Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 09/03/2006

  • Número del document EDC/0102/2006

  • Número de control 06066045

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4596

  • Data 20/03/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 12896

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDC/102/2006, de 9 de març, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres educatius públics i privats concertats.


El Departament d'Educació considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació al repte que l'evolució social planteja.

Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza el gust per aprendre, el dret a pensar i a entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat.

Tot procés d'innovació ha d'establir mecanismes que potenciïn l'intercanvi i la cooperació entre els centres educatius i que afavoreixin la informació i la comunicació horitzontal d'aquestes innovacions. Per tal que els processos d'innovació resultin realment eficaços, cal potenciar la reflexió, la crítica i l'autocrítica sobre el treball que es realitza per part de tots els agents implicats.

El sistema educatiu ha de garantir que la formació dels ciutadans i ciutadanes els faci capaços d'entendre i intervenir amb responsabilitat davant els reptes que la societat planteja.

Amb els programes d'innovació educativa que es proposen es pretén impulsar el desenvolupament d'accions transversals vinculades a algun dels reptes de la societat actual: la necessitat de gestionar el coneixement sabent buscar i interpretar la informació i potenciant el plaer pel saber i per la lectura, la necessitat d'educar per a un desenvolupament sostenible, de promoure una educació per a la salut que ajudi a prevenir conductes de risc i desenvolupar conductes saludables, el foment de les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes, així com la promoció de la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminacions per raó de sexe, la necessitat de ser autònoms respecte als missatges que ens arriben a través dels mitjans de comunicació i la necessitat de fomentar el desenvolupament dels valors democràtics i la participació ciutadana.

El desenvolupament de programes d'innovació transversals, que impregnin totes les àrees del currículum, és clau per aconseguir un aprenentatge que permeti fer front als canvis ràpids d'una societat dinàmica com la nostra, per consolidar i difondre la tasca innovadora de molts equips de mestres i professors i, en definitiva, per contribuir, des de l'educació i l'escola, als reptes de futur de la societat del segle XXI.

D'acord amb l'exposat, i de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quant a la participació dels centres educatius privats concertats i dels de titularitat municipal,

A proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa a dur a terme per centres educatius d'educació infantil, primària o secundària de titularitat del Departament d'Educació, privats en règim de concert o municipals, que s'emmarquin en alguna de les temàtiques següents:

1. Educació ambiental.

2. Educació en comunicació audiovisual.

3. Biblioteca escolar: "puntedu", espai de coneixement i d'aprenentatge.

4. Coeducació.

5. Educació per a la ciutadania.

6. Educació per a la salut.

7. Convivència i mediació escolar.

8. Tecnologies de la informació i de la comunicació.

9. Altres projectes de caràcter transversal.

Article 2

La despesa derivada de l'assignació econòmica extraordinària per posar en funcionament els projectes d'innovació que resultin seleccionats en aquesta convocatòria serà d'un import màxim de 1.305.000,00 euros, dels quals 1.044.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/226130800/4230 i 261.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/482000100/4230, del centre gestor EN02 del pressupost vigent.

Aquesta distribució podrà ser modificada en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats de centres de titularitat del Departament d'Educació o de centres municipals i privats concertats, segons correspongui.

Article 3

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten com a annex 1 i annex 2 d'aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de març de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1  Objectiu de la convocatòria

Els objectius de la convocatòria són donar suport als projectes que estan duent a terme els centres educatius o grups de professors/es de diferents centres, promoure projectes que potenciïn la incorporació de noves metodologies en la dinàmica escolar i la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat, difondre pràctiques innovadores que es duguin a terme i puguin ser d'interès per al conjunt del professorat i il·lusionar-lo per tal que trobi en la recerca de nous camins resposta als reptes que avui planteja la pràctica docent.

