Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE de 9 d'agost de 1989, de creació del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària.


                               
                               
                               
                               
   El Decret 183/1981, de 2 de juliol (DOGC núm. 143, de 
 17.6.1981), preveu que els centres, serveis i establiments 
 sanitaris assistencials quedin subjectes a registre i 
 catalogació, i atribueix al Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social, mitjançant les seves direccions generals 
 i serveis territorials, l'elaboració i el manteniment 
 d'aquest registre i catàleg dels centres          
                               
  Així mateix, el Decret 201/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 
 854, de 19.6.1987), estableix que correspon al Departament 
 de Sanitat i Seguretat Social el registre i la catalogació 
 dels  centres,  els  serveis  i  els  establiments 
 sociosanitaris, matèria sobre la qual també té atribucions 
 el Departament de Benestar Social.
                               
   Igualment, el Decret 500/1983, de 18 de novembre (DOGC 
 núm. 386, de 2.12.1983), de creació i estructuració  
 orgànica de la Direcció General d'Ordenació i Planificació 
 Sanitària, va encomanar al Servei de Planificació Sanitària 
 el registre i la catalogació dels centres sanitaris, tasca 
 que aquest Servei ha anat portant a terme per mitjà d'un 
 registre provisional que no ha estat dotat encara de 
 l'instrument definitiu, donada la complexitat que comporta 
 la diferent tipologia dels centres, els serveis i els 
 establiments sanitaris.
                               
  És per això que, un cop fets els estudis corresponents, 
 escau procedir a la creació del Registre de centres, 
 serveis i establiments sanitaris de la Direcció General 
 esmentada, i determinar la seva adscripció d'acord amb 
 l'estructura orgànica implantada pel Decret 55/1989, de 13 
 de març (DOGC núm. 1128, de 7.4.1989), de reestructuració 
 del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
                               
   Atès el que s'ha exposat, i vist el que estableix la 
 disposició final 1 del Decret 183/1981, de 2 de juliol,   
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
   Es crea el Registre de centres, serveis i establiments 
 sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Planificació 
 Sanitària, que tindrà com a finalitat la inscripció de tots 
 els centres, els serveis i els establiments sanitaris a què 
 es refereixen l'article 2 del Decret 183/1981, de 2 de 
 juliol, i l'article 2 de l'Ordre de 4 d'agost de 1987, per 
 la qual s'estableix la normativa per a la sol·licitud 
 d'autorització  administrativa  per  a  la  creació, 
 l'ampliació, la modificació, el trasllat o el tancament de 
 centres,  serveis  i establiments sociosanitaris, sens 
 perjudici de la seva inscripció en altres registres, sempre 
 que sigui preceptiva.
                               
 Article 2                          
  2.1  El Registre de centres, serveis i establiments 
 sanitaris s'adscriu a la Secció d'Estudis del Servei 
 d'Informació, Estudis i Avaluació Sanitaris de la Direcció 
 General d'Ordenació i Planificació Sanitària.
  2.2  Per mitjà de la Secció d'Estudis esmentada es 
 portaran a terme les tasques relatives a la  gestió 
 administrativa del Registre i, en concret, el manteniment, 
 l'actualització i l'organització de les dades recollides a 
 fi que puguin ser utilitzades per les diferents unitats del 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social.
                               
 Article 3                          
  3.1  El Registre de centres, serveis i establiments 
 sanitaris s'organitza en quatre seccions:          
  Secció de centres d'internament.
  Secció  de  centres,  serveis   i   establiments 
 extrahospitalaris.
  Secció de transport sanitari.
  Secció de centres, serveis i establiments farmacèutics.
                               
