Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/12/2003

  • Número del document 296/2003

  • Número de control 03353122

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 4035

  • Data 22/12/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 25183

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


L'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la redacció que dóna a aquest precepte la Llei 1/2000, de 30 de març, faculta la Presidència de la Generalitat per tal de crear, determinar el nombre, denominar i establir per decret l'àmbit de competència respectiva dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Creació i canvi de denominació de departaments

1.1  Es crea el Departament del Conseller en Cap. El conseller d'aquest Departament tindrà la denominació de conseller en cap de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Es crea el Departament de Relacions Institucionals i Participació.

1.3  Es crea el Departament d'Interior.

1.4  Es crea el Departament de Comerç, Turisme i Consum.

1.5  El Departament de Governació i Relacions Institucionals passa a denominar-se Departament de Governació i Administració Pública.

1.6  El Departament de Justícia i Interior passa a denominar-se Departament de Justícia.

1.7  El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme passa a denominar-se Departament de Treball i Indústria.

1.8  El Departament de Medi Ambient passa a denominar-se Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 2

Organització de l'Administració de la Generalitat

L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament del Conseller en Cap.

Departament de Relacions Institucionals i Participació.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Departament de Justícia.

Departament d'Interior.

Departament d'Economia i Finances.

Departament de Governació i Administració Pública.

Departament d'Ensenyament.

Departament de Cultura.

Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Departament de Treball i Indústria.

Departament de Comerç, Turisme i Consum.

Departament de Benestar i Família.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Article 3

Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments de la Generalitat els correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els següents àmbits:

3.1  Al Departament de la Presidència:

3.1.1 El suport directe, l'assistència i l'assessorament tècnic al President de la Generalitat de Catalunya.

3.1.2 El suport a les funcions de representació institucional de la Generalitat a l'exterior.

3.1.3 L'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat.

3.1.4 Les funcions de secretaria del Govern.

3.1.5 La difusió de l'activitat del President i del Govern de la Generalitat.

3.1.6 L'atenció ciutadana.

3.1.7 L'alta direcció i representació de la Presidència a través de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

3.1.8 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

3.2  Al Departament del Conseller en Cap:

3.2.1 Les funcions de presidència del Consell Tècnic.

3.2.2 L'assessorament jurídic i servei al Consell Tècnic i a les comissions del Govern.

3.2.3 La coordinació ordinària de l'activitat de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

3.2.4 Els afers interdepartamentals i l'impuls d'estratègies conjuntes.

3.2.5 La coordinació de la política informativa dels departaments.

3.2.6 L'elaboració i publicació de les disposicions oficials.

3.2.7 La promoció exterior de la Generalitat.

3.2.8 La política lingüística de la Generalitat.

3.2.9 La política envers la dona.

3.2.10 La política envers la joventut.

3.2.11 La política envers la immigració.

3.2.12 L'esport.

3.2.13 L'activitat reguladora dels mitjans de comunicació i la relació amb els mitjans de comunicació de la Generalitat.

3.2.14 Els afers religiosos.

3.2.15 La cooperació al desenvolupament.

3.2.16 L'impuls del coneixement de les polítiques i les actuacions de la Unió Europea.

3.3  Al Departament de Relacions Institucionals i Participació:

3.3.1 La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.

3.3.2 El desenvolupament estatutari.

3.3.3 Les relacions institucionals.

3.3.4 La promoció de la participació social.

3.4  Al Departament de Política Territorial i Obres Públiques:

3.4.1 La política i la planificació territorial i l'urbanisme.

3.4.2 Les polítiques de sòl.

3.4.3 Les obres públiques.

3.4.4 Les carreteres, els ferrocarrils i els ports.

3.4.5 Els transports.

3.4.6 Les polítiques de rehabilitació de barris i de nuclis històrics.

3.4.7 Sens perjudici de les facultats que li pertoquen com a cap de departament, correspon a la persona titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques exercir les de portaveu del Govern de la Generalitat.

3.5  Al Departament de Justícia:

3.5.1 Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya.

3.5.2 Els serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.

3.5.3 La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.

3.5.4 Les associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies.

3.6  Al Departament d'Interior:

3.6.1 Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública i el trànsit.

3.6.2 Les emergències i la seguretat civil.

3.6.3 El joc i els espectacles.

3.7  Al Departament d'Economia i Finances li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

3.8  Al Departament de Governació i Administració Pública:

3.8.1 La cooperació i coordinació de les relacions amb l'Administració local de Catalunya.

3.8.2 La funció pública de la Generalitat.

3.8.3 L'organització administrativa de l'Administració de la Generalitat.

3.8.4 Els processos electorals.

3.9  Al Departament d'Ensenyament li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

3.10  Al Departament de Cultura:

3.10.1 La promoció i difusió cultural.

3.10.2 El patrimoni cultural.

3.10.3 Les indústries culturals.

3.11  Al Departament de Sanitat i Seguretat Social li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

3.12  Al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

3.13  Al Departament de Treball i Indústria:

3.13.1 Les relacions laborals i l'ocupació.

3.13.2 L'economia social, les cooperatives i l'autoempresa.

3.13.3 La indústria, l'energia i les mines.

3.13.4 La seguretat industrial.

3.14  Al Departament de Comerç, Turisme i Consum:

3.14.1 El comerç.

3.14.2 El turisme.

3.14.3 El consum.

3.15  Al Departament de Benestar i Família li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

3.16  Al Departament de Medi Ambient i Habitatge:

3.16.1 La qualitat i la planificació ambiental.

3.16.2 L'aigua.

3.16.3 Els boscos, la biodiversitat i la protecció del medi natural.

3.16.4 Les activitats cinegètiques i la pesca continental.

3.16.5 Els residus.

3.16.6 Els serveis meteorològics.

3.16.7 L'habitatge i la promoció i gestió del patrimoni d'habitatge.

3.16.8 L'impuls de les energies renovables.

3.17  Al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació li corresponen les funcions que li atribueixen les disposicions vigents.

Disposició transitòria

Mentre no s'hagi fixat l'estructura dels nous departaments i dels departaments que assumeixen noves funcions, els òrgans competents del Departament de la Presidència donaran suport al nou Departament del Conseller en Cap, els òrgans competents del Departament de Governació i Administració Pública donaran suport al nou Departament de Relacions Institucionals i Participació, els òrgans competents del Departament de Justícia donaran suport al nou Departament d'Interior, els òrgans competents del Departament de Treball i Indústria donaran suport al nou Departament de Comerç, Turisme i Consum, i els òrgans competents del Departament de Política Territorial i Obres Públiques donaran suport al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

(03.353.122)

 

Amunt