específiques que necessàriament s'hagin de realitzar fora del recinte escolar. Es poden realitzar activitats compartides per alumnes de més d'un centre educatiu.

En cas que l'activitat es dugui a terme fora del propi centre caldrà adaptar la pòlissa d'assegurances perquè prevegi aquesta contingència.

3.8 S'ha de prestar en un calendari que comprengui la totalitat del curs escolar i en un horari que comenci després de l'activitat lectiva del dia escolar.

3.9 El nombre de monitors/es serà d'un per activitat subvencionable i, en qualsevol cas, serà necessària la presència d'un mínim de dos monitors per a la realització d'una única activitat.

3.10 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, hauran d'estar en possessió d'algun dels diplomes i títols següents: diploma de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.11 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions a les AMPA l'import d'1.428.500,00 euros, dels quals 714.250,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat per a l'any 2009, i els 714.250,00 euros restants amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de 2010.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del Programa 225A.

4.3 L'import de la subvenció per al present curs escolar serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'activitats corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit serà de 860,00 euros quan es realitzi només una activitat, i de com a màxim 430,00 euros més per cada una de les restants activitats que s'organitzin a cada centre.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les sol·licituds de les associacions de mares i pares d'alumnes es presentaran mitjançant el model que està disponible a la pàgina web del Departament d'Educació.

5.2 El període de presentació de les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és des del 30 de març fins al 30 d'abril de 2009, ambdós inclosos.

5.3 Les sol·licituds han d'incorporar la documentació que preveu la base general 4.4, la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 3.4 i la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat i dels seus estatuts.

b) Documentació que acrediti que l'entitat està legalment constituïda i registrada, en el registre d'associacions.

Les associacions que han presentat aquesta documentació en anteriors convocatòries, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació es pot substituir per una declaració del sol·licitant, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada.

c) Pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

.6 Activitats subvencionables

6.1 Tindrà la consideració d'activitat subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions, aquella en què hi hagi un grup d'entre 12 i 20 alumnes inscrits i que tingui una durada mínima de 50 hores repartides durant el curs escolar. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

6.3 De manera excepcional, als centres educatius i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents a l'activitat per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. Igualment es considerarà un mòdul amb un mínim de 6 assistents en aquells centres que hagin iniciat les activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

d) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

e) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La documentació justificativa s'ha de presentar mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació.

8.2 El termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el dia 31 de juliol de 2010. L'escrit de tramesa de la justificació ha d'adjuntar l'original dels següents documents:

a) Declaració conforme els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, i que es compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció, d'acord amb les bases.

b) Memòria descriptiva de les activitats. Ha d'incloure una relació detallada de la totalitat d'ingressos i despeses de les activitats al llarg del curs, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i número de factura o comprovant de despesa, el NIF i nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

c) Certificat d'assistència de l'alumnat beneficiari de cada activitat, d'acord amb el model normalitzat que estarà a disposició a la pàgina web del Departament d'Educació, i l'AMPA haurà disposar de l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

d) Certificat segons el qual cap de les activitats subvencionades no forma part del Pla Català de l'Esport.

e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.4.

f) Justificants de la despesa, en funció dels casos següents:

f.1) Si l'activitat la presten persones contractades directament per l'AMPA, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la seguretat social.

f.2) Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada en el concepte, activitats extraescolars, així com el nom i NIF de l'AMPA.

f.3) Es podrà justificar fins a un màxim d'un 15% de la subvenció en concepte de materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats extraescolars, dels quals caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada el nom i NIF de l'AMPA.

.9 Pagament

L'import de la subvenció s'abonarà en dos pagaments, ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud. El primer pagament consistirà en una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida per a l'organització d'activitats per tal de minorar-ne el cost de manera universal; no serà necessària la prestació de cap garantia, i es tramitarà durant el primer quadrimestre del curs escolar. Es farà un segon pagament per la resta de l'import concedit, i es lliurarà un cop la subvenció hagi estat justificada correctament, d'acord amb la base anterior.

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars. (codi 224B EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la realització d'actuacions amb finalitats educatives, relacionades amb la inclusió escolar i social d'alumnat i persones adultes amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, en l'àmbit territorial de Catalunya durant l'any 2009, no subvencionades en altres convocatòries del Departament d'Educació.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre, que tinguin entre els seus objectius socials l'atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus i que duguin a terme actuacions a favor de la inclusió escolar i social de l'alumnat i persones adultes, o dels seus familiars.

2.2 També poden sol·licitar les subvencions les associacions de mares i pares d'alumnes d'un centre d'educació especial o d'un centre educatiu ordinari públic o privat amb unitats d'educació especial o unitats de suport a l'educació especial, constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de mares i pares d'alumnes (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).

2.3 Les entitats i associacions participants han de complir els requisits establerts a la base general 3.

2.4 Les entitats sense ànim de lucre i les associacions de mares i pares d'alumnes han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'associacions o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la resolució, la inscripció en l'esmenta't registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

.3 Tipus d'activitats subvencionables

3.1 Les subvencions es destinaran exclusivament a la realització de les activitats següents:

a) Les activitats de sensibilització i difusió adreçades a l'alumnat, que tinguin per objectiu fomentar i facilitar la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus. No seran objecte de subvenció les activitats pròpies d'un centre educatiu, ni les activitats d'escolarització o rehabilitació dels infants i adolescents amb discapacitats, les quals, d'altra banda, ja disposen d'altres fonts de finançament.

b) Les activitats d'informació i formació adreçades a la comunitat educativa, que tinguin com a objectiu la sensibilització de la societat sobre la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials (conferències, jornades, seminaris, escola de pares, entre d'altres), excepte les activitats adreçades únicament a professionals de l'educació.

c) Les publicacions amb un contingut clarament educatiu (llibres, revistes, pàgines web) i adreçades a la comunitat educativa, que com a mínim es publiquin en català excepte les publicacions pròpies dels centres educatius.

d) Les activitats educatives adreçades a persones adultes amb discapacitat o malalties greus, per a afavorir el desenvolupament de la seva autonomia personal i habilitats laborals.

En cap cas no seran objecte d'aquesta subvenció les despeses de funcionament ni el material inventariable.

3.2 Únicament es pot demanar subvenció per un màxim de dues activitats de les previstes en els apartat a), b) i c) de la base específica 3.1.

3.3 L'import màxim subvencionable a una mateix entitat, per al conjunt de les activitats previstes en l'apartat d) de la base específica 3.1, és de 80.000,00 euros.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 485.000,00 euros, dels quals 185.000,00 euros es destinen a actuacions vinculades a l'alumnat, i els 300.000,00 euros restants a actuacions de persones adultes.

Ambdós imports es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/482000100/4240 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

La distribució dels imports es pot variar en funció de les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris de valoració de les sol·licituds que estableixen aquestes bases.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, a més de la documentació prevista a la base general 4.4, i per a cadascuna de les activitats per les quals se sol·licita subvenció la documentació següent:

Nom de l'activitat i ordre de prioritat.

Objectius que es pretenen assolir.

Descripció de l'activitat: en què consisteix l'activitat; incidència en la millora de la inclusió escolar i social d'alumnat i persones adultes amb necessitats educatives especials.

Destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre previst de participants.

Dates de realització i durada de l'activitat.

Pressupost de l'activitat, amb indicació de la previsió d'ingressos i despeses desglossats per conceptes. No es podran imputar costos propis per a la realització d'activitats. Cal tenir present que la justificació posterior de la subvenció s'haurà de fer d'acord amb aquest pressupost.

.6 Criteris de valoració

6.1 Per valorar les sol·licituds s'analitzaran les memòries de les activitats i es puntuaran les sol·licituds presentades, fins a un màxim de 100 punts, segons els criteris següents:

a) La prioritat atorgada per l'entitat, fins a un màxim de 10 punts.

b) Els objectius que es pretenen assolir: l'adequació a les finalitats i objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 30 punts.

c) El contingut i durada de l'activitat, fins a un màxim de 20 punts.

d) La vessant educativa de l'activitat, fins a un màxim de 10 punts.

e) La incidència en la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials, fins a un màxim de 10 punts.

f) Els destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre previst de participants, fins a un màxim de 20 punts

6.2 Un cop s'hagin valorat totes les sol·licituds presentades i s'hagi concretat l'import subvencionable de cada activitat, s'aplicarà amb caràcter general, i d'acord amb la puntuació obtinguda, el percentatge més alt possible sobre l'import subvencionable, fins a repartir la totalitat del crèdit disponible.

