Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 22/04/2005

  • Número del document EDC/0179/2005

  • Número de control 05115134

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4375

  • Data 02/05/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11980

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDC/179/2005, de 22 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres docents sostinguts amb fons públics de Catalunya.


El Departament d'Educació considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació al repte que l'evolució social planteja.

Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza el gust per aprendre, el dret a pensar i a entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat.

Tot procés d'innovació ha d'establir mecanismes que potenciïn l'intercanvi i la cooperació entre els centres educatius i que afavoreixin la informació i la comunicació horitzontal d'aquestes innovacions. Per tal que els processos d'innovació resultin realment eficaços, cal potenciar la reflexió, la crítica i l'autocrítica sobre el treball que es realitza per part de tots els agents implicats.

El sistema educatiu ha de garantir que la formació dels ciutadans i ciutadanes els faci capaços d'entendre i intervenir amb responsabilitat davant els reptes que la societat planteja.

Amb els programes d'innovació educativa que es proposen es pretén impulsar el desenvolupament d'accions transversals vinculades a algun dels reptes de la societat actual: la necessitat de gestionar el coneixement sabent buscar i interpretar la informació i potenciant el plaer pel saber i per la lectura, la necessitat d'educar per a un desenvolupament sostenible, de promoure una educació per a la salut que ajudi a prevenir conductes de risc i desenvolupar conductes saludables, el foment de les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes, així com la promoció de la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminacions per raó de sexe, la necessitat de ser autònoms respecte als missatges que ens arriben a través dels mitjans de comunicació i la necessitat de fomentar el desenvolupament dels valors democràtics i la participació ciutadana.

El desenvolupament de programes d'innovació transversals, que impregnin totes les àrees del currículum, és clau per aconseguir un aprenentatge que permeti fer front als canvis ràpids d'una societat dinàmica com la nostra, per consolidar i difondre la tasca innovadora de molts equips de mestres i professors i, en definitiva, per contribuir, des de l'educació i l'escola, als reptes de futur de la societat del segle XXI.

D'acord amb l'exposat, i de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quant a la participació dels centres docents privats concertats i dels de titularitat municipal,

A proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa a dur a terme per centres docents d'educació infantil, primària o secundària sostinguts amb fons públics, que s'emmarquin en alguna de les temàtiques següents:

1. Educació ambiental.

2. Educació en comunicació audiovisual.

3. Biblioteca escolar: "puntedu", espai de coneixement i d'aprenentatge.

4. Coeducació.

5. Educació per a la ciutadania.

6. Educació per a la salut.

7. Convivència i mediació escolar.

8. Altres aspectes de caràcter transversal.

Article 2

La despesa derivada de l'assignació econòmica extraordinària per posar en funcionament els projectes d'innovació que resultin seleccionats en aquesta convocatòria serà d'un import màxim de 950.000,00 euros, dels quals 760.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/226130800/3213 i 190.000,00 euros aniran a càrrec de la posició pressupostària D/480130200/3212, del centre gestor EN02 del pressupost vigent.

Aquesta distribució podrà ser modificada en cas que no hi hagi prou projectes seleccionats de centres de titularitat del Departament d'Educació o de centres municipals i privats concertats, segons correspongui.

Article 3

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten com a annex 1 i annex 2 d'aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1992, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 d'abril de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Bases generals

.1  Objectiu de la convocatòria

Els objectius de la convocatòria són donar suport als projectes que estan duent a terme els centres educatius o grups de professors/es de diferents centres, promoure projectes que potenciïn la incorporació de noves metodologies en la dinàmica escolar i la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat, difondre pràctiques innovadores que es duguin a terme i puguin ser d'interès per al conjunt del professorat i il·lusionar-lo per tal que trobi en la recerca de nous camins resposta als reptes que avui planteja la pràctica docent.