.2  Requisits generals de participació

2.1  Podran participar en aquesta convocatòria els centres educatius d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya, de titularitat del Departament d'Educació, privats concertats o municipals que, segons les especificitats que per a cada programa consten a l'annex 2, presentin un projecte d'innovació educativa en algun dels programes concretats en l'article 1, i que tinguin les característiques següents:

a) Que el projecte d'innovació educativa estigui integrat en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Que el projecte d'innovació formi part del projecte global de centre i per tant, estigui aprovat pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

c) Que el projecte d'innovació s'iniciï el curs 2006-2007, amb una durada de tres cursos escolars.

2.2  Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de dos projectes que no hagin estat seleccionats en d'altres convocatòries de característiques semblants, sigui quin sigui l'òrgan convocant, llevat del que preveu l'apartat 1.7 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria. En qualsevol cas, no es seleccionarà més d'un projecte per centre educatiu en un mateix curs escolar.

S'exclouran de la convocatòria aquells centres que presentin més de dos projectes inclòs, en el seu cas, el del Pla experimental de llengües estrangeres.

2.3  La coordinació general del projecte correspon al cap d'estudis o al coordinador pedagògic.

2.4  Es determinarà una persona responsable del desenvolupament del projecte que ha de tenir destinació definitiva en el centre. En tot cas, el centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els tres cursos escolars.

2.5  Poden participar en el Programa "Altres projectes de caràcter transversal" els centres de formació de persones adultes i les llars d'infants de titularitat del Departament d'Educació o de titularitat municipal. En aquest cas, no serà necessari acreditar l'aprovació del projecte per part del consell escolar del centre.

.3  Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria estarà disponible a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio i al Sistema d'Atenció al Ciutadà. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com de la seva resolució, no tindrà efectes pel que fa als còmputs de terminis.

.4  Presentació de sol·licituds, termini i documentació

4.1  Els centres educatius interessats a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud per un màxim de dos projectes (inclòs en el seu cas, el del Pla experimental de llengües estrangeres), adreçada al director general d'Ordenació i Innovació Educativa. El formulari de sol·licitud es trobarà a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio, a la seu central del Departament d'Educació i als seus serveis territorials.

4.2  Per tal d'agilitar el procés la sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica, sempre que sigui possible. La sol·licitud formalitzada per via telemàtica caldrà imprimir-la, signar-la i presentar-la amb la documentació següent:

1. Dos exemplars de la proposta del projecte d'innovació que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a l'annex 3 d'aquesta disposició.

2. Certificat de l'acta de la sessió del consell escolar del centre en què s'aprova la participació en la convocatòria i la previsió de les despeses vinculades amb el projecte que s'hagin d'assumir, amb la dotació econòmica, si escau.

3. Document conforme el projecte d'innovació ha estat aprovat pel claustre de professors del centre participant.

4. En el cas dels centres educatius municipals o privats concertats, declaració conforme el centre no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que disposa l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. En el cas dels centres educatius privats concertats, caldrà que aportin els certificats següents:

a) Certificat, emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat.

b) Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social.

6. En el cas que el projecte es vulgui dur a terme amb la implicació d'altres centres educatius, caldrà presentar un document de conformitat de la direcció de cadascun d'ells.

4.3  La còpia impresa de la sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, es pot presentar a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

4.4  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta disposició i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2006.

.5  Procés de selecció dels projectes

5.1  Es delega en el director general d'Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

5.2  Per valorar i prioritzar els projectes es constituirà, a cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació, una o més comissions formades per:

El/la director/a dels Serveis Territorials o, en el cas de Barcelona-ciutat, el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, o persona en qui delegui, que actuarà com a president/a.

Un/a inspector/a d'educació, designat/da pel director/a dels Serveis Territorials.

Un/a tècnic/a de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, designat/ada pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa.

Dos representants de la Junta territorial de directors, un/a de primària i un/a de secundària, els centres dels quals no s'hagin presentat a la convocatòria, designats pel director/a dels Serveis Territorials o, en el cas de Barcelona-ciutat, pel gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

Un/a tècnic/a dels Serveis Territorials o, en el cas de Barcelona-ciutat, del Consorci d'Educació de Barcelona, designat/ada pel director/a dels Serveis Territorials o pel gerent del Consorci, que actuarà com a secretari/ària.

