Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/05/2002

  • Número del document ENS/1528/2002

  • Número de control 02129171

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 3650

  • Data 05/06/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 10111

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1528/2002, de 24 de maig, per la qual s'implanten cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en centres docents públics.


El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius vigents a la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya, preveu a l’article 12 la implantació generalitzada dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny en el curs 1997-98.

L’estudi de les necessitats d’oferta de places escolars d’arts plàstiques i disseny aconsella reestructurar l’oferta per tal d’adequar-la a les necessitats i per aprofitar millor els recursos disponibles.

Per tot això, es considera convenient la implantació de determinats ensenyaments en diversos centres docents del Departament d’Ensenyament.

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,

Resolc:

—1  Implantar els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució als centres docents públics que s’hi indiquen, amb efectes acadèmics i administratius de l’inici del curs escolar 2002-2003.

—2  Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC d’11.6.2001)

Emili Pons i Carreras

Director general de Centres Docents

Annex

Delegació territorial de Barcelona I (Ciutat)

Comarca del Barcelonès

Codi: 08013329.

Denominació: EA Llotja.

Municipi: Barcelona.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior:

5151 Modelisme i maquetisme.

Delegació territorial de Girona

Comarca de la Garrotxa

Codi: 17005340.

Denominació: EA d’Olot.

Municipi: Olot.

Ensenyaments que s’implanten:

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior:

5453 Fotografia artística.

(02.129.171)

 

Amunt