.2  Requisits generals de participació

2.1  Podran participar en aquesta convocatòria els centres docents d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya, sostinguts amb fons públics que, segons les especificitats que per a cada programa consten a l'annex 2, presentin un projecte d'innovació educativa en algun dels programes concretats en l'article 1, i que tinguin les característiques següents:

a) Que el projecte d'innovació educativa estigui integrat en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

b) Que el projecte d'innovació formi part del projecte global de centre i per tant, estigui aprovat pel claustre de professors i pel consell escolar del centre.

c) Que el projecte d'innovació s'iniciï el curs 2005-2006, amb una durada de tres cursos escolars.

2.2  Cada centre docent podrà presentar un màxim de dos projectes, que no s'hagin presentat a d'altres convocatòries de característiques semblants, sigui quin sigui l'òrgan convocant, llevat del que preveu l'apartat 1.6 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria. En qualsevol cas, no es seleccionarà més d'un projecte per centre docent.

S'exclouran de la convocatòria aquells centres que presentin més de dos projectes.

2.3  La coordinació general del projecte correspon al cap d'estudis o al coordinador pedagògic.

2.4  Es determinarà una persona responsable del desenvolupament del projecte que ha de tenir destinació definitiva en el centre. En tot cas, el centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els tres cursos escolars.

.3  Informació a Internet

La informació sobre aquesta convocatòria estarà disponible a la pàgina web http://www.xtec.net/innovacio i al Sistema d'Atenció al Ciutadà. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com de la seva resolució, no tindrà efectes pel que fa als còmputs de terminis.

.4  Presentació de sol·licituds, termini i documentació

4.1  Els centres docents interessats en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud per un màxim de dos projectes, adreçada al director general d'Ordenació i Innovació Educativa, d'acord amb el model que estarà a la seva disposició a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i a la pàgina web esmentada a la base 3 d'aquest annex.

4.2  A la sol·licitud, caldrà adjuntar la documentació següent:

1. Proposta del projecte d'innovació que es vol dur a terme, elaborat d'acord amb les característiques que s'especifiquen a l'annex 3 d'aquesta disposició.

2. Certificat de l'acta de la sessió del consell escolar del centre en què s'aprova la participació en la convocatòria i la previsió de les despeses vinculades amb el projecte que s'hagin d'assumir, amb la dotació econòmica, si escau.

3. Document conforme el projecte d'innovació ha estat aprovat pel claustre de professors del centre participant.

4. Nom de la persona responsable del projecte i especificació de la manera d'ocupació de la plaça que ocupa al centre.

5. En el cas dels centres docents municipals o privats concertats, declaració conforme el centre no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que disposa l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.3  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, es pot presentar a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

4.4  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta disposició i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals des de la seva publicació.

.5  Procés de selecció dels projectes

5.1  Es delega en el director general d'Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió que es crearà per a cadascun dels programes amb aquesta finalitat. Les persones que han de constituir cada comissió són les que per a cada programa s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta disposició.

Els membres de les diverses comissions estaran afectats per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.2  Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

a) Qualitat del projecte i adequació als objectius del programa.

b) Implicació en el projecte dels centres de primària i el centre d'educació secundària que conformen una zona educativa 3-18.

c) Implicació en el projecte d'un grup de centres d'una zona geogràfica o bé de tots els centres que conformen una zona escolar rural.

5.3  Cada comissió estudiarà i valorarà les sol·licituds presentades per al programa corresponent i elevarà una proposta de resolució al director general d'Ordenació i Innovació Educativa. Així mateix, podrà demanar als centres participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

5.4  D'entre els projectes que compleixin tots els requisits i que tinguin qualitat suficient, per a cada programa se'n seleccionaran un 80% de centres docents públics titularitat del Departament d'Educació i un 20% de privats concertats o de titularitat municipal. Aquesta proporció podrà variar en el cas que no hi hagi prou projectes seleccionats d'un o altre tipus de centre.

.6  Resolució de la convocatòria

La resolució d'aquesta convocatòria es farà pública als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet esmentada a la base 3 d'aquest annex. Així mateix, es notificarà el resultat de la convocatòria a tots els centres docents participants, amb especificació dels recursos que s'hi puguin interposar.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds.