6.3 En les activitats adreçades a afavorir el desenvolupament de l'autonomia personal i habilitats laborals de persones adultes l'import màxim subvencionable a una mateixa entitat, pel conjunt de tots els programes, és de 80.000,00, euros i l'import mínim subvencionable per cada programa, en aplicació dels criteris d'assignació de la subvenció és de 4.000,00 euros.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta de la comissió avaluadora, integrada pels membres següents o persones en qui deleguin:

La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

La cap del Servei d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

La cap del Servei de Diversificació Curricular.

Un/a tècnic/a del Servei d'Educació Inclusiva i de Coordinació de Programes Transversals.

Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Els beneficiaris han de presentar la justificació abans del 30 de setembre de 2009. Si per motius excepcionals no es pot presentar dins d'aquest termini se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit i presentar-la abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins el termini. A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa podrà concedir l'ampliació del termini per presentar la justificació.

8.2 La justificació ha de contenir la documentació següent:

a) Escrit de tramesa en el qual s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Declaració del/de la president/a de l'entitat conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la realització de les activitats per a les quals s'ha concedit.

c) Relació detallada i numerada de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquest pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament. Atès que la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

d) Per les activitats previstes en l'apartat d) de la base específica 3.1, cas que justifiquin despeses de personal, cal presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'ha d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la seguretat social.

e) Documents justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació esmentada al punt c) anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurades a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

f) Declaració del/la president/a en la que es faci constar les quanties dels ingressos obtinguts per les activitats subvencionades i l'origen dels mateixos. En el cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

g) Memòria descriptiva i quantificada de les actuacions desenvolupades objecte de subvenció.

h) En cas que l'activitat subvencionada sigui una publicació, cal presentar-ne un exemplar.

8.3 L'òrgan gestor podrà demanar tots els documents justificatius que calgui per comprovar la correcta aplicació de la subvenció.

.9 Pagament

El pagament de les subvencions es realitzarà en dos períodes: el primer, en concepte de bestreta i fins al 50% de l'import, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de prestar cap tipus de garantia, i l'import restant es tramitarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb el que estableixen aquestes bases.

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009. (codi 224C EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, és l'organització de les .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre., com a activitats socioeducatives per als nois i noies, als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments.

Les subvencions atorgades es destinaran a minorar la quota a càrrec de les famílies, pel servei prestat durant l'any 2009.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions totes les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, de centres educatius sostinguts amb fons públics.

Les sol·licituds presentades pels ajuntaments en el Programa 225B prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat.

2.2 Les associacions que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits que estableix la base general 3.

2.3 Les associacions de mares i pares d'alumnes han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'associacions o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la subvenció, la inscripció en l'esmentat registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitor i monitores

3.1 L'activitat subvencionada es durà a terme els dies laborables del mes de juny (dissabtes exclosos) i, excepcionalment del mes de juliol de 2009, quan sigui continuïtat de l'activitat del mes de juny, posteriors a la data de finalització del curs 2008-2009, d'una banda, i els dies laborables, excepte els dissabtes, del mes de setembre de 2009 anteriors a l'inici del curs 2009-2010, d'una altra.

La subvenció pot demanar-se per prestar el servei durant un únic període o per a ambdós, però, en qualsevol cas, s'haurà de prestar durant tot el període subvencionat.

3.2 L'activitat subvencionada es prestarà en un horari de quatre hores, com a mínim, per dia. Aquesta actuació no inclou la prestació de servei de menjador, el qual queda, en tot cas, fora del contingut de l'activitat subvencionada.

3.3 Ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives i culturals, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.4 Ha d'estar coberta per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.6 L'activitat s'ha d'aprovar pel consell escolar del centre, en el cas dels centres educatius públics, i per la titularitat en el cas dels centres privats concertats.

3.7 S'ha de dur a terme en els locals i els espais del centre educatiu que determini la direcció del centre, o la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.8 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar la proporció suficient amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.9 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei els diplomes i títols següents: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, diploma de director de lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.10 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim d'1.000.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació EN04 D/480000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009.

4.2 Aquesta quantitat pot ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del Programa 225B.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible, entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 280,00 euros per a activitat organitzada durant els mesos de juny i juliol, i de 560,00 euros per a l'activitat organitzada el mes de setembre.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà preferentment per via telemàtica, a través de la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/140/2007, de 8 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes al Juny i/o Setembre.

Cal que la persona sol·licitant s'identifiqui amb el número que li va ser assignat a l'AMPA pel Registre d'Associacions del Departament de Justícia.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 A més a més de la documentació que preveu la base general 4.4, i la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 3.4, a la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat i dels seus estatuts.

b) Documentació que acrediti que l'entitat està legalment constituïda i registrada, en el registre d'associacions.

Les associacions que han presentat aquesta documentació en anteriors convocatòries, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració del sol·licitant, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada.

c)Pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

5.4 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic del portal http://www.gencat.cat.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup d'entre 12 i 20 assistents constituirà un mòdul subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions; a partir de 21 se'n consideraran dos, i tres en el cas de més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

6.3 De forma excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La justificació s'ha de presentar als serveis territorials respectius fins al 31 de juliol de 2009 per a les activitats realitzades al juny/juliol, i fins al 31 d'octubre de 2009, per al servei prestat durant el mes de setembre.

8.2 A la justificació ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels següents documents:

a) Escrit de tramesa amb la relació amb la documentació que s'adjunta.

b) Declaració conforme els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, i que es compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció, d'acord amb les bases.

c) Memòria descriptiva de l'activitat. Ha d'incloure una relació detallada de la totalitat d'ingressos i despeses de l'activitat, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i número de factura o comprovant de despesa, el NIF i nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

d) Certificat de l'alumnat assistent a l'activitat, amb indicació dels noms i cognoms, amb l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors legals per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base 3.4

f) Justificants de la despesa realitzada, en funció dels casos següents:

Si l'activitat la presten persones contractades directament per l'AMPA, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la seguretat social.

Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada en el concepte, l'activitat d'escoles obertes, així com el nom i NIF de l'AMPA.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en un pagament pel que fa a l'activitat del mes de juny/juliol i un altre pel que fa a la del mes de setembre, els quals s'ingressaran en el compte bancari de titularitat de l'associació de mares i pares d'alumnes que s'indiqui a la sol·licitud, un cop presentada degudament la justificació a què fa referència la base específica anterior.

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la realització d'activitats i ajudar al funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i a les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Les activitats i despeses de funcionament finançades són les realitzades durant l'any 2009.

Resten excloses, per no ajustar-se a l'objecte d'aquesta convocatòria, les següents activitats:

a) Aquelles que impliquen la participació de l'alumnat i no han estat aprovades pel consell escolar.

b) Les ja subvencionades per una altra convocatòria d'aquest Departament o d'un altre ens públic.

c) Aquelles que suposin l'establiment de classes regulars addicionals.

d) Les organitzades pel consell escolar o el professorat del centre i presentades a la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars i complementàries en centres educatius.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes, de centres educatius no universitaris que estiguin legalment constituïdes, tant d'ensenyaments de règim ordinari com de règim especial.

2.2 Queden excloses d'aquesta convocatòria les associacions de mares i pares d'alumnes, constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 19.6.1987), pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes.

2.3 Les entitats participants han de complir els requisits que estableix la base general 3.

2.4 Les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes i les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'associacions o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la subvenció, la inscripció en l'esmentat registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

.3 Modalitats de subvenció

Les subvencions tindran dues modalitats: la primera, per tal de fomentar la realització d'activitats, i la segona, per tal de contribuir al funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i a les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 380.000,00 euros, dels quals 350.000,00 euros es destinen a les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i els 30.000,00 euros restants a les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes.

Ambdós imports es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/482000100/4240 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

La distribució dels imports podrà ser variada en funció de les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris de valoració de les sol·licituds que estableixen aquestes bases.

4.2 Pel que fa a la primera modalitat de subvenció, l'import de cada activitat subvencionada serà de fins a un màxim del 80% del cost de l'activitat.

4.3 Per la segona modalitat, l'import serà de fins al 60% de les despeses de funcionament pressupostades i fins a una quantia màxima de 60.000,00 euros per beneficiari.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà d'acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Les entitats participants han d'adjuntar a la sol·licitud, a més a més de la documentació prevista a la base general 4.4, la següent documentació en funció de la destinació de la subvenció:

a) Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat i dels seus estatuts.

b) Documentació que acrediti que l'entitat està legalment constituïda i registrada, en el registre d'associacions.

Les associacions que han presentat aquesta documentació en anteriors convocatòries, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració del sol·licitant, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada.