5.3  Els membres de les diverses comissions estaran afectats per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.4  Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valoració específics de cada programa i també els criteris generals següents:

a) Qualitat del projecte i adequació als objectius del programa.

b) Implicació en el projecte dels centres de primària i el centre d'educació secundària que conformen una zona educativa 3-18.

c) Implicació en el projecte d'un grup de centres d'una zona geogràfica.

d) Implicació de tots els centres que conformen una zona escolar rural. En aquest cas caldrà presentar un únic projecte comú que inclogui la relació d'actuacions que es duran a terme en cada centre.

5.5  Cada comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades i trametrà a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa una relació prioritzada dels projectes de cada programa que reuneixin els requisits. Així mateix, podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

5.6  Per resoldre la convocatòria es crearà una comissió central que, partint de les prioritzacions territorials, formularà la corresponent proposta de resolució al director general d'Ordenació i Innovació Educativa. La comissió central estarà formada pels membres següents, o persones en qui deleguin:

La subdirectora general d'Ordenació Curricular i Programes Educatius, que la presidirà.

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

El subdirector general d'Inspecció Educativa.

El subdirector general de Formació de les Persones Adultes.

La cap del Servei de Programes d'Innovació Educativa, que actuarà com a secretaria.

La responsable del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres.

Tècnics/tècniques d'altres departaments o institucions que col·laboren en els projectes d'innovació educativa: Departament de Cultura, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Departament de Relacions Institucionals i Participació, Institut Català de les Dones, Consell Audiovisual de Catalunya, en relació als programes amb què tenen vinculació.

5.7  Per a cada programa, d'entre els projectes que compleixin tots els requisits i que tinguin qualitat suficient es seleccionaran un 80% de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació (amb una reserva d'un màxim del 10% per a centres educatius que participin en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació, condicionada a la signatura de l'acord previst a l'apartat 6.4 de la Resolució EDC/2237/2005) i un 20% de privats concertats o de titularitat municipal.

Aquesta proporció podrà variar en el cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'un o altre tipus de centre.

.6  Resolució de la convocatòria

La resolució d'aquesta convocatòria es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet esmentada a la base 3 d'aquest annex. Així mateix, es notificarà el resultat de la convocatòria a tots els centres educatius participants, amb especificació dels recursos que s'hi puguin interposar.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds.

.7  Recursos assignats i justificació

7.1  Els projectes d'innovació que resultin seleccionats en aquesta convocatòria comportaran la dotació, amb destinació a cadascun dels centres educatius seleccionats, dels recursos que s'especifiquen per a cada programa en l'annex 2. Als efectes de l'assignació de recursos, una zona escolar rural completa es considerarà un únic centre.

7.2  La dotació econòmica que correspongui a cada centre haurà d'anar destinada a despeses corrents. No s'acceptaran despeses corresponents a adquisició de material inventariable.

7.3  Les dotacions econòmiques indicades per a cada programa en l'annex 2 es faran efectives de la manera següent:

a) Centres educatius de titularitat del Departament d'Educació: la quantitat es farà efectiva en un sol lliurament, un cop resolta la convocatòria. Aquests centres hauran d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades i gestionar-les d'acord amb el que preveu el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres educatius públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

b) Centres educatius privats concertats o de titularitat municipal: el Departament d'Educació lliurarà, en concepte de bestreta, el 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria. La resta de l'import es lliurarà prèvia la presentació per part del centre de la documentació següent, justificativa de la totalitat de la despesa realitzada i pagada:

1. Certificat del titular del centre conforme la subvenció atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, és a dir, a les despeses corrents corresponents a la realització del projecte d'innovació.

2. Relació datada i signada de les factures i rebuts que es presentin.

3. Factures i rebuts originals. Aquests documents han de complir els requisits legals establerts i han d'anar emesos a nom del centre educatiu.

El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la despesa esmentada finalitzarà el 15 de desembre de 2006.