.7  Recursos, materials i formació

7.1  Els projectes d'innovació que resultin seleccionats en aquesta convocatòria comportaran la dotació, amb destinació a cadascun dels centres docents seleccionats, dels recursos que s'especifiquen per a cada programa en l'annex 2. Als efectes de l'assignació de recursos, les zones escolars rurals es consideraran un únic centre.

7.2  El Departament d'Educació farà efectiva la dotació econòmica extraordinària que correspongui a cada centre, segons s'especifica en l'apartat anterior, en un sol lliurament durant l'any 2005, al compte bancari en què el centre rep l'aportació econòmica habitual del Departament.

Els centres de titularitat del Departament d'Educació hauran d'incorporar al seu pressupost les quantitats lliurades i gestionar-les d'acord amb el que preveu el Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1204, de 9.10.1989).

Els centres privats concertats i els de titularitat municipal hauran de presentar, abans del 16 de desembre de 2005, la següent documentació, justificativa de la despesa realitzada i pagada:

Factures i rebuts originals. Aquests documents han de complir els requisits legals establerts i han d'anar emesos a nom del centre docent.

Relació datada i signada de les factures i rebuts que es presentin.

Els centres de titularitat municipal poden optar per presentar, en lloc de la documentació més amunt indicada, un certificat emès i signat per l'interventor/a o pel/per la secretari/ària interventor/a on es faci constar que l'ajut concedit s'ha destinat al desenvolupament del projecte d'innovació seleccionat, amb indicació expressa de l'import i de la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'ha efectuat la despesa.

Ateses les característiques i la naturalesa dels centres docents no es considera necessari que aportin garanties.

7.3  Pel que fa a la resta de recursos, la seva implantació s'iniciarà durant el curs 2005-2006, d'acord amb les especificacions de cada programa.

.8  Compromís del centre

Els centres seleccionats es comprometen a dur a terme el projecte durant 3 cursos escolars i a participar en les activitats de formació i coordinació que es realitzin.

Amb la finalitat que el projecte d'innovació s'integri en el projecte del centre, durant els anys que duri la seva implantació el centre explicitarà en la Programació general anual les activitats a dur a terme durant cadascun dels cursos escolars. Un cop finalitzats els tres cursos d'implantació del projecte es realitzarà l'avaluació del programa i s'incorporaran al Projecte educatiu i al Projecte curricular del centre aquells aspectes que es decideixi consolidar.

.9  Seguiment dels projectes d'innovació

La Inspecció Educativa realitzarà el seguiment del desenvolupament del programa durant els tres cursos escolars de la seva implantació, especialment pel que fa al desenvolupament del projecte a les aules, la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre i al grau de participació del professorat implicat.

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació, amb les valoracions recollides en els informes de la Inspecció sobre els centres participants, elaborarà un informe global de la incidència dels projectes en la pràctica educativa. Aquest informe global es trametrà a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per tal que, amb aquest informe i altres dades de què disposi, faci la valoració definitiva i prengui les decisions que correspongui.

En el seguiment dels projectes d'innovació es comptarà també amb la col·laboració de tècnics de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, dels serveis educatius i dels formadors que participin en la formació del professorat durant la realització del projecte.

En finalitzar el projecte, i abans del 30 de setembre de 2008, els centres docents seleccionats hauran de presentar una memòria global de les activitats realitzades.

.10  Certificació

La participació en aquests projectes tindrà la consideració d'activitat d'innovació educativa i la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa n'emetrà el certificat corresponent al professorat que hi hagi participat, d'acord amb l'informe anual de la Inspecció d'Educació.

Per a l'obtenció d'aquests certificats, els centres docents seleccionats hauran de trametre als directors dels serveis territorials corresponents, abans del 15 de juliol de 2006, 2007 i 2008, la documentació següent:

Certificat anual de la direcció del centre docent en què es faci constar el nom, cognoms i NIF del professorat que ha participat en el projecte d'innovació.

