Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/11/2005

  • Número del document UNI/3336/2005

  • Número de control 05311100

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 4518

  • Data 25/11/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 38784

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ UNI/3336/2005, de 14 de novembre, per la qual es crea la Comissió de Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i la recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que el Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern en matèria d'universitats. D'altra banda, aquesta Llei també estableix que aquest òrgan es pot organitzar en comissions de caràcter no permanent, amb l'objecte d'informar i assessorar pel que fa a aspectes concrets d'interès general del sistema universitari.

Atès que el Govern de la Generalitat va aprovar en data 22 de març de 2005 el V Pla d'Acció i Desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya com a eina transversal per a l'aplicació de les polítiques de dones del Govern;

Atès que el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 preveu la creació d'una comissió de seguiment per a la igualtat de gènere per tal d'assegurar que les perspectives d'acció i promoció de les dones estiguin al mateix nivell que les dels homes i garantir la participació igualitària en les comissions d'avaluació de projectes de recerca, i que el Consell Interuniversitari de Catalunya es considera l'òrgan de coordinació interuniversitària més adequat per vetllar per la consecució d'aquestes finalitats;

Vista la proposta de constitució d'una comissió específica de caràcter assessor del Consell que va fer la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, reunida en sessió el 13 de maig de 2005;

En virtut de les competències que em confereix l'article 122.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Es constitueix la Comissió de Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i la recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 2

La Comissió es regirà per les seves normes d'organització i funcionament i, en allò que no sigui expressament regulat per aquestes, per la normativa especifica dels òrgans col·legiats aplicable a l'Administració de la Generalitat. En qualsevol cas, l'assistència a les comissions és indelegable, llevat del que preveu l'article 3.

Article 3

La Comissió estarà integrada per un/una representant de cadascuna de les universitats catalanes i set persones designades pel titular del departament competent en matèria d'universitats. La Comissió serà presidida per una persona nomenada pel president del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la secretaria serà exercida pel/per la secretari/ària general del Consell Interuniversitari de Catalunya o persona en qui delegui.

Article 4

Les funcions de la Comissió seran:

a) Prioritzar, fer el calendari i proposar els millors canals per a l'aplicació del Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones en el sistema universitari de Catalunya.

b) Les previstes a la comissió de seguiment per a la igualtat de gènere en el marc del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, amb els objectius següents:

Assegurar que les perspectives d'acció i promoció de les dones en l'àmbit de l'educació superior i la recerca estiguin al mateix nivell que les dels homes.

Vetllar per la participació de les dones en les comissions d'avaluació en unes condicions d'igualtat.

c) Assessorar les universitats integrants del sistema universitari català sobre aquest tema en el marc de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

d) Les altres funcions que li encomani la Junta.

Article 5

Les universitats i el departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, així com els seus organismes vinculats, donaran el suport tècnic i la informació necessària perquè la comissió pugui desenvolupar llur activitat.

Barcelona, 14 de novembre de 2005

Carles Solà i Ferrando

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

(05.311.100)

 

Amunt