La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció, així com la presentació de la justificació fora de termini, podran donar lloc a la revocació de l'import atorgat, al reintegrament de les quantitats no justificades o a les sancions que preveu la secció cinquena del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Si l'entitat beneficiària no justifica la totalitat de la subvenció, s'ha d'entendre revocada parcialment en la quantitat no justificada, sempre que això no comporti l'incompliment de la seva finalitat.

7.4  Ateses les característiques i la naturalesa dels centres educatius no es considera necessari que aportin garanties.

7.5  Pel que fa a la resta de recursos previstos a l'annex 2 d'aquesta convocatòria, la seva implantació s'iniciarà durant el curs 2006-2007, d'acord amb les especificacions de cada programa.

.8  Compromís del centre

Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte durant tres cursos escolars i a participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin.

Amb la finalitat que el projecte d'innovació s'integri en el projecte del centre, durant els anys que duri la seva implantació el centre explicitarà en la Programació general anual les activitats a dur a terme durant cadascun dels cursos escolars. Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte es realitzarà l'avaluació del programa i s'incorporaran al Projecte educatiu i al Projecte curricular del centre aquells aspectes que es decideixi consolidar.

.9  Seguiment dels projectes d'innovació

La Inspecció Educativa realitzarà la supervisió del desenvolupament dels projectes dels centres educatius durant els tres cursos escolars de la seva implantació, especialment pel que fa al desenvolupament del projecte a les aules, la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, amb les valoracions recollides en els informes de la Inspecció sobre els centres participants, elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa. Aquest informe global es trametrà a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per tal que, amb aquest informe i altres dades de què es disposi, faci la valoració definitiva i prengui les decisions que correspongui.

La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa farà el seguiment de l'evolució dels programes d'Innovació amb la col·laboració dels tècnics dels serveis educatius i dels formadors que participin en la formació del professorat durant la realització del projecte.

En finalitzar el projecte i abans del 30 de setembre de 2009, els centres educatius seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades.

.10  Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa n'emetrà, en finalitzar els tres cursos escolars, el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat.

Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres educatius seleccionats hauran de trametre als directors dels serveis territorials corresponents, abans del 15 de juliol de 2007, 2008 i 2009, la documentació següent:

Certificat anual de la direcció del centre educatiu en què es faci constar el nom, cognoms i NIF del professorat que ha participat en el projecte d'innovació.

Síntesi anual de les activitats realitzades durant el curs escolar.

La Inspecció d'Educació informarà anualment la relació del professorat participant lliurada pel centre, indicant si procedeix la certificació.

.11  Els centres educatius seleccionats estaran obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control de l'Administració.

Annex 2

Bases específiques de cada programa d'innovació educativa

.1  Programa d'Educació Ambiental

1.1  El Programa d'Educació Ambiental es proposa impulsar en els centres educatius projectes que puguin esdevenir un referent per orientar i motivar la comunitat educativa envers el desenvolupament sostenible. Proporcionarà al professorat formació per aprofundir en els continguts i mètodes, per promoure les capacitats de reflexió crítica, l'actuació responsable i la comunicació en xarxa, que poden inspirar el treball dels centres per a la sostenibilitat i contribuir a millorar l'assoliment dels objectius del currículum.

1.2  En el Programa d'Educació Ambiental es seleccionaran projectes que, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, desenvolupin algun o alguns dels aspectes següents:

Reducció, reutilització i reciclatge de materials de consum i residus escolars.

Espais verds escolars: jardins, patis, horts.

Accions solidàries per a la sostenibilitat.

Nova cultura de l'aigua.

Energies alternatives.

Mobilitat sostenible.

Altres temes d'educació ambiental.

1.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes d'innovació en Educació Ambiental tenint en compte els criteris de valoració següents:

a) Grau d'interrelació amb els àmbits següents:

Ambientalització del currículum.

Gestió sostenible del centre.

Relació amb l'entorn.

b) Treball conjunt amb altres entitats relacionades amb el projecte.

c) Experiències prèvies en aspectes d'educació ambiental.

1.4  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació Ambiental comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, que serà fins un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

d) Priorització a les estades a camps d'aprenentatge.