5.3.1 Si la subvenció se sol·licita per al finançament de despeses de funcionament:

Pressupost detallat d'ingressos i despeses del funcionament de l'entitat de l'exercici pressupostari actual, amb el detall dels costos propis per als quals se sol·licita la subvenció:

Personal (sous, Seguretat Social, etc.).

Subministraments (aigua, llum, telèfon, etc.).

Lloguers d'instal·lacions, maquinari, etc.

Compra de material fungible.

A aquest efecte, es considera material fungible o no inventariable aquell la durada del qual sigui previsiblement inferior a l'any o, sent-ne superior, que el seu import, en cas de material d'oficina, no superi els 150,00 euros, o els 300,00 euros per a material informàtic no inventariable.

Altres costos degudament especificats.

No es computaran els béns que suposin una inversió.

5.3.2 Si la subvenció se sol·licita per a la realització d'activitats:

Pla d'activitats: descripció de l'activitat o de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció. Per a cadascuna de les activitats cal adjuntar una memòria (màxim tres fulls), en la qual com a mínim s'especifiquin els punts següents:

Nom de l'activitat.

Pressupost clar i definit de l'activitat, amb indicació de la previsió d'ingressos i despeses desglossada per conceptes. No es podran imputar costos propis per a la realització de les activitats. Cal tenir present que la posterior justificació de la subvenció s'haurà de fer d'acord amb aquest pressupost.

Objectius que es pretenen assolir.

Destinataris: col·lectiu a qui s'adreça i nombre de participants.

Dates de realització de l'activitat i mecanismes d'avaluació de cada un dels blocs d'activitats.

En el cas de sol·licitar subvenció per a més d'una activitat, caldrà indicar l'ordre de prioritat. El nombre de les activitats subvencionades estarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.

.6 Criteris de valoració

6.1 La comissió de valoració puntuarà les sol·licituds presentades per a la realització d'activitats en una puntuació màxima de fins a 40 punts, segons els criteris següents:

a) L'àmbit d'actuació territorial de l'entitat: en funció de si és tot Catalunya o bé un territori més reduït, fins a 4 punts.

b) L'índex de representativitat de cada entitat (membres que integren l'entitat i nombre de persones associades): aquest índex es determinarà en el cas de les confederacions, atenent al nombre de federacions que les agrupen, en el cas de federacions, atenent al d'associacions que les integren, i en el cas de les associacions d'alumnes, es computarà pel nombre d'alumnes associats de nivells no universitaris. En la determinació d'aquest índex només es consideraran les entitats que estiguin inscrites en el registre corresponent.

La puntuació serà d'acord amb els barems següents:

Fins a 100 membres: 1 punt.

Entre 101 i 300 membres: 2 punts.

Entre 301 i 500 membres: 3 punts.

Més de 500 membres: 6 punts.

c) La proposta presentada, fins a 20 punts, pot referir-se a les següents activitats:

La realització d'activitats encaminades a la dinamització de l'associacionisme en tots els centres educatius del territori.

L'assessorament sobre l'associacionisme i la participació en els centres educatius.

Les activitats adreçades a estimular la participació en els òrgans de govern dels centres, com el consell escolar. A aquests efectes, es prendrà en consideració el nombre de representants obtinguts en les últimes eleccions, que haurà de ser certificat per la mateixa associació.

L'organització d'activitats de formació i d'informació que estimulin l'actualització de les famílies, despertin inquietuds i fomentin valors.

Les actuacions per a la promoció i millora de la convivència escolar (preferentment programes contra la violència, la xenofòbia i el racisme, a favor de la pau, la tolerància, la igualtat i el medi ambient). També el foment del desenvolupament integral de la persona i la igualtat entre els gèneres.

Les activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar l'educació inclusiva de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Les activitats que contribueixin al foment de l'equitat en les famílies de l'alumnat del centre.

El foment de valors d'interculturalitat, articulant actuacions de socialització per afavorir la integració d'alumnat estranger o de minories ètniques i culturals i les seves famílies en la comunitat escolar i en l'entorn. Participació de les mares i els pares de l'alumnat immigrant i de minories ètniques i/o culturals, o bé participació del propi alumnat.

Les d'activitats que fomentin la convergència de l'àmbit familiar, l'educatiu i el comunitari.

Les activitats d'orientació i suport a les famílies per desenvolupar la seva responsabilitat educativa.

La realització de trobades en les que es constitueixin taules rodones i grups de treball per exposar i intercanviar experiències, fomentar la participació dels pares, etc.

La realització d'activitats arreu de Catalunya, i en especial en sectors geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi habitualment.

La utilització del català normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

La infraestructura d'organització i serveis de l'entitat.

d) Altres criteris objectius, fins a 7 punts:

Activitats i publicacions editades l'any anterior, valorant-ne el nombre, la qualitat i el rigor dels temes tractats, la tirada i la periodicitat.

Viabilitat i qualitat del projecte o pla d'activitats per al qual se sol·licita la subvenció i de la projecció que pugui tenir en l'entorn de la comunitat educativa.

Desenvolupament del pla d'activitats del curs anterior, per al qual es tindrà en compte el grau d'execució del programa subvencionat.

El caràcter innovador de les actuacions proposades.

Projectes i actuacions amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de dones i homes en la composició de les juntes directives de les associacions.

e) Per al cas d'entitats amb més d'un any de funcionament, també es tindrà en compte les activitats realitzades fins la data, el grau de participació dels estudiants del centre, i en el seu cas, la realització satisfactòria de les activitats subvencionades pel Departament d'Educació en termes de nombre d'activitats realitzades i de percentatge d'alumnes participants, d'acord amb la memòria presentada, es valorarà fins a 3 punts.

6.2 La comissió de valoració puntuarà les sol·licituds presentades per al finançament de despeses de funcionament en una puntuació màxima de fins a 10 punts, segons els criteris següents:

a) L'àmbit d'actuació territorial de l'entitat: en funció de si és tot Catalunya o bé un territori més reduït, fins a 4 punts.

b) L'índex de representativitat de cada entitat (membres que integren l'entitat i nombre de persones associades): aquest índex es determinarà en el cas de les confederacions, atenent al nombre de federacions que les agrupen i en el cas de federacions, atenent al d'associacions que les integren. En la determinació d'aquest índex només es consideraran les entitats que estiguin inscrites en el registre corresponent.

La puntuació serà d'acord amb els barems següents:

Fins a 100 membres: 1 punt.

Entre 101 i 300 membres: 2 punts.

Entre 301 i 500 membres: 3 punts.

Més de 500 membres: 6 punts.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora, integrada pels membres següents o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució de la convocatòria es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les entitats beneficiàries hauran de justificar davant la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, fins al 30 de novembre de 2009, que han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determini la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha destinat a l'actuació per a la qual s'ha concedit. En el cas que l'actuació subvencionada finalitzi més tard d'aquesta data, la justificació s'haurà de presentar dins dels 10 dies següents a la seva finalització, i en qualsevol cas no més tard del 30 de novembre de 2009. Això no obstant, abans del 30 de setembre de 2009 cal comunicar aquesta eventualitat a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, i indicar la data de finalització de l'actuació.

8.2 La justificació ha de contenir:

a) Escrit de tramesa, on s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Informe del president de l'entitat conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la realització de l'activitat o activitats per a les quals s'ha concedit.

c) Relació detallada i numerada de les despeses, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquell pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament.

d) Documents originals justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurades a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

e) Relació dels ingressos. En cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

f) Memòria descriptiva i quantificada de les actuacions desenvolupades objecte de subvenció. En el cas que la subvenció hagi estat concedida per a despeses de funcionament, a la memòria caldrà descriure les activitats desenvolupades, les quals hagin generat les despeses de funcionament objecte de subvenció.

.9 Pagament

El pagament de les subvencions es realitzarà en dos períodes: el primer, en concepte de bestreta i pel 40% de l'import, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de prestar cap tipus de garantia, i el 60% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb el que s'estableix a la base anterior.

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 224E EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes és l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, que imparteixin el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària i/o l'educació especial.

L'import de la subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei per a tot l'alumnat que s'hi aculli, durant el curs escolar 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions totes les associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que organitzin el servei d'acollida matinal en els termes que estableixen aquestes bases.

2.2 Les associacions sol·licitants han de complir els requisits que estableix la base general 3.

2.3 Les associacions de mares i pares d'alumnes han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'associacions o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la subvenció, la inscripció en l'esmentat registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 El servei ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives, la lectura i l'ús de la biblioteca o altres instal·lacions del centre, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.2 Ha d'oferir-se durant tots els dies lectius del calendari escolar.