 Article 4                          
  4.1  Al  Registre s'hi practicaran els assentaments 
 d'inscripció, de modificació de les inscripcions (en els 
 supòsits de trasllat, ampliació, modificació, reducció i 
 tancament provisional dels centres, serveis i establiments 
 sanitaris inscrits), i de cancel·lació de les inscripcions 
 (en el supòsit de tancament dels centres, serveis i 
 establiments).
  4.2 Els assentaments d'inscripció dels centres, serveis i 
 establiments sanitaris es practicaran d'ofici un cop sigui 
 atorgada l'autorització administrativa que els habiliti per 
 a l'obertura o el funcionament. Els assentaments  de 
 modificació i de cancel·lació de les inscripcions seran 
 practicats d'ofici  després  d'atorgada  l'autorització 
 administrativa corresponent.
  4.3  Els assentaments de cancel·lació de les inscripcions 
 també es practicaran d'ofici en els supòsits següents:   
  a) En el cas que al centre, al servei o a l'establiment li 
 sigui revocada l'autorització d'obertura o funcionament a 
 què fa referència l'apartat 4.2.
  b) Quan es tracti d'inscripcions de centres, serveis o 
 establiments  sotmesos  a  un  règim  d'autorització 
 administrativa temporal, en el cas que, transcorregut el 
 termini de vigència de l'autorització, no hagi estat 
 sol·licitada la seva renovació.
  c) Com a conseqüència del tancament del centre, servei o 
 establiment dut a terme sense comptar amb la autorització 
 administrativa preceptiva. En aquest cas, la pràctica de  
 l'assentament de cancel·lació no obstarà perquè sigui 
 incoat l'expedient sancionador pertinent.
                               
 Article 5                          
  5.1  Al Registre hauran de constar, com a mínim, respecte 
 de cada centre, servei i establiment sanitari, les dades 
 següents:                          
 Número de registre.
 Denominació.
 Data d'inscripció.
 Data d'autorització.
 Titularitat.
 Domicili.
 Finalitat.
 Capacitat assistencial (per als centres d'internament).
  5.2  A efectes del Registre, els centres, els serveis i 
 els establiments sanitaris hauran d'inscriure's d'acord amb 
 les dades i els documents acreditatius que figuren a 
 l'expedient d'autorització corresponent.
  5.3  Les dades esmentades a l'apartat 5.1 constituiran la 
 informació bàsica de registre; així mateix, hi constaran 
 d'ofici  i per nota marginal les dades relatives al 
 finançament  públic,  sancions,  i  també  les  dades 
 d'actualització periòdica, les quals no tindran caràcter 
 d'assentament o d'inscripció.
  5.4 Els responsables dels centres, dels serveis o dels 
 establiments sanitaris inscrits hauran de comunicar al 
 Registre les modificacions de les dades registrals que no 
 requereixin  autorització administrativa prèvia, en el 
 termini màxim d'un mes comptador des de l'endemà de la data 
 de la modificació.
                               
 Article 6                          
  6.1 El Registre serà públic. Aquesta publicitat es farà 
 efectiva mitjançant la possibilitat de consultar les dades 
 del Registre, llevat d'aquelles que tinguin caràcter de 
 reservades, sempre que l'interessat acrediti un interès 
 legítim,  d'acord  amb  les  normes  de  procediment 
 administratiu.
  6.2  A petició de l'interessat, el Cap de la Secció 
 d'Estudis lliurarà les certificacions corresponents, on 
 donarà fe del contingut del Registre respecte les dades 
 bàsiques que hagin estat objecte de sol·licitud.
                               
 Disposició addicional                    
                               
 Única                            
   Tots els centres, els serveis i els establiments 
 sanitaris a què es refereixen l'article 2 del Decret 
 183/1981, de 2 de juliol, i l'article 2 de l'Ordre de 4 
 d'agost de 1987, que en el moment d'entrada en vigor 
 d'aquesta Ordre comptin amb l'autorització d'obertura o 
 funcionament  corresponent  seran  inscrits d'ofici al 
 Registre creat per aquesta Ordre.
                               
 Disposicions finals                     
 - 1  S'autoritza el Director General  d'Ordenació  i 
 Planificació Sanitària per prendre les mesures adients per 
 a l'execució d'aquesta Ordre.
 - 2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 9 d'agost de 1989                
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de Sanitat i Seguretat Social           
                               
Amunt