1.5  El Programa d'Educació Ambiental inclou el Programa d'Escoles Verdes.

Per optar al distintiu d'Escola Verda els centres que hagin desenvolupat un projecte d'Educació Ambiental en el marc d'aquesta convocatòria o d'una Agenda 21 municipal, hauran d'adreçar una sol·licitud a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge al finalitzar els tres cursos escolars.

Els requisits per ser escola verda són:

Haver creat un comitè ambiental de centre com a eina dinamitzadora.

Haver fet la diagnosi ambiental del centre.

Haver redactat un pla de cohesió ambiental o Agenda 21 de centre.

Donar continuïtat al procés d'ambientalització del centre.

Els centres educatius que ho sol·licitin rebran la formació i l'assessorament necessaris perquè puguin realitzar la diagnosi ambiental del centre i redactar un pla de cohesió ambiental o Agenda 21 de centre.

La valoració de l'atorgament del distintiu d'escola verda, la realitzarà una comissió formada per representants de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Educació, de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l'Institut Català d'Energia.

1.6  No poden presentar un projecte per aquest programa els centres que el curs 2005-2006 estiguin en fase de tutorització d'un programa d'Escoles Verdes.

1.7  Els centres que ja disposin del distintiu d'escola verda podran presentar un nou projecte, segons el model de l'annex 3, a realitzar dins del seu Programa d'acció. Se seleccionaran un màxim de 60 d'aquests projectes amb els mateixos criteris que els esmentats a l'apartat 1.3 anterior.

En aquest cas, els centres seleccionats rebran una dotació econòmica d'un màxim de 1.000,00 euros per dur a terme el projecte.

.2  Programa d'Educació en Comunicació Audiovisual

2.1  Els objectius del Programa són incidir en la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual en el currículum i com a recurs didàctic en totes les àrees curriculars, introduint als centres la reflexió sobre l'impacte que produeixen els missatges que rebem a través dels mitjans de comunicació i les possibilitats dels recursos audiovisuals com a eines de comunicació, i potenciar que les famílies contribueixin a desenvolupar bons hàbits per a un consum responsable dels mitjans.

2.2  Els projectes d'educació en comunicació audiovisual, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar algun o alguns dels aspectes següents:

Anàlisi de missatges audiovisuals: missatges publicitaris que ens arriben a través dels mitjans de comunicació, relats de ficció, especialment el cinema i les sèries televisives, anàlisi i comprensió del llenguatge informatiu, discriminació de la informació i ús de diferents fonts d'informació.

Propostes per treballar els bons hàbits de consum audiovisual: televisiu, publicitari, cinematogràfic, informatiu.

Incorporació de l'educació en comunicació audiovisual com a recurs per a les àrees curriculars.

Projectes d'Educació en Comunicació Audiovisual que realitzin els centres en col·laboració amb els mitjans de comunicació de proximitat (ràdio, premsa, TV).

Projectes que desenvolupin temàtiques relacionades amb la creació cinematogràfica i la seva relació amb les arts.

Projectes que desenvolupin centres de secundària que tractin temàtiques relacionades amb els joves i la seva relació amb els mitjans de comunicació.

Altres temes d'educació en comunicació audiovisual.

2.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Que el projecte faci un plantejament interdisciplinar de l'educació en i amb comunicació, i especialment en les àrees de llengua, coneixement del medi social i cultural i, educació visual i plàstica, a l'educació primària, i llengua, ciències socials, educació visual i plàstica i tutoria, a l'educació secundària obligatòria.

b) Que el centre hagi participat en algun curs de formació o seminari d'audiovisuals organitzat pel Departament d'Educació. Caldrà presentar el certificat corresponent.

c) Que el projecte faci propostes concretes d'implicació de les famílies en el bon ús del consum audiovisual.

2.4  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació en Comunicació Audiovisual comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

d) Participació, si s'escau, en activitats de formació en mitjans audiovisuals.

En el cas dels centres de titularitat del Departament d'Educació es podrà considerar l'adequació de les dotacions audiovisuals al projecte presentat.