3.3 S'ha de dur a terme en el mateix centre educatiu, en els locals i espais de lleure que determini la direcció del centre en el cas dels centres educatius públics, o el titular, en el cas dels centres privats concertats.

3.4 Ha d'existir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament del servei d'acollida matinal d'infants davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 S'ha d'aprovar pel consell escolar en els centres educatius públics i per la titularitat en els centres educatius privats concertats.

3.6 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en les activitats.

3.7 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar proporció amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.8 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei el diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, el de director de lleure infantil i juvenil, el títol de tècnic superior en animació sociocultural, el de tècnic superior en integració social, el de tècnic superior en educació infantil i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.9 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions a les AMPES l'import d'1.800.000,00 euros, dels quals 724.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/480000100/4250 del pressupost de la Generalitat per a l'any 2009, i el 1.076.000,00 euros restants amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de 2010.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del Programa 225D.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible, entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00 euros per curs.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Les associacions de mares i pares d'alumnes presentaran la sol·licitud preferentment per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, i caldrà que la persona sol·licitant s'identifiqui amb el número que li va ser assignat a l'AMPA pel Registre d'Associacions.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Les associacions de mares i pares d'alumnes, a més a més de la documentació que preveu la base general 4.4, i de la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 3.4 han d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat i dels seus estatuts.

b) Documentació que acrediti que l'entitat està legalment constituïda i registrada, en el registre d'associacions.

Les associacions que han presentat aquesta documentació en anteriors convocatòries, no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració del sol·licitant, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada.

c) Pressupost de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

5.4 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic del portal http://www.gencat.cat.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup de 12 a 20 infants constituirà un mòdul subvencionable; de 21 a 40 se'n consideraran dos, i tres si en té més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

6.3 De forma excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en el termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

6.4 Es podrà subvencionar un màxim de tres mòduls per a cada centre educatiu, tret dels centres que s'acullin a les excepcions recollides anteriorment, cas en el qual el límit serà d'un mòdul per centre.

6.5 Si el servei d'acollida es presta en el mateix centre per més d'una associació de mares i pares d'alumnes, les subvencions es distribuiran de manera proporcional al nombre d'alumnes beneficiaris del servei d'acollida matinal realitzat per cadascuna de les associacions.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una Comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, qui actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 A l'efecte de control, abans del 31 de gener de l'any d'acabament del curs corresponent a la convocatòria, es presentarà als serveis territorials del Departament d'Educació un certificat, detallat per mesos, de l'alumnat assistent a l'acollida matinal durant el primer trimestre del curs, amb indicació dels noms i cognoms, amb l'autorització prèvia dels pares, mares o tutors/es per a la cessió de les dades personals de l'alumnat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

8.2 La resta de la documentació justificativa s'ha de presentar abans del 31 de juliol de l'any d'acabament del curs corresponent a la convocatòria, als serveis territorials del Departament d'Educació, i contindrà l'escrit de tramesa de la documentació justificativa i l'original o fotocòpia compulsada dels següents documents:

a) Declaració conforme els fons percebuts s'han destinat a la finalitat prevista, i que es compleixen els requisits per ser beneficiaris de la subvenció, d'acord amb les bases.

b) Memòria descriptiva del servei. Ha d'incloure una relació detallada de la totalitat d'ingressos i despeses de l'activitat al llarg del curs, d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar en la relació són: la data i número de factura o comprovant de despesa, el NIF i nom de l'empresa, el concepte, la data de pagament i l'import.

c) Certificat d'assistència, detallat per mesos, de l'alumnat beneficiari del segon i tercer trimestres del curs, amb indicació dels noms i cognoms en les mateixes condicions establertes en la base anterior.

d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 3.4.

e) Justificants de la despesa, en funció dels casos següents:

e.1) Si el servei d'acollida el presten persones contractades directament per l'AMPA, caldrà presentar les nòmines de la persona o persones contractades. També s'haurà d'acreditar l'ingrés en concepte de retenció a compte de l'IRPF, i el de les quotes i altres obligacions amb la seguretat social.

e.2) Si l'activitat la presta una empresa externa, caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada en el concepte, el servei d'acollida matinal, així com el nom i NIF de l'AMPA.

e.3) Es podrà justificar fins a un màxim d'un 15% de la subvenció en concepte de materials necessaris per al correcte desenvolupament del servei d'acollida matinal, dels quals caldrà presentar la/les factura/es de l'activitat i el/s corresponent/s justificant/s de pagament, on consti de manera detallada el nom i NIF de l'AMPA.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en dos pagaments ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud, prèvia justificació de la prestació del servei i del compliment dels requisits.

El primer pagament, en concepte de bestreta, serà de fins a un 40% de la subvenció, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia i es tramitarà dins del primer quadrimestre del curs escolar. La resta de l'import es lliurarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb aquestes bases.

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar les entitats sense ànim de lucre per dur a terme actuacions dins l'àmbit de la formació permanent per les tres modalitats següents, en funció del tipus d'activitats realitzades i dels destinataris dels ajuts:

Modalitat d'ajut A. Activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari organitzades per associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

Modalitat d'ajut B Activitats de formació permanent relacionades amb l'aprenentatge de llengües estrangeres, adreçades al professorat de nivell no universitari i organitzades per associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

Modalitat d'ajut C. Despeses de funcionament, informació i difusió efectuades per les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants per tal de fomentar la vida associativa i afavorir la tasca de renovació pedagògica i les iniciatives que duen a terme aquests col·lectius.

1.2 Les actuacions objecte de subvenció són les realitzades durant el curs 2008-2009. Part d'aquestes actuacions estan cofinançades en virtut dels acords establerts en el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i la Comunitat Autònoma de Catalunya per al pla de suport a la implantació de la LOE.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Modalitats d'ajut A i B. Poden optar a aquests ajuts, en els termes que estableixen aquestes bases, les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament.

En qualsevol cas en queden excloses les entitats titulars de centres educatius.

2.2 Modalitat d'ajut C. Poden optar a aquests ajuts, en els termes que estableixen aquestes bases, les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants.

2.3 Les entitats participants a més a més de complir els requisits que preveu la base general 3 han de complir els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes i, si és el cas, inscrites en el registre corresponent o haver fet la sol·licitud d'inscripció, amb el benentès que, una vegada resolta positivament la subvenció, la inscripció en l'esmentat registre haurà d'estar formalitzada definitivament.

b) Complir amb l'obligació, si escau, de presentació dels comptes anuals en el registre corresponent.

c) Les entitats que sol·licitin les Modalitats d'ajut A i B han de tenir entre els seus objectius estatutaris la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat de nivell no universitari.

.3 Modalitats d'ajut i requisits

3.1 Modalitats d'ajut A i B.

Les activitats de formació permanent per a les quals es pot sol·licitar l'ajut han de consistir en algun d'aquests supòsits:

a) Cursos, seminaris, grups de treball.

b) Congressos, jornades o simposis.

c) Conferències, taules rodones, debats i intercanvis d'experiències, sempre que es duguin a terme de manera aïllada i no s'englobin dins d'una activitat formativa més àmplia.

Les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants poden demanar subvenció per als diferents supòsits descrits. Pel que fa a les entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, només poden demanar subvenció per als supòsits b) i c) anteriors.

A més a més, totes les activitats han de complir els següents requisits:

a) Anar adreçades a professorat de nivell no universitari de centres educatius de Catalunya.

b) Dur-se a terme fora de l'horari de permanència del professorat en el centre.

c) En els cursos i seminaris, han de participar-hi un mínim de 10 docents en actiu. En els grups de treball, un mínim de 5 docents en actiu.

d) Ser complementàries de l'oferta programada pel Departament d'Educació d'acord amb els objectius del Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010.

3.2 Modalitat d'ajut C.

Els ajuts pels conceptes de despeses de funcionament, informació i difusió només es poden sol·licitar per les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants.

.4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import inicial de 700.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària EN07 D/482000100/4260, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009, ampliable fins a un import total de 816.000,00 euros, condicionat a la generació de partides finalistes provinents del Programa de suport a l'aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) cofinançat pel Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.

Als ajuts de les Modalitats A i B es destinarà un import de 756.000,00 euros, dels quals, com a màxim, 116.000,00 aniran destinats a la modalitat B. Un cop estudiades totes les sol·licituds i la seva adequació als objectius de la convocatòria, s'aplicarà amb caràcter general el percentatge més elevat possible sobre l'import sol·licitat, sempre que no se sobrepassi la diferència entre ingressos i despeses del pressupost del conjunt d'activitats.

