Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/07/2004

  • Número del document UNI/2000/2004

  • Número de control 04195153

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dades del DOGC
  • Número 4178

  • Data 20/07/2004

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 13749

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ UNI/2000/2004, de 15 de juliol, per la qual es regulen les comissions de caràcter no permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix que el Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. D'altra banda, la Llei també estableix que aquest òrgan es pot organitzar en comissions de caràcter no permanent, amb l'objecte d'informar i assessorar pel que a aspectes concrets d'interès general del sistema universitari.

Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix, a l'apartat 3 de la disposició addicional segona, que el departament competent en matèria d'universitats i les universitats públiques han de promoure la constitució d'una estructura tècnica amb la finalitat d'assumir la representació de la part pública en la negociació de convenis, acords i pactes col·lectius i assistir les universitats públiques per a aplicar-los i administrar-los;

Atès que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya té com una de les seves funcions la de conèixer i elaborar, si escau, propostes de coordinació de les bases de dades interuniversitàries, d'acord amb l'article 131.1.j) de la Llei d'universitats de Catalunya;

I atès que és necessari dotar els estudiants membres dels òrgans i comissions dels Consell Interuniversitari de Catalunya d'una estructura que els permeti debatre totes els temes que afecten els estudiants universitaris de Catalunya i adoptar posicions de consens en els debats que es duen a terme sobre aquests temes en els òrgans i comissions del Consell;

Vista la proposta de constitució de comissions de caràcter no permanent del Consell que va fer la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, reunida en sessió ordinària el 14 de maig de 2004;

I en virtut de les competències que em confereix l'article 122.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Es constitueixen les següents comissions de caràcter no permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya:

Comissió de gestió universitària.

Comissió d'estudiants.

Article 2

Les comissions es regiran per les seves normes d'organització i funcionament i, en allò que no sigui expressament regulat per aquestes, per la normativa especifica dels òrgans col·legiats aplicable a l'Administració de la Generalitat. En qualsevol cas, l'assistència a les comissions és indelegable.

Article 3

Les universitats i el departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, així com els seus organismes vinculats donaran el suport tècnic i la informació necessària perquè les comissions puguin desenvolupar llur activitat.

Article 4

La Comissió de gestió universitària serà presidida pel secretari o secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya. La comissió es pot reunir amb caràcter permanent o plenari. La comissió permanent té com a vocals els/les gerents de les universitats publiques, i es reunirà amb aquest caràcter sempre que els temes a tractar afectin exclusivament les universitats públiques. La comissió plenària té com a vocals, a més, el/la gerent de la Universitat Oberta de Catalunya. Actuarà com a secretari o secretària de la comissió un funcionari o funcionària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 5

La Comissió de gestió universitària té les funcions següents:

a) Coordinar la representació de la part pública en la negociació de convenis, acords i pactes col·lectius i debatre sobre la postura conjunta de les universitats en les instàncies de negociació corresponents.

b) Proposar mesures per fomentar la coordinació dels serveis cientificotècnics, en especial de les biblioteques, les infraestructures per al càlcul d'altes prestacions i les infraestructures de la informació i la comunicació, amb l'objectiu d'obtenir el màxim aprofitament dels equipaments de les universitats. També han de promoure el desenvolupament de nous equipaments cientificotècnics d'utilització comuna per a tot el sistema universitari.

c) Formular propostes encaminades a optimitzar, compartir i col·laborar en la gestió de recursos i serveis de tota mena, especialment els informàtics i telemàtics.

d) Informar i assessorar sobre les qüestions relacionades amb la gerència de les universitats que li siguin plantejades pels òrgans del Consell Interuniversitari de Catalunya.

e) Fer l'estudi previ, juntament amb la comissió d'accés i afers estudiantils, a l'emissió de l'informe de la Junta relatiu a la proposta de preus públics acadèmics i a la política de beques.

f) Les altres funcions que li encomani la Junta.

Article 6

La Comissió d'estudiants té la composició següent:

a) President o presidenta: el secretari o secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

b) Vocals: els estudiants membres de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, el representant a la Conferència General de les associacions d'estudiants i quatre estudiants proposats pel Consell Nacional de la Joventut i nomenats pel president del Consell Interuniversitari de Catalunya, d'entre les associacions d'estudiants més representatives de les universitats catalanes.

c) Secretari o secretària: un funcionari o una funcionària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 7

La Comissió d'estudiants té les funcions següents:

a) Designar els o les estudiants membres de les comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya.

b) Elevar propostes a les diverses comissions de caràcter permanent i a la Junta.

c) Emetre informe sobre les qüestions que li puguin plantejar els òrgans del Consell Interuniversitari de Catalunya.

d) Les altres funcions que li encomani la Junta.

Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució UNI/3366/2003, de 4 de novembre, per la qual es crea la comissió d'informàtica del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Barcelona, 15 de juliol de 2004

Carles Solà i Ferrando

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

(04.195.153)

 

Amunt