.3  Programa de Biblioteca Escolar: "puntedu", espai de coneixement i d'aprenentatge

3.1  Els objectius del Programa són potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a traves de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

3.2  Els projectes de biblioteca escolar "puntedu", a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar els aspectes següents:

Organització de la biblioteca escolar "puntedu" com a espai d'aprenentatge.

Pla de lectura.

Activitats de dinamització de la lectura.

Activitats per a la comunitat escolar.

3.3  Se seleccionaran un màxim de 300 projectes vinculats a aquest programa d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) L'ús del "puntedu" en diferents àrees del currículum.

b) Les actuacions de promoció de la lectura.

c) El temps d'obertura del "puntedu" durant l'horari lectiu i no lectiu.

d) L'ús per part de la comunitat educativa (alumnat, professorat, mares i pares i el personal d'administració i serveis) del "puntedu".

3.4  La selecció del projecte d'innovació comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat responsable del projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 2.000,00 euros.

d) Accés al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca.

e) Participació en el seminari "El gust per la lectura".

Així mateix, en el cas dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, es considerarà l'assignació d'equipament informàtic i, segons la plantilla del centre, l'increment d'hores de professorat per a facilitar l'ús de la biblioteca escolar "puntedu" en horari lectiu.

.4  Programa de Coeducació

4.1  Els objectius del Programa són promoure la coeducació en els centres educatius per tal de contribuir a formar persones lliures, responsables, autònomes i solidàries, potenciar la prevenció de les violències i les relacions abusives vers les dones, i vetllar per la presència i la visibilitat de les dones en el currículum i en les relacions al centre i a l'aula.

4.2  Els projectes de coeducació, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, han de desenvolupar algun o alguns dels aspectes següents:

Prevenció de violències sexistes i les relacions abusives dins dels propis espais de relació i participació.

Aprenentatge i valoració de les tasques domèstiques i de cura com a eines imprescindibles per a la formació dels infants i dels/de les joves.

Introducció dels sabers femenins en les diferents àrees dels currículums i valoració de les aportacions de les dones en tots els camps de les ciències, la tècnica, les humanitats, etc.

Comportaments estereotipats i models que determinen una sèrie de rols a la societat i que comporten una discriminació sexista.

Visibilització de l'ús de llenguatges no sexistes en les diferents accions del centre.

Altres projectes que de manera diferent a les anteriors incorporin la coeducació en els currículums, com a eix transversal, i en la tutoria.

4.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Experiència prèvia en activitats de coeducació i en actuacions de promoció de la coeducació.

b) Vinculació amb les àrees curriculars.

c) Implicació de la comunitat educativa.

d) Col·laboració amb d'altres entitats i institucions.

4.4  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa de Coeducació comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

d) Priorització per realitzar els tallers de prevenció de les relacions abusives entre la gent jove "Talla els mals rotllos".

.5  Programa d'Educació per a la Ciutadania

5.1  Els objectius del Programa són fomentar el desenvolupament de valors democràtics i de consciència de ciutadania, donar a conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans i afavorir actituds i conductes respectuoses i compromeses en la seva defensa, tot impulsant el compromís i la participació dels/de les joves a la societat promovent l'educació per la pau i la solidaritat.

5.2  Els projectes de ciutadania, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, han de desenvolupar algun dels aspectes següents:

Treball dels valors democràtics i la recuperació de la memòria històrica a partir de l'ús de les fonts orals.

L'Educació per a la Ciutadania a través del diàleg i la participació a l'aula. L'ús del llenguatge en les diferents àrees curriculars per facilitar la creació d'un pensament crític i d'una actitud reflexiva que afavoreixi actituds de respecte i convivència, a través de l'anàlisi, la descripció, l'explicació, la interpretació i l'argumentació, per arribar a tenir consciència de la importància del diàleg i el respecte per conviure en la societat democràtica.