Als ajuts de la Modalitat C es destinarà un import de 60.000,00 euros per subvencionar el conjunt d'entitats que compleixen els requisits de la base anterior. El percentatge mínim de concessió serà del 50% de l'import sol·licitat, sempre que el nombre de sol·licituds i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Les quantitats assignades als diferents tipus d'ajuts es podran redistribuir fins exhaurir la totalitat de l'import destinat a la convocatòria, en funció del nombre de sol·licituds.

.5 Sol·licitud i documentació

5.1 Les sol·licituds es presentaran adreçades al director general d'Innovació, d'acord amb el model que es pot trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

5.3 A la sol·licitud cal adjuntar, a més a més de la documentació prevista a la base general 4.4, la següent documentació:

a) Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat i dels seus estatuts registrats en el registre corresponent.

b) Documentació que acrediti que l'entitat compleix amb l'obligació, si escau, de presentar els comptes anuals en el registre corresponent.

Les entitats i associacions que han presentat en anteriors convocatòries la documentació prevista a l'apartat a), no l'han de tornar a presentar si no han transcorregut més de 5 anys i les dades no han estat modificades. En aquest cas, l'aportació es pot substituir per una declaració de l'ens sol·licitant, que acrediti que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, i on s'indiqui el procediment en què la van presentar.

5.4 En funció de la modalitat d'ajut sol·licitat, també cal adjuntar:

a) Modalitats d'ajut A i B. Activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari:

a.1 Pressupost detallat d'ingressos i despeses del conjunt d'activitats. Cal indicar: les despeses de docència, les generals (materials, organització, divulgació, infrastructura, etc.), i les de desplaçament en el cas de professorat formador, conferenciants i ponents. També cal indicar els ingressos: matrícula i altres ajuts.

a.2 Un dossier per a cada activitat, en què s'indiqui:

El nom de l'activitat.

La descripció i els objectius de l'activitat.

En el cas de grups de treball, la descripció del treball que es durà a terme, els materials que s'elaboraran, si s'escau, el resultat que s'espera obtenir, la metodologia de treball que se seguirà, els mecanismes de control del treball de cada membre del grup i l'avaluació que es farà de la tasca desenvolupada i del producte final.

La durada.

Les dates de realització.

El lloc de realització.

L'horari.

El nivell educatiu del professorat al qual s'adreça.

El nombre de docents en actiu que es preveu que hi participin.

El nom, els cognoms i la titulació acadèmica dels formadors, conferenciants i ponents.

La descripció dels mètodes i mecanismes previstos per a l'avaluació o valoració de l'activitat.

No caldrà aportar les dades esmentades en aquest apartat si aquestes ja han estat introduïdes en la base de dades de l'aplicació de Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació en el moment de lliurar la corresponent sol·licitud. En aquest cas només caldrà adjuntar la impressió de la relació de codis d'activitats introduïdes.

b) Modalitat d'ajut C. Despeses de funcionament, informació i difusió:

b.1 Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'entitat de l'exercici pressupostari actual.

b.2 Informe de la programació anual d'activitats de l'entitat durant el curs objecte de la convocatòria

b.3 Pressupost de les despeses de funcionament, informació i difusió per a les quals se sol·licita ajut.

5.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen als apartats anteriors es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

.6 Criteris de valoració

Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris, en funció de la modalitat d'ajut sol·licitat:

6.1 Modalitats d'ajut A. Activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari :

a) Les temàtiques que tracten sobre l'escola inclusiva, didàctiques de les àrees i matèries curriculars, ús didàctic de les TIC a l'aula i millora personal i desenvolupament professional dels docents.

b) La proposta que atén alguna necessitat formativa no coberta pel Pla de formació permanent.

c) Les activitats que es realitzen en zones on no hi ha possibilitat de més oferta formativa o en comarques allunyades dels grans nuclis urbans en què el professorat té especial dificultat de desplaçament.

6.2 Modalitat d'ajut B. Activitats de formació permanent relacionades amb l'aprenentatge de llengües estrangeres adreçades al professorat de nivell no universitari:

a) Les temàtiques que tracten de continguts metodològics sobre l'aprenentatge de les llengües estrangeres.

b) Les temàtiques que tracten la impartició de continguts curriculars en una llengua estrangera (AICLE).

c)Les temàtiques que desenvolupen les competències del professorat en una llengua estrangera.

6.3 Modalitat d'ajut C. Despeses de funcionament, informació i difusió:

a) El nombre d'ensenyants que integren l'associació.

b) El volum anual de les activitats que realitza l'entitat.

c) L'àmbit territorial d'actuació de l'entitat.

d) La qualitat de les accions d'informació i difusió presentades.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en el director general d'Innovació la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió avaluadora, integrada pels següents membres o persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, que actuarà com a president.

La cap del Servei de Formació del Personal Docent.

La cap del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa.

Dos tècnics/tècniques de la Direcció General d'Innovació, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

7.2 La comissió avaluadora podrà demanar a les entitats sol·licitants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

7.3 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4 La resolució de la convocatòria es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 Les entitats beneficiàries han d'acreditar davant la Direcció General d'Innovació, no més tard del 30 de setembre de 2009, que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits que determini la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit. Si per motius excepcionals no es pot acreditar dins d'aquest termini, se'n podrà sol·licitar una ampliació per escrit abans que finalitzi el termini previst. En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins el termini.

A la vista d'aquesta sol·licitud i en funció dels motius al·legats, el director general d'Innovació podrà concedir-ne l'ampliació.

8.2 Per justificar els ajuts concedits per qualssevol de les tres modalitats, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent:

a) Escrit de tramesa en el qual s'indiqui la documentació que s'adjunta.

b) Informe del president de l'entitat conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a l'objecte per al qual s'ha concedit.

c) Relació detallada, sumada i numerada de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud i per l'import total consignat en aquest pressupost. Les dades que han de constar a la relació són: la data i el número de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom del creditor, el concepte, l'import de la despesa i la data del seu pagament. Atès que la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

d) Documents originals justificatius de les despeses i del seu pagament. Cada document haurà de portar una numeració que es correspongui amb la de la relació anterior. Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures i dels rebuts corresponents amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurades a l'entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin, si així se sol·licita.

e) Relació dels ingressos. En el cas que no n'hi hagi hagut, cal declarar-ho explícitament.

f) Fotocòpia de cadascun dels documents justificatius indicats al punt d) i de les relacions indicades als punts c) i e) d'aquesta base.

8.3 En el cas de les Modalitats d'ajut A i B, per a activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari, s'ha de presentar també la documentació següent:

a) Actes dels assistents i dels formadors o ponents de les activitats realitzades en què es farà constar per a cada persona: nom, cognoms, número de DNI i centre docent on treballa.

b) Memòria pedagògica de les activitats objecte de la subvenció, que inclogui una valoració d'acord amb l'avaluació efectuada.

Si es tracta d'activitats que formen part d'una escola d'estiu, el Departament d'Educació facilitarà un guió dels punts que cal incloure en la memòria esmentada al punt anterior.

8.4 En el cas de la Modalitat d'ajut C, per a despeses de funcionament, informació i difusió, s'ha d'adjuntar també una memòria explicativa de les activitats dutes a terme, que han generat les despeses objecte de subvenció.

.9 Pagament

El pagament de les subvencions es realitzarà en dos períodes: el 80% de l'import concedit es tramitarà un cop resolta definitivament la convocatòria, en concepte de bestreta, i el 20% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat l'ajut d'acord amb el que estableixen les bases.

Ateses les característiques de les entitats beneficiàries, no es considera necessària la prestació de garanties.

Línia de subvencions adreçada als ajuntaments

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social, als centres educatius sostinguts amb fons públics, llevat els de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, gestionades durant el curs 2009-2010 pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares d'alumnes, i en el finançament de les quals participin les famílies.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de mares i pares d'alumnes.

1.2 Les subvencions atorgades es destinaran a minorar el cost de l'activitat per a l'alumnat que s'hi aculli i amb un tractament especial i directe pel que fa a les famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides, mitjançant la concessió de subvencions individuals.

.2 Modalitats de subvenció

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria tindran dues modalitats, compatibles entre si.

2.1 La primera modalitat es destinarà íntegrament a minorar el cost de les activitats extraescolars de manera universal.

Les sol·licituds presentades pels ajuntaments prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat en el programa 224A.

2.2 La segona modalitat consistirà en la concessió de subvencions individualitzades a les famílies d'alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participin en activitats subvencionades en la primera modalitat o en la del programa 224A.

