Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/03/2006

  • Número del document PRE/0829/2006

  • Número de control 06086028

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 4605

  • Data 31/03/2006

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 15219

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/829/2006, de 31 de març, de nomenament del senyor Carles Marquès Virgili com a assessor del Conseller Primer.


Atès el que disposa l'article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1  Nomenar el senyor Carles Marquès Virgili assessor del Conseller Primer, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, amb efectes des del dia 1 d'abril de 2006.

.2  Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són: assessorar i donar suport al conseller primer en tots els àmbits genèrics de les seves competències.

.3  Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de complement de destinació 29 i complement específic de 29.987,76 euros anuals.

.4  Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de març de 2006

P. D. (Resolució PRE/435/2004, DOGC de 5.3.2004)

Xavier Vendrell Segura

Secretari general del Conseller Primer

(06.086.028)

 

Amunt