Projectes d'aprenentatge-servei vinculats a l'entorn, en els quals s'integrin els objectius d'aprenentatge amb els objectius de servei i col·laboració amb la societat, amb la intenció que l'activitat que en resulti sigui positiva per a tots els implicats.

Foment dels drets humans, la pau i la solidaritat a través de processos d'aprenentatge que desenvolupin en l'alumnat una actitud crítica envers les estructures generadores de desigualtat, i comporti propostes d'acció a mig o a llarg termini.

La realització de projectes relacionats amb el foment de la consciència europea entre els i les joves i dels drets i dels deures que comporta.

Altres projectes que de manera diferent a les anteriors incorporin l'educació per a la ciutadania en els currículums, com a eix transversal i en la tutoria.

5.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Vinculació amb les àrees curriculars.

b) Coordinació amb altres entitats i institucions.

c) Experiències prèvies en projectes de ciutadania.

d) Participació en un Pla d'Entorn.

5.4  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació per a la Ciutadania comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

d) Priorització per participar en el projecte "Fem una llei", del Parlament de Catalunya.

.6  Programa d'Educació per a la Salut

6.1  L'objectiu del Programa és promoure conductes saludables i prevenir conductes de risc en l'entorn escolar i familiar, potenciar la incorporació en el currículum de continguts i estratègies positives de salut que ajudin a desenvolupar bons hàbits i una actitud de respecte a la salut individual i social.

6.2  Els projectes d'educació per a la salut, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar, com a part del projecte, la promoció de la salut en algun o alguns dels aspectes següents:

Desenvolupament afectiu i sexual responsable.

Prevenció de drogodependències.

Alimentació, nutrició i prevenció de trastorns del comportament alimentari.

Promoció d'hàbits saludables en relació a la seguretat, la higiene, l'activitat física...

Altres temes d'educació per a la salut.

6.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) L'experiència prèvia en activitats de salut al centre.

b) El grau d'implicació i participació de la comunitat educativa.

c) Vinculació amb el desenvolupament d'àrees curriculars.

d) Coordinació amb altres centres de la zona

e) Coordinació amb d'altres entitats o institucions.

6.4  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació per a la Salut comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

6.5  No poden presentar un projecte per aquest programa els centres que el curs 2006-2007 estiguin duent a terme un projecte de les convocatòries d'Escoles Promotores de Salut.

.7  Programa de Convivència i Mediació Escolar

7.1  L'objectiu del Programa és fomentar les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes en el sí de cada centre, partint del diagnòstic previ de la pròpia realitat escolar i plantejant propostes d'actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques de convivència. Es proposa principalment formar per a la convivència, prevenir les conductes problemàtiques i intervenir correctament enfront els conflictes.

7.2  Se seleccionaran fins a 50 projectes de centres educatius d'educació infantil i primària que, a més de complir els requisits generals especificats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, desenvolupin algun o alguns dels aspectes següents:

Millora de la convivència a través de l'educació emocional.

Educació en valors i per a la pau.

Aprendre a pensar (filosofia 3-18).

Competència social.

Cultura de mediació en la resolució de conflictes.

7.3  Se seleccionaran fins a 50 projectes de centres d'educació secundària que, a més de complir els requisits generals especificats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, vulguin implementar el Programa de Mediació Escolar per a la resolució de conflictes i millora de la convivència escolar.

7.4  Els projectes es seleccionaran d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Millora de la convivència en centres amb especials dificultats.

b) Recerca d'estratègies de prevenció i resolució de situacions de conflicte.

c) Implicació dels diferents membres de la comunitat educativa.

7.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa de Convivència i Mediació Escolar comportarà, per al centre que el dugui a terme:

a) Formació específica:

Centres d'educació infantil i primària: fins a un màxim de 30 hores, durant el primer curs, adreçada al professorat responsable del projecte.

Centres d'educació secundària privats concertats: 15 hores de formació, a l'inici del primer curs, adreçades a càrrecs directius i responsables del programa. La formació complementària als alumnes i altres membres de la comunitat educativa s'organitzarà des dels propis centres.

