Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/06/2007

  • Número del document EDU/1667/2007

  • Número de control 07152158

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4900

  • Data 08/06/2007

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 19609

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent.


L'article 25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE núm 89, de 13.4.2007) preveu el reconeixement dels triennis corresponents als serveis prestats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei amb efectes retributius únicament a partir de la seva entrada en vigor.

El Departament d'Educació ha d'establir el procediment que permeti reconèixer els triennis al personal interí docent amb nomenament en vigor el dia 13 de maig.

A aquests efectes,

Resolc:

.1 Regular el procediment per reconèixer els triennis al personal interí docent d'acord amb el que s'estableix a l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Establir que, per analogia, aquest procediment també és d'aplicació als funcionaris docents en pràctiques.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la secretària general, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de juny de 2007

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

Annex

.1 El dia 11 de juny de 2007 es publicarà a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educacio (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de professorat i dintre d'aquest cal anar a l'apartat borsa d'interins) la relació de personal interí docent al que se li reconeix algun trienni d'acord amb els serveis prestats a l'Administració Pública que consten al registre informàtic de personal docent.

Per a cada persona, en aquesta relació figurarà el nom i cognoms, DNI, nombre de triennis reconeguts i el grup de classificació professional al qual pertanyen, així com el temps de serveis que es reconeix, computat fins a 12 de maig de 2007, i el temps que excedeix al necessari per reconèixer el o els triennis.

.2 Els efectes administratius del reconeixement d'aquest triennis seran del dia 13 de maig de 2007 i els efectes econòmics del dia 1 de juny de 2007.

.3 El personal docent interí que tingui reconeguts triennis corresponents a serveis prestats com a funcionari de carrera o com a personal laboral d'un cos de la Generalitat de Catalunya acumularà els triennis reconeguts al que els corresponguin com a personal interí docent.

.4 Les persones interessades que no estiguin d'acord amb el còmput de triennis publicat, podran presentar una reclamació utilitzant el model que es troba a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educacio

La reclamació s'haurà de presentar al servei territorial en el qual s'hagin prestat serveis durant el curs 2006-2007.

A aquesta reclamació s'haurà d'adjuntar, com a justificació de la seva petició, la documentació que considerin adient.

Una vegada estudiada la reclamació, si aquesta és acceptada, es procedirà a reconèixer el temps reclamat i si afecta al nombre de triennis reconegut es pagaran els endarreriments corresponents.

La resolució de les reclamacions serà sempre posterior a la realització del primer pagament de triennis.

.5 Els interessats que vulguin demanar pel Departament d'Educació el reconeixement de serveis prestats en altres administracions públiques, sempre que no estiguin anotats al registre informàtic de personal docent, podran presentar una sol.licitud utilitzant el model específic que es troba a la pàgina d'internet http://www.gencat.net/educacio

Els serveis que es podran reconèixer són els mateixos que es reconeixen als funcionaris de carrera d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública. La sol·licitud s'haurà de presentar en el servei territorial en el qual s'hagin prestat serveis durant el curs 2006-2007.

Per justificar els serveis prestats s'haurà de presentar una certificació de l'administració pública corresponent en què hi figurin les dates d'inici i fi dels serveis prestats, el total d'anys, mesos i dies, el nombre de triennis reconeguts, si hi ha, i el grup de classificació professional o el nivell de proporcionalitat.

.6 Els triennis que es perfeccionin a partir del 13 de maig de 2007 es reconeixeran mitjançant resolució individual i amb efectes econòmics del primer dia del mes següent al seu reconeixement.

(07.152.158)

 

Amunt