2.2.1 Els ajuntaments han de seleccionar l'alumnat que vulgui participar en aquesta modalitat de subvenció individual, mitjançant un procediment de concurrència pública, que respecti els principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb els criteris que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

2.2.2 Les famílies que es vulguin acollir a la segona modalitat de subvenció han d'acreditar haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar inferior als imports que figuren a l'escalat següent, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 16.733,00 euros.

Famílies de tres membres: 22.027,00 euros.

Famílies de quatre membres: 26.128,00 euros.

Famílies de cinc membres: 29.650,00 euros.

Famílies de sis membres: 33.051,00 euros.

Famílies de set membres: 36.266,00 euros.

Famílies de vuit membres: 39.461,00 euros.

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.168,00 euros per cada nou membre computable.

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família, per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

Als efectes d'aquesta convocatòria, la renda de les famílies s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

2.2.3 Els ajuntaments podran baremar i ordenar les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels criteris següents:

a) La capacitat econòmica.

b) Que es tracti d'infants en acolliment.

c) Que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda.

d) Que es tracti d'una família nombrosa.

e) Que es tracti d'una família monoparental.

f) Aquells altres que estableixi l'ajuntament en el procediment públic de selecció.

A aquests efectes, s'entén per família monoparental la formada pel/per la pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de manera exclusiva.

Correspon a cada corporació local la valoració d'aquestes circumstàncies d'acord amb el que estableixi el procediment de concurrència.

.3 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

3.1 Poden sol·licitar la primera modalitat de subvenció els ajuntaments que organitzin activitats extraescolars en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris. Cas que el centre formi part d'un Pla Educatiu d'Entorn, l'activitat haurà de comptar amb l'acord de la comissió local del Pla Educatiu d'Entorn.

3.2 La segona modalitat de subvenció la poden sol·licitar els ajuntaments de municipis amb centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris.

3.3 Els beneficiaris de la subvenció han de complir els requisits que estableix la base general 3.

.4 Característiques de les activitats i requisits dels monitors i de les monitores

4.1 Cap de les activitats subvencionades no podrà formar part del Pla Català de l'Esport ni dels Plans Educatius d'Entorn.

4.2 Les activitats subvencionades han d'implicar un temps actiu per als nens i les nenes que possibiliti la realització d'activitats socioeducatives lúdiques, artístiques o esportives i d'altres que tinguin per finalitat continuar la formació de l'alumnat, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

4.3 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

4.4 Han d'estar aprovades pel consell escolar als centres educatius públics, i pels titulars als centres educatius privats concertats.

4.5 Han d'estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de les activitats extraescolars davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

4.6 Les activitats han d'estar gestionades pels ajuntaments.

4.7 L'activitat s'ha de dur a terme als locals i els espais dels centres educatius que determinin les direccions dels centres, o les titularitats, en el cas dels centres privats concertats, llevat de les activitats específiques que necessàriament s'hagin de realitzar fora del recinte escolar. Es poden realitzar activitats compartides per alumnes de més d'un centre educatiu.

En cas que l'activitat es dugui a terme fora del propi centre caldrà adaptar la pòlissa d'assegurances perquè prevegi aquesta contingència.

4.8 S'ha de prestar en un calendari que comprengui la totalitat del curs escolar i en un horari que comenci després de l'activitat lectiva del dia escolar.

4.9 El nombre de monitors/es serà d'un per activitat subvencionable i, en qualsevol cas, serà necessària la presència d'un mínim de dos monitors per a la realització d'una única activitat.

4.10 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, hauran d'estar en possessió d'algun dels diplomes i títols següents: diploma de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil, diploma de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

4.11 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.5 Import i partida pressupostària

5.1 Es destina a la concessió de les subvencions als ajuntaments l'import d'1.928.500,00 euros, dels quals 714.250,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 del pressupost de l'any 2009, i el 1.214.250,00 euros restant amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de 2010.

L'import assenyalat per al 2009 es destina íntegrament a la primera modalitat de subvenció, per a la minoració del cost de les activitats de manera universal. Pel que fa al 2010, es destinaran 714.250,00 euros a la primera modalitat de subvenció i 500.000,00 euros a la segona modalitat, per a la concessió de subvencions individualitzades que suposin la minoració del cost a les famílies d'alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides.

5.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del Programa 224 A.

5.3 L'import de la subvenció corresponent a la primera modalitat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'activitats corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit serà de 860,00 euros quan es realitzi només una activitat, i de com a màxim 430,00 euros més per cada una de les restants activitats que s'organitzin a cada centre.

5.4 L'import de la subvenció corresponent a la segona modalitat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre d'alumnes corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada alumne/a i activitat serà de 100,00 euros. Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que estigui matriculat en centres d'educació especial o en centres ordinaris que participin en processos d'inclusió serà de com a màxim 150,00 euros per alumne/a i activitat.

En cap cas aquesta subvenció podrà ser superior al cost per activitat suportat per la família.

.6 Sol·licituds, documentació i termini

6.1 Les sol·licituds dels ajuntaments es presentaran preferentment a través de la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/325/2007, de 10 de setembre, per la qual s'aprova l'ús de diversos tràmits telemàtics relatius al procés de concessió de subvencions als ajuntaments.

6.2 El període de presentació de les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria és des del 30 de març fins al 30 d'abril de 2009, ambdós inclosos.

6.3 Les sol·licituds han d'incorporar les declaracions que preveu la base general 4.4.c), 4.4.d) i 4.4.e), la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 4.4 i el certificat de l'acord adoptat sobre la qüestió per l'òrgan competent de l'ajuntament expedit d'acord amb la legislació vigent.

.7 Activitats subvencionables

7.1 Tindrà la consideració d'activitat subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions, aquella en què hi hagi un grup d'entre 12 i 20 alumnes inscrits i que tingui una durada mínima de 50 hores repartides durant el curs escolar. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

7.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

7.3 De manera excepcional, als centres educatius i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents a l'activitat per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. Igualment es considerarà un mòdul amb un mínim de 6 assistents en aquells centres que hagin iniciat les activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

.8 Resolució de la convocatòria

8.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

d) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

e) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

8.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

8.3 La resolució es notificarà als ajuntaments sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.9 Justificació

9.1 La documentació justificativa s'ha de presentar mitjançant els formularis de justificació corresponents, que estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Educació.

9.2 Per la primera modalitat de subvenció el termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el dia 31 de juliol de 2010. L'escrit de tramesa de la justificació ha d'adjuntar l'original dels següents documents:

a) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament on consti:

Que la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, on reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de participants en cadascuna d'aquestes.

La contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 4.4.

Que cap de les activitats subvencionades està finançada per un pla educatiu d'entorn o del Pla Català de l'Esport.

b) Certificat de la Intervenció de l'ajuntament, acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

9.3 Per la segona modalitat de subvenció el termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el dia 31 de gener de 2010. La justificació consistirà en un certificat del/de la secretari/ària de l'Ajuntament en el qual s'acrediti que l'alumnat beneficiari s'ha seleccionat mitjançant convocatòria de concurs públic d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores. Així mateix, al certificat ha de constar la relació de l'alumnat beneficiari, nom de l'activitat en què participa i el cost a càrrec de les famílies per la participació en l'activitat.

.10 Pagament

10.1 L'import de la subvenció de la primera modalitat de subvenció s'abonarà en dos pagaments, ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud. El primer pagament consistirà en una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida per a l'organització d'activitats per tal de minorar-ne el cost de manera universal; no serà necessària la prestació de cap garantia, i es tramitarà durant el primer quadrimestre del curs escolar. Es farà un segon pagament per la resta de l'import concedit, i es lliurarà un cop la subvenció hagi estat justificada correctament, d'acord amb la base anterior.

10.2 Pel que fa a la segona modalitat de subvenció, el pagament es farà en una única transferència una vegada s'hagi presentat la documentació justificativa, d'acord amb la base anterior.

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009. (CODI 225B EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions als ajuntaments és l'organització de les Escoles Obertes al Juny i/o Setembre, com a activitats socioeducatives per als nois i per a les noies, als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que imparteixen el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària.

Amb aquesta mateixa finalitat, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de mares i pares d'alumnes (codi 224C EN04).

Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies, pel servei prestat durant l'any 2009.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions tots els ajuntaments, exceptuant l'Ajuntament de Barcelona, on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, per als centres educatius sostinguts amb fons públics del municipi respectiu.

Les sol·licituds presentades pels ajuntaments prevaldran davant les presentades per les associacions de mares i pares d'alumnes referides al mateix centre educatiu i a la mateixa activitat en el Programa 224C.