Síntesi anual de les activitats realitzades durant el curs escolar.

La Inspecció d'Educació informarà anualment la relació del professorat participant lliurada pel centre, indicant si procedeix la certificació.

.11  Els centres docents seleccionats estaran obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control de l'Administració.

Annex 2

Bases específiques de cada programa d'innovació educativa

.1  Programa d'Educació Ambiental

1.1  El Programa d'Educació Ambiental es proposa impulsar en els centres educatius projectes que puguin esdevenir un referent per orientar i motivar la comunitat educativa envers el desenvolupament sostenible. Proporcionarà al professorat formació per aprofundir en els continguts i mètodes, per promoure les capacitats de reflexió crítica, l'actuació responsable i la comunicació en xarxa, que poden inspirar el treball dels centres per a la sostenibilitat i contribuir a millorar l'assoliment dels objectius del currículum.

El Programa d'Educació Ambiental inclou el Programa d'Escoles Verdes, que fins el present curs comptava amb convocatòries específiques.

Es crearà una comissió formada per representants de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i de l'Institut Català de l'Energia, per estudiar els criteris i requisits que permetin als centres docents seleccionats en aquest Programa i als participants d'Agenda 21 municipals optar al distintiu d'Escola Verda.

1.2  En el Programa d'Educació Ambiental es seleccionaran projectes que, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, desenvolupin algun o alguns dels aspectes següents:

Reducció, reutilització i reciclatge de materials de consum.

Tractament dels residus escolars.

Espais verds escolars: jardins, patis, horts.

Accions solidàries per a la sostenibilitat.

Nova cultura de l'aigua.

Energies alternatives.

Altres temes d'educació ambiental.

1.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en educació ambiental es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

El director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o persona en qui delegui.

Un/a representant del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

1.4  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Grau d'interrelació amb els àmbits següents:

Ambientalització del currículum.

Gestió sostenible del centre.

Relació amb l'entorn.

b) Treball conjunt amb altres entitats relacionades amb el projecte.

c) Experiències prèvies en aspectes d'educació ambiental.

1.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació Ambiental comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, que serà fins un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

1.6  Els centres que disposin del distintiu d'Escola Verda també podran presentar un projecte. Se seleccionaran un màxim de 50 d'aquests projectes amb els mateixos criteris que els esmentats a l'apartat 1.4 anterior.

En aquest cas, els centres seleccionats rebran una dotació econòmica de 1.000,00 euros per dur a terme el projecte.

.2  Programa d'Educació en Comunicació Audiovisual.

2.1  Els objectius del Programa són incidir en la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual en el currículum i com a recurs didàctic en totes les àrees curriculars, introduint als centres la reflexió sobre l'impacte que produeixen els missatges que rebem a través dels mitjans de comunicació i les possibilitats dels recursos audiovisuals com a eines de comunicació, i potenciar que les famílies contribueixin a desenvolupar bons hàbits per a un consum responsable dels mitjans.

2.2  Els projectes d'educació en comunicació audiovisual, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar algun o alguns dels aspectes següents:

Anàlisi de missatges audiovisuals: missatges publicitaris que ens arriben a través dels mitjans de comunicació, relats de ficció, especialment el cinema i les sèries televisives, anàlisi i comprensió del llenguatge informatiu, discriminació de la informació i ús de diferents fonts d'informació.

Propostes per treballar els bons hàbits de consum audiovisual: televisiu, publicitari, cinematogràfic, informatiu.

Incorporació de l'educació en comunicació audiovisual com a recurs per a les àrees curriculars.

Altres temes d'educació en comunicació audiovisual.