Centres d'educació secundària de titularitat pública: formació conjunta de professors, alumnes, personal d'administració i serveis, i pares i mares en el propi centre durant el primer curs escolar.

Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Dotació de materials pedagògics d'orientació.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

7.6  Els centres d'educació secundària que han realitzat el programa de formació amb anterioritat a aquesta convocatòria i els centres d'educació primària que han participat en l'experimentació pilot del programa, podran presentar el projecte de convivència del centre en el marc d'aquesta convocatòria, d'acord amb el model de l'annex 3, per tal de ser incorporats al programa. Els centres seleccionats rebran una dotació econòmica d'un màxim de 1.000,00 euros per dur a terme el projecte.

.8  Programa de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

8.1  L'objectiu del Programa és impulsar la incorporació de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge, en la intercomunicació dins la comunitat educativa i en la cooperació i comunicació entre centres educatius.

8.2  Els projectes TIC, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, han de desenvolupar algun dels aspectes següents:

Integració de les eines TIC a les diferents àrees curriculars en previsió d'utilització d'ordinadors a les aules.

Fomentar el treball col·laboratiu amb l'ús de les TIC amb especial referència a metodologies que propiciïn el treball cooperatiu i per projectes.

Posada en marxa d'un web de centre basat en pàgines dinàmiques (intranet) com a eina facilitadora de la comunicació entre els integrants de la comunitat educativa, com a mitjà simplificador de processos organitzatius i com a recurs d'aprenentatge.

8.3  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Que el projecte faci un plantejament interdisciplinar en les activitats que es proposin als alumnes amb la utilització de les TIC.

b) Que un nombre significatiu de professorat hagi assistit a cursos TIC del Departament o el centre hagi tingut un assessorament específic.

c) Implicació de la comunitat educativa.

8.4  La selecció d'un projecte d'innovació en TIC comportarà per al centre que el dugui a terme la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

En el cas dels centres de titularitat del Departament d'Educació es podrà considerar l'adequació de les dotacions informàtiques al projecte presentat.

.9  Altres projectes de caràcter transversal

9.1  Es poden presentar com a projectes d'innovació altres projectes de caràcter transversal que es desenvolupin en els centres educatius i que no es poden incloure en cap de les tipologies de projectes dels apartats anteriors.

9.2  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes de centres educatius d'educació infantil, primària, educació secundària, públics i privats concertats, o bé de centres de formació de persones adultes i llars d'infants de titularitat del Departament d'Educació o titularitat municipal, que compleixin els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Experiències prèvies sobre el tema.

b) Vinculació amb les àrees curriculars.

c) Metodologia que suposi una innovació en la dinàmica de l'aula i/o del centre.

d) Implicació de la comunitat educativa.

e) Relació amb organitzacions i/o institucions de l'entorn.

9.3  La selecció d'un projecte d'innovació de caràcter transversal comportarà, per al centre que el dugui a terme:

a) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

b) Formació específica, si s'escau, el primer any i activitats dins del Pla de Formació de Zona en els següents cursos.

Annex 3

Contingut del projecte d'innovació

1. Dades del centre:

Nom del centre.

Codi del centre.

Titularitat.

Adreça: carrer, número, codi postal, localitat.

Telèfon i adreça electrònica.

Nom de la persona responsable del projecte.

Adreça electrònica de la persona responsable del projecte.

2. Títol del projecte.

3. Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre, etc.

4. Descripció del projecte:

a) Objectius.

b) Aspectes a desenvolupar.

c) Integració en el currículum.

d) Col·lectius que hi participen (professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares, institucions, associacions...).

e) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

f) Temporització de les actuacions en els tres cursos escolars

g) Criteris i indicadors d'avaluació.

5. Altres centres implicats en el projecte:

a) Nom i codi del/s centre/s.

b) Actuacions conjuntes previstes

Aquest document ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

Els centres que participen en el projecte d'autonomia de centres impulsat pel Departament d'Educació faran constar aquesta participació i ajustaran la descripció del projecte d'innovació a allò previst en el seu pla estratègic.

(06.066.045)

 

Amunt