2.2 Els ajuntaments que sol·licitin aquestes subvencions han de complir els requisits que estableix la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 L'activitat subvencionada es durà a terme els dies laborables, del mes de juny (exclosos els dissabtes) i, excepcionalment del mes de juliol de 2009, quan sigui continuïtat de l'activitat del mes de juny, posteriors a la data de finalització del curs 2008-2009, d'una banda, i els dies laborables, excepte els dissabtes, del mes de setembre de 2009 anteriors a l'inici del curs 2009-2010, d'una altra.

La subvenció pot demanar-se per prestar el servei durant un únic període o per a ambdós, però, en qualsevol cas, s'haurà de prestar durant tot el període subvencionat.

3.2 L'activitat subvencionada es prestarà en un horari de quatre hores, com a mínim, per dia. Aquesta actuació no comporta la prestació de servei de menjador, el qual queda en tot cas fora del contingut de l'activitat subvencionada.

3.3 Ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives i culturals, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.4 Ha d'estar coberta per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en aquestes activitats.

3.6 L'activitat s'ha d'aprovar pel consell escolar del centre, en el cas dels centres educatius públics, i per la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.7 S'ha de dur a terme als locals i espais del centre educatiu que determini la direcció del centre, o la titularitat, en el cas dels centres privats concertats.

3.8 El nombre de monitors/es ha de ser, com a mínim, d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar la proporció suficient amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.9 Els monitors i les monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei els diplomes i títols següents: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, diploma de director de lleure infantil i juvenil, títol de tècnic superior en animació sociocultural, títol de tècnic superior en integració social i títol de tècnic superior en educació infantil, i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.10 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions als ajuntaments l'import de 300.000,00 euros, que es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009.

4.2 Aquesta quantitat pot ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del Programa 224C.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 280,00 euros per a l'activitat organitzada durant els mesos de juny i juliol, i de 560,00 euros per a l'activitat organitzada el mes de setembre.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 La sol·licitud es presentarà preferentment per via telemàtica, i es podrà tramitar a través de la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio, d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/140/2007, de 8 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes al Juny/Setembre.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 La sol·licitud ha d'incorporar les declaracions que preveu la base general 4.4.c), 4.4.d) i 4.4.e), la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 4.4 i el certificat de l'acord adoptat sobre la qüestió per l'òrgan competent de l'ajuntament expedit d'acord amb la legislació vigent.

5.4 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic del portal http//www.gencat.cat.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup d'entre 12 i 20 assistents constituirà un mòdul subvencionable, als efectes d'aquestes subvencions; a partir de 21 se'n consideraran dos, i tres en el cas de més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

6.3 De forma excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en un termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

c) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

d) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

e) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als ajuntaments sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

8.1 La justificació s'ha de presentar als serveis territorials respectius fins al 31 de juliol de 2009, per a les activitats realitzades al juny/juliol , i fins al 30 d'octubre de 2009, per al servei prestat durant el mes de setembre.

8.2 A la justificació s'ha d'adjuntar la documentació original següent:

a) Certificat del/de la secretari/ària on consti:

Que la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de participants en cadascuna d'aquestes.

La contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, que cobreixi els riscos en els termes que estableix la base específica 4.4.

b) Certificat de la Intervenció de l'ajuntament, acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en un pagament pel que fa a l'activitat del mes de juny i un altre pel que fa a la del mes de setembre, els quals s'ingressaran en el compte bancari de titularitat de l'ajuntament que s'indiqui a la sol·licitud, un cop presentada degudament la justificació a què fa referència la base específica anterior.

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és facilitar l'escolarització en llars d'infants de titularitat municipal de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. Les subvencions atorgades es destinaran íntegrament a minorar la quota d'escolarització a càrrec de les famílies durant el curs 2009-2010.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar subvencions els ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona on la gestió d'aquestes subvencions correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, inscrites en el Registre de Centres del Departament d'Educació que tinguin escolaritzat alumnat que es trobi en condicions socioeconòmiques desfavorides.

2.2 Els sol·licitants han de complir els requisits que estableix la base general 3.

2.3 Els ajuntaments hauran de seleccionar l'alumnat que es trobi en una situació socioeconòmica desfavorida mitjançant un procediment de concurrència pública que respecti els principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb els criteris que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

Tindran la consideració de procediment de concurrència pública, als efectes del que indica el paràgraf anterior, els mecanismes que tinguin establerts o estableixin els ajuntaments per dur a terme el procés de matriculació a les llars d'infants municipals i fixar la contraprestació a càrrec de les famílies, sempre que permeti determinar quin és l'alumnat que es troba en una situació socioeconòmica desfavorida.

2.4 Les corporacions locals que vulguin sol·licitar la subvenció no han de percebre finançament d'altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques pel mateix concepte.

2.5 Les famílies que es vulguin acollir a aquesta subvenció hauran d'acreditar no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 16.733,00 euros.

Famílies de tres membres: 22.027,00 euros.

Famílies de quatre membres: 26.128,00 euros.

Famílies de cinc membres: 29.650,00 euros.

Famílies de sis membres: 33.051,00 euros.

Famílies de set membres: 36.266,00 euros.

Famílies de vuit membres: 39.461,00 euros.

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.168,00 euros per cada nou membre computable.

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

La renda de les famílies, als efectes d'aquestes subvencions, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

2.6 Els ajuntaments podran baremar i ordenar les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels criteris següents:

a) La capacitat econòmica.

b) Que es tracti d'infants en acolliment.

c) Que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda.

d) Que es tracti d'una família nombrosa.

e) Que es tracti d'una família monoparental.

f) Aquells altres que estableixi l'ajuntament en el procediment públic de selecció.

A aquests efectes, s'entén per família monoparental la formada pel/per la pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de manera exclusiva.

Correspon a cada corporació local la valoració d'aquestes circumstàncies d'acord amb el que estableixi el procediment de concurrència.

2.7 La convocatòria efectuada en l'àmbit municipal podrà preveure la possibilitat d'efectuar la sol·licitud en dos terminis, per tal de fer possible l'atorgament d'aquestes subvencions a alumnat d'incorporació tardana i a l'alumnat matriculat a llars d'infants l'obertura de les quals es formalitzi amb posterioritat, d'acord amb el que estableix la base específica 4.2.

.3 Import i partida pressupostària

3.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 5.082.000,00 euros, dels quals 1.694.000,00 euros aniran a càrrec del crèdit EN04 D/460000100/4250 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, i els 3.388.000,00 restants, a càrrec de l'aplicació corresponent dels pressupostos per a l'any 2010.

3.2 Aquest import es distribuirà entre tots els ajuntaments sol·licitants de forma proporcional al nombre d'alumnes de cada municipi que compleixin els requisits per rebre la subvenció. En qualsevol cas, l'import màxim que s'atorgarà a cada ajuntament serà de 1.400,00 euros per alumne beneficiari, per les sol·licituds presentades dins del primer termini i de 870,00 euros per les sol·licituds presentades dins del segon termini.

.4 Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el model que es troba a la pàgina web del Departament d'Educació http://www.gencat.cat/educacio.

4.2 El període de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, i finalitza el 15 de setembre de 2009.

Els ajuntaments titulars de llars d'infants l'obertura de les quals es formalitzi amb posterioritat i de aquelles que tinguin alumnat matriculat després de la finalització del termini a què fa referència el paràgraf anterior, podran presentar les sol·licituds corresponents a aquestes situacions durant el mes de març de 2010. En aquests dos casos excepcionals, els efectes econòmics tindran lloc, si s'escau, a partir del mes de gener de 2010.

4.3 La sol·licitud ha d'incorporar les declaracions que preveu la base general 4.4.c), 4.4.d) i 4.4.e), el certificat de l'acord adoptat sobre la qüestió per l'òrgan competent de l'ajuntament expedit d'acord amb la legislació vigent i la documentació següent:

a) Certificat del secretari de la corporació que acrediti que s'ha dut a terme la convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat beneficiari, d'acord amb les bases reguladores d'aquesta Ordre, i que el procediment emprat per seleccionar els beneficiaris ha respectat els principis de publicitat i concurrència.

b) Declaració on consti el cost de la plaça escolar i el desglossament del seu finançament, amb l'especificació de la que abonen les famílies i de les altres finançades amb fons públics o privats.

c) Resolució de la corporació local sobre la concessió de les subvencions. Aquesta resolució haurà de fer referència al procediment seguit per tal de seleccionar l'alumnat beneficiari i determinarà, com a mínim, l'alumnat que compleix els requisits de la convocatòria i que pot resultar beneficiari de la subvenció, i l'alumnat al qual li ha estat denegada la subvenció per no reunir algun dels requisits exigits, amb l'especificació dels motius corresponents.