2.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en educació en comunicació audiovisual, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Un/a tècnic/a del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

2.4  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Que el projecte faci un plantejament interdisciplinar de l'educació en i amb comunicació, i especialment en les àrees de llengua, coneixement del medi social i cultural i, educació visual i plàstica, a l'educació primària, i llengua, ciències socials, educació visual i plàstica i tutoria, a l'educació secundària obligatòria.

b) Que el centre hagi participat en algun curs de formació o seminari d'audiovisuals organitzat pel Departament d'Educació. Caldrà presentar el certificat corresponent.

c) Que el projecte faci propostes concretes d'implicació de les famílies en el bon ús del consum audiovisual.

2.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació en Comunicació Audiovisual comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

.3  Programa de Biblioteca Escolar: "puntedu", espai de coneixement i d'aprenentatge

3.1  Els objectius del Programa són potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a traves de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

3.2  Els projectes de biblioteca escolar "puntedu", a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar els aspectes següents:

L'ús del "puntedu" com un espai d'aprenentatge.

La dinamització de la lectura.

L'ús del "puntedu" per la comunitat educativa.

3.3  Se seleccionaran un màxim de 300 projectes de centres docents pertanyents a les zones següents:

1. Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat):

Àmbit dels centres de recursos pedagògics de Sant Andreu i de Sants-Montjuïc.

2. Serveis Territorials a Barcelona II (comarques):

Àmbit dels centres de recursos pedagògics de l'Hospitalet de Llobregat i del Garraf.

3. Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia:

Àmbit dels centres de recursos pedagògics del Baix Llobregat VI (Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Vallirana) i del Baix Llobregat IV (el Prat de Llobregat).

4. Serveis Territorials al Vallès Occidental:

Àmbit del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I (Castellar del Vallès, Sabadell, Sant Llorenç Savall i Sant Quirze del Vallès).

5. Serveis Territorials a Girona:

Àmbit del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Empordà.

6. Serveis Territorials a Lleida:

Àmbit del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.

7. Serveis Territorials a Tarragona:

Àmbit dels centres de recursos pedagògics del Baix Penedès i de l'Alt Camp.

8. Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre:

Àmbit del Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera d'Ebre.

3.4  Per a la selecció dels projectes d'innovació es constituirà una comissió a cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació, llevat dels de Barcelona I (ciutat), formada per les persones següents:

El/La director/a dels serveis territorials, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

El/La cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada per l'inspector en cap.

Un/a representant del Departament de Cultura.

Un/a tècnic/a del Departament d'Educació, designat/ada pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa,

Un/a tècnic/a dels serveis territorials corresponents que actuarà com a secretari/ària.

Per a l'àmbit de Barcelona I (ciutat) es constituirà una comissió de selecció de projectes d'innovació, formada per les persones següents:

El gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

El cap de la Unitat de Programes Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada per l'inspector en cap.

Un/a representant del Departament de Cultura.

Un/a tècnic/a del Departament d'Educació, designat/ada pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa.

Un/a tècnic/a del Consorci d'Educació de Barcelona, que actuarà com a secretari/ària.

3.5  Els criteris de valoració per a la selecció dels projectes seran els següents:

a) L'ús del "puntedu" en diferents àrees del currículum.

b) Les actuacions de promoció de la lectura.

c) El temps d'obertura del "puntedu" durant l'horari lectiu i no lectiu.

d) L'ús per part de la comunitat educativa (alumnat, professorat, mares i pares i el personal d'administració i serveis) del "puntedu".

3.6  La selecció del projecte d'innovació comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat responsable del projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 2.000,00 euros, per a l'adquisició de fons de biblioteca-mediateca segons les necessitats del centre.

d) Accés al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca.

Així mateix, en el cas dels centres docents de titularitat del Departament d'Educació, es considerarà l'assignació d'equipament informàtic (ordinador per a la catalogació i ordinadors per a la cerca d'informació) i, segons la plantilla del centre, l'increment d'hores de professorat per a facilitar l'ús de la biblioteca escolar "puntedu" en horari lectiu.

