Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/07/2007

  • Número del document IUE/2249/2007

  • Número de control 07185088

  • Organisme emissor Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Dades del DOGC
  • Número 4931

  • Data 23/07/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 25143

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ IUE/2249/2007, de 10 de juliol, per la qual es crea la Comissió de relacions internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que el Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern en matèria d'universitats. D'altra banda, la llei també estableix que aquest òrgan es pot organitzar en comissions de caràcter permanent, amb l'objecte d'informar i assessorar pel que fa qüestions relatives a l'activitat acadèmica.

Atès que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i les universitats tenen la voluntat de trobar un espai de treball comú per dissenyar les actuacions necessàries que projectin l'àmbit universitari català a la resta del món i que el Consell Interuniversitari de Catalunya es considera l'òrgan de coordinació interuniversitària adequat per vetllar per la consecució d'aquesta finalitat; entre les funcions del qual destaca la de promoure les universitats del sistema universitari de Catalunya, especialment pel que fa a l'oferta educativa i la qualitat dels centres i serveis universitaris;

Atès que en aquesta voluntat comuna també s'hi inclou la de donar a conèixer la realitat lingüística de Catalunya, pel que fa a l'ús de la llengua catalana a la universitat, i la voluntat que aquesta s'insereixi en un entorn multilingüe, on el coneixement i la impartició de docència en llengua anglesa, prioritàriament, també sigui una característica del sistema universitari català;

Vista la proposta de constitució d'una comissió de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya que va fer la Junta de l'esmentat Consell, reunida en la sessió de 13 de juny de 2007;

I en virtut de les competències que em confereix l'article 122.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Crear la Comissió de relacions internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya, la qual té caràcter permanent.

Article 2

La Comissió estarà integrada per un/una vicerector o vicerectora o càrrec de rang equivalent de cadascuna de les universitats catalanes, pel director general de Recerca i pel director general d'Universitats. La Comissió serà presidida per un rector/a d'una universitat pública nomenat/ada pel/per la president/a del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la secretaria serà exercida pel/per la secretari/ària general del Consell Interuniversitari de Catalunya qui també podrà designar un vocal.

Per raó de la matèria, es poden convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, persones expertes d'altres institucions i organismes vinculats a la naturalesa dels assumptes que tracti la Comissió.

Article 3

Les funcions de la Comissió seran:

a) Proposar actuacions conjuntes de les universitats catalanes en matèria de relacions internacionals i fer-ne el seguiment.

b) Promoure línies d'actuació de les universitats catalanes en matèria de promoció conjunta del sistema universitari català arreu del món.

c) Elaborar recomanacions a les universitats per promoure l'organització d'activitats i d'ofertes de perfeccionament acadèmic i científic per a la captació d'estudiants, personal docent investigador i personal d'administració i serveis provinents de l'estranger, i per facilitar la seva integració a la universitat, així com per donar suport a la mobilitat catalana a l'exterior.

d) Col·laborar en la promoció de la llengua catalana a l'exterior i en l'ús de l'anglès, especialment en titulacions de màster i doctorat.

e) Fomentar la coordinació amb institucions i organismes que també intervenen en les relacions internacionals de Catalunya.

f) Proposar accions de millora i coordinació en la tramitació de documentació dels estudiants, personal docent investigador i personal d'administració i serveis provinents de l'estranger davant dels organismes competents, així com proposar accions en matèria de reconeixement de títols expedits per universitats estrangeres.

g) Les altres funcions que li encomani la Junta.

Article 4

Les universitats i el departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, així com els seus organismes vinculats, donaran el suport tècnic i la informació necessària perquè la comissió pugui desenvolupar la seva activitat.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

Josep Huguet i Biosca

President del Consell Interuniversitari

de Catalunya

(07.185.088)

 

Amunt