.5 Resolució de la convocatòria

5.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta d'una comissió de valoració, que estarà formada pels següents membres o persones en qui deleguin:

a) El president de la Comissió Mixta Departament d'Educació-Entitats Municipalistes, que actuarà com a president.

b) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat.

c) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

d) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

e) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

f) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

g) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de dos mesos i mig a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

5.3 La resolució es notificarà als ajuntaments sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.6 Justificació

6.1 La justificació s'ha de presentar durant el mes de juliol de 2010.

6.2 Els beneficiaris justificaran l'aplicació de les subvencions mitjançant la presentació de la documentació següent:

a) Certificat de la Intervenció de l'ajuntament, acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

b) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament en el qual consti la relació de l'alumnat beneficiari i els imports unitaris corresponents, i s'acrediti que s'ha efectuat la corresponent reducció de les quotes que abonen les famílies.

.7 Pagament

7.1 Pel que fa a les sol·licituds presentades dins el primer període dels dos previstos, el Departament d'Educació abonarà l'import de la subvenció en dos pagaments. El primer pagament constituirà una bestreta de fins al 40% de l'import total de la subvenció concedida; no serà necessària la prestació de cap garantia, i es farà efectiu durant el primer quadrimestre del curs 2009-2010, un cop resolta la convocatòria corresponent a aquest primer termini. El segon pagament, de l'import restant, es farà efectiu un cop s'hagi justificat correctament la subvenció d'acord amb la base anterior.

7.2 Pel que fa a les sol·licituds presentades dins el segon període dels dos previstos, el pagament es farà efectiu, per la totalitat de la subvenció, un cop resolta la convocatòria i justificada correctament la subvenció, d'acord amb la base anterior.

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 225D EN04).

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions als ajuntaments és l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, que imparteixin el segon cicle de l'educació infantil i/o l'educació primària i/o l'educació especial i que no tenen constituïda l'associació de mares i pares d'alumnes o no es troba en funcionament.

L'import de la subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost del servei per a tot l'alumnat que s'hi aculli, durant el curs escolar 2009-2010.

Amb caràcter general, el Departament d'Educació tramita la corresponent convocatòria de subvencions adreçada directament a les associacions de mares i pares d'alumnes.

.2 Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar les subvencions els ajuntaments amb centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que no tinguin constituïda l'associació de mares i pares d'alumnes o no es trobi en funcionament, llevat el de la ciutat de Barcelona on la gestió de la subvenció correspon al Consorci d'Educació de Barcelona, que gestionin el servei d'acollida matinal en els termes que estableixen aquestes bases.

2.2 Els beneficiaris de la subvenció han de complir els requisits que estableix la base general 3.

.3 Característiques del servei i requisits dels monitors i monitores

3.1 El servei ha d'implicar un temps actiu per als nens i nenes que possibiliti la realització, entre d'altres, d'activitats lúdiques, artístiques o esportives, la lectura i l'ús de la biblioteca o altres instal·lacions del centre, amb exclusió de les activitats pròpies dels programes escolars.

3.2 Ha d'oferir-se durant tots els dies lectius del calendari escolar.

3.3 S'ha de dur a terme en el mateix centre educatiu, en els locals i espais de lleure que determini la direcció del centre en el cas dels centres educatius públics, o el titular, en el cas dels centres privats concertats.

3.4 Ha d'existir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament del servei d'acollida matinal d'infants davant d'usuaris i tercers, amb uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre, d'acord amb el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

3.5 S'ha d'aprovar pel consell escolar.

3.6 El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en les activitats.

3.7 El nombre de monitors/es ha de ser com a mínim d'un per mòdul subvencionat, i ha de guardar proporció amb les característiques i la quantitat d'alumnes a atendre.

3.8 Els monitors i monitores que prestin el servei han de ser majors de 18 anys i estar capacitats per a la realització d'aquesta tasca. A aquests efectes, capaciten per a la prestació del servei el diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, el de director de lleure infantil i juvenil, el títol de tècnic superior en animació sociocultural, el de tècnic superior en integració social, el de tècnic superior en educació infantil i d'altres que en el marc normatiu es considerin equivalents, o acreditar capacitació provada per l'experiència adquirida.

3.9 S'ha d'aplicar el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya vigent en el cas que el servei es presti per part d'una empresa o entitat inclosa al seu àmbit d'aplicació.

.4 Import i partida pressupostària

4.1 Es destina a la concessió de les subvencions l'import de 60.000,00 euros, dels quals 21.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/460000100/4250 del pressupost de l'any 2009, i els 39.000,00 euros restants amb càrrec de l'aplicació corresponent del pressupost de 2010.

4.2 Aquestes quantitats poden ampliar-se amb l'import sobrant de les sol·licituds estimades del programa 224E.

4.3 L'import de cada mòdul subvencionat serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible, entre el nombre total de mòduls corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import màxim concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00 euros per curs.

.5 Sol·licituds, documentació i termini

5.1 Els ajuntaments presentaran la sol·licitud mitjançant el model normalitzat que està disponible a la pàgina web del Departament d'Educació.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, tal com estableix l'article 3.2 de l'Ordre.

5.3 Els ajuntaments han d'incorporar a la sol·licitud les declaracions que preveu la base general 4.4.c), 4.4.d) i 4.4.e), la declaració responsable del compromís de contractar la pòlissa de responsabilitat civil que estableix la base específica 3.4 i el certificat de l'acord adoptat sobre la qüestió per l'òrgan competent de l'ajuntament expedit d'acord amb la legislació vigent.

.6 Mòduls subvencionables

6.1 Cada grup de 12 a 20 infants constituirà un mòdul subvencionable; de 21 a 40 se'n consideraran dos, i tres si en té més de 40. Pel que fa als centres d'educació especial, els mòduls es consideraran amb la meitat d'alumnes que en els centres ordinaris.

6.2 En els centres ordinaris amb processos d'inclusió escolar s'aplicarà una reducció del mòdul establert amb caràcter general, segons el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que hi participin, de manera proporcional al previst per als centres d'educació especial.

6.3 De forma excepcional, en els centres i les zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys de 70 alumnes, el nombre mínim d'assistents al servei d'acollida per assolir la consideració d'un mòdul serà de 6. La mateixa excepció serà d'aplicació en els centres que hagin iniciat les seves activitats en el termini de menys d'un any abans de la presentació de la sol·licitud, amb independència del nombre d'alumnes matriculats.

6.4 Es podrà subvencionar un màxim de tres mòduls per a cada centre educatiu, tret dels centres que s'acullin a les excepcions recollides anteriorment, cas en el qual el límit serà d'un mòdul per centre.

.7 Resolució de la convocatòria

7.1 Es delega en la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa la competència per resoldre la convocatòria, a proposta d'una Comissió de valoració, que estarà formada pels membres següents o persones en qui deleguin:

a) La subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat, que actuarà com a presidenta.

b) Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) Un/a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

d) Un/a representant de la Secretaria General o de la Secretaria de Polítiques Educatives.

e) El cap del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat.

f) El cap de l'Àrea d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.

g) Un/a tècnic/a del Servei de Gestió dels Serveis a l'Alumnat, que actuarà com a secretari/ària.

7.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

7.3 La resolució es notificarà als sol·licitants i se'n donarà publicitat als llocs previstos a les bases generals.

.8 Justificació

A efectes de control, abans del 31 de juliol de l'any d'acabament del curs corresponent a la convocatòria, es presentarà als serveis territorials del Departament d'Educació, la documentació que s'especifica tot seguit:

a) Certificat del/de la secretari/ària de l'ajuntament segons el qual la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses i el nombre de centres i alumnes participants i el nombre dels monitors contractats a l'efecte.

b) Certificat de la Intervenció de l'ajuntament, acreditatiu de les obligacions reconegudes i dels ingressos que amb motiu de la prestació del servei se n'hagin derivat, amb indicació de les partides pressupostàries a les quals s'han imputat.

.9 Pagament

La subvenció s'abonarà en dos pagaments ingressats en el compte bancari que s'indiqui a la sol·licitud, prèvia justificació de la prestació del servei i del compliment dels requisits.

El primer pagament, en concepte de bestreta, serà de fins a un 40% de la subvenció, sense que calgui la prestació de cap tipus de garantia i es tramitarà dins del primer quadrimestre del curs escolar. La resta de l'import es lliurarà un cop s'hagi justificat correctament la subvenció, d'acord amb aquestes bases.

(09.057.097)

 

Amunt