.4  Programa de Coeducació

4.1  Els objectius del Programa són promoure la coeducació en els centres educatius per tal de contribuir a formar persones lliures, responsables, autònomes i solidàries, potenciar la prevenció de les violències i les relacions abusives vers les dones, i vetllar per la presència i la visibilitat de les dones en el currículum i en les relacions al centre i a l'aula.

4.2  Els projectes de coeducació, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, han de desenvolupar algun o alguns dels aspectes següents:

Prevenció de violències sexistes i les relacions abusives dins dels propis espais de relació i participació.

Aprenentatge i valoració de les tasques domèstiques i de cura com a eines imprescindibles per a la formació dels infants i dels/de les joves.

Introducció dels sabers femenins en les diferents àrees dels currículums i valoració de les aportacions de les dones en tots els camps de les ciències, la tècnica, les humanitats, etc.

Comportaments estereotipats i models que determinen una sèrie de rols a la societat i que comporten una discriminació sexista.

Altres projectes que de manera diferent a les anteriors incorporin la coeducació en els currículums, com a eix transversal, i en la tutoria.

4.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en coeducació, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Un/a representant de l'Institut Català de la Dona.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

4.4  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Experiència prèvia en activitats de coeducació.

b) Vinculació amb les àrees curriculars.

c) Implicació de la comunitat educativa.

4.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa de Coeducació comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

.5  Programa d'Educació per a la Ciutadania

5.1  Els objectius del Programa són fomentar el desenvolupament de valors democràtics i de consciència ciutadana, donar a conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans i afavorir actituds i conductes respectuoses i compromeses en la seva defensa, tot impulsant el compromís i la participació dels/de les joves a la societat promovent l'educació per la pau i la solidaritat.

5.2  Els projectes de ciutadania, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, han de desenvolupar algun dels aspectes següents:

a) Treball dels valors democràtics i la recuperació de la memòria històrica a partir de l'ús de les fonts orals.

b) Creació d'actituds de participació democràtica dels/de les joves mitjançant el desenvolupament de les capacitats cognitivolingüístiques (anàlisi, descripció, explicació, interpretació i argumentació) aplicades a diferents àrees del currículum i amb metodologies participatives, com els debats, el treball cooperatiu, etc.

c) Projectes d'aprenentatge-servei vinculats a l'entorn, en els quals s'integrin els objectius d'aprenentatge amb els objectius de servei i col·laboració amb la societat, amb la intenció que l'activitat que en resulti sigui positiva per a tots els implicats.

d) Foment dels drets humans, la pau i la solidaritat.

e) Altres projectes que de manera diferent a les anteriors incorporin l'educació per a la ciutadania en els currículums, com a eix transversal i en la tutoria.

5.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en educació per a la ciutadania, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

5.4  Se seleccionaran un màxim de 80 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Vinculació amb les àrees curriculars.

b) Coordinació amb altres entitats i institucions.

c) Experiències prèvies en projectes de ciutadania.

5.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació per a la Ciutadania comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

.6  Programa d'Educació per a la Salut

6.1  L'objectiu del Programa és promoure conductes saludables i prevenir conductes de risc en l'entorn escolar i familiar, potenciar la incorporació en el currículum de continguts i estratègies positives de salut que ajudin a desenvolupar bons hàbits i una actitud de respecte a la salut individual i social.

6.2  Els projectes d'educació per a la salut, a més de complir els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, hauran de desenvolupar, com a part del projecte, la promoció de la salut en algun o alguns dels aspectes següents:

a) Desenvolupament afectiu i sexual responsable.

b) Prevenció de drogodependències.

c) Alimentació, nutrició i prevenció de trastorns del comportament alimentari.

d) Promoció d'hàbits saludables: seguretat, higiene, activitat física...

e) Altres temes d'educació per a la salut.

6.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en educació per a la salut, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Un/a representant del Departament de Salut.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

6.4  Se seleccionaran un màxim de 50 projectes vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) L'experiència prèvia en activitats de salut al centre.

b) El grau d'implicació i participació de la comunitat educativa.

c) Vinculació amb el desenvolupament d'àrees curriculars.

d) Coordinació amb d'altres entitats o institucions.

