Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/06/2006

  • Número del document EDU/0334/2006

  • Número de control 06177023

  • Organisme emissor Departament d'Educació i Universitats

Dades del DOGC
  • Número 4670

  • Data 06/07/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 30104

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.


El Departament d'Educació i Universitats creu convenient fer ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els procediments de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2006, de 23 d'agost.

Per aquest motiu, i en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Educació i Universitats;

En conseqüència,

Ordeno:

Article 1

Adaptació del procediment

El procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, inclosa l'assignació del professorat substitut als centres docents, s'adapta a la utilització de les tècniques telemàtiques que es regulen en aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de sol·licituds

2.1  Les sol·licituds per participar en les convocatòries públiques per a accedir a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent s'han de presentar pels mitjans telemàtics del portal a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació i Universitats http://www.gencat.net/educacioiuniversitats.

També s'han de presentar per aquests mateixos mitjans telemàtics les sol·licituds per a obtenir destinació com a personal interí i substitut docent mitjançant els procediments informàtics instal·lats en l'esmentada web del Departament d'Educació i Universitats.

2.2  Les sol·licituds presentades per aquests mitjans telemàtics tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.3  La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l'Administració en el moment en què es tramiti i es registri definitivament en el portal www.gencat.net.

Article 3

El Registre

3.1  L'únic registre habilitat per a la recepció de sol·licituds presentades per mitjans telemàtics per participar en els processos selectius descrits a l'article 1 d'aquesta Ordre és l'oficina virtual del Registre del Departament d'Educació i Universitats. En aquest registre ha de quedar constància, a l'assentament d'entrada, de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, i identificació del sol·licitant.

3.2  Tot el procediment de sol·licituds referents a la borsa de treball docent serà, de manera ordinària, exclusivament telemàtic, mitjançant un aplicatiu web, al qual accediran, inicialment, els aspirants a formar part de la borsa de treball i, una vegada inclosos en la borsa de treball docent, tot el professorat interí i substitut docent per tal de mantenir les seves sol·licituds de destinació en vacant o substitució.

Article 4

Identificació i autenticació del sol·licitant

4.1  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà per mitjà d'un codi d'usuari i contrasenya.

4.2  Per efectuar consultes sobre els resultats que obtingui en un procés concret, l'interessat hi pot accedir amb el codi d'usuari i la contrasenya establerta.

4.3  L'ús dels mitjans telemàtics per participar en el procés comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seves dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

Article 5

Forma d'acreditació telemàtica dels requisits de participació

L'acreditació dels requisits i dels mèrits al·legats que prevegi cada convocatòria es regula pel que estableixin les bases corresponents.

Article 6

Còmput de terminis a efectes de presentació de sol·licituds de participació

Sens perjudici dels efectes substantius que l'ordenament jurídic atribueix a la presentació d'escrits, la presentació de sol·licituds mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Educació i Universitats http://www.gencat.net/educacioiuniversitats es pot realitzar de dilluns a divendres de 8 a 23 h, dissabtes, diumenges i festius de 9 a 21 h. A efectes de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil per l'Administració s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Article 7

Acreditació de la presentació de sol·licituds i documents

L'interessat pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb la impressió de la sol·licitud tramitada definitivament la qual haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada assignat des del portal de www.gencat.net.

Article 8

Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

8.1  Un cop presentada la sol·licitud per participar a la convocatòria, la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

8.2  En tot cas, a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació i Universitats http://www.gencat.net/educacioiuniversitats s'informarà les persones interessades en relació amb:

a) La data de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

b) Si ha estat admès o exclòs a la convocatòria, i en aquest cas, del motiu d'exclusió.

c) La informació sobre la valoració de mèrits en la fase de concurs, i l'ordenació corresponent en la resolució provisional o definitiva, si s'escau.

d) La informació referent a les especialitats docents demanades, així com els àmbits territorials sol·licitats.

e) La destinació obtinguda en la gestió de la borsa de treball docent, al llarg del curs escolar.

8.3  L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix l'Administració de Generalitat de Catalunya d'efectuar les publicacions i les notificacions expresses que estableix la normativa vigent, les quals seran les úniques que en determinaran els efectes jurídics.

Article 9

Compromisos de servei

Els compromisos de servei de la gestió telemàtica de la borsa de treball docent són els que es fan públics a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació i Universitats http://www.gencat.net/educacioiuniversitats.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i eficiència en la prestació d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a l'òrgan gestor davant el ciutadà.

Article 10

Programes i aplicacions

S'aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries d'accés a la borsa de treball docent i d'assignació de destinació temporal al professorat que hi forma part, els quals han estat informats favorablement pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juny de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

(06.177.023)

 

Amunt