6.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa d'Educació per a la Salut comportarà, per al centre que el dugui a terme, la dotació dels recursos següents:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte, fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Materials didàctics.

c) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

.7  Programa de Convivència i Mediació Escolar

7.1  L'objectiu del Programa és fomentar les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes en el sí de cada centre, partint del diagnòstic previ de la pròpia realitat escolar i plantejant propostes d'actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques de convivència. Es proposa principalment formar per a la convivència, prevenir les conductes problemàtiques i intervenir correctament enfront els conflictes.

7.2  Se seleccionaran projectes de centres docents d'educació infantil i primària que, a més de complir els requisits generals especificats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, desenvolupin, algun o alguns dels aspectes següents:

Millora de la convivència a través de l'educació emocional.

Educació en valors i per a la pau.

Aprendre a pensar (filosofia 3-18).

Competència social.

Cultura de mediació en la resolució de conflictes.

7.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació en convivència i mediació escolar, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

7.4  Se seleccionaran un màxim de 30 projectes de centres d'educació infantil i primària vinculats amb aquest Programa, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Millora de la convivència en centres amb especials dificultats.

b) Recerca d'estratègies de prevenció i resolució de situacions de conflicte.

c) Implicació dels diferents membres de la comunitat educativa.

7.5  La selecció d'un projecte d'innovació en el Programa de Convivència i Mediació Escolar comportarà, per al centre que el dugui a terme:

a) Formació específica del professorat implicat en el projecte (preferentment en el propi centre) fins a un màxim de 30 hores per al primer curs, 15 de les quals es duran a terme a l'inici del projecte i la resta distribuïdes en diverses sessions de seguiment al llarg del primer any. Els següents cursos es podran proposar activitats d'aprofundiment dins el Pla de formació de zona.

b) Dotació de materials pedagògics d'orientació.

.8  Altres projectes de caràcter transversal

8.1  Es poden presentar com a projectes d'innovació altres projectes de caràcter transversal que es desenvolupin en els centres educatius i que no es poden incloure en cap de les tipologies de projectes dels apartats anteriors.

8.2  Se seleccionaran un màxim de 20 projectes de centres docents d'educació infantil, primària i secundària, que compleixin els requisits generals especificats en la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris de valoració següents:

a) Experiències prèvies sobre el tema.

b) Vinculació amb les àrees curriculars.

c) Metodologia que suposi una innovació en la dinàmica de l'aula i/o del centre.

d) Implicació de la comunitat educativa.

e) Relació amb organitzacions i/o institucions de l'entorn.

8.3  Per a la selecció dels projectes d'innovació de caràcter transversal, es constituirà una comissió formada per les persones següents:

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'educació, designat/ada pel subdirector general de la Inspecció d'Educació.

Dos tècnics del Departament d'Educació, designats pel director general d'Ordenació i Innovació Educativa, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

8.4  La selecció d'un projecte d'innovació de caràcter transversal comportarà, per al centre que el dugui a terme:

a) La consideració de projecte d'innovació educativa.

b) Dotació econòmica fins a un màxim de 1.000,00 euros.

Annex 3

Contingut del projecte d'innovació

1. Dades del centre:

Nom del centre.

Codi del centre.

Titularitat.

Adreça: carrer, número, codi postal, localitat.

Telèfon i adreça electrònica.

Nom de la persona responsable del projecte.

Adreça electrònica de la persona responsable del projecte.

2. Títol del projecte.

3. Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre, etc.

4. Descripció del projecte:

a) Objectius.

b) Aspectes a desenvolupar.

c) Integració en el currículum.

d) Col·lectius que hi participen (professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares, institucions, associacions...).

e) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.).

f) Proposta de desenvolupament i temporització.

g) Criteris i indicadors d'avaluació.

Aquest document ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

(05.115